Kritiky.cz > Články > Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce

Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je vcel­ku zvlášt­ní pro­čí­tat si člán­ky zamě­řu­jí­cí se na nej­no­věj­ší­ho Batmana a srov­ná­vat věty v nich nahuš­tě­né s výkři­ky něko­lik let sta­rý­mi. Třebas když byl nato­čen tako­vý Spider-Man nebo dru­zí X-Meni, recen­ze na tyto poči­ny neo­po­mně­ly důraz­ně zmí­nit, že i když máme co do čině­ní s poměr­ně solid­ní­mi komik­so­vý­mi adap­ta­ce­mi, Burtonův Batman je pros­tě nej­lep­ší. … No a nyní tato slo­va nabý­va­jí na dost vel­ké para­dox­nos­ti. V době, kdy do pre­mi­é­ry nej­no­věj­ší­ho Netopýřího muže zbý­vá jen něko­lik dní, obje­vu­je se na veřej­nos­ti kvan­tum člán­ků, kte­ré si berou do pera před­cho­zí díly a jejich kva­li­ta­tiv­ní pře­ve­de­ní na fil­mo­vé plát­no. Ona para­dox­nost pla­tí zejmé­na ve spo­ji­tos­ti s prv­ním fil­mem (kte­rý je teď nepa­tr­ně a hlav­ně neprá­vem str­há­ván).

Jedna věc je ale napros­to neod­dis­ku­to­va­tel­ná. Dosavadní neto­pý­ří kvar­te­to bylo spe­ci­fic­ké tím, že s kaž­dou dal­ší čás­tí to šlo tzv. z kop­ce (to je ale nemoc všech sérií a zále­ží jen na tvůr­cích, kolik mají soud­nos­ti a kdy si uvě­do­mí, že je čas skon­čit). První Burtonův Batman z roku 1989 dosá­hl z celé série nej­dá­le a na dlou­ho se při­blí­žil metě, na níž řada komik­so­vých adap­ta­cí ani nedo­hléd­la. Extravagantní fil­mo­vý reži­sér s věč­ně roz­cu­cha­nou hří­vou na hla­vě vtisk­nul tem­né­mu msti­te­li bez­prá­ví jed­no­znač­né gotic­ké rysy a vyne­chav v sou­čas­né době moder­ní vysvět­lo­vá­ní „Co bylo před­tím“, zamě­řil se spí­še na akci a jen okra­jo­vě obtáhnul cha­rak­te­ris­tic­ké pro­fi­ly ústřed­ních postav. Krátce po své pre­mi­é­ře se stal Batman jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších sním­ků, o což se znač­nou měrou zaslou­ži­la i neví­da­ná reklam­ní kam­paň. Vedle teh­dy rekord­ních víken­do­vých tržeb oko­lo čty­ři­ce­ti mili­o­nů dola­rů se stal Burtonův bloc­kbus­ter i tře­tím komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ším titu­lem své doby (celo­svě­to­vé trž­by číta­jí k dneš­ní­mu dni nad 660 zele­ných melou­nů).

Vysoké finanč­ní zis­ky však pře­kva­pi­vě nepřed­zna­me­na­ly ryze pozi­tiv­ní ohla­sy a sou­běž­ně s pro­jek­cí se obje­vi­ly (mož­ná) opod­stat­ně­né výhra­dy. Nedostatečná hloub­ka postav, psy­cho­lo­gic­ká cha­rak­te­ri­za­ce hlav­ní­ho hrdi­ny a pak i samot­ný Michael Keaton (Noviny) coby „nevy­ho­vu­jí­cí Batman“…

