Kritiky.cz > Články > Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...

Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když byl roku 1997 nato­čen čtvr­tý díl Batmana, nena­šel se snad jedi­ný kri­tik, kte­rý by jej vychvá­lil. Schumacherova pes­t­ro­ba­rev­ná, oká­za­le prázd­ná a nechtě­ně sebe­pa­ro­du­jí­cí ver­ze (div že se zde Bruce Wayne neob­je­vil v růžo­vém hávu) pohřbi­la kult respek­to­va­né­ho ochrán­ce ponuré­ho měs­ta Gotham City hlu­bo­ko do země a na neto­pý­ří znak vysla­la pli­va­nec o obje­mu lipen­ské vod­ní nádr­že. Dlouhých šest let se zdá­lo, že Batmanově akro­ba­tic­ké­mu počí­ná­ní na stří­br­ném plát­ně defi­ni­tiv­ně odzvo­ni­lo, když tu se na veřej­nos­ti obje­vi­ly prv­ní ofi­ci­ál­ní infor­ma­ce o plá­no­vém sním­ku s názvem Batman Begins.

V té době se ale nejed­na­lo o nic „šoku­jí­cí­ho“. Už před tím­to ozná­me­ním kolo­va­ly svě­tem zprá­vy o titu­lech jako Batman: Year One či Batman Beyond a prak­tic­ky pokaž­dé to skon­či­lo nulo­vým výsled­kem (z Beyondu se vyklu­bal ani­mo­va­ný film, Year One na moti­vy povíd­ky Franka Millera trčí dodnes v pro­stře­dí se zápor­nou Celsiovou hod­no­tou). A tak neby­lo divu, že se nové „batma­nov­ské“ pro­hlá­še­ní pří­liš neu­ja­lo a že na tvá­řích dří­ve věr­ných divá­ků vylou­di­lo pří­klad­nou ukáz­ku iro­nic­ké­ho úsmě­vu.

Warneři si naštěs­tí ješ­tě cel­kem brzy uvě­do­mi­li, že bude-li se série vyví­jet podob­ným smě­rem jako Batman a Robin, těž­ko si zís­ká ztra­ce­nou pří­zeň fanouš­ků, a neza­bý­va­jí­ce se poměr­ně pozi­tiv­ní sku­teč­nos­tí, že kaž­dá část zná­mé­ho kvar­te­ta vždy „vydě­la­la“, uči­ni­li vše pro­to, aby neto­pý­ří emblém nabyl mini­mál­ně stej­né­ho les­ku, jako tomu bylo po roce 1989. Batman Begins se tak již od naprostých počát­ků vyví­jel mno­hem ambi­ci­óz­ně­ji než jeho nezfil­mo­va­ní před­chůd­ci (nut­no však dodat, že s Year One se i nadá­le počí­tá – a to někdy na rok 2007) a prv­ní zprá­va týka­jí­cí se tvůr­čí­ho osa­zen­stva za kame­rou při­mě­la i toho nej­vyb­li­těj­ší­ho skep­ti­ka nepa­tr­ně dou­fat. Vědomi si toho, že Batman musí začít tam, kde začal úpl­ně, roz­běh­li war­nerští kon­kurs „Nutně hle­dá­me rejžu, kte­rý to rád syro­vě“. Hledání pomy­sl­né­ho „Froda“ zabra­lo jen něko­lik bez­vý­znam­ných dní.

 

Kdybychom při­hléd­li k roz­mě­rům neto­pý­ří­ho pro­jek­tu a uvě­do­mi­li si jeho kine­ma­to­gra­fic­kou pro­va­ře­nost, asi bychom se dost podi­vo­va­li nad tím, nako­lik ris­kant­ní pro­zí­ra­vost pro­je­vi­li lidé z Warneru, když se roz­hod­li důvě­řo­vat „mla­dé znač­ce“ Christopher Nolan. Anglický reži­sér, kte­rý si zís­kal pozor­nost pub­li­ka pozpát­ku odvy­prá­vě­ným Mementem a lehce zvrá­ce­ným thrille­rem Insomnie, si tuto šan­ci vydo­byl spe­ci­fic­kým režij­ním sty­lem a schop­nos­tí vysta­vět vel­mi nepro­dyš­nou fil­mo­vou atmo­sfé­ru.

