Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%

The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%

1. beach
1. beach
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je čas na pořád­nou akci také z díl­ny DC Univerza. Tahle komik­sov­ka hned po ozná­me­ní upou­ta­la pozor­nost svý­mi sli­by o nej­lep­ší akci roku. Tenhle sebe­vra­žed­ný tým je o pozná­ní roz­díl­ný od toho, kte­rý spat­řil svět­lo svě­ta před pěti lety. Jde nicmé­ně prak­tic­ky o totéž. Tým napros­to vyši­nu­tých a podiv­ných indi­vi­duí dosta­nou „nespl­ni­tel­ný“ úkol od vlá­dy, kte­rá jim za odmě­nu sli­bu­je sní­že­ní tres­tu o 10 let. Tentokrát se ujal kor­mi­d­la James Gunn, kte­ré­ho divá­ci jis­tě zna­jí vel­mi dob­ře od kon­ku­renč­ní Marvel ságy. Takže o šíle­nou a zbě­si­lou akci máte téměř jis­tě posta­rá­no.
Samotný pří­běh se pří­liš nastí­nit nedá kvů­li zvra­tům, nicmé­ně cítím potře­bu pře­dem pro­zra­dit, že divák uvi­dí ve fil­mu dost jinou záplet­ku, než jakou nám uká­za­li tvůr­ci v trai­le­ru. Bude všem muset sta­čit fakt, že jde zase o bru­tál­ní, krva­vou a spros­tou jízdu nej­po­div­něj­ších postav, jaké jste moh­li na plát­nech potkat (víc o kou­sek níž v tex­tu). A to vše již brzy 5.8. 2021 v našich kinech!

1. beach
Zdroj: Warner Bros.

Warner Bros. nám při­ná­ší šíle­nou akci, kte­rou se roz­ho­dl kon­ku­ro­vat Marvelu. A při­ve­dl k tomu toho nej­po­vo­la­něj­ší­ho. Rukopis Jamese Gunna je tu vel­mi dob­ře poznat. Takže tenhle Oddíl je ješ­tě div­něj­ší než ten prv­ní, ale k tomu je ješ­tě šíle­něj­ší. Akce je ten­to­krát barev­něj­ší (když tedy nejde o krva­vou), tro­chu pře­hled­něj­ší a film cel­ko­vě půso­bí i mno­hem dráž. Samozřejmě musí divák hned zkra­je při­stou­pit na to, že kou­ká na komik­sov­ku.
Ještě je pro začá­tek pro­mlu­vit o jed­né věci, a to sna­ze o rádo­by vyma­zá­ní oddí­lu z roku 2016. Podle uká­zek by se moh­lo zdát, že film nava­zu­je na prv­ní „díl“, pro­to­že vidí­me zná­mé posta­vy. Nicméně Warneři divá­kům dost lha­li. Ve fil­mu se sice obje­ví něko­lik star­ších postav, ale hlav­ně spous­ta nových. A z těch nových pře­ži­je jen hrst­ka, ze kte­ré zbu­de „nový“ Oddíl. Do toho se nako­nec začle­ní nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vy, kte­ré by divák mohl znát a mají nej­vět­ší dopad. Těmi jsou Rick Flag (Joel Kinnaman) a samo­zřej­mě Harley Qiunn (Margot Robbie). Také je nám před­sta­ve­na spous­ta dal­ších postav (Michael Rooker ali­as Savant, Jai Courtney ali­as Cp. Boomerang a dal­ší), z nichž všich­ni hned po začát­ku zemřou bru­tál­ní smr­tí. To se nako­nec uká­že jako sou­část plá­nu (zřej­mě nejen Jamese Gunna, kte­rý se posta­ral i o scé­nář), tak­že vzá­pě­tí se sezná­mí­me s novou par­tou šílen­ců (ano je to žra­lok!!! a mlu­ví ho Sylvester Stallone), kte­ré má být novým sebe­vra­žed­ným oddí­lem. Tenhle cca dese­ti­mi­nu­to­vý part na začát­ku fil­mu ve mě vzbu­dil dojem, že se stu­dio jed­nak rych­le, ale i bru­tál­ně zba­vi­lo spous­ty mož­nos­tí a zná­mé posta­vy jen pou­ži­li v ukáz­kách jako návna­du. Název, kte­rý postrá­dá čís­lov­ku nebo jiný doda­tek mi tuto domněn­ku pou­ze potvr­zu­je, pou­ze v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu je před název str­če­ný urči­tý člen „The“.

2. start dead
Zdroj: Warner Bros.