I přes výše zmí­ně­né „nedo­stat­ky“ se o tři roky poz­dě­ji zro­di­lo pokra­čo­vá­ní. Snad drže se rče­ní, že vítěz­ná sesta­va je neměn­ná, podí­le­lo se na jeho rea­li­za­ci na vlas stej­né muž­stvo fil­mo­vých tvůr­ců. Na reži­sér­skou sto­lič­ku tak opět used­nul Tim Burton, kte­rý se v meze­ře mezi prv­ním a dru­hým dílem posta­ral o vznik Střihorukého Edwarda, a do těs­né­ho neto­pý­ří­ho kos­tý­mu se zase nasou­kal Michael Keaton (navzdo­ry mohut­ným prosbám divá­ků). Batman se vra­cí při­ne­sl jakož­to „správ­né holly­wo­od­ské pokra­čo­vá­ní“ dvoj­ná­sob­nou por­ci akce, roz­mách­lej­ší & depre­siv­něj­ší výpra­vu a v nepo­sled­ní řadě i více „demo­kra­cii nebez­peč­ných zlo­du­chů“ - ved­le odpor­ně sliz­ké­ho Tučňáka i nesku­teč­ně „sexis­tic­kou“ Kočičí ženu v podá­ní Michelle Pfeifferové.

Přestože se dru­hý Batman poku­sil při­tla­čit na pilu ve všech mož­ných oblas­tech, kri­ti­ci zůsta­li věr­ni svým veřej­ně pro­hlá­še­ným výtkám a mimo to se obje­vi­la i jed­na nová – týka­jí­cí se pří­bě­ho­vé nekom­pakt­nos­ti.

Přetrvávající meze­ry ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní se pro­je­vi­ly i v komerč­ních zis­cích. Ačkoliv se nový Batman nestal žád­ným pro­pa­dá­kem a své sto­mi­li­ó­no­vé nákla­dy bez pro­blé­mů pokryl, v porov­ná­ní s jed­nič­kou se přes­to jed­na­lo o jis­tý neú­spěch. Jen ve Spojených stá­tech vydě­lal sní­mek o sto mili­ó­nů méně než jeho před­chůd­ce.

Batman s pořa­do­vým čís­lem tři se vypra­vil napros­to odliš­nou ces­tou než prv­ní dva díly. Schumacherova ver­ze z roku 1995 opus­ti­la depre­siv­ní podá­ní a stej­ně tak bylo nalo­že­no i s dří­ve ponu­rou gotham­skou atmo­sfé­rou. Obměna reži­sé­ra se pro­mít­la neje­nom v barev­něj­ším a nadleh­če­něj­ším ztvár­ně­ní (údaj­ně na zákla­dě původ­ní komik­so­vé před­lo­hy), ale i na postu před­sta­vi­te­le hlav­ní role. Postavu Bruce Waynea si stři­hl poně­kud pře­kva­pi­vě Val Kilmer (Nelítostný sou­boj) a v pozi­cích jeho pro­tiv­ní­ků se obje­vi­li Tommy Lee Jones jako Dvě tvá­ře a gumo­vý­mi gri­ma­sa­mi hýří­cí Jim Carrey coby Hádankář. Batman navždy měl všech­ny před­po­kla­dy pro to, aby pře­ko­nal své před­chůd­ce, a zvuč­ná jmé­na před kame­rou i za ní to jenom potvr­zo­va­la.

Ne nadar­mo se ale říká: Neříkej hop, dokud nepře­sko­číš.

Třetí útr­žek neto­pý­ří série doplach­til na výtvar­nou pře­plá­ca­nost, archi­tek­to­nic­kou kýčo­vi­tost a na bez­myš­len­ko­vi­té hýře­ní ambi­ci­óz­ních nápa­dů. Ve výsled­ném guláši se tak uto­pi­li neje­nom her­ci a reži­sér, ale i samot­ný pří­běh a o divá­ko­vě postup­ně upa­da­jí­cím zájmu v důsled­ku týrá­ní jeho optic­kých při­jí­ma­čů ani nemlu­vím…

Batman navždy se přes­to stal úspěš­ným hitem a podob­ně jako prv­ní­mu dílu, i jemu se poštěs­ti­lo trumf­nout rekord v trž­bách za pre­mi­é­ro­vý víkend, kte­rý do té doby držel Spielbergův Jurský park (něco málo přes pade­sát mili­o­nů dola­rů). Zlepšení opro­ti dvoj­ce nasta­lo i v kolon­ce celo­svě­to­vých tržeb – a to o celých jed­na­se­dm­de­sát mili­o­nů.

