Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > 5 hereckých hvězd součastnosti okolo 40ti let

5 hereckých hvězd součastnosti okolo 40ti let

video undefined 23F34BF600000578 620 636x358
video undefined 23F34BF600000578 620 636x358
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Rozhodl jsem se vybrat 5 her­ců oko­lo čty­ři­cít­ky, kte­ří jsou pod­le mě v sou­čast­nos­ti úspěš­ní a záro­veň také pří­sli­bem do budouc­na.
Tom Hardy
Osmatřicetiletý ang­li­čan byl letos nomi­no­ván na osca­ra za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za film REVENANT a jeho vítěz­ství se více­mé­ně oče­ká­va­lo. Sošku mu nako­nec ale vyfou­kl Mark Rylance za Most Špionů. REVENANT však nebyl jedi­ným fil­mem, ve kte­rém Hardy loni hrál. Za zmín­ku ješ­tě roz­hod­ně sto­jí sní­mek Šílený Max, kde musel Hardy stej­ně jako v REVENANTOVI pro­ká­zat i svou fyzic­kou odol­nost. V roce 2017 ho navíc čeká pokra­čo­vá­ní Šíleného Maxe, váleč­ný film Christophera Nolana Dunkirk a svou herec­kou vše­stra­nost bude moct pro­ká­zat v roli Eltona Johna ve fil­mu Rocketman.
Oscar Isaac
Guatemalan Oscar Isaac osl­ví čty­ři­cít­ku až za tři roky, jeho herec­ký pro­jev však půso­bí nato­lik zku­še­še­ně a vyzrá­le, že to vypa­dá jako kdy­by za sebou měl již celou kari­é­ru. Isaac navíc ani nehrál v mno­ha fil­mech, jako tře­ba někte­ří jeho vrs­tev­ní­ci, ale zdá se, že minu­lý rok byl pro něj pře­lo­mo­vý. Zahrál si totiž cha­risma­tic­kou posta­vu pilo­ta Odboje v nových Star Wars a vyni­ka­jí­cí výkon před­ve­dl ve Sci-Fi dra­ma­tu Ex Machina. Režisér Brian Singer si ho navíc vybral do role hlav­ní­ho zápo­rá­ka do nových X-Menů.
Domhnall Gleeson
Isaacův zrza­vý kole­ga ze Star Wars a z Ex Machiny je v mém výbě­ru nejmlad­ší, ale mís­to si v něm urči­tě zaslou­ží. Minulý rok byl pro něj totiž mimo­řád­ně úspěš­ný, kro­mě již dvou zmí­ně­ných fil­mů, si zahrál ješ­tě v dra­ma­tu Brooklyn a s Hardym i v REVENANTOVI. To zna­me­ná, že všech­ny fil­my, ve kte­rých minu­lý rok hrál, byly nomi­no­vá­ny na osca­ra ale­spoň v jed­né kate­go­rii, což je úcty­hod­né. Gleeson si tak minu­lým rokem nasa­dil lať­ku oprav­du vyso­ko. Nejvíce zau­jal asi v roli gene­rá­la Huxe, veli­te­le armá­dy storm­tro­o­pe­rů prv­ní­ho řádu, v níž půso­bil opro­ti nevy­rov­na­né­mu Kylo Renovi jako roz­hod­ný vůd­ce, kte­rý má respekt a cha­risma. Spolu s Isaacem nebu­de chy­bět ani v osmém pokra­čo­vá­ní Star Wars ságy, kte­rá bude do kin uve­de­na příští rok.
Michael Fassbender
Fassbender byl letos nomi­no­vám na osca­ra za hlav­ní roli ve fil­mu Steve Jobs, měl však smůlu, že ho Leo pros­tě musel dostat, pro­to­že kdy­by ho opět nedo­stal, tak by asi už postří­lel všech­ny pří­tom­né v sále. Opět se nám výčet her­ců pro­po­ju­je, pro­to­že Fassbender si zahrál ve fil­mu Frank s výše před­sta­ve­ným Gleesonem a v posled­ních X-Menech s Isaacem. Popularitu si prá­vě zís­kal hlav­ně díky roli Magneta v mar­ve­lov­ské serii X-Men, kte­rá mu nesmír­ně sed­la díky tomu, že řeší důle­ži­tá dile­ma­ta a tvůr­ci udě­la­li správ­ný krok, když vybra­li skvě­lé­ho Fassbendera. Zdá se, že své­ho vrcho­lu ješ­tě nedo­sá­hl a klid­ně se vsa­dím, že vysně­né­ho osca­ra jed­nou zís­ká. Ještě v roce 2016 bude mít pre­mi­é­ru něko­lik jeho fil­mů a tře­ba se mezi nimi obje­ví i ten, kte­rý s Fassbendera zařa­dí mezi her­ce pyš­ní­cí­mi se slav­nou soš­kou.
Benedict Cumberbatch
Seriálový Sherlock osla­ví čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny za nece­lé dva měsí­ce, je tak z mého výbě­ru nej­star­ší. Díky své­mu talen­tu je dnes jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­ob­di­vo­va­něj­ších her­ců sou­čast­nos­ti, a to nejen díky roli Sherlocka ve stej­no­jme­ném seri­á­lu. Cumberbatch je také výbor­ný diva­del­ní herec. Loni si zahrál jed­nu z nej­slav­něj­ších diva­del­ních postav, a to samot­né­ho Hamleta. Letos se před­sta­ví v hlav­ní roli mar­ve­lov­ské­ho fil­mu Doctor Strange.
Zdroje obráz­ků: dailymail.co.uk, geektyrant.com, pinterest.com, thesource.com, telegraph.co.uk

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74196 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72258 KB. | 23.05.2024 - 14:52:58