S nároč­ným poslá­ním se Nolan vyrov­nal vel­mi brzy a vzhle­dem k nezvykle vel­ké vol­nos­ti, kte­rá mu byla daro­vá­na, neči­ni­lo mu výraz­něj­ší obtí­že pro­sa­dit si u stu­dia vlast­ní před­sta­vu. Na povrch zem­ský tak brzy vystou­pa­lo pro­hlá­še­ní, že nový Batman nebu­de žád­ným před­po­kra­čo­vá­ním původ­ní série (jak by kázal dneš­ní trend), ale nao­pak - že se divá­ci budou moci těšit na zbru­su nový film. Blonďatý reži­sér dostál toho­to sli­bu ve všech smě­rech a pří­běh o zná­mém msti­te­li bez­prá­ví pojal spí­še „neakč­ně“, od počát­ku se drže sna­hy při­blí­žit lidem posta­vu Bruce Waynea zejmé­na jako člo­vě­ka, niko­liv jako ano­nym­ní­ho namakan­ce v při­lé­ha­vém gumo­vém kos­tý­mu. Odtud ply­nul i pri­már­ní Nolanův poža­da­vek, že nový Batman musí dějo­vě před­chá­zet všech­ny dopo­sud nato­če­né fil­my s neto­pý­ří téma­ti­kou. Vzhledem k pře­tr­vá­va­jí­cí exis­ten­ci pro­jek­tu Year One se jed­na­lo o malý/velký oří­šek a stu­dio se tomu­to návr­hu chví­li brá­ni­lo – avšak i zde si naděj­ný tvůr­ce „vydu­pal“ své.

V roz­ho­vo­ru pro měsíč­ník Premiere je Nolan kon­krét­něj­ší: „V minu­lých fil­mech byl Batman vlast­ně super­hr­di­na se vším všu­dy a já chtěl uká­zat, jak se Batman z Bruce Waynea tepr­ve stá­vá.“ Prostřednictvím dal­ší polo­že­né otáz­ky je čte­nář moud­řej­ší: „Snímek Tima Burtona z roku 1989 dopa­dl po výtvar­né strán­ce skvě­le, ale záro­veň z Batmana udě­lal nedíl­nou sou­část Gothamu. Chyběl film, kde bychom vidě­li Batmana v úpl­ných začát­cích tak, jak by ho vní­ma­li oby­va­te­lé Gothamu – jako neo­by­čej­nou posta­vu v oby­čej­ném svě­tě.“

Nolan se nechal neto­pý­řím kul­tem doslo­va pohl­tit a spo­leč­ně se scé­náris­tou Davidem S. Goyerem, kte­rý své komik­so­vé zku­še­nos­ti pro­ká­zal v prv­ních dvou dílech Bladea, se svě­do­mi­tě zamě­řil na podrob­nou a mnoh­dy vyčer­pá­va­jí­cí stu­dii dostup­né­ho „bub­li­no­vé­ho“ mate­ri­á­lu. V zaostře­ném hle­dáč­ku tvůr­ců se vyskyt­ly neje­nom úpl­ně prv­ní výtis­ky slav­né­ho comic­su, ale i jeho poz­děj­ší napo­do­be­ni­ny. Během toho­to něko­li­ka­mě­síč­ní­ho pro­ce­su se Nolan dobral toli­ka infor­ma­cí, že by to sta­či­lo na sepsá­ní nové­ho kvar­te­ta, a tak po nezbyt­ném vstře­bá­ní nasta­lo stej­ně tak nezbyt­né eli­mi­no­vá­ní. Výsledná kost­ra nové­ho Batmana však nezů­sta­la oproš­tě­na o to nej­zá­klad­něj­ší a dle zná­mé dvo­ji­ce tvůr­ců úspěš­ně vypl­ňu­je prázd­nou meze­ru s názvem „Batmanovy kruš­né začát­ky“.

