Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Odcházení

Odcházení

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když je to jen troš­ku mož­né, rád vidím film v pro­stře­dí pro něj urče­ném, tj. v kině. Jednak pro­to, že je pri­már­ně sta­vě­ný pro vel­ké plát­no a niko­li pro malou obra­zov­ku, jed­nak pro­to, abych byl při sle­do­vá­ní fil­mu sou­čás­tí vět­ší sku­pi­ny, kte­rá na film nějak rea­gu­je.

Z Havlova Odcházení ve fil­mo­vé podo­bě se sta­lo během pár dní téměř poli­ti­kum. Kdo má u nás ústa (mozek není pod­mín­kou), cítí se být opráv­něn o fil­mu pronést ve veřej­ném pro­sto­ru něja­ké zásad­ní sta­no­vis­ko a pokud mož­no při­tom pozu­rá­žet co nej­ví­ce lidí. Staří odu­lí lhá­ři se při­tom občas legrač­ně převtě­lu­jí do rolí prav­do­mluv­ných a šika­no­va­ných rebe­lů, názo­ro­ví odpůr­ci se pokou­še­jí poba­ve­né pozo­ro­va­te­le pře­svěd­čit, že za jejich strikt­ním odsud­kem fil­mu je vše jiné, jen ne názo­ro­vý odpor. No a pro­to­že pro­stře­dí je nepře­hled­né, měl bych asi na začá­tek poví­dá­ní o fil­mu (ano, pořád si mys­lím, že v pří­pa­dě Odcházení jde jen o film) uvést, že je mi Václav Havel svý­mi názo­ry - byť s nimi málo­kdy plně sou­hla­sím - sym­pa­tic­ký. No a taky se asi slu­ší říct, že prav­du a lás­ku, v sou­vis­los­ti s Havlem (i Havlem) toli­krát zmi­ňo­va­nou, pova­žu­ji za kate­go­rii, kte­ré by se mělo dostat spíš úcty a podě­ko­vá­ní než ata­ků a posmě­chu, kte­rý z tábo­ra fun­da­men­ta­lis­tic­kých „anti­hav­lov­ců“ tak čas­to slý­chám.

Zajímalo mne, jak si reži­sér Havel pora­dí s pře­pi­sem své­ho vlast­ní­ho diva­del­ní­ho tex­tu do fil­mo­vé podo­by. Text je son­dou do živo­ta zba­ve­né­ho dro­gy moci, vli­vu a posta­ve­ní v téměř nezha­sí­na­jí­cích svět­lech reflek­to­rů. Bývalý kanc­léř Vilém Rieger je přes­ně v tako­vé situ­a­ci: Odsunutý z výslu­ní poli­ti­ky svý­mi násle­dov­ní­ky, ke kte­rým se názo­ro­vě nechce znát (vře­le dopo­ru­ču­ji nepře­mýš­let nad pří­pad­ný­mi sou­vis­lost­mi s reál­ně exis­tu­jí­cí­mi posta­va­mi, neb se jed­ná o tobo­gán smě­řu­jí­cí pří­mo do pekel­né­ho kot­le), trá­ví své náh­le neza­jí­ma­vé dny ve stát­ní vile a při­lehlém par­ku, obklo­pen zten­ču­jí­cí se sku­pi­nou přá­tel, pří­buz­ných a býva­lých spo­lu­pra­cov­ní­ků. Zdá se být pev­ně zakot­ve­ný v dutě zně­jí­cí minu­los­ti a neu­mí si před­sta­vit žád­nou budouc­nost. K budouc­nos­ti je však para­dox­ně donu­cen tím, že jej nová vlá­da hod­lá ze síd­la, kte­ré už po mno­ha letech pova­žu­je za svůj domov, vystě­ho­vat.

Václav Havel byl v situ­a­ci faleš­né­ho debu­tan­ta. Jeho reno­mé v umě­lec­kých kru­zích je tako­vé, že sehnal pro film sko­ro neu­vě­ři­tel­ný herec­ký ansám­bl, kde i vte­ři­no­vé ště­ky hra­jí herec­ké per­só­ny (Labuda, Landovský, Bartoška). Obklopil se vyni­ka­jí­cí­mi kumš­tý­ři (např. kame­ra­man Jan Malíř, jehož krou­ži­vá kame­ra jako by sym­bo­li­zo­va­la neu­stá­lé vzá­jem­né míje­ní hlav­ních postav, stři­hač Jiří Brožek nebo hudeb­ník Michal Pavlíček). Přesto tenhle „all stars team“ nevy­pro­du­ko­val víc, než mís­ty zají­ma­vý pře­pis diva­del­ní hry. Proč je tomu tak, když všich­ni zúčast­ně­ní by se pro Havla vidi­tel­ně pře­trh­li? Inu, domní­vám se, že prá­vě kvů­li režij­ní­mu vede­ní.

