Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%

The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%

1. beach
1. beach
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je čas na pořád­nou akci také z díl­ny DC Univerza. Tahle komik­sov­ka hned po ozná­me­ní upou­ta­la pozor­nost svý­mi sli­by o nej­lep­ší akci roku. Tenhle sebe­vra­žed­ný tým je o pozná­ní roz­díl­ný od toho, kte­rý spat­řil svět­lo svě­ta před pěti lety. Jde nicmé­ně prak­tic­ky o totéž. Tým napros­to vyši­nu­tých a podiv­ných indi­vi­duí dosta­nou „nespl­ni­tel­ný“ úkol od vlá­dy, kte­rá jim za odmě­nu sli­bu­je sní­že­ní tres­tu o 10 let. Tentokrát se ujal kor­mi­d­la James Gunn, kte­ré­ho divá­ci jis­tě zna­jí vel­mi dob­ře od kon­ku­renč­ní Marvel ságy. Takže o šíle­nou a zbě­si­lou akci máte téměř jis­tě posta­rá­no.
Samotný pří­běh se pří­liš nastí­nit nedá kvů­li zvra­tům, nicmé­ně cítím potře­bu pře­dem pro­zra­dit, že divák uvi­dí ve fil­mu dost jinou záplet­ku, než jakou nám uká­za­li tvůr­ci v trai­le­ru. Bude všem muset sta­čit fakt, že jde zase o bru­tál­ní, krva­vou a spros­tou jízdu nej­po­div­něj­ších postav, jaké jste moh­li na plát­nech potkat (víc o kou­sek níž v tex­tu). A to vše již brzy 5.8. 2021 v našich kinech!

1. beach
Zdroj: Warner Bros.

Warner Bros. nám při­ná­ší šíle­nou akci, kte­rou se roz­ho­dl kon­ku­ro­vat Marvelu. A při­ve­dl k tomu toho nej­po­vo­la­něj­ší­ho. Rukopis Jamese Gunna je tu vel­mi dob­ře poznat. Takže tenhle Oddíl je ješ­tě div­něj­ší než ten prv­ní, ale k tomu je ješ­tě šíle­něj­ší. Akce je ten­to­krát barev­něj­ší (když tedy nejde o krva­vou), tro­chu pře­hled­něj­ší a film cel­ko­vě půso­bí i mno­hem dráž. Samozřejmě musí divák hned zkra­je při­stou­pit na to, že kou­ká na komik­sov­ku.
Ještě je pro začá­tek pro­mlu­vit o jed­né věci, a to sna­ze o rádo­by vyma­zá­ní oddí­lu z roku 2016. Podle uká­zek by se moh­lo zdát, že film nava­zu­je na prv­ní „díl“, pro­to­že vidí­me zná­mé posta­vy. Nicméně Warneři divá­kům dost lha­li. Ve fil­mu se sice obje­ví něko­lik star­ších postav, ale hlav­ně spous­ta nových. A z těch nových pře­ži­je jen hrst­ka, ze kte­ré zbu­de „nový“ Oddíl. Do toho se nako­nec začle­ní nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vy, kte­ré by divák mohl znát a mají nej­vět­ší dopad. Těmi jsou Rick Flag (Joel Kinnaman) a samo­zřej­mě Harley Qiunn (Margot Robbie). Také je nám před­sta­ve­na spous­ta dal­ších postav (Michael Rooker ali­as Savant, Jai Courtney ali­as Cp. Boomerang a dal­ší), z nichž všich­ni hned po začát­ku zemřou bru­tál­ní smr­tí. To se nako­nec uká­že jako sou­část plá­nu (zřej­mě nejen Jamese Gunna, kte­rý se posta­ral i o scé­nář), tak­že vzá­pě­tí se sezná­mí­me s novou par­tou šílen­ců (ano je to žra­lok!!! a mlu­ví ho Sylvester Stallone), kte­ré má být novým sebe­vra­žed­ným oddí­lem. Tenhle cca dese­ti­mi­nu­to­vý part na začát­ku fil­mu ve mě vzbu­dil dojem, že se stu­dio jed­nak rych­le, ale i bru­tál­ně zba­vi­lo spous­ty mož­nos­tí a zná­mé posta­vy jen pou­ži­li v ukáz­kách jako návna­du. Název, kte­rý postrá­dá čís­lov­ku nebo jiný doda­tek mi tuto domněn­ku pou­ze potvr­zu­je, pou­ze v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu je před název str­če­ný urči­tý člen „The“.

