Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Endgame - Recenze - 100%

Avengers: Endgame - Recenze - 100%

MV5BYjRlMzk0YTgtNTQyOC00MmUxLWI3M2YtZDU4ZjhiMjM0NjVmXkEyXkFqcGdeQXVyODk3NjE4ODA@. V1 SX1777 CR001777999 AL
MV5BYjRlMzk0YTgtNTQyOC00MmUxLWI3M2YtZDU4ZjhiMjM0NjVmXkEyXkFqcGdeQXVyODk3NjE4ODA@. V1 SX1777 CR001777999 AL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jde se do finá­le! 11 let a 22 fil­mů to trva­lo, než jsme došli na konec. Thanos těs­ně před kon­cem vyhrál veli­kou bitvu, ale tým Avengers se chys­tá na posled­ní odpor a vítěz­ství ve vál­ce. Avšak kaž­dá vál­ka si žádá obě­ti a ani ten­to­krát to nebu­de výjim­kou.
Thanos svým epo­chál­ním lusk­nu­tím vyhla­dil polo­vi­nu vše­ho živé­ho. Pak kam­si uni­kl a zby­lí hrdi­no­vé a oby­čej­ní lidé musí jít dál živo­tem, kte­rý jim byl tak­to nechtě­ně daro­ván. A nebo ne? Vrátit Thanosovy uštědře­nou poráž­ku se najed­nou zdá až pří­liš snad­né. A také se tak potvr­dí a zdá se být ulti­mát­ní konec. Pět let se zdá, že se všich­ni smí­ří s pro­hrou, ale na kaž­dém se odrá­ží obrov­ský smu­tek a vina z poráž­ky. Avengers se po něko­li­ka udá­los­tech (hele tře­ba to byl fakt Mistr Tříska) opět setká­va­jí u jed­no­ho sto­lu a plá­nu­jí všech­nu tuhle spoušť a zlo napra­vit. Asi niko­ho nepře­kva­pí, že to bude mož­né pou­ze díky hrát­kám s časem. Nic tak není nemož­né a na posled­ní dob­ro­druž­né ces­tě se může stát coko­liv. Kam se hrdi­no­vé podí­va­jí, koho pot­ka­jí a jak se nako­nec pope­rou s moc­ným Thanosem o to, v jakém sta­vu bude život ve vesmí­ru pokra­čo­vat? To nyní zjis­tí­te v kinech.

MV5BMDdmNWMzODMtYTZmOS00ZTU0LWExYjYtMGZjMzU2ZGE0OWQzXkEyXkFqcGdeQXVyNjcwNTE5MTE@. V1 SX1777 CR001777738 AL
Zdroj: Imdb.com

Za zapr­vé je nut­né vzdát hold reži­sé­rům - bra­t­rům Russoovým. AnthonyJoe doká­za­li, že na veli­ké pří­běhy mají čich a doká­ží jej hlav­ně udr­žet pohro­ma­dě. Tentokrát jim k tomu při­spě­lo stu­dio celou jed­nou mili­ar­dou dola­rů. Ano, přes­ně tolik Endgame stá­la. Z toho celým 200 mili­o­nů padlo jen na reklam­ní úče­ly. Samozřejmě to ješ­tě nemu­sí být záru­kou úspě­chu.
K tomu si při­dej­me scé­náris­ty, kte­ří toho mají také dost za sebou - Christopher MarkusStephen McFeely. Doplňte Alana Silvestriho, kte­rý vám slo­ži hud­bu. A díky tomuhle štá­bu nech­te slav­né hvězdy fil­mo­vé­ho akč­ní­ho plát­na zahrát jed­ny z nej­dů­le­ži­těj­ších rolí jejich kari­é­ry. No a máte tu úspěch jako řemen!
Ale pojď­me si nej­pr­ve říct, jaké fil­my ze série MCU je nut­né vidět, aby divák plně pocho­pil obsah toho­to 3 hodi­no­vé­ho epo­su.
Pokud tuto nut­nost ose­kám na mini­mum, tak z mého pohle­du by byla tře­ba vidět:

- Iron Man
- Thor
- Captain America
- Avengers
- Thor: Temný svět
- Captain America: Návrat prv­ní­ho Avengera
- Doctor Strange
- Ant-Man a Wasp
- Avengers: Infinity War

Nicméně veli­ce bych divá­ko­vi dopo­ru­čil si k těm­to povin­ným při­dat ješ­tě Iron Man 3, Strážci Galaxie, Captain America: Občanská vál­ka, Ant-Man a Avengers: Age of Ultron. Samozřejmě pocti­vý divák a fajnšme­kr si dá všech 22 fil­mů, jak se slu­ší a pat­ří. 😉

MV5BNTRmNDEzOTAtOGI0Yi00N2U1LTlhNDctNmQxMGFiNjk3ZmU4XkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SX1777 CR001777937 AL
Zdroj: Imdb:com

