Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ráj hned teď

Ráj hned teď

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechno, co jste kdy chtě­li vědět o pales­tin­ských sebe­vra­žed­ní­cích … aneb stra­vi­tel­né a věr­né zob­ra­ze­ní jejich posled­ní­ho dne…

Said s Chalídem jsou zaměst­nan­ci malé­ho auto­ser­vi­su v Nábulusu na Západním bře­hu Jordánu. Vedoucí buň­ky si je zvo­lí jako ide­ál­ní, spo­leh­li­vou dvo­ji­ci k pro­ve­de­ní nej­dů­le­ži­těj­ší­ho sebe­vra­žed­né­ho aten­tá­tu za posled­ní dobu. Každý z nich je smí­řen s tím, že se do tako­vé akce pus­tí a jsou odhod­lá­ni obě­to­vat svůj život pro šťast­něj­ší pales­tin­ské zítř­ky. Dostávají posled­ní noc, aby ji strá­vi­li se svou rodi­nou.

Bez jaké­ko­liv zmín­ky, že se vidí napo­sle­dy, se oba mla­dí muži s rodi­na­mi lou­čí a dru­hý den už je ve zna­me­ní pří­prav: natá­čí se video s pro­hlá­še­ní­mi, bom­by se při­pev­ňu­jí k tělům a aten­tát­ní­ci dostá­va­jí šan­ci sezná­mit se pří­mo s legen­dou, vedou­cím zlo­či­nec­ké buň­ky. Pak už se autem vyrá­ží do akce: k plo­tu, oddě­lu­jí­ho Palestinu od Izraele, kde již čeká izra­el­ský kom­plic, aby oba odve­zl do mís­ta, kde má být pod­le plá­nu pro­ve­den útok. Přestože se po celou dobu zdá­lo, že jsou oba kama­rá­di psy­chic­ky vyrov­ná­ni a při­pra­ve­ni zemřít, v jis­tou chví­li se pře­ce­jen obje­ví pár emo­cí a ne všech­no se pove­de…

Co je pro aten­tát­ní­ky vyzna­me­ná­ním? Určitě víra, že jejich smrt při­spě­je ke spra­ved­li­věj­ší­mu svě­tu, a že prá­vě oni byli vybrá­ni pro tak­to nároč­ný úkol. V „Ráji“ usly­ší­te argu­men­ty na obha­jo­bu aten­tát­ní­ků a jejich moti­vů, záro­veň ale také pro­ti­ar­gu­men­ty pro míro­vou strán­ku řeše­ní. Ani jed­na stra­na není v pře­va­ze a je tak na divá­ko­vi, jest­li uzná, že v situ­a­ci Saida a Chalída by se mohl zacho­vat stej­ně, ane­bo jest­li tuto mož­nost zavrh­ne.

Vcelku neve­se­lou atmo­sfé­rou sním­ku něko­li­krát pro­blesk­ne tro­cha čer­né­ho humo­ru. Jde ale oprav­du pou­ze o krát­ké zábles­ky, jako napří­klad při natá­če­ní posled­ní­ho pro­je­vu před odcho­dem do akce, kdy se Chalíd na chví­li zasta­ví a pak se svě­še­ným samo­pa­lem vzká­že mat­ce, aby kupo­va­la fil­try na vodu na jiném mís­tě, pro­to­že jsou lev­něj­ší. Nebo když po nepo­ve­de­ném poku­su o pro­nik­nu­tí na izra­el­ské úze­mí sun­dá­va­jí orga­ni­zá­to­ři akce Chalídovi bom­bu z těla a str­há­va­jí mu náplas­ti: „Vydrž, muse­li jsme to takhle pev­ně při­le­pit, netu­ši­li jsme, že to bude­me sun­dá­vat“.

Se sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­cí v zádech je Ráj hned teď vel­mi aktu­ál­ní, a pro­to si zaslou­ží šir­ší pozor­nost, už jen kvů­li tomu, že byl nomi­no­ván na letoš­ní­ho Oskara a že s návrhem na jeho sta­že­ní z oska­ro­vé­ho klá­ní sepi­so­va­li Izraelci peti­ci…

O filmu:

Paradise Now
Režie: Hany Abu-Assad
Scénář: Bero Beyer, Hany Abu-Assad, Pierre Hodgson
V hlav­ních rolích: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Hiam Abbass, Amer Hlehel, Ashraf Barhom, Mohammad Bustami

Palestina/Francie/Německo/Nizozemí 2005, 90 minut


Podívejte se na hodnocení Ráj hned teď na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,91491 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71551 KB. | 17.06.2024 - 18:19:14