Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mikrob a Gasoil - 60 %

Mikrob a Gasoil - 60 %

Microb02
Microb02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtrnáctiletý Daniel pro­ží­vá všed­ní dny doma i ve ško­le bez vel­ké­ho zájmu. Život ho neba­ví a běž­né legrác­ky spo­lu­žá­ků mu nepři­jdou nijak ducha­pl­né. Je tro­chu jiný než ostat­ní a svou pře­zdív­ku Mikrob nená­vi­dí. Změnu do živo­ta mu při­ne­se nový spo­lu­žák Théo, kte­rý si ví rady v kaž­dé situ­a­ci a půso­bí na svůj věk sebe­jis­tě a zku­še­ně. Jeho fan­ta­zie však nezná hra­nic a se svým kama­rá­dem si báječ­ně notu­jí. Citlivý Daniel má milu­jí­cí mat­ku i bra­t­ra, kte­rý ho má rád, přes­to se cítí odstr­če­ný a tou­ží po uzná­ní. Své schop­nos­ti a sebe­vě­do­mí nachá­zí až při dob­ro­druž­stvích se svým kama­rá­dem, kte­rý půso­bí jako vůd­ce a star­ší bra­tr. Théo však za vese­lou tvá­ří a neu­stá­lou ener­gií ukrý­vá pro­blémy v rodi­ně. On nemá záze­mí a tou­ží po uzná­ní stej­ně jako Daniel. Společně si spl­ní sen a posta­ví pojízd­ný dome­ček, ve kte­rém usku­teč­ní prázd­ni­no­vou ces­tu. Stavba netra­dič­ní­ho vozi­dla posí­lí přá­tel­ství obou kama­rá­dů, i když se výlet nevy­da­ří tak, jak by si přá­li.

Režisér Michel Gondry je talen­to­va­ný umě­lec, kte­rý má za sebou zku­še­nos­ti z natá­če­ní krát­kých fil­mů, video­kli­pů, reklam i hra­ných fil­mů. Proslavil se jako autor video­kli­pů svě­to­vých hudeb­ních hvězd. Pro film Mikrob a Gasoil si napsal scé­nář a zvo­lil vel­mi stříz­li­vý způ­sob natá­če­ní bez tri­ků a vel­kých zábě­rů. Příběh o krát­kém přá­tel­ství dvou čtr­nác­ti­le­tých klu­ků, kte­ří si hle­da­jí mís­to mezi vrs­tev­ní­ky i svě­tem dospě­lých, je nato­čen s leh­kos­tí a cit­li­vos­tí pro drob­né život­ní tra­ble. Režisér umí skvě­le balan­co­vat mezi doku­men­tár­ním pohle­dem kame­ry a detail­ní­mi zábě­ry mla­dých hrdi­nů, kte­ří jsou typo­vě odliš­ní, ale spo­leč­ně tvo­ří sehra­nou a zají­ma­vou dvo­ji­ci. Krátké obdo­bí spo­leč­né­ho přá­tel­ství je pro oba mla­dé hrdi­ny sice důle­ži­té, ale autor v závě­ru fil­mu pří­běh nechá­vá zvol­na doznít, bez vel­kých emo­cí a mora­li­zo­vá­ní. Přirozený pro­jev mla­dých her­ců dodá­vá pří­bě­hu dět­skou nai­vi­tu a zra­ni­tel­nost. V roli cit­li­vé­ho a výtvar­ně nada­né­ho Daniela se před­sta­vu­je Ange Dargent. Jeho pro­jev půso­bí  přes­ně v inten­cích hra­né posta­vy nejis­tě a neo­hra­ba­ně. Théophile Baquet  hra­je zku­še­né­ho Théa s nad­še­ním a leh­kým kome­di­ál­ním akcen­tem. Zvládá   scé­ny emoč­ně nároč­něj­ší  stej­ně lehce jako scé­ny akč­ní a plné ener­gie. Je to zají­ma­vý osm­nác­ti­le­tý  herec, kte­rý má sice už zku­še­nos­ti z natá­če­ní, ale doká­zal se své­mu méně zku­še­né­mu herec­ké­mu kole­go­vi při­způ­so­bit.

Microb01

Velice zají­ma­vou roli chá­pa­jí­cí a odpouš­tě­jí­cí mat­ky si zahrá­la Audrey Tautou, kte­rá není za éte­ric­kou tvá­ří s brý­le­mi k pozná­ní. Je to zvlášt­ní figur­ka s duší a důvě­ři­vos­tí dítě­te. Michel Gondry má asi pro tuto hereč­ku sla­bost a pone­chal jí více pro­sto­ru, než ostat­ním dospě­lým her­ců. Nejvíce času však autor fil­mu věno­val sesta­vo­vá­ní jez­dí­cí­ho domeč­ku z růz­ných čás­tí nale­ze­ných ve veteš­nic­tví. Jestli jsou mla­dí hrdi­no­vé hra­ví, pak ani autor fil­mu v sobě neza­přel záli­bu v drob­ných tech­nic­kých detai­lech, moto­rech a vyná­le­zech. Hravost a dět­sky naiv­ní opti­mis­mus se pro­lí­ná celým pří­bě­hem.

Film Mikrob a Gazoil je pří­jem­nou pozván­kou do prázd­ni­no­vé­ho obdo­bí, kdy je mož­né spřá­dat tajem­né plá­ny a plnit nespl­ně­né sny. Doporučuji těm, kdo už odrůs­ta­jí dět­ské­mu věku i těm, kdo si ješ­tě pama­tu­jí na své nespl­ně­né sny z obdo­bí dospí­vá­ní. Ale musím při­po­me­nout, že na fil­mu je znát muž­ský „ruko­pis“.


Podívejte se na hodnocení Mikrob a Gasoil na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77936 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72242 KB. | 18.05.2024 - 06:39:55