2. start dead
Zdroj: Warner Bros.

Pak už se jede v podob­ných kole­jí jako prv­ní Sebevražedný Oddíl. Všichni se po chví­li sejdou a jako celá jed­not­ka jdou tam, kam jim je při­ká­zá­no, z čehož se poslé­ze uká­že mise na záchra­nu svě­ta. Prim tady hra­je víc postav než v prv­ním fil­mu, což je jenom dob­ře, pro­to­že film je pro­špi­ko­va­ný vtip­ný­mi hláš­ka­mi, kte­ré dokres­lu­jí cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav. Idris Elba v roli Bloodsporta nahra­dil Deadshota Willa Smithe, kte­rý roli odmí­tl. Zmíněné posta­vy jsou nicmé­ně tak podob­né, že to vůbec neva­dí. Chemie mezi posta­va­mi fun­gu­je vel­mi dob­ře a akce s humo­rem se pro­lí­ná při­ro­ze­ně. Tuhle mecha­ni­ku už si James Gunn vyzkou­šel v Úsvitu Mrtvých, ale poz­dě­ji pak hlav­ně ve Strážcích Galaxie.
Po strán­ce humo­ru film fun­gu­je, spous­ta hlá­šek a komic­kých scén půso­bí oprav­du komik­so­vě a nenu­ce­ně. Akční sek­ven­ce jsou také vel­mi vše­stran­né, ale hlav­ně bru­tál­ní a v bru­ta­li­tě dokon­ce vel­mi ori­gi­nál­ní až ino­va­tiv­ní. Obecně lze snad­no posou­dit sní­mek jako do osm­nác­ti let nevhod­ný. A to je jedi­ně dob­ře, pro­to­že niž­ší hra­ni­ce by zna­me­na­la, že by sní­mek abso­lut­ně nefun­go­val. K akci já osob­ně nemám co vytknout. Celou dobu je to na hra­ně paro­die a někte­ré tri­ko­vé scé­ny jsou hod­ně tzv. „Over the top“. Ale když divák při­stou­pí na komik­so­vou před­lo­hu, tak si po této strán­ce nelze film neu­žít.

3. whos cooler
Zdroj: Warner Bros.

Pak je tu ješ­tě pár věcí, kte­ré děla­jí film fil­mem. Tou prv­ní je pří­běh - klišé alá Marvel plus „Bondovka“ dohro­ma­dy. Nemá v pod­sta­tě vůbec smy­sl roze­bí­rat otáz­ku, co tady posta­vy děla­jí. Prostě tu jsou, ohá­ní se kolem sebe vším mož­ným a sou­pe­řem jim na kon­ci bude obří vesmír­ná hvěz­di­ce. Ano, čte­te správ­ně. Skutečná hvěz­di­ce z vesmí­ru, což je mimo­cho­dem i věr­né před­lo­ze z komik­su, kde se tako­vý nepří­tel jmé­nem Starro v roce 1960 obje­vil. Lineární a jed­no­du­ché až praští, ale o to tu vůbec nejde. Jde tu hlav­ně o zmí­ně­nou akci.
Tu dopl­ňu­je vel­mi zají­ma­vá hud­ba. Jeden ústřed­ní motiv tu zazní něko­li­krát, ale jinak naštěs­tí neče­kej­te ohra­né epic­ké melo­die. Hudební dopro­vod doká­že také poba­vit a lec­kdy vel­mi dob­ře akci dopl­ňu­je. John Murphy volí vel­mi hra­vé melo­die a tema­tic­ky stří­dá žán­ry jed­nak pod­le dru­hu akce, ale i zasa­ze­ní scé­ny. Osobně by mě zají­ma­lo, kolik mate­ri­á­lu měl John k dis­po­zi­ci, pro­to­že mi při­pa­dá, že spous­ta hud­by vznik­la (nebo byla při­dá­na) až během posled­ních úprav. Zde dodá­vám pro úpl­nost fakt, že mnoh­dy (a to i u bloc­kbus­te­rů za stov­ky mili­o­nů) to bývá tak, že autor hud­by má jen vel­mi hru­bou před­sta­vu témat od reži­sé­ra a drti­vou zábě­rů vůbec nespat­ří až do doby post­pro­duk­ce.

