Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je nová kuchař­ská show tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika, díky kte­ré milov­ní­ci zdra­vé stra­vy zjis­tí, že jíd­lo pro udr­že­ní štíh­lé linie může být i lahod­né. Relací pro­vá­zí oblí­be­ný slo­ven­ský blo­ger a kuchař Petr Šiška, ali­as Pepe. Každý záři­jo­vý pra­cov­ní den od 20:00 se tak divá­ci mohou těšit na vlnu inspi­ra­ce a recep­tů. Pokud pat­ří­te mezi fanouš­ky čes­ké kuchy­ně, pak si nenech­te ujít ani kuchař­skou show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem, kte­rou TV Paprika začne vysí­lat v říj­nu.

Lokální obsah pro čes­ké a slo­ven­ské divá­ky

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je prv­ní vlaš­tov­ka nové­ho lokál­ní­ho obsa­hu, kte­rý v září spus­ti­la TV Paprika. Lokální pro­duk­ci si sice nejdřív uži­jí pře­de­vším slo­ven­ští divá­ci, ale ani ti čeští nepři­jdou zkrát­ka. V říj­nu pro ně totiž navá­že zmí­ně­ná show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Program TV Paprika čeka­jí i dal­ší změ­ny, zmi­zí napří­klad rekla­my v maďar­šti­ně.

Hravě zdra­vě

Zdravá stra­va má vel­ký vliv na naše zdra­ví a kon­di­ci. Je pro­to dob­ré při­pra­vo­vat si pes­t­rá jíd­la doma a vést k tomu i děti. Nebuďte ve stre­su z toho, že neví­te, co večer vařit, nebo že nestí­há­te. Základem domá­cí­ho bez­sta­rost­né­ho vaře­ní je naplá­no­vat si jídel­ní­ček na celý týden dopře­du. Usnadní vám to i naku­po­vá­ní, a navíc bude­te vědět, kolik času potře­bu­je­te na pří­pra­vu jíd­la, tak­že tomu sná­ze při­způ­so­bí­te svůj den­ní pro­gram.

Inspirací je i pořad Pepeho zdra­vá kuchy­ně. Kromě recep­tů a tipů se tu divá­ci dozví také zají­ma­vos­ti o jed­not­li­vých pokr­mech a jejich půvo­du. Pepe se podě­lí o své taj­né tipy, kte­ré z vaře­ní udě­la­jí zába­vu a zajis­tí fan­tas­tic­ký výsle­dek. Petr Šiška, ali­as kuchař Pepe, se navíc drží zása­dy, že zákla­dem chut­né­ho a záro­veň zdra­vé­ho jíd­la je jeho pří­pra­va z pocti­vých suro­vin a pří­rod­ních pří­sad. „Vo svo­jich kolá­čoch a tor­tách nepo­u­ží­vam rafi­no­va­ný cuk­or ani bie­lu múku a sla­dím ich zásad­ne prí­rod­ný­mi sla­di­dla­mi. Za naj­väč­ší hriech pova­žu­jem stu­že­né tuky, pre­to ich nahrá­d­zam maslom ale­bo čer­stvou šľa­hač­kou,“ vysvět­lu­je.

Hezky čes­ky

Na své si v říj­nu na obra­zov­kách tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika při­jdou i čeští divá­ci a milov­ní­ci naší tra­dič­ní kuchy­ně. Na obra­zov­ky totiž od 1. říj­na v rám­ci lokál­ní pro­duk­ce míří kuchař­ská show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Ta je nabi­tá nejen tipy a recep­ty na čes­ké kla­si­ky, kte­ré nikdy neo­mr­zí, ale také spous­tou zába­vy a humo­ru. Vendy, zku­še­ná kuchař­ka bude mít k ruce tro­chu neši­kov­né­ho a u plot­ny tepr­ve začí­na­jí­cí­ho Adama. Sledujte jejich tanec v kuchy­ni, pořad bude vysí­lán od 1. říj­na od 20:00.

Více na Kritiky.cz
LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnív...
Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově! Stovky vtipů a hvězdné herecké obsazení. To je dnes už všem dobře známý Kameňák. Je zár...
ParfémPříběh vraha - DVD Parfém: Příběh vraha - DVD...
Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu De...
Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy Kdo má větší šmrnc a který Lurch líp vrčí? Addamsovu rodinu má většina lidí spojenou...

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je sou­čás­tí AMC Networks International, jed­nou z před­ních mezi­ná­rod­ních spo­leč­nost­ní na poli tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní a dis­tri­buce tema­tic­kých tele­viz­ních sta­nic sou­stře­ďu­jí­cích se na Střední a Východní Evropu. Současné AMCNI – Central and Northern Europe port­fo­lio čítá 12 tele­viz­ních sta­nic ve čtyřech žánrech: sport: Sport1, Sport2, SportM, dět­ské: Minimax, Megamax, zábavně-vzdělávací: Spektrum, TVPaprika, Spektrum Home a fil­mo­vé: AMC, Sundance Channel, Film Mánia, Film+ a Film Café. Obsah tema­tic­kých sta­nic je vytvá­řen pro míst­ní divá­ky, jazy­ko­vé ver­ze a trhy.  Je dostup­ný v celé řadě plat­fo­rem včet­ně HD, slu­žeb na vyžá­dá­ní a ver­ze pro mobil­ní tele­fo­ny.

AMC Networks International (AMCNI) je glo­bál­ní divi­zí AMC Networks a doda­va­te­lem uzná­va­ných zábav­ních pořa­dů pro před­pla­ti­te­le ve více než 140 zemích a úze­mích v Africe, Asii, Evropě a Latinské Americe. AMCNI zahr­nu­je jak glo­bál­ní znač­ky Sundance Channel a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni

O spo­leč­nos­ti AMC Networks:

Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se již více než 30 let věnu­je pro­duk­ci kva­lit­ních fil­mů a pořa­dů, vlast­ní a pro­vo­zu­je něko­lik popu­lár­ních a oce­ňo­va­ných zna­ček v oblas­ti pla­ce­né kabe­lo­vé tele­vi­ze. AMC, IFC, SundanceTV, WE TV, a IFC Films pro­du­ku­jí pořa­dy, kte­ré jsou výraz­né, zají­ma­vé, kul­tur­ně rele­vant­ní a oslo­vu­jí­cí divá­ky napříč růz­ný­mi spo­le­čen­ský­mi sku­pi­na­mi. Společnost také pro­vo­zu­je glo­bál­ní divi­zi, AMC Networks International. Více infor­ma­cí najde­te
na www.amcnetworks.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11124 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69673 KB. | 05.12.2023 - 13:22:35