Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Básníci čekají na zázrak. A český film?

Básníci čekají na zázrak. A český film?

Basnici
Basnici
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Série o „bás­ní­cích“ je důka­zem nemo­houc­nos­ti čes­ké „pore­vo­luč­ní“ kine­ma­to­gra­fie. Zatímco v osm­de­sá­tých letech se reži­sér Dušan Klein blýs­kl tře­mi skvě­lý­mi díly, po revo­lu­ci násle­do­va­la již pou­ze recyk­la­ce postav, pří­bě­hů a zmar.

Výjimkou není ani dosud posled­ní „díl“ série, nazva­ný„Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak“. Přiznám se, zázrak jsem od toho­to fil­mu neče­kal, ale kro­mě nos­tal­gie jsem nena­šel jedi­ný důvod, proč byl film nato­čen.

Osmdesátá léta vnes­la do čes­ké kine­ma­to­gra­fie svě­ží vítr. Bolševik již tolik necen­zu­ro­val a moh­lo tak vznik­nout něko­lik fil­mů, kte­ré reflek­to­va­ly život teh­dej­ší mlá­de­že. Na fil­mech Dušana Kleina vyrost­la celá naše gene­ra­ce, kte­rá dospí­va­la v osm­de­sá­tých letech. Prvotina„Jak svět při­chá­zí o bás­ní­ky“z roku 1982 byla zje­ve­ním. Dodnes ten­to film poklá­dám za nej­lep­ší čes­ký film o puber­tě a pro­blé­mech stře­do­ško­lá­ků. Díval se na dospí­va­jí­cí se sho­ví­va­vým poe­tic­kým nad­hle­dem zaba­le­ným do slu­ši­vé for­my diva­dla ve fil­mu a ani­ma­cí. Objevil pro film dvo­ji­ci naděj­ných her­ců Pavla Kříže(Štěpán Šafránek) a Davida Matáska(Kendy).

Po dvou letech se dočkal nemé­ně pove­de­né­ho pokra­čo­vá­ní, pojme­no­va­né­ho„Jak bás­ní­ci při­chá­ze­jí o ilu­ze“. Svět sice napo­pr­vé o bás­ní­ka Štěpána nepři­šel, ale ten při­šel na vyso­ké ško­le o ilu­ze o tom, že se mu poda­ří dal­ší vztah. Když poté našel ve fil­mu„Jak bás­ní­kům chut­ná život“svou vyvo­le­nou Píšťalku, měla dle mého názo­ru celá série skon­čit. Film měl stá­le ješ­tě sluš­nou úro­veň a ote­vře­ně ťal do pro­blé­mů před­re­vo­luč­ní doby.

Porevoluční eufo­rie při­nes­la v roce 1993 tou­hu vyjá­d­řit se k pore­vo­luč­ní­mu osu­du „bás­ní­ků“ a název„Konec bás­ní­ků v Čechách“suge­ro­val, že už snad ani dal­ší díl nevznik­ne. Dnes bychom asi, pod dojmem růz­ných tri­lo­gií, řek­li, že po třech dílech vzni­kl pilot­ní díl dal­ší série. Jednalo se o vel­mi nepo­ve­de­ný počin, kte­rý při­ne­sl víc rekla­my, než roz­vi­nu­tí osu­dů hlav­ních hrdi­nů. Vždyť vše již bylo jas­ně řeče­no dří­ve. Místo toho se vra­cel k osudům postav, dáv­no zapo­me­nu­tých ve fil­mo­vé prvo­ti­ně, jako byl Emil Nádeníček. Pozdější film„Jak bás­ní­ci neztrá­ce­jí nadě­ji“, kte­rý vzni­kl v roce 2003 s dese­ti­le­tým odstu­pem a aktu­ál­ní„zázrak“, kte­rý vzni­kl po něm dokon­ce s tři­nác­ti­le­tým odstu­pem, se nesou na napros­to stej­né, nepře­svěd­či­vé vlně.