4. jungle resistance
Zdroj: Warner Bros.

Díky své jed­no­du­chos­ti film míří sku­teč­ně na spous­tu poten­ci­o­nál­ních divá­ků, akce je pře­hled­ná, pří­běh jed­no­du­chý. Skutečně pove­de­né jsou inter­ak­ce mezi posta­va­mi. Ani ne tak dia­lo­gy, jako spíš cel­ko­vým posto­jem a cho­vá­ním. Obzvlášť jed­na (vel­mi bru­tál­ní) akce, ve kte­ré se před­vá­dí duo Bloodsport a Peacemaker (John Cena) bude pat­řit do mno­ha akč­ních sestři­hů a u mě bude pat­řit také do vit­rí­ny spe­ci­a­lit. Ale nic není doko­na­lé. Ani tady to nebu­de výjim­ka. Jsou tu dvě věci, kte­ré mi cel­ko­vý dojem poka­zi­lo.
První věc (kte­rá vlast­ně sou­vi­sí s tou dru­hou) jsou scé­ny tak­zva­ně „na váž­no“. Film obsa­hu­je něko­lik scén, ve kte­rých chtě­li tvůr­ci udě­lat z postav sku­teč­né cha­rak­te­ry a vští­pit jim mno­hem víc oso­bi­tos­ti, hrdos­ti, snad jed­no­du­še řeče­no lid­skosti. Chápu, že bylo i zámě­rem tro­chu posta­vy víc divá­ko­vi před­sta­vit a nazna­čit tak, že kaž­dý má něja­kou moti­va­ci a svůj původ. Problém ale je, že při vší té akci a totál­ně ztřeš­tě­né­ho humo­ru tyhle scé­ny půso­bí oprav­du vel­mi podiv­ně. Jsou totál­ně vytr­že­né z kon­tex­tu, nema­jí na děj více­mé­ně nulo­vý vliv a roz­bí­jí tem­po.
Druhou věcí je dél­ka fil­mu. Čekal jsem u tako­vé akč­ní jízdy něco kolem stan­dard­ních hodi­ny a půl, ale při­šlo víc jak dvě hodi­ny. Výše zmí­ně­né scén­ky na tom mají svůj podíl, tak­že já budu vždyc­ky tvr­dit, že kdy­by z toho­hle fil­mu sma­za­li váž­né scé­ny (nebo ale­spoň zkrá­ti­li), tak máme nece­lé dvě hoď­ky super akce. Takhle se to ke kon­ci už dost táh­lo a měl jsem spo­ra­dic­ky chuť kouk­nout na hodin­ky s poci­tem „sak­ra, jak dlou­ho jim to bude trvat“...

5. end rain
Zdroj: Warner Bros.

Ale pokud mám tenhle sní­mek z díl­ny DC a hlav­ně Jamese Gunna hod­no­tit jako celek, tak je to jed­no­du­ché. Je to akč­ní pec­ka „jako Brno“, je sice plná nási­lí, ale také solid­ní­ho humo­ru a něko­li­ka drob­ných zvra­tů. Značnou část fil­mu jsem se potu­tel­ně usmí­val, čas­to jsem se upřím­ně zasmál a dočkal jsem se i jed­no­ho vykou­pe­ní na kon­ci. Jak to jen popsat a neprozradit...Týkalo se to jed­né vel­mi zvlášt­ní posta­vy a hod­ně lidí v sále na začát­ku povzdech­la smut­ně „aaa­a­hhh“ a na kon­ci fil­mu jsme se dočka­li úsmě­vu a oddech­nu­tí „jóóó“. Je vidět, že se správ­ný­mi lid­mi ve vede­ní, solid­ní inves­ti­cí peněz a času může i DC nabíd­nout zají­ma­vé výsled­ky a v posled­ních letech se vel­mi dob­ře sna­ží sekun­do­vat Marvelu. Já dávám 85% a chci koneč­ně víc.


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43648 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71879 KB. | 14.07.2024 - 22:14:50