Snaha před­sta­vit Batmana coby kom­pli­ko­va­nou osob­nost a záro­veň jako muže z masa a kos­tí, kte­rý je stej­ně tak zra­ni­tel­ný jako kdo­ko­liv z nás, se brzy pro­je­vil i v sou­vis­los­ti s výbě­rem her­ce pro ústřed­ní roli. Někdejší poža­da­vek na vhod­né obli­čejo­vé rysy a výraz­né líc­ní kos­ti ustou­pil cíli vměst­nat do úplé­ho tri­ko­tu něko­ho, kdo své roli obě­tu­je mno­hem více než jen něko­lik desí­tek hodin strá­ve­ných v posi­lov­ně. Pro roli mili­o­ná­ře Bruce Waynea při­pa­da­lo v úva­hu hned něko­lik adep­tů. Zprvu se dosti pro­mí­la­lo jmé­no Guye Pearceho (Nolanův oblí­be­nec, zahrál si již v Mementu), poz­dě­ji došlo i na tako­vé (až zará­že­jí­cí) návrhy jako Ashton Kutcher, Jake Gyllenhaal či Cillian Murphy (ten se nako­nec ujal posta­vy Scarecrowea, zlot­ři­lé­ho alter ega věd­ce Jonathana Cranea).

Hledání nové­ho před­sta­vi­te­le bylo ofi­ci­ál­ně zakon­če­no 11. září roku 2003. Toho dne vyda­li Warneři tis­ko­vé pro­hlá­še­ní, v němž byl coby nový Batman usta­no­ven Christian Bale. Jednatřicetiletý ang­lic­ký herec, kte­rý do svě­ta fil­mu nahléd­nul jako dva­nác­ti­le­tý záslu­hou Stevena Spielberga a jeho sním­ku Říše slun­ce (na jeho part se hlá­si­lo 4000 kan­di­dá­tů), vyhrál i řadu anket v hla­so­vá­ní fanouš­ků a lze před­po­klá­dat, že i tato potě­šu­jí­cí pod­po­ra lidu sehrá­la jed­nu z nej­pod­stat­něj­ších rolí v koneč­ném roz­ho­do­vá­ní.

Podle Balea neměl na posta­vu Batmana nikdo jiný nárok a jeho slo­va zavá­ně­jí dras­tic­kým sebe­vě­do­mím: „Aniž by mě oslo­vi­li, měl jsem hned jas­no – ta role pros­tě pat­ří mně! Kdybych ji nedo­stal, chá­pal bych to jako krá­dež.“

Přestože Baleovi není sebe­jis­to­ta evi­dent­ně cizí, jen těž­ko mu může­me život­ní posta­vu ode­pí­rat a tvr­dit, že se ji neza­slou­ží. V holly­wo­od­ské maši­né­rii snad nepo­hle­dá­te žád­né­ho jiné­ho her­ce, jenž dis­po­nu­je toli­ka výra­zo­vý­mi pro­střed­ky a kte­rý je navíc ocho­ten udě­lat pro věro­hod­né ztvár­ně­ní role první-poslední. Baleova obě­ta­vost je mnoh­dy až zará­že­jí­cí a i tako­vá Demi Moorová, kte­rá si necha­la kvů­li Striptýzu vyo­pe­ro­vat pár žeber, půso­bí ved­le něj jako napros­tá ama­tér­ka.