Pak už se jede v podob­ných kole­jí jako prv­ní Sebevražedný Oddíl. Všichni se po chví­li sejdou a jako celá jed­not­ka jdou tam, kam jim je při­ká­zá­no, z čehož se poslé­ze uká­že mise na záchra­nu svě­ta. Prim tady hra­je víc postav než v prv­ním fil­mu, což je jenom dob­ře, pro­to­že film je pro­špi­ko­va­ný vtip­ný­mi hláš­ka­mi, kte­ré dokres­lu­jí cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav. Idris Elba v roli Bloodsporta nahra­dil Deadshota Willa Smithe, kte­rý roli odmí­tl. Zmíněné posta­vy jsou nicmé­ně tak podob­né, že to vůbec neva­dí. Chemie mezi posta­va­mi fun­gu­je vel­mi dob­ře a akce s humo­rem se pro­lí­ná při­ro­ze­ně. Tuhle mecha­ni­ku už si James Gunn vyzkou­šel v Úsvitu Mrtvých, ale poz­dě­ji pak hlav­ně ve Strážcích Galaxie.
Po strán­ce humo­ru film fun­gu­je, spous­ta hlá­šek a komic­kých scén půso­bí oprav­du komik­so­vě a nenu­ce­ně. Akční sek­ven­ce jsou také vel­mi vše­stran­né, ale hlav­ně bru­tál­ní a v bru­ta­li­tě dokon­ce vel­mi ori­gi­nál­ní až ino­va­tiv­ní. Obecně lze snad­no posou­dit sní­mek jako do osm­nác­ti let nevhod­ný. A to je jedi­ně dob­ře, pro­to­že niž­ší hra­ni­ce by zna­me­na­la, že by sní­mek abso­lut­ně nefun­go­val. K akci já osob­ně nemám co vytknout. Celou dobu je to na hra­ně paro­die a někte­ré tri­ko­vé scé­ny jsou hod­ně tzv. „Over the top“. Ale když divák při­stou­pí na komik­so­vou před­lo­hu, tak si po této strán­ce nelze film neu­žít.

Více na Kritiky.cz
Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku...
Ghost in the Shell vs. Rychle a zběsile 8 Film roku 2017 - 1. kolo - 2. zápas ...
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 07 ...
Studio EA Motive po ukončení projektu Gaia pracuje na... Studio EA Motive po ukončení projektu Gaia pracuje na zavedené IP. Spekuluje se značkách jako D...
Cyberpunk 2077 za tři týdny od vydání v loňském roce prodal více jak 13,7 milionů kopií. 700 tisíc kusů pochází z doby, kdy hra ... Cyberpunk 2077 za tři týdny od vydání v loňském roce prodal více jak 13,7 milionů kopií. 70...
3. whos cooler
Zdroj: Warner Bros.

Pak je tu ješ­tě pár věcí, kte­ré děla­jí film fil­mem. Tou prv­ní je pří­běh - klišé alá Marvel plus „Bondovka“ dohro­ma­dy. Nemá v pod­sta­tě vůbec smy­sl roze­bí­rat otáz­ku, co tady posta­vy děla­jí. Prostě tu jsou, ohá­ní se kolem sebe vším mož­ným a sou­pe­řem jim na kon­ci bude obří vesmír­ná hvěz­di­ce. Ano, čte­te správ­ně. Skutečná hvěz­di­ce z vesmí­ru, což je mimo­cho­dem i věr­né před­lo­ze z komik­su, kde se tako­vý nepří­tel jmé­nem Starro v roce 1960 obje­vil. Lineární a jed­no­du­ché až praští, ale o to tu vůbec nejde. Jde tu hlav­ně o zmí­ně­nou akci.
Tu dopl­ňu­je vel­mi zají­ma­vá hud­ba. Jeden ústřed­ní motiv tu zazní něko­li­krát, ale jinak naštěs­tí neče­kej­te ohra­né epic­ké melo­die. Hudební dopro­vod doká­že také poba­vit a lec­kdy vel­mi dob­ře akci dopl­ňu­je. John Murphy volí vel­mi hra­vé melo­die a tema­tic­ky stří­dá žán­ry jed­nak pod­le dru­hu akce, ale i zasa­ze­ní scé­ny. Osobně by mě zají­ma­lo, kolik mate­ri­á­lu měl John k dis­po­zi­ci, pro­to­že mi při­pa­dá, že spous­ta hud­by vznik­la (nebo byla při­dá­na) až během posled­ních úprav. Zde dodá­vám pro úpl­nost fakt, že mnoh­dy (a to i u bloc­kbus­te­rů za stov­ky mili­o­nů) to bývá tak, že autor hud­by má jen vel­mi hru­bou před­sta­vu témat od reži­sé­ra a drti­vou zábě­rů vůbec nespat­ří až do doby post­pro­duk­ce.