Všichni pro­sí o nepro­zra­zo­vá­ní obsa­hu fil­mu a záplet­ky a to se budu sna­žit dodr­žet. Snad jen pro­zra­dím, že fil­mo­vé ukáz­ky na Endgame sku­teč­ně obsa­hu­jí jen málo toho, co je sku­teč­ně ve fil­mu a navíc uka­zu­jí dost okra­jo­vé věci.
Tak tak se vrh­ně­me na samot­né hod­no­ce­ní fil­mu.
Jak jsem nastí­nil, ten­to spek­tát má sto­páž 3 hodi­ny, což je masa­kr. Film je v pod­sta­tě roz­dě­len na tři dějo­vé lin­ky, kde časo­vě to vychá­zí zhru­ba 30 minut/2 hodiny/30 minut. Prostoru na WC tu pří­liš není a když jsem byl v kině já, tak šlo oprav­du jen pár jed­not­liv­ců.
K ději se více­mé­ně nedá nic vytknout. Film je mno­ho­vrs­tev­na­tý a přes­to jako zázra­kem drží pohro­ma­dě. Je plný nos­tal­gie a melan­cho­lie. Ještě aby ne. Zkrátka Je to pocta všem hrdi­nům i odmě­na všem divá­kům za ta léta věr­nos­ti a pod­po­ry. Film tak mimo jiné půso­bí jako kom­plex­ní ohléd­nu­tí za roz­ho­du­jí­cí­mi momen­ty svě­ta MCU. Avšak i přes­to nabí­zí Endgame spous­tu humo­ru (kte­rý je občas tro­chu na hra­ně), nabí­zí také spous­tu men­ších či vět­ších pře­kva­pe­ní jak ve scé­ná­ři, tak ve vývo­ji postav. Akční sek­ven­ce obří­ho rázu na mě občas půso­bi­ly jako pří­jem­ný vizu­ál­ní dopl­něk.
Co se týče zmí­ně­ných postav, tak tady je kla­den důraz na koneč­né vyús­tě­ní nejen samot­né­ho děje, ale také vývo­je cha­rak­te­ru a jejich vzá­jem­ných vzta­hů. Díky ohléd­nu­tí do minu­los­ti divák obdr­ží mož­nost srov­ná­ní, jak moc se posta­vy změ­ni­ly. Zde mož­ná malá výt­ka - fan­do­vé Hulka (včet­ně mě) mož­ná budou tro­chu zkla­má­ni, ale není se čeho bát.
Ke kon­ci vše samo­zřej­mě při­ro­ze­ně vygra­du­je a divák se podob­ně jako v Infinity War dočka­jí epic­ké bitvy, kte­rá je plná CGI výbuchů a bojů zblíz­ka tak na dál­ku.
Na úpl­ný konec ješ­tě při­jde skvě­lý a emoč­ně naby­tý závěr, kte­rý nechá kaž­dé­ho divá­ka při­ko­va­né­ho v křes­le. No nebu­du lhát - slzič­ka ukáp­la asi všem v sále. Nejen kvů­li tomu, co se dělo na plát­ně, ale vlast­ně i díky uvě­do­mě­ní, že tohle je oprav­du úcty­hod­né zakon­če­ní toli­ka let sna­hy o naší zába­vu a vzkří­še­ní komik­so­vé kul­tu­ry. A za to jsem hlav­ně já moc rád.

MV5BOTY2NTYzODIxNF5BMl5BanBnXkFtZTgwMDA2OTU5NzM@. V1 SX1777 CR001777937 AL
Zdroj: Imdb.com

Pojďme si ale ješ­tě film roze­brat tro­chu z jiných úhlů pohle­du, na to, jak dob­ře ja vlast­ně tvo­řen z toho „řeme­sl­né­ho“ pohle­du.
Po vizu­ál­ní strán­ce je film oprav­du špič­ka (taky to neby­lo lev­ný). Divák vět­ši­nou nemá vůbec tuše­ní jaké scé­ny jsou celé digi­tál­ní a do kte­rý je nacpá­no kolik digi­tál­ních tri­ků. Snad jen zmí­ně­ný Hulk by si pod­le mě zaslou­žil tro­chu dola­dit.
Zajímavostí je, že film díky pří­bě­ho­vé­mu ště­pe­ní zaži­je i vizu­ál­ní posun, kte­rý se při­způ­so­bu­je momen­tál­ní­mu ději. I z toho­to je vidět posun a jed­not­li­vé sty­ly, ve kte­rých byly fil­my natá­če­ny.
Alan Silvestri tu odvá­dí svo­jí kla­sic­kou výbor­nou prá­ci s hud­bou. Používá vět­ši­nou hlav­ní nos­né hudeb­ní téma Avengers, kte­ré dozna­lo za ta léta něko­li­ka drob­ných změn. Za mě jen tro­chu ško­da, že nepři­šel s výraz­něj­ší inven­cí, něja­kým nápa­dem, nebo výraz­něj­ších roz­dí­lů v závis­los­ti na ději. Holt staré­ho psa novým kous­kům nena­u­číš.