Když se Christian účast­nil natá­če­ní Amerického psy­cha, ve sna­ze napros­to sply­nout se svou posta­vou den­ně cho­dil do posi­lov­ny, dodr­žo­val pro­tei­no­vou die­tu a abso­lut­ně ome­zil styk se svý­mi přá­te­li a rodi­nou. Před kaž­dým zábě­rem pak do sebe ládo­val jed­nu kávu za dru­hou… Avšak onu nej­vět­ší oběť vyko­nal Bale v rám­ci hlav­ní role v mys­te­ri­óz­ním thrille­ru Mechanik. Zde si Chris nezod­po­věd­ně zahrál se zdra­vím a v ces­tě za pře­mě­nou ve vyzáblou trosku sho­dil celých tři­cet kilo. Tento „fil­mu odda­ný“ krok se Baleovi málem vymstil – a to neje­nom z hle­dis­ka poz­děj­ších pro­blé­mů se srd­cem, ale také v sou­vis­los­ti s již při­k­lepnu­tou rolí Batmana. Mechanik byl totiž jeho posled­ním sním­kem před Nolanovým opu­sem a jeho k smr­ti vychrt­lá posta­va donu­ti­la Warnery not­ně pochy­bo­vat.

Na zís­ká­ní poža­do­va­ných fyzic­kých pro­por­cí měl Bale nece­lých pět měsí­ců. Taková doba děli­la posled­ní klap­ku Mechanika a prv­ní záběr Batmana. „Musel jsem při­b­rat hod­ně rych­le a to není nijak zdra­vé,“ zdů­raz­ňu­je Bale s váž­nou tvá­ří a hned vzá­pě­tí dodá­vá: „Chtěli, abych při­bral pade­sát kilo, a musel jsem to zvlád­nout za půl roku. To vám pěk­ně dri­blu­je s nála­da­mi, ale tady to neby­lo na ško­du… když hra­je­te tem­nou ver­zi Batmana.“

Že je nový Batman sku­teč­ně nový a žád­ným plagi­á­tem již nato­če­ných dob­ro­druž­ství, o tom svěd­čí i jeho vylep­še­ný kos­tým. Je už jakým­si zvy­kem, že kaž­dý dal­ší film s neto­pý­řím mužem při­ná­ší něja­ké změ­ny (viz člá­nek Batman: Ohlédnutí zpát­ky) – avšak ten­to­krá­te je těch nová­tor­ských zása­hů více než dost. Bruceův „pra­cov­ní“ oblek se svou jed­no­du­chos­tí hlá­sí do roku 1989, ale přes­to nepů­so­bí sta­ro­mód­ně. Nejzřetelnější je jeho při­blí­že­ní pří­pad­né­mu vojen­ské­mu vyu­ži­tí. „I to je roz­díl opro­ti před­cho­zím fil­mům – veš­ke­ré tech­no­lo­gie, kte­ré má Batman k dis­po­zi­ci, půso­bí uvě­ři­tel­ně,“ pro­ná­ší s pat­řič­nou chlou­bou reži­sér.

Práce na neto­pý­řím pře­vle­ku byla svě­ře­na do rukou zku­še­né Lindy Hemmingové, jež zde moh­la napl­no uplat­nit své zku­še­nos­ti naby­té při tvor­bě bon­dov­ských tech­no­lo­gic­kých sere­pe­ti­ček. Ve sna­ze vyhnout se homose­xu­ál­ní­mu vyzně­ní brzy byly zamít­nu­ty dří­věj­ší návrhy s bra­dav­ka­mi na prsou (a kdo ví, s čím vším ješ­tě). Zatímco ve fil­mu je Batmanův kos­tým pre­zen­to­ván jako jaká­si vyso­ce odol­ná kom­bi­né­za kří­že­ná s neo­pré­nem, ve sku­teč­nos­ti se při jeho výro­bě vyu­ži­lo ten­ké­ho late­xu (z čehož vyply­nul i vět­ší kom­fort pro samot­né­ho před­sta­vi­te­le a kaska­dé­ra). Nový oblek navíc umož­ňu­je – vůbec jako prv­ní ver­ze – otá­čet hla­vou.