Nově vyvře­lá „batmá­nie“ (zejmé­na u mla­dé­ho pub­li­ka) a mír­ný nárůst tržeb – to byly hlav­ní důvo­dy, proč se krát­ce po pre­mi­é­ře tře­tí­ho dílu zača­lo mlu­vit o čás­ti čtvr­té.

Batman a Robin (1997) vzni­kal pod tak­tov­kou Warnerů nece­lé dva roky a stej­ně jako v pří­pa­dě jeho brat­říč­ků, i do něj bylo vměst­ná­no řádo­vě něko­lik desí­tek mili­o­nů dola­rů. Značnou část ze sto­mi­li­o­no­vé sumy pohl­ti­lo herec­ké osa­zen­stvo v čele s reži­sé­rem Schumacherem a pak samo­zřej­mě i náklad­né a roz­mě­ro­vě mon­stróz­ní deko­ra­ce. Vizuální strán­ka čtvr­té­ho Batmana se pak již nadob­ro (na šíř­ku celé­ho ame­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu) vzdá­li­la původ­ní bur­to­nov­ské vizi a na nebo­hé­ho divá­ka, oče­ká­va­jí­cí­ho vzkří­še­ní kdy­si uctí­va­né legen­dy, vychr­li­la galo­ny křikla­vých barev a změť těch nej­zvrá­ce­něj­ších kuli­so­vých kýčů a feti­šis­tic­ky ladě­ných kos­tý­mů. Na bitev­ním poli se rov­něž obje­vil v pořa­dí již tře­tí před­sta­vi­tel Batmana – ten­to­krá­te George Clooney (kte­rý s odstu­pem času pro­hlá­sil, že tuto roli při­jal tzv. z nou­ze), a mír­né aktu­a­li­za­ce se dočka­la i samot­ná neto­pý­ří dru­ži­na, jejíž počet se roz­ros­tl ze dvou na tři (po Robinovi O´Donnellovi spat­ři­la bělo­bu plát­na Batgirl v podá­ní Alicie Silverstonové).

Schumacherova dras­tic­ká masáž očí pohřbi­la kult tem­né­ho potí­ra­če bez­prá­ví na dlou­hých sedm let a mizer­ná záplet­ka s nedů­stoj­ný­mi pro­tiv­ní­ky (sor­ry, Arnolde) zatlouk­la do jeho pomy­sl­né rakve „posled­ní“ hře­bí­ček (tak se ale­spoň zdá­lo).

Slepí nezů­sta­li v této sou­vis­los­ti ani jinak hod­ně tole­rant­ní zámoř­ští divá­ci. V USA a Kanadě vydě­lal film pou­ho­pou­hých 107 mili­o­nů dola­rů.

I když i čtvr­tý díl neto­pý­ří­ho dob­ro­druž­ství pokryl své čet­né výda­je (ve zbyt­ku svě­ta navíc vydě­lal přes dvě stě melou­nů), lidé z Warneru si zavča­su uvě­do­mi­li, že téhle krá­vě to pozvol­na pře­stá­vá dojit. Netopýří emblém byl navíc pošpi­něn ažaž…

Dlouho se zdá­lo, že se Batman na fil­mo­vá plát­na už nevrá­tí, když tu se svě­tem roz­leh­la zprá­va, že Christopher Nolan (tvůr­ce ori­gi­nál­ní­ho Mementa a zruč­né­ho thrille­ru Insomnie) pra­cu­je na jakém­si preque­lu, tj. před­po­kra­čo­vá­ní, jenž by mělo navá­zat na tra­di­ce Burtonova tem­né­ho ruko­pi­su a kte­ré by mělo být mno­hem živěj­ší a psy­cho­lo­gic­ky pro­pra­co­va­něj­ší. To se psal rok 2003 a zřej­mě jsem nebyl jedi­ný, kdo se nad tím­to „výkři­kem“ jen tak leda­by­le pou­smál.