Samostatnou kapi­to­lou jsou zde herec­ké výko­ny. Musíme si všich­ni uvě­do­mit, že neje­den herec se díky sérii MCU stal prvotříd­ní fil­mo­vou star a mno­zí jsou i fanouš­ci komik­sů, potaž­mo MCU. Věřím, že pro vět­ši­nu z nich to byla obrov­ská čest, podí­let se na tvor­bě toli­ka fil­mů. A i tenhle pocit vdě­ku se uká­zal na jejich výko­nech, kte­rý je na špič­ko­vé úrov­ni. Důraz je kla­de na vyjá­d­ře­ní niter­ních poci­tů a vyvo­lá­ní emoč­ní zpět­né vaz­by u divá­ka. To všech­no nicmé­ně bez zby­teč­né­ho cito­vé­ho vydí­rá­ní. Prostě divák musí ty emo­ce vní­mat, jest­li s těmi­to posta­va­mi pro­žil 11 let své­ho živo­ta. Navíc někte­ří divá­ci (včet­ně mě) dopře­du vědě­li, se kte­rý­mi hrdi­ny se lou­čí­me a o to byly někte­ré scé­ny vypja­těj­ší.
Nositelem emo­cí jsou však dia­lo­gy, kte­ré odpo­ví­da­jí komik­so­vé­mu zpra­co­vá­ní a mož­né­mu klišé se jak scé­nář, tak prá­ce reži­sé­rů, umně vyhnu­li. Je prav­da, že občas se balan­co­va­lo na hod­ně ten­kém ledě (pojď vez­me­me se za ručič­ky a bude to dob­rý).
Dosud jsem v člán­ku niko­ho z her­ců nejme­no­val a byl to můj záměr. Podle mě si totiž zaslou­ží oprav­do­vou poctu a pro­to je v jejich rolích nyní vyjme­nu­ji. (samo­zřej­mě ne všech­ny, to by bylo na dlou­ho).

Rober Downey Jr./Tony Stark
Gwyneth Paltrow/Pepper Potts
Clark Gregg/Agent Coulson
Don Cheadle/James „Rhodey“ Rhodes
Scarlett Johansson/Natasha Romanoff
Samuel L. Jackson/Nick Fury
Chris Hemsworth/Thor
Natalie Portman/Jane Foster
Tom Hiddleston/Loki
Anthony Hopkins/Odin
Chris Evans/Steve Rogers
Sebastian Stan/James „Bucky“ Barnes
Mark Ruffalo/Bruce Banner
Jeremy Renner/Clint Barton
Anthony Mackie/Sam Wilson
Chris Pratt/Peter Quill
Zoe Saldana/Gamora
Karen Gillan/Nebula
Scott Lang/Ant-Man
Evangeline Lilly/Hope van Dyne
Elizabeth Olsen/Wanda Maximoff
Paul Bethany/Vision
Benedict Cumberbatch/Dr. Stephen Strange
Chadwick Boseman/T’Challa
Tom Holland/Peter Parker
Brie Larson/Carol Danvers
Josh Brolin/Thanos
A samo­zřej­mě ten nej­dů­le­ži­těj­ší a nej­lep­ší - Stan Lee!

2000
Zdroj: Apnews.com

Co říct na závěr. Film je sku­teč­né zakon­če­ní fil­mo­vé komik­so­vé ságy. Je prav­da, že MCU pra­cu­je s komik­so­vou před­lo­hou čas­to vel­mi vol­ně, ale vlast­ně mi to po těch 11 pře­sta­lo vadit a i mno­zí dal­ší si zvyk­li. Jsem pře­svěd­čen, že MCU při­táh­lo spous­tu lidí k žán­ru komik­sů a fan­ta­sy čte­ní, kte­ré bylo na ústu­pu a za tuhle sna­hu jim sklá­dám hold.
Možností, kam se teď vydat je pořád spous­ta, ale Endgame oprav­du beru jako konec dlou­hé­ho vyprá­vě­ní, ve kte­rém jsem viděl spous­tu původ­ních komik­so­vých hrdi­nů 20. sto­le­tí a bude dlou­ho trvat, než se najde něja­ký nástup­ce. Jestli vůbec.
Už jen dodám, že jsem dlou­ho neza­žit situ­a­ci, kdy by plný kinosál tajil dech, že by byl sly­šet spad­nout špend­lík. Jo a bacha, ten­to­krát už oprav­du není poti­tul­ko­vá scé­na, je konec!
Tohle zakon­če­ní si pros­tě svý­mi kva­li­ta­mi řeklo o tohle hod­no­ce­ní, tak­že díky díky díky!!! 100%


Podívejte se na hodnocení Avengers: Endgame na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • Avengers: Endgame7. prosince 2018 Avengers: Endgame Galerie z nejnovějšího traileru na film Avengers: Endgame. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat7. prosince 2018 Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat První trailer na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všechny postavy, které vyvražďování Tranose přežily - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris […] Posted in Trailery
  • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08857 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72273 KB. | 23.04.2024 - 21:02:28