Němým nezů­stá­vá v tom­to pří­pa­dě ani Michael Caine, před­sta­vi­tel věr­né­ho slu­hy Alfreda: „Když jsem popr­vé ten oblek viděl, úpl­ně jsem nad­sko­čil. Prostě tam tak spo­ko­je­ně ležel. Je to ten nejzlo­věst­něj­ší ze všech dosa­vad­ních oble­ků. Ty původ­ní se lesk­ly, tenhle je tem­ný a drs­ný.“

Jak logic­ky smýš­le­jí­cí­ho čte­ná­ře jis­tě napadlo – když se mění kos­tým, tak se mění i bat­mo­bil. Batmanovo auto dozna­lo vůči pře­de­šlým adap­ta­cím nej­zře­tel­něj­ších a nej­ra­di­kál­něj­ších změn. Zatímco „sta­ré“ ver­ze půso­bi­ly tak troš­ku futu­ris­tic­ky, ta nová je mno­hem bliž­ší sou­čas­né rea­li­tě – a jak už bylo řeče­no výše – i armád­ní­mu vyu­ži­tí. „Chris (rozu­měj Christian Bale) viděl bat­mo­bil jako kom­bi­na­ci lam­bor­ghi­ni a hum­me­ra,“ říká s úsmě­vem reno­mo­va­ný výtvar­ník Nathan Crowley.

Těžko odhad­nout, nako­lik vel­kou váhu Chrisovo slo­vo mělo, avšak ve výsled­ku se jeho nápad nej­spíš ujal. Finální podo­ba vozi­dla pak byla vyro­be­na ve sku­teč­ném měřít­ku a jako jed­na z mála (v celé his­to­rii bat­mo­bi­lů) byla navr­že­na s ohle­dem na to, aby ji bylo mož­no ovlá­dat coby běž­né auto. Celkově bylo vytvo­ře­no osm „život­ních“ mode­lů – při­tom pět z nich plně funkč­ních (váha oko­lo dvou a půl tun, rych­lost až 160 km/h). Pro zají­ma­vost dodejme, že jeden tako­vý model při­šel stu­dio na nece­lý mili­ón dola­rů.

Zejména prv­ní dva útrž­ky Batmana byly spe­ci­fic­ké a pou­ta­vé tím, v jakém pro­stře­dí se ode­hrá­va­ly. Tim Burton vtisk­nul svým fil­mům jedi­neč­nou ponu­rou atmo­sfé­ru, k čemuž mu výraz­nou měrou dopo­moh­ly i jeho tra­dič­ně pokrou­ce­né a tak troš­ku horo­ro­vé deko­ra­ce. Christopher Nolan byl od počát­ku roz­hod­nu­tý, že nato­čí mno­hem tem­něj­ší film než jeho kole­go­vé – záro­veň se však sve­ře­pě zařekl, že si nevy­po­mů­že podob­ný­mi pro­střed­ky jako Burton. Výsledná podo­ba Gothamu je dílem tro­ji­ce Nolan, Goyer a Crowley (ten se dokon­ce Nolanovi nakvar­tý­ro­val do jeho gará­že – údaj­ně kvů­li lep­ší komu­ni­ka­ci) a klou­bí v sobě tvář sou­čas­né­ho ame­ric­ké­ho vel­ko­měs­ta s jem­ným náde­chem nespou­ta­né komik­so­vé odvá­za­nos­ti.

Monstrózní Gotham vzni­kal v mozkov­nách návr­há­řů a archi­tek­tů něko­lik dlou­hých měsí­ců. Při tvor­bě se vyu­ži­lo čet­ných foto­gra­fií z New Yorku, Tokia, Hongkongu a Chicaga, kte­ré se nahá­ze­ly do počí­ta­čů, růz­ně upra­vi­ly, obar­vi­ly a na jejichž zákla­dě vznik­la tzv. „ukáz­ko­vá pre­zen­ta­ce Gothamu“. Počítačový návrh měs­ta poslou­žil jako odra­zo­vý můs­tek pro vytvo­ře­ní reál­né­ho mode­lu o roz­lo­ze čtyř met­rů čtve­reč­ných, kte­rý Crowley umís­til do zmí­ně­né Nolanovy gará­že.