4. jungle resistance
Zdroj: Warner Bros.

Díky své jed­no­du­chos­ti film míří sku­teč­ně na spous­tu poten­ci­o­nál­ních divá­ků, akce je pře­hled­ná, pří­běh jed­no­du­chý. Skutečně pove­de­né jsou inter­ak­ce mezi posta­va­mi. Ani ne tak dia­lo­gy, jako spíš cel­ko­vým posto­jem a cho­vá­ním. Obzvlášť jed­na (vel­mi bru­tál­ní) akce, ve kte­ré se před­vá­dí duo Bloodsport a Peacemaker (John Cena) bude pat­řit do mno­ha akč­ních sestři­hů a u mě bude pat­řit také do vit­rí­ny spe­ci­a­lit. Ale nic není doko­na­lé. Ani tady to nebu­de výjim­ka. Jsou tu dvě věci, kte­ré mi cel­ko­vý dojem poka­zi­lo.
První věc (kte­rá vlast­ně sou­vi­sí s tou dru­hou) jsou scé­ny tak­zva­ně „na váž­no“. Film obsa­hu­je něko­lik scén, ve kte­rých chtě­li tvůr­ci udě­lat z postav sku­teč­né cha­rak­te­ry a vští­pit jim mno­hem víc oso­bi­tos­ti, hrdos­ti, snad jed­no­du­še řeče­no lid­skosti. Chápu, že bylo i zámě­rem tro­chu posta­vy víc divá­ko­vi před­sta­vit a nazna­čit tak, že kaž­dý má něja­kou moti­va­ci a svůj původ. Problém ale je, že při vší té akci a totál­ně ztřeš­tě­né­ho humo­ru tyhle scé­ny půso­bí oprav­du vel­mi podiv­ně. Jsou totál­ně vytr­že­né z kon­tex­tu, nema­jí na děj více­mé­ně nulo­vý vliv a roz­bí­jí tem­po.
Druhou věcí je dél­ka fil­mu. Čekal jsem u tako­vé akč­ní jízdy něco kolem stan­dard­ních hodi­ny a půl, ale při­šlo víc jak dvě hodi­ny. Výše zmí­ně­né scén­ky na tom mají svůj podíl, tak­že já budu vždyc­ky tvr­dit, že kdy­by z toho­hle fil­mu sma­za­li váž­né scé­ny (nebo ale­spoň zkrá­ti­li), tak máme nece­lé dvě hoď­ky super akce. Takhle se to ke kon­ci už dost táh­lo a měl jsem spo­ra­dic­ky chuť kouk­nout na hodin­ky s poci­tem „sak­ra, jak dlou­ho jim to bude trvat“...

Více na Kritiky.cz
Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu Doby, kdy si lidé kupovali LED televize za velké peníze a ještě je museli mít někde, kde pot...
Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Pred...
Titulky k Hotel Portofino S01E05 - Discoveries V Porotofinu nastává další den a Jack s hrůzou zjišťuje, že zmizel obraz od Rubense. Začín...
Michael Keaton si zahraje hlavní roli v osmidílném seriálu... Michael Keaton si zahraje hlavní roli v osmidílném seriálu Barryho Levinsona (Rain Man) Dopesick...
Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první... Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první pořádné ukázce i se záběry z hraní....
5. end rain
Zdroj: Warner Bros.

Ale pokud mám tenhle sní­mek z díl­ny DC a hlav­ně Jamese Gunna hod­no­tit jako celek, tak je to jed­no­du­ché. Je to akč­ní pec­ka „jako Brno“, je sice plná nási­lí, ale také solid­ní­ho humo­ru a něko­li­ka drob­ných zvra­tů. Značnou část fil­mu jsem se potu­tel­ně usmí­val, čas­to jsem se upřím­ně zasmál a dočkal jsem se i jed­no­ho vykou­pe­ní na kon­ci. Jak to jen popsat a neprozradit...Týkalo se to jed­né vel­mi zvlášt­ní posta­vy a hod­ně lidí v sále na začát­ku povzdech­la smut­ně „aaa­a­hhh“ a na kon­ci fil­mu jsme se dočka­li úsmě­vu a oddech­nu­tí „jóóó“. Je vidět, že se správ­ný­mi lid­mi ve vede­ní, solid­ní inves­ti­cí peněz a času může i DC nabíd­nout zají­ma­vé výsled­ky a v posled­ních letech se vel­mi dob­ře sna­ží sekun­do­vat Marvelu. Já dávám 85% a chci koneč­ně víc.


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04269 s | počet dotazů: 293 | paměť: 70101 KB. | 04.12.2023 - 20:50:45