Míra nos­tal­gie je ve fil­mu„Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak“jed­no­znač­ně nej­vět­ší. Větší polo­vi­nu fil­mu tvo­ří odka­zy na před­cho­zí díly, dáv­no sly­še­né hláš­ky a před­sta­ve­ní dří­ve vidě­ných postav. Opět vidí­me napří­klad lázeň­ské­ho Bouchala (František Ringo Čech), pro­dej­ce aut Karase (Lukáš Vaculík) nebo Vendulku utě­ši­tel­ku (Eva Jeničková). Aby byly odka­zy na Kleinovu tvor­bu ješ­tě bizar­něj­ší, obje­ví se něko­lik her­ců z„Ulice“a napros­to nepo­cho­pi­tel­né odka­zy na „hláš­ky“ z toho­to neko­neč­né­ho seri­á­lu, např. „ať se dílo daří“. Film tím­to postu­pem mís­ty při­po­mí­ná vlast­ní paro­dii. Reklama z fil­mu stří­ká na kaž­dém kro­ku jak z kar­lo­var­ské­ho zříd­la a dvě naho­tin­ky sice potě­ší oko muž­ské­ho divá­ka, ale jejich pří­tom­nost ve fil­mu je napros­to samo­ú­čel­ná.

Další Štěpánův roman­tic­ký pří­běh se z reklam rodí dvě hodi­ny dlou­hým, císař­ským řezem, při­čemž záplet­ka je víc, než banál­ní. Nezadaná sou­sed­ka (Linda Rybová) s dce­rou ve věku Štěpánova syna (Filip Antonio) se sta­ne dal­ším a dou­fej­me, že posled­ním, Štěpánovým „úlov­kem“. Přičemž mu k němu ten­to­krát posta­čí jen její exis­ten­ce, s novou bás­nič­kou se ani neob­tě­žu­je. Zamontování dětí do celé­ho pří­bě­hu je umě­lé a zby­teč­ně pro­dlu­žu­je děj, byť se tvá­ří jako hyba­te­lé celé situ­a­ce.

Nostalgie je moc­ná čaro­děj­ka a snad by se vše výše uve­de­né dalo pocho­pit ve sna­ze opět při­blí­žit osu­dy poměr­ně dáv­no zapo­me­nu­tých hrdi­nů a zasmát se něko­li­ka pove­de­ným vtíp­kům. Ovšem vzhle­dem ke kva­li­tě před­re­vo­luč­ní tri­lo­gie a uply­nu­lé­mu více než čtvrt­sto­le­tí od její­ho uve­de­ní, je to zatra­ce­ně málo. Mladé gene­ra­ci, kte­rá vní­má původ­ní díly jako „fil­my pro pamět­ní­ky“ to nic neřek­ne a srov­ná­vat ten­to „zázrak“ se sou­čas­nou svě­to­vou nebo evrop­skou kine­ma­to­gra­fií snad ani nemá smy­sl. Zbývá tak jen pachuť, zkla­má­ní z dal­ší pro­mar­ně­né šan­ce na sluš­ný čes­ký film a víra, že ten­to díl bás­ní­ků, uza­ví­ra­jí­cí dru­hou tri­lo­gii, bude defi­ni­tiv­ně posled­ní.

Moje hod­no­ce­ní:50 % (na kte­rých má lví podíl Josef Somr v roli Štěpánova pro­fe­so­ra).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to […] Posted in Speciály
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […] Posted in Speciály
  • Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ Šestí Básníci vracejí na scénu řadu postav, které potkávají diváci už od prvního dílu. Vedle Pavla Kříže se samozřejmě  objeví David Matásek coby Kendy, nebo spolužák Karas (Lukáš […] Posted in Speciály
  • Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve […] Posted in Speciály
  • Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky.  Z tvůrčí dílny doktora Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na […] Posted in Speciály
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část15. srpna 2014 Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80323 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72007 KB. | 20.07.2024 - 14:18:44