Batman začí­ná se řadí bez­po­chy­by mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší fil­my toho­to roku. Vzhledem k tomu, že pre­mi­é­ra v ostat­ních zemích jak­si před­stih­la tu čes­kou, už nyní si může­me dovo­lit jakous takous bilan­ci. O pozi­tiv­ních ohla­sech toho bylo řeče­no více než dost v člán­ku minu­lém, tak­že vyso­ké umís­tě­ní sním­ku v žeb­říč­ku nej­lep­ších ame­ric­kých titu­lů není nijak pře­kva­pi­vé (na strán­kách rot­ten­to­ma­to­es oko­lo 70. mís­ta). Jako slab­ší se v této sou­vis­los­ti jeví jen víken­do­vé trž­by (něco málo přes 47 mil. dola­rů), od nichž se čeka­lo nepa­tr­ně více, a poma­lej­ší pří­sun divá­ků do ame­ric­kých kin. Jak se zdá, někte­ří fanouš­ci ješ­tě pořád neroz­dý­cha­li „Schumacherovu popra­vu“ z roku 1997…

Přesto ale není nut­né zmat­ko­vat. Film si na sebe s pře­hle­dem vydě­lá, a když se k tomu při­počtou zis­ky ze zby­lých kon­ti­nen­tů, může­me se poma­lu těšit na to, až se Nolan pus­tí do zva­žo­va­né­ho dru­hé­ho dílu, kde by měl Batmanovi zkří­žit ces­tu samot­ný Joker.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk12. listopadu 2018 Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk Zdravý pohyb, protažení i relaxace jsou důležité v každém věku. Když už má ale člověk nějaké ty roky, cvičení se stává s každým dnem obtížnějším. A co teprve, když jste nikdy v životě […] Posted in Recenze knih
  • Noční zvířata | Nocturnal Animals [80%]1. prosince 2016 Noční zvířata | Nocturnal Animals [80%] Módní návrhář Tom Ford si svůj filmařský debut odbyl před sedmi lety knižní adaptací díla Christophera Isherwooda Single Man. Nyní se k filmařině vrátil s další knižní adaptací, […] Posted in Filmové recenze
  • Rodinný hotel - Nový začátek24. ledna 2022 Rodinný hotel - Nový začátek Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Nový začátek, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Dünyayi Kurtaran Adam18. dubna 2016 Dünyayi Kurtaran Adam Novou rubriku filmů ze země největších kopírantů v historii filmu startuji nejkultovnějším snímkem, který kdy v Turecku vznikl - samotnými Turkish Star Wars!!!Dünyayi Kurtaran Adam, film z […] Posted in Kritický Klub
  • Kamarád taky rád | Friends with Benefits [75%]25. listopadu 2011 Kamarád taky rád | Friends with Benefits [75%] http://www.csfd.cz/film/280240-kamarad-taky-rad/ V kinech ČR od:29.09.2011 Falcon V kinech SR od:29.09.2011 ITAFilm   Friends with Benefits   Ide len o sex […] Posted in Filmové recenze
  • Prokrastinace vs. volný obsah27. prosince 2019 Prokrastinace vs. volný obsah Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Single Man12. července 2010 Single Man Film debutujícího režiséra Toma Forda, který se dosud věnoval módnímu návrhářství pro takové značky jako Gucci či Yves Saint Laurent a v roce 2006 navrhl vlastní kolekci pánské módy, po […] Posted in Filmové recenze
  • #90 - Záhada Blair Witch (1999)23. listopadu 2020 #90 - Záhada Blair Witch (1999) Mnohými milovaný, mnou zatracovaný horor, který začal éru "found footage", která na rozdíl od japonských duchařských hororů zatím nic na zájmu neztratila. Záhada Blair […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou26. dubna 2016 Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou Vývojářské studio Gearbox oficiálně potvrdilo přípravy třetích Borderlands. Jejich vývoj začne hned, jakmile vývojáři dokončí práce na Battleborn a jeho DLC. Randy Pitchford, ředitel […] Posted in Novinky ze světa her
  • Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…?10. července 2005 Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…? Jak to ti Japonci jenom dělají? Musím říct, že Japonci mě poslední dobou hodně překvapují. Vůbec bych od asijských filmařů nečekal, že jsou schopni natočit hned několik tak dobře […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39524 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72102 KB. | 21.04.2024 - 19:49:01