Více na Kritiky.cz
Pláž v Chorvatsku - romantická plavba zalitá sluncem a letní pohodou Milujete léto a Chorvatsko? Chcete zažít příjemnou plavbu s trochou vzrušení? Máte rádi rom...
Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči Dnešní děti více času tráví u mobilu či tabletu a klasickou knihu úplně nevyhledávají. J...
Přechod na novou generaci konzolí vás v případě Call of... Přechod na novou generaci konzolí vás v případě Call of Duty: Black Ops Cold War vyjde o 250 K...
Armáda mrtvých | Army of the Dead Začátkem letošního roku se Zacku Snyderovi konečně podařilo dotlačit jeho vizi pro jeho dopo...
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75% Konečně máme v kinech pořádnou letní popcornovou zábavu, kterou nám přináší režisér Da...

Odcházení je totiž fil­mem, kte­rý sli­bu­je být mno­hým, ale není v ničem důsled­ný. Na nor­mál­ní film je absurd­ní moc a na absurd­ní film nao­pak málo. Je hod­ně nevy­vá­že­ný, jeho ryt­mus je hod­ně pře­tr­ži­tý, občas se dlou­hé minu­ty vyví­jí sko­ro mini­ma­lis­tic­ky (byť v opu­lent­ních seces­ních kos­tý­mech) a náh­le se zce­la utrh­ne ze řetě­zu, aniž by to mělo zře­tel­né opod­stat­ně­ní. Místy jde o diva­dlo umě­ře­né, mís­ty o záměr­ně pře­hrá­va­jí­cí gro­tes­ku. Některé posta­vy mají cha­rak­te­ry zastře­né, jiné jsou vyhra­ně­né až hrůza. Havel si samo­zřej­mě nedo­ká­že odpus­tit své typic­ké „balá­bi­le“, kte­ré je v něja­ké podo­bě téměř povin­nou sou­čás­tí jeho her, a jako oby­čej­ně je tato jinak zají­ma­vá scé­na, kdy posta­vy jed­na přes dru­hou pro­ná­še­jí vlast­ní i cizí repli­ky, o dost del­ší, než se dá snést. Nemůžu se zba­vit dojmu, že cha­os, kte­rý panu­je na plát­ně, je jen odra­zem cha­o­su reži­sé­ra, kte­rý vlast­ně neví, co chce divá­ko­vi sdě­lit, nic není scho­pen vytáh­nout zře­tel­nou kon­tu­rou a nic není ocho­ten obě­to­vat sevře­něj­ší­mu fil­mo­vé­mu tva­ru. Do toho­to rám­ce dob­ře zapa­da­jí i cita­ce jiných diva­del­ních her (jako nepří­liš zna­lý diva­del­ní divák jsem poznal jen Višňový sad a Krále Leara), kte­ré občas skvě­le dotvá­ře­jí situ­a­ci před kame­rou, ale občas divák jen pou­lí oči, jaký to pro­bo­ha v daném mís­tě má smy­sl. Jsou mís­ta, ve kte­rých jsem se skvě­le bavil, ale když jsem užuž začal tíh­nout k vět­ší smíř­li­vos­ti, vždy jsem dostal něja­kou ťaf­ku, kte­rá toto tíh­nu­tí zha­ti­la (nej­bru­tál­něj­ší mi při­šel pří­mý vstup auto­ra, kte­rý sice může půso­bit jako důkaz, že se Havel dove­de nebrat váž­ně, ale mně osob­ně tato obtíž­ně pocho­pi­tel­ná scé­na doslo­va zne­chu­ti­la závěr fil­mu, tak­že mís­to toho, abych si řekl aspoň typic­ké holly­wo­od­ské: „Konec dob­rý, všech­no dob­ré,“ odchá­zel jsem z kina roz­la­dě­ný. A to mám Havlovy hry a jeho poe­ti­ku dost rád a našel bych v Havlově tvor­bě mož­ná i pár míst, o kte­rých bych si trouf­nul říct, že snad pře­ži­jí v diva­del­ním svě­tě i do budouc­na.

Jako pozi­tiv­ní vidím tře­ba peč­li­vé aranž­má postav do jed­not­li­vých zábě­rů, nej­čas­tě­ji ovšem opět po diva­del­ním způ­so­bu, čelem k ima­gi­nár­ní­mu hle­diš­ti; posta­vy se čas­to řadí za oso­bu, se kte­rou vedou roz­ho­vor. Také mě zau­ja­lo, jak vyhra­ně­ně před­sta­vu­je Havel novi­nář­ský svět, jehož obskur­ní­mi zástup­ci jsou bul­vár­ní (a vliv­ný) deník Fuj a jeho zaměst­nan­ci - ve čte­ní a pře­mýš­le­ní nepří­liš zběh­lý redak­tor Jack (Jiří Macháček) a mlčen­li­vý foto­graf (Stanislav Milota). Samozřejmě, že niko­ho už dnes neza­jí­ma­jí prázd­no­tou zapácha­jí­cí poli­tic­ké frá­ze býva­lé­ho vůd­ce. Moderní svět zají­má už jen to, s kým exkanc­léř prá­vě spí a pře­ce na infor­ma­ce mají obča­né tak říka­jíc prá­vo ne? Kteřípak novi­ná­ři si asi vztáh­nou tuhle gro­tesk­ní žur­na­lis­tic­kou dvo­ji­ci na sebe samot­né a pro­je­ví se to v jejich recen­zích?

