Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > BlacKkKlansman – Recenze – 70%

BlacKkKlansman – Recenze – 70%

Blac02
Blac02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začátek 70. let, stře­do­a­me­ric­ký stát Colorado. Do slu­žeb poli­cie se dává mla­dý čer­noch Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona), kte­rý se z potup­né prá­ce v kar­to­té­ce rych­le vyšvih­ne na pozi­ci taj­né­ho detek­ti­va za úče­lem infil­tro­vat lokál­ní čer­noš­ské akti­vis­tic­ké akce. Pak se mu ale poda­ří husar­ský kou­sek – zate­le­fo­no­vat do míst­ní buň­ky Ku-klux-klanu a pod iden­ti­tou fana­tic­ké­ho vyzna­va­če bílé rasy se vetřít do příz­ně jeho čle­nů (umí totiž mlu­vit jako běloch, tak­že po tele­fo­nu jeho sku­teč­nou bar­vu kůže nikdo nepo­zná). Na výpo­moc pak dosta­ne židov­ské­ho poli­cej­ní­ho kole­gu Flipa (Adam Driver), kte­rý se pod jeho jmé­nem vydá­vá na sra­zy Ku-klux-klanu osob­ně, a spo­leč­ně se pak sna­ží potu­tel­ně mařit jeho rasis­tic­kou, anti­se­mit­skou, násil­nic­kou a svým způ­so­bem až tero­ris­tic­kou čin­nost.

