Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu

Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu

Vaclav
Vaclav
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film vychá­ze­jí­cí ze sku­teč­né­ho pří­pa­du pre­zi­dent­ské milos­ti, kte­rý měl být původ­ně pou­ze pilot­ním dílem pro sérii pří­bě­hů, jež spo­ju­je prá­vě amne­stie. Protože se však téma not­ně roz­rost­lo a zdá­lo se, že by mu tele­viz­ní obra­zov­ka byla malá, míří Václav na plát­na kin. A to je dob­ře.

Václavovi je čty­ři­cet, žije ve zchát­ra­lém ves­nic­kém sta­ve­ní se svou mat­kou a trpí něčím, co bychom moh­li nazvat „leh­kou mozko­vou retar­da­cí“. Ta se pro­je­vu­je tak, že se Václav cho­vá asi jako dva­nác­ti­le­tý kluk. Dělá jeden prů­švih za dru­hým, stří­lí po spo­lu­ob­ča­nech, šmí­ru­je spo­lu­ob­čan­ky, jez­dí na motor­ce, pro­vá­dí schvál­nos­ti, vybuchu­je v záchva­ty vzte­ku a také se mu zje­vu­je mrt­vý otec. Zároveň však má upřím­ně rád svou mat­ku, kte­rou se po kaž­dé kata­stro­fě s dět­skou spon­tán­nos­tí sna­ží potě­šit. Václav roz­hod­ně není něja­ký oblí­be­ný „míst­ní magor“, nao­pak všich­ni oby­va­te­lé ves­ni­ce, včet­ně vlast­ní­ho bra­t­ra, mu už nemo­hou při­jít na jmé­no a na den­no­den­ním pořád­ku je vyhro­žo­vá­ní ústa­vem i věč­né omlu­vy od bez­vý­hrad­ně milu­jí­cí mat­ky.

Václav napl­ňu­je všech­ny důle­ži­té fil­mo­vé atri­bu­ty, má dob­rý námět, solid­ní scé­nář i schop­né her­ce, co však poklá­dám za vylo­že­ně nešťast­né, je dis­tri­buč­ní pre­zen­ta­ce toho­to fil­mu jakož­to kome­die. Výsledkem pak je, že v kině sedí spous­ta lidí, kte­ří při­šli na čes­kou legra­ci a tak se smě­jí co to jde, avšak kous­ky men­tál­ně naru­še­né­ho Václava (nemluvě o cel­ko­vém vze­zře­ní, mimi­ce, ges­ti­ku­la­ci apod.) sice občas vybí­ze­jí k leh­ké­mu pou­smá­ní, ale roz­hod­ně to není žád­ná „řachan­da“. Většina scén uka­zu­je spíš hoř­ké momen­ty, v nichž se odha­lu­jí lid­ské cha­rak­te­ry i Václavova naru­še­ná duše a je jen ško­da, že to mno­ho divá­ků v sále vůbec nechtě­lo vidět.

Již jsem zmi­ňo­va­la scé­nář, kte­rý je vel­mi sluš­ný. Nevím přes­ně, jak moc je Václavův pří­běh pro film pozmě­něn, ale fak­tem zůstá­vá, že scé­náris­ta Marek Epstein dob­ře vykres­lu­je Václava i celou ves­ni­ci a podá­vá dosta­teč­né opod­stat­ně­ní pro to, co se musí stát (všich­ni víme, že na kon­ci čeká věze­ní a amne­stie), jen je ško­da poně­kud uspě­cha­né­ho závě­ru. Divák dlou­ho čeká (což ale roz­hod­ně nezna­me­ná, že se nudí) než při­jde onen osud­ný čin. To se pocho­pi­tel­ně nako­nec sta­ne, i s dosta­teč­nou dáv­kou půso­bi­vos­ti, ale nako­nec se to všech­no nene­chá úpl­ně vykrys­ta­li­zo­vat. Kromě skvě­lé scé­ny, v níž Václavova mat­ka sbí­rá pod­pi­sy na peti­ci, už tvůr­ci pří­liš neu­ka­zu­jí, co Václavův čin s oko­lím i s ním samým udě­lal.

Nezbytným před­po­kla­dem pro fun­go­vá­ní fil­mu toho­to typu jsou kro­mě scé­ná­ře herec­ké výko­ny. I zde měli tvůr­ci šťast­nou ruku. Ivan Trojan v hlav­ní roli doka­zu­je, že je jed­ním z nej­lep­ších čes­kých her­ců sou­čas­nos­ti a trou­fám si tipo­vat, že si příští rok dojde pro čtvr­té­ho Českého lva. Václav ale roz­hod­ně nesto­jí jen na Trojanovi, což je moc dob­ře. Vynikající je tak­též Emília Vášáryová jako utrá­pe­ná, ale záro­veň věč­ně odpouš­tě­jí­cí a milu­jí­cí Václavova mat­ka. Zajímavé jsou i dal­ší posta­vy napří­klad Václavův bra­tr v podá­ní Jana Budaře nebo sta­ros­ta a před­se­da druž­stva, komu­nis­tic­ký uda­vač, ale v lec­čems i dob­rý člo­věk, kte­ré­ho ztvár­nil Jiří Lábus.
Verdikt: Tenhle čes­ký film se poměr­ně pove­dl. Zásluhu na tom má pře­de­vším scé­náris­ta, kte­rý doká­zal pří­běh ucho­pit za správ­ný konec a neu­dě­lal z něj plyt­kou mora­li­tu o neto­le­rant­ní spo­leč­nos­ti ani cito­vě vydě­rač­ský pří­běh o odstr­ko­va­ném hlu­páč­ko­vi, a pak samo­zřej­mě také per­fekt­ní herec­ké výko­ny všech zúčast­ně­ných.


Photo © SPI International


Podívejte se na hodnocení Václav na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Smradi - Trocha melancholie neuškodí4. dubna 2023 Smradi - Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Recenze: Šarlatán22. srpna 2020 Recenze: Šarlatán Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška (Josef Trojan/Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech […] Posted in Filmové recenze
  • Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!18. srpna 2020 Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových! Jan Mikolášek má milující rodiče, sestru a bratra. Jeho otec je zahradník a Jan mu v práci pomáhá, takže jeho budoucnost se zdá být jasná. Jeho sestra má ale zdravotní problémy s nohou a […] Posted in Filmové recenze
  • Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland.18. srpna 2020 Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland. V pondělí  17.srpna proběhla v Praze v kině Světozor novinářská projekce nového filmu Agnieszky Holland Šarlatán. Toto životopisné drama bylo inspirované skutečným příběhem Jana Mikuláška, […] Posted in Filmové premiéry
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,72237 s | počet dotazů: 7191 | paměť: 75143 KB. | 29.02.2024 - 05:32:49