Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny – The Door (S06E05)

Hra o trůny – The Door (S06E05)

Hodor
Hodor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme prv­ní spo­i­le­ry ze seri­á­lu. Sepsal jsem obsah posled­ní­ho dílu seri­á­lu Hra k Trůny, kte­rý šel v pon­dě­lí 23.5.2016 na HBO.

Na zdi

Sansa a Brien kon­fron­to­va­li Malíčka a zepta­li se, jest­li ví, jaký byl Ramsay Bolton. On ji vysvět­lí, že to nevě­děl a oče­ká­val, že je méně zlý. A dopo­ru­čí jim nové­ho přá­te­le v bitvě pro­ti Boltonům.

Sansa se vrá­tí na hrad a spo­leč­ně řeší s Davosem, jak pora­zit Boltony a jaké mají vlast­ně přá­te­le, se kte­rý­mi můžou bojo­vat. Sansa lže Johnovi o tom, jak se dozvě­dě­la o nových přá­te­lích. Nakonec se dohod­nou a ve sku­pi­ně Briene, Tormundem, Rudou kněž­kou, Podrickem a něko­li­ka dal­ší­mi vyra­zí z hra­du.

U Dothaků

Jorah se setká­vá s Denerys. Říká ji, že ji taj­ně milu­je a uka­zu­je ji, že se naka­zil Lupusem a ze brzy prav­dě­po­dob­ně zemře, že se jeho náka­za roz­ši­žu­je. Opouští sku­pi­nu, aby našel lék a mohl se vrá­tit zno­vu ochra­ňo­vat svou krá­lov­nu

Na Železných ostrovech

U moře se volí nový král. První na řadu vystou­pí Yara, kte­rá vyslo­ví své myš­len­ky. Dav vojá­ků krá­lo­ství vyzdvih­ne jedi­né­ho potom­ka krá­le Theona, kte­rý dopo­ru­čí zno­vu Yaru. Třetí je bra­tr krále,Euron,  kte­rý svo­ji sestře­ni­ci a bra­tran­ce svý­mi slo­vy pře­mů­že a zís­ká tím vět­ši­nu, kte­rá ho zvo­lí. Vyzdvihne, že poje­de za krá­lov­nou Daenerys, a ože­ní se s ní.

Při vol­bě nové­ho krá­le je Euron při koru­no­va­ci sko­ro uto­pen, ale oži­je. Během jeho koru­no­va­ce ute­če Yara s Theonem a se svou dru­ži­nou ukrad­nou nej­lep­ší lodě, a tak zne­mož­ní nové­mu krá­li, aby je zabil.

V Bravosu

Arya postup­ně se učí a neu­stá­le boju­je pro­ti své pro­tiv­ni­ci. Po skon­če­ní boje ji zažá­dá Jaqen H’ghar, aby zabi­la jed­nu hereč­ku jedem. Arya se pro­to zúčast­ní diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní, kte­ré paro­du­je její vstup do Králova pří­sta­viš­tě, jak si její sest­ra Sansa chtě­la vzít krá­le, jak byla vzpou­ra a důsled­kem byl krá­lem sťat její otec. Po před­sta­ve­ní pozo­ru­je her­ce a hle­dá důvod, proč by měla bít hereč­ka zabi­ta. Pochybuje o správ­nos­ti své­ho úko­lu, ale je pře­svěd­če­na Jaqenem, že je to nut­né. „Smrt si nevy­bí­rá mezi dob­rý­mi a zlý­mi“

V Meerenu

Tirion a Varis hle­dá novou spo­jen­ky­ni. Tou se stá­vá Rudá kněž­ka

Více na Kritiky.cz
Poslední království - Série 2 8,5/10 – Po druhé řadě můžu s klidným srdcem konstatovat, že si mě tenhle seriál nap...
Domek plný úkolů - pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost Máte rádi příběh? Tvoříte rádi? Chcete se dozvědět mnoho zajímavého o jedné ulici a jej...
Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatno...
Miss Potter – Miss Potter – Recenze ...
WandaVision - Episode 5 (E05) Trailer na 5. epizodu WandaVision https://youtu.be/Ywz0neBdJzI...

Za zdí

Bran s Tříokým havra­nem sle­du­je, jak Lesní děti tvo­ří prv­ní­ho Nočního krá­le. Po pro­bu­ze­ní  je to Branovi vysvět­le­no, že je to vlast­ně na obra­nu před lid­mi.

Jakmile všich­ni spí, tak Bran neo­do­lá se zno­vu vrá­tit do sně­ní a obje­ví se mu Noční král se svo­jí armá­dou, kte­rý jej chyt­ne. Po pro­bu­ze­ní zjis­tí, že je ozna­čen a už, že se před mrt­vou armá­dou a Nočními krá­li neza­chrá­ní. Je pro­to nucen se dou­čit posled­ní věci, kte­ré jej lze nau­čit a vrá­tí se zno­vu s Tříokým havra­nem na Černý hrad, kde sle­du­je dět­ství Hodora.

Během sně­ní postup­ně nemrt­ví pře­ko­ná­va­jí zábra­ny, Lesní děti jejich úkryt brá­ní, ale jsou nuce­ni utéct, Hodor je ve stre­su, a tak jej musí Bran pře­vzít, ale díky tomu, že vznik­lo spo­je­ní mezi minu­los­tí, kde Bran aktu­ál­ně je, a pří­tom­nos­tí, kde je nut­né utéct, tak se poško­dí ve vizi Hodorův mozek a z nor­mál­ní­ho klu­ka se, v rám­ci epi­lep­tic­ké­ho záchva­tu, stá­vá Hodor, kte­rý je v pří­tom­nos­ti posled­ní záchra­nou Brana a jeho kama­rád­ky Merry, kte­ří utí­ka­jí do lesa před armá­dou nemrtvých.

V rám­ci pro­po­je­ní minu­los­ti a pří­tom­nos­ti se Hodor v minu­los­ti změ­ní na člo­vě­ka, kte­rý umí jenom slo­vo „Hodor“, kte­ré vznik­lo z jeho posled­ních slov před smr­tí „Hold The Door“ (drž dve­ře)-> Hodor


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53616 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69664 KB. | 05.12.2023 - 01:30:34