Nový film Spikea Leeho (Jednej správ­ně, 25. hodi­na) s kom­pli­ko­va­ným názvem, obsa­hu­jí­cím v sobě zkrat­ku KKK) se ode­hrá­vá v časech, kdy v USA sice už ofi­ci­ál­ně padla raso­vá segre­ga­ce čer­noš­ských oby­va­tel, ale vlna nená­vis­ti vůči nim spíš ješ­tě vzrost­la. Mnozí bělo­ši nená­vi­dě­li čer­no­chy, mno­zí čer­no­ši nená­vi­dě­li bělo­chy a ješ­tě se bělo­ši doká­za­li nená­vi­dět mezi sebou kvů­li nábo­žen­ské­mu vyzná­ní. Spike Lee atmo­sfé­ru teh­dej­ší doby pre­zen­tu­je na poza­dí pří­bě­hu napsa­né­ho pod­le kni­hy sku­teč­né­ho Rona Stallwortha, ale spíš než o děj samot­ný (kte­rý je doce­la jed­no­du­chý a pří­mo­ča­rý) mu zjev­ně šlo o vyjá­d­ře­ní ohled­ně raso­vé nesná­šen­li­vos­ti a o posel­ství, že raso­vé či nábo­žen­ské kon­flik­ty ako­rát zby­teč­ně vyvo­lá­va­jí nási­lí, při němž zby­teč­ně umí­ra­jí lidé.
Tón fil­mu je tudíž udá­ván dvě­ma prou­dy. Tím prv­ním je pří­běh inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí, kdy se čer­noš­ské­mu poli­cis­to­vi doo­prav­dy poda­ři­lo úspěš­ně infil­tro­vat Ku-klux-klan, kte­rý se nese na vlně iro­nic­ky úsměv­né kri­mi­nál­ní záplet­ky vybu­do­va­né na napí­na­vých, per­fekt­ně zahra­ných a umně reží­ro­va­ných situ­a­cích s vyni­ka­jí­cí dobo­vou sty­li­za­cí, sati­ric­ký­mi odles­ky a prv­ky žán­ru bla­x­plo­i­tai­on. Tím dru­hým je usi­lov­ná sna­ha zdů­raz­nit pro­ble­ma­ti­ku raso­vé a nábo­žen­ské nesná­šen­li­vos­ti napříč celým fil­mem, při­čemž tato sna­ha nabý­vá mís­ty až pře­hna­ně didak­tic­ké for­my.
BlacKkKlansman – Recenze
V prv­ní čtvr­ti­ně sním­ku se napří­klad dočká­me dlou­hé před­náš­ky o zásad­nos­ti lid­ských práv pro čer­no­chy a o nevy­hnu­tel­nos­ti raso­vé vál­ky. V úvo­du fil­mu zas Alec Baldwin v návaz­nos­ti na iko­nic­kou scé­nu z kla­si­ky Jih pro­ti Severu před­vá­dí anti-trumpovský skeč a v závě­ru se pro­mí­ta­jí doku­men­tár­ní zábě­ry z tra­gic­kých pro­tes­tů v ame­ric­kém Charlottesvillu z roku 2017, při nichž během stře­tu růz­ných naci­o­na­lis­tic­kých, ultra-pravicových a jiných sku­pin pro­vo­lá­va­jí­cích nad­řa­ze­nost bílé rasy s jejich odpůr­ci došlo ke třem úmr­tím a něko­li­ka desít­kám zra­ně­ní, čímž se Spike Lee sna­ží vztáh­nout téma fil­mu ke dnešku a poně­kud nad­by­teč­ně pou­ká­zat na to, o jak aktu­ál­ní téma stá­le jde, jako­by si snad zby­tek fil­mu nevy­sta­čil upo­zor­ňo­vat na to sám o sobě.
Symptomatická je i nápa­di­tá a půso­bi­vá, leč i pře­kva­pi­vě doslov­ná a laci­ná pasáž, v níž jsou při­jí­ma­cí ritu­á­ly nových čle­nů Ku-klux-klanu a jejich násled­né spo­leč­né pro­mí­tá­ní němé­ho fil­mu Zrození náro­da, dopro­vá­ze­né oslav­ný­mi výkři­ky u scén s raso­vý­mi čist­ka­mi, prů­běž­ně pro­stří­há­vá­no s vyprá­vě­ním staré­ho čer­noš­ské­ho pamět­ní­ka, kte­rý smut­ně vzpo­mí­ná na bru­tál­ní lyn­čo­vá­ní pochyb­ně odsou­ze­né­ho čer­no­cha v době své­ho mlá­dí. Místy to sku­teč­ně půso­bí až jako extrakt z pří­ruč­ky o rasis­mu pro poma­lu chá­pa­jí­cí začá­teč­ní­ky, kvů­li čemuž to ani zda­le­ka nemá tako­vý emo­ci­o­nál­ní efekt, jaký by to mít chtě­lo, a vět­ší záži­tek nako­nec pozůstá­vá ze zábav­ně neu­vě­ři­tel­né­ho, až absurd­ní­ho námě­tu s důsled­ně pro­myš­le­ný­mi dia­lo­gy a vypoin­to­va­ný­mi scé­na­mi tro­chu ve sty­lu Tarantina nebo brat­ří Coenů.
BlacKkKlansman – Recenze
Skvělí her­ci dis­po­nu­jí i bra­vur­ně napsa­ný­mi posta­va­mi. Osobitě výraz­ný John David Washington v hlav­ní roli před­sta­vu­je se svým pře­váž­ně paci­fis­tic­kým Ronem, kte­rý je ocho­ten s bělo­chy nor­mál­ně vychá­zet a spolk­nout kvů­li tomu i leda­ja­kou uráž­ku, pro­ti­pól k Lauře Harrier, před­sta­vi­tel­ce před­sed­ky­ně čer­noš­ské­ho akti­vis­tic­ké­ho hnu­tí, s níž začne Ron cho­dit v sekun­dár­ní vzta­ho­vé pří­bě­ho­vé linii, a kte­rá zau­jí­má vůči bělo­chům pod­stat­ně bojov­něj­ší pozi­ci. Flip se v podá­ní umír­ně­né­ho Adama Drivera nej­pr­ve sta­ví pasiv­ně ke své­mu židov­ské­mu vyzná­ní, ale když se pak musí před Ku-klux-klanem pře­tva­řo­vat a svou víru skrý­vat, začne to v něm pro­bou­zet myš­len­ky na vlast­ní postoj k nábo­žen­ské tra­di­ci. Členové Ku-klux-klanu pak více­mé­ně odpo­ví­da­jí před­sta­vám o imbe­cil­ních jižan­ských bura­nech, aniž by při­tom ale upad­li do pří­liš­né­ho ste­re­o­ty­pu a kari­ka­tu­ry.
BlacKkKlansman kaž­do­pád­ně dis­po­nu­je jas­nou a inte­li­gent­ní struk­tu­rou, v níž pozvol­né tem­po vyprá­vě­ní, při němž mají řeče­né infor­ma­ce dost času zapů­so­bit, vyva­žu­jí hbi­té dia­lo­gy, výko­ny typo­vě přes­ně obsa­ze­ných her­ců i for­mál­ní obra­zo­vá sty­li­za­ce. Spike Lee sice k fil­mu při­stu­pu­je chytře, což je na řadě scén jed­no­znač­ně vidět, ale sem tam zby­teč­ně pod­ce­ňu­je divá­ky a sype do nich své posel­ství pří­liš polo­pa­tě, tri­vi­ál­ně a návod­ně. A v zásluž­né sna­ze neu­stá­le upo­zor­ňo­vat na pro­ble­ma­ti­ku raso­vé nesná­šen­li­vos­ti v prů­bě­hu celé­ho fil­mu od prv­ních do posled­ních vte­řin pak zapo­mí­ná věno­vat se ději, kte­rý se též zdá být mír­ně zjed­no­du­še­ným. Příběh je to však skvě­lý a takřka neu­vě­ři­tel­ný, leč zášti­ta sku­teč­ný­mi udá­lost­mi ho zachra­ňu­je před pochyb­nost­mi o věro­hod­nos­ti.


Podívejte se na hodnocení BlacKkKlansman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52978 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72115 KB. | 24.04.2024 - 02:42:08