Nyní je vše­mu jinak. Už mi není osm­náct, ale dva­cet… nepí­še se rok 2003, ale 2005… a co víc - o Batmanovi se již nemlu­ví v sou­vis­los­ti s tím, že se snad někdy nato­čí a že bude snad lep­ší, ale nao­pak! Starý/nový Batman je už hotov, je pod ním pode­psá­na hro­ma­da zná­mých osob­nos­tí a jen nece­lý týden dělí čes­ké divá­ky od mož­nos­ti vytvo­řit si vlast­ní názor (o fil­mu jsme vás infor­mo­va­li už dří­ve).

Snímek, kte­rý vysvět­lu­je zrod legen­dy a kte­rý je údaj­ně čer­něj­ší než noc a živěj­ší než život (cita­ce měsíč­ní­ku Premiere), již nyní dopro­vá­zí celá plejá­da pozi­tiv­ních ohla­sů. A to neje­nom ze zámo­ří…

Dobře se napří­klad pro­čí­ta­jí reak­ce uži­va­te­lů na strán­kách čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­vé data­bá­ze. Dovoluji si zde někte­ré uve­řej­nit (samo­zřej­mě s pone­chá­ním sku­teč­ných pře­zdí­vek) a spo­leč­ně s nimi se i roz­lou­čit. Musím totiž pohle­dat jeden kos­tým, kte­rý jsem si jako malý vyro­bil…

Martin Náhlovský

Uživatel DD (*****/*****)

Skvělé. Pro mě po dru­hém Spider-Manovi a prv­ních dvou dílech Batmana 4. nej­lep­ší comic­so­vá adap­ta­ce. Herecké výko­ny jsou nad­prů­měr­né. Christian Bale je zatím nej­lep­ší Batman. Akčním sek­ven­cím vévo­dí auto­mo­bi­lo­vá honič­ka, kte­rá je oprav­du poda­ře­ná. Mám ale dost výtek. Zpracování Gothamu v jakousi tem­něj­ší ver­zi New Yorku ze Spider-Mana se mi tedy vůbec nelí­bí. Gotická ver­ze Tima Burtona je mi mno­hem bliž­ší. Hrozný je střih sou­bo­jů. Ale nej­víc mi vadí absen­ce jaké­ho­ko­liv zápo­rá­ka. Ra’s Al Ghul se na plát­ně jen mih­ne. Scarecrow tam vlast­ně ani nevy­stu­pu­je. Je tam jen Dr. Crane. A Ducarda odmí­tám počí­tat. Žádný Jack Nicholson jako Joker, žád­ný Danny DeVito jako Penguin. I když hod­ně kri­ti­zu­ji, tak jsem roz­hod­ně po Schumacherových pro­pa­dá­cích nad­mí­ru spo­ko­jen. Batman začí­ná je spíš dra­ma než akč­ní film, ale komu to vadí. A už se těším až za 3 roky uvi­dím pokra­čo­vá­ní, ve kte­rém by měli vystu­po­vat Joker a Two-Face.

 

Uživatel Desperado (*****/*****)

Skvelá prvá treti­na, troš­ku klišé záver(pripomínajúca dvoj­ku Spidermana), nevie­ro­hod­ná moti­vá­cia hlav­né­ho zápo­rá­ka, tref­ný Bale, opäť Liam Neeson účin­kuj­úci kvô­li pla­te­niu svo­jich účtov, takmer nepo­strehnu­teľ­ný Ken Watanabe, plejá­da ďal­ších zná­mych her­cov v men­ších či väč­ších rolič­kách, výbor­ný tuto­rial pre nezna­lých komik­su, atmo­sfé­ra, psy­cho­ló­gia postáv = zati­aľ naj­lep­ší zo všet­kých Batmanov.

Uživatel Petero (****/*****)

Neprehľadné akč­né scé­ny, ale inak cel­kom v poho­de. Škoda že všet­ko bolo uká­za­né už v trai­le­roch a ďalej nič nové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32662 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72201 KB. | 22.05.2024 - 03:44:13