Více na Kritiky.cz
TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své nezn...
Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, tak...
#2045: DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi (Batman/Huntress: Cry for Blood)Vydalo&...
Komiks 96 ...
Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále j...

Pokud jde o herec­ké výko­ny, zau­ja­la mě pře­de­vším Dagmar Havlová, kte­rá doká­za­la své „kanc­lé­řo­vě dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ni“ Ireně vtisk­nout sym­pa­tic­kou i nesne­si­tel­nou podo­bu, doká­za­la stří­dat kon­t­ro­lo­va­ný pro­jev s afek­tem a snad jako jedi­ná z postav nevy­pa­da­la jako vlast­ní kari­ka­tu­ra nebo kuli­sa. Oldřich Kaiser jako „býva­lý tajem­ník býva­lé­ho tajem­ní­ka“ Viktor jen doka­zu­je, že nad­sáz­ku, pře­hrá­vá­ní a pře­pja­té typy zvlá­dá bra­vur­ně. Trošku mne zkla­ma­la posta­va vice­kanc­lé­ře Kleina v podá­ní Jaroslava Duška (i když jeho barev­né a mís­ty kou­zel­ně kvě­to­va­né oble­če­ní bylo doslo­va k sežrá­ní :-)), ale mož­ná to tak mělo být, že jde o posta­vu plo­chou, bez lid­ské­ho roz­mě­ru. K hlav­ní posta­vě v podá­ní Josefa Abrháma jsem zůstal hod­ně chlad­ný, ale i to byl snad režij­ní záměr, tře­ba aby divá­ko­vi nepři­šlo moc líto, když na samém kon­ci fil­mu hlav­ní posta­va pro­ka­zu­je, že pro­kla­mo­va­ná zása­do­vost je začas­té jen dočas­nou a při sku­teč­ném stře­tu snad­no selhá­va­jí­cí zbra­ní bez­zá­sa­do­vých.

O fil­mu se bude ješ­tě něja­kou dobu mlu­vit ve spo­leč­nos­ti a dílo bude pola­ri­zo­vat veřej­ný pro­stor. Film spat­ří dost návštěv­ní­ků, kte­ří jím budou zne­chu­ce­ni, pro­to­že o něja­ké hav­lov­ské poe­ti­ce nemě­li dopo­sud ani poně­tí a býva­lo by asi lep­ší, kdy­by to tak zůsta­lo. Ale může se klid­ně stát i to, že film při­ve­de k vrchol­ným Havlovým hrám i pár nových mla­dých lidí, kte­ří by si jich jinak nevšimli. Havlovo mezi­ná­rod­ní reno­mé zajis­tí fil­mu pub­li­ci­tu v zahra­ni­čí a jis­tě při­jde i něja­ký fes­ti­va­lo­vý úspěch a něja­ký ten Český lev (co takhle kame­ra nebo výtvar­ný počin?).

Přesto si mys­lím, že hlav­ním pozi­ti­vem fil­mu Odcházení je sku­teč­nost, že nato­če­ní fil­mu udě­la­lo Václavu Havlovi radost. No a přes všech­ny výhra­dy se dokon­ce kacíř­sky domní­vám, že to nemu­sí být zda­le­ka málo. Přikláním se ovšem k názo­ru, že film bude za něko­lik let spíš kuri­o­zi­tou než při­po­mí­na­ným a vzý­va­ným dílem a postup­ně se za ním zatáh­ne opo­na zapo­mně­ní, pro­to­že jeho kva­li­ta ho nepřed­ur­ču­je k del­ší život­nos­ti.


Podívejte se na hodnocení Odcházení na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie - dávné egyptské příběhy Celé věky panovala tma. Žádná země, lidé ani Bohové. Žil jenom Bůh pravodstva Nóvev. Po...
Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo nato...
Nejhledanější muž | A Most Wanted Man [80%] Špionážní thrillery byly spíše oménou let minulých. V poslední době se tohoto klasické...
Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let Kenny Conran debutoval a natočil takový další díl Star Wars, neboli Hvězdných válek. Nevybra...
14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007) Jako obvykle se na začátku roku můžeme ve vybraných kinech setkat s jednou z nejzajímavější...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,91093 s | počet dotazů: 302 | paměť: 70487 KB. | 04.12.2023 - 19:46:59