Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je nová kuchař­ská show tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika, díky kte­ré milov­ní­ci zdra­vé stra­vy zjis­tí, že jíd­lo pro udr­že­ní štíh­lé linie může být i lahod­né. Relací pro­vá­zí oblí­be­ný slo­ven­ský blo­ger a kuchař Petr Šiška, ali­as Pepe. Každý záři­jo­vý pra­cov­ní den od 20:00 se tak divá­ci mohou těšit na vlnu inspi­ra­ce a recep­tů. Pokud pat­ří­te mezi fanouš­ky čes­ké kuchy­ně, pak si nenech­te ujít ani kuchař­skou show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem, kte­rou TV Paprika začne vysí­lat v říj­nu.

Lokální obsah pro čes­ké a slo­ven­ské divá­ky

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je prv­ní vlaš­tov­ka nové­ho lokál­ní­ho obsa­hu, kte­rý v září spus­ti­la TV Paprika. Lokální pro­duk­ci si sice nejdřív uži­jí pře­de­vším slo­ven­ští divá­ci, ale ani ti čeští nepři­jdou zkrát­ka. V říj­nu pro ně totiž navá­že zmí­ně­ná show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Program TV Paprika čeka­jí i dal­ší změ­ny, zmi­zí napří­klad rekla­my v maďar­šti­ně.

Hravě zdra­vě

Zdravá stra­va má vel­ký vliv na naše zdra­ví a kon­di­ci. Je pro­to dob­ré při­pra­vo­vat si pes­t­rá jíd­la doma a vést k tomu i děti. Nebuďte ve stre­su z toho, že neví­te, co večer vařit, nebo že nestí­há­te. Základem domá­cí­ho bez­sta­rost­né­ho vaře­ní je naplá­no­vat si jídel­ní­ček na celý týden dopře­du. Usnadní vám to i naku­po­vá­ní, a navíc bude­te vědět, kolik času potře­bu­je­te na pří­pra­vu jíd­la, tak­že tomu sná­ze při­způ­so­bí­te svůj den­ní pro­gram.

Inspirací je i pořad Pepeho zdra­vá kuchy­ně. Kromě recep­tů a tipů se tu divá­ci dozví také zají­ma­vos­ti o jed­not­li­vých pokr­mech a jejich půvo­du. Pepe se podě­lí o své taj­né tipy, kte­ré z vaře­ní udě­la­jí zába­vu a zajis­tí fan­tas­tic­ký výsle­dek. Petr Šiška, ali­as kuchař Pepe, se navíc drží zása­dy, že zákla­dem chut­né­ho a záro­veň zdra­vé­ho jíd­la je jeho pří­pra­va z pocti­vých suro­vin a pří­rod­ních pří­sad. „Vo svo­jich kolá­čoch a tor­tách nepo­u­ží­vam rafi­no­va­ný cuk­or ani bie­lu múku a sla­dím ich zásad­ne prí­rod­ný­mi sla­di­dla­mi. Za naj­väč­ší hriech pova­žu­jem stu­že­né tuky, pre­to ich nahrá­d­zam maslom ale­bo čer­stvou šľa­hač­kou,“ vysvět­lu­je.

Hezky čes­ky

Na své si v říj­nu na obra­zov­kách tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika při­jdou i čeští divá­ci a milov­ní­ci naší tra­dič­ní kuchy­ně. Na obra­zov­ky totiž od 1. říj­na v rám­ci lokál­ní pro­duk­ce míří kuchař­ská show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Ta je nabi­tá nejen tipy a recep­ty na čes­ké kla­si­ky, kte­ré nikdy neo­mr­zí, ale také spous­tou zába­vy a humo­ru. Vendy, zku­še­ná kuchař­ka bude mít k ruce tro­chu neši­kov­né­ho a u plot­ny tepr­ve začí­na­jí­cí­ho Adama. Sledujte jejich tanec v kuchy­ni, pořad bude vysí­lán od 1. říj­na od 20:00.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je sou­čás­tí AMC Networks International, jed­nou z před­ních mezi­ná­rod­ních spo­leč­nost­ní na poli tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní a dis­tri­buce tema­tic­kých tele­viz­ních sta­nic sou­stře­ďu­jí­cích se na Střední a Východní Evropu. Současné AMCNI – Central and Northern Europe port­fo­lio čítá 12 tele­viz­ních sta­nic ve čtyřech žánrech: sport: Sport1, Sport2, SportM, dět­ské: Minimax, Megamax, zábavně-vzdělávací: Spektrum, TVPaprika, Spektrum Home a fil­mo­vé: AMC, Sundance Channel, Film Mánia, Film+ a Film Café. Obsah tema­tic­kých sta­nic je vytvá­řen pro míst­ní divá­ky, jazy­ko­vé ver­ze a trhy.  Je dostup­ný v celé řadě plat­fo­rem včet­ně HD, slu­žeb na vyžá­dá­ní a ver­ze pro mobil­ní tele­fo­ny.

AMC Networks International (AMCNI) je glo­bál­ní divi­zí AMC Networks a doda­va­te­lem uzná­va­ných zábav­ních pořa­dů pro před­pla­ti­te­le ve více než 140 zemích a úze­mích v Africe, Asii, Evropě a Latinské Americe. AMCNI zahr­nu­je jak glo­bál­ní znač­ky Sundance Channel a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni

O spo­leč­nos­ti AMC Networks:

Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se již více než 30 let věnu­je pro­duk­ci kva­lit­ních fil­mů a pořa­dů, vlast­ní a pro­vo­zu­je něko­lik popu­lár­ních a oce­ňo­va­ných zna­ček v oblas­ti pla­ce­né kabe­lo­vé tele­vi­ze. AMC, IFC, SundanceTV, WE TV, a IFC Films pro­du­ku­jí pořa­dy, kte­ré jsou výraz­né, zají­ma­vé, kul­tur­ně rele­vant­ní a oslo­vu­jí­cí divá­ky napříč růz­ný­mi spo­le­čen­ský­mi sku­pi­na­mi. Společnost také pro­vo­zu­je glo­bál­ní divi­zi, AMC Networks International. Více infor­ma­cí najde­te
na www.amcnetworks.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57904 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71998 KB. | 24.02.2024 - 23:34:11