Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Bratrstvo pěti

Recenze: Bratrstvo pěti

Bratr
Bratr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyři čer­no­šští ame­rič­tí vete­rá­ni Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) a Melvin (Isiah Whitlock Jr.) se vra­cí do Vietnamu najít těles­né pozůstat­ky veli­te­le své čety Normana (Chadwick Boseman) a snad i zako­pa­ný poklad. Pomáhá jim při­tom Paulův syn David (Jonathan Majors)....

...

Spike Lee pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší afro­a­me­ric­ké reži­sé­ry, kte­rý si ve svých fil­mech pohrá­vá se sil­ný­mi téma­ty a čas­to se vyja­dřu­je k pro­blé­mům ohled­ně rasis­mu či saty­ri­zu­je ame­ric­ké pro­blémy či rov­nou men­ta­li­tu. Za zmín­ku sto­jí Jednej správ­ně z roku 1989 či dva roky sta­rý Black KlacKkKlansman. Jeho nej­no­věj­ší film Bratrstvo pěti poté šel na Netflix a kinům se tak bohu­žel vyhne a hned na začá­tek je nut­no zmí­nit, že to je ško­da, pro­to­že by Leeově novin­ce kino slu­še­lo nesku­teč­ně. Hned poté se ale musí dodat, že to mož­ná pro samot­né fanouš­ci kla­sic­ké­ho kina není tako­vá rána, pro­to­že se dá u Bratrstva pěti sil­ně pole­mi­zo­vat nad tím jest­li by byl kino­zá­ži­tek u toho­to fil­mu tak sil­ný, že by napra­vil dojmy.

Od Bratrstva pěti jsem čekal kla­sic­kou Leeovu zprá­vu o rasi­zmu dopl­ně­nou zají­ma­vým pří­bě­hem. Kamera Newtona Thomase Sigela je potom sice nád­her­ná (po Vyproštění už letoš­ní dru­hý Netflix, kte­rý má díky tomu v Sigelovi sil­nou kame­ra­man­skou ruku) a sku­teč­ně díky jeho zábě­rům by kino Bratrstvu pěti slu­še­lo, jak jsem ale u prá­vě Jednej správ­ně či BlacKkKlansmana milo­val Leeho vyprá­vě­ní a jeho prá­ci s cha­rak­te­ry tak jsem se u Bratrstva pěti v tomhle ohle­du straš­ně trá­pil.

Musím oce­nit jed­nu věc a to fakt, že čty­ři čer­noš­ské ame­ric­ké vete­rá­ny kolem kte­rých se točí hlav­ní záplet­ka ve fla­shba­cích z Války ve Vientamu hra­jí jed­ni a ty samí her­ci. A to pro­sím bez CGI digi­tál­ní­ho omla­ze­ní ala Irčan. Přesto je tahle na prv­ní pohled ris­kant­ní vol­ba dosti funkč­ní a i když je po důklad­ném pohle­du jas­né, že třem z her­cům táh­ne na 70 let (Lindovi je 67 , Petersovi 68, Whitlockovi 65, Lewisovi 57) tak je to pořád lep­ší vol­ba než šáh­nout po digi­tál­ním omla­ze­ní či vlast­ně až zby­teč­ném pře­ob­sa­ze­ní mlad­ší­mi her­ci. Co se týče toho­hle nápa­du roz­hod­ně palec naho­ru, měl jsem jenom pro­blém s tím, že na roz­díl od ostat­ních Leeho fil­mů jsem si hod­ně těž­ko hle­dal vztah k jeho posta­vám či pro­sa­zo­vá­ní jeho poli­tic­kých názo­rů.

Leeho jsem vždy cenil za to, že se nebo­jí na divá­ka vyba­lit své poli­tic­ké názo­ry a přes­to je ser­ví­ro­vat v duchu kon­zis­tent­ní­ho fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní. Zrovna u Bratrstva pěti jsem měl ale pocit, že tohle nepla­tí a poli­tic­ká strán­ka je tu před­něj­ší než strán­ka pří­bě­hu. Proto je důle­ži­té ve fil­mu zmí­nit, že je jeden z hlav­ních hrdi­nů Paul volič Donalda Trumpa. Ve finá­le mám poté z výsled­né­ho Bratrstva pěti dojem, že vzni­kl spí­še film slou­ží­cí jako poli­tic­ké vyjá­d­ře­ní než film se sil­ným pří­bě­hem a sil­ný­mi posta­va­mi.

Jestli něco cením tak je to nápad s tím aby zábě­ry z obdo­bí Války ve Vietnamu měli for­mát 3:4 jako teh­dej­ší prů­měr­ná ame­ric­ká tele­vi­ze. Tyto pasá­že z minu­los­ti se sta­li mými nej­ob­lí­be­něj­ší­mi a ve finá­le jsem začal lito­vat, že jsem takhle nedo­stal poja­tý celý film klid­ně i celý v tomhle for­má­tu. „ Štěk´´ Chadwicka Bosemana mimo­cho­dem sto­jí za to.

Na zby­tek cas­tingu se urči­tě nedá nadá­vat a hlav­ní pěti­ce je super. K těm postá­vám jsem si sice nena­šel ces­tu, nesouznil jsem s nimi a bylo mi ve finá­le vlast­ně i asi jed­no co se s nimi sta­ne, výkon hlav­ní herec­ké pěti­ce se ale urči­tě nedá kri­ti­zo­vat. Stejně tak potě­ši­lo po dlou­hé době vidět Jeana Rena a sluš­ně se zde před­ve­dl i Paul Walter Hauser, kte­rý se ale zase v men­ší roli více před­ve­dl prá­vě v BlacKkKlansmanovi.

Zatímco u BlacKkKlasmana má v závě­ru pou­ži­tí archiv­ních zábě­rů smy­sl, zde je tak tro­chu navíc. Dosazení archiv­ních zábě­rů v rám­ci viet­nam­ských fla­shbac­ků sice dává smy­sl díky dokres­le­ní atmo­sfé­ry, někde je to ale pře­ce jen navíc, pře­de­vším u kon­ce. Těsně před­ním totiž film nabíd­ne dosta­ču­jí­cí zakon­če­ní fil­mu, kte­ré vzá­pě­tí dora­zí tro­chu nad­by­teč­né pou­ži­tí posled­ní řeči Martina Luthera Kinga. Kingova důle­ži­tost se sice nedá upřít, jeho výskyt ve finá­le mi ale pře­ce jen při­šel tro­chu nad­by­teč­ný.

Sluší se také zmí­nit, že i přes dél­ku 154 minut ten film vlast­ně sluš­ně odsý­pá a má vel­mi sluš­né tem­po. Ve finá­le tak sku­teč­ně zamr­zí fakt jak moc kom­plex­ní by ten film oči­vid­ně chtěl být, vyje­de ale bohu­žel jen na půl ply­nu. Lee pořád doká­že o pro­ta­go­nis­ty pečo­vat, leve­lu tako­vé­ho Jednej správ­ně to ale nedo­sa­hu­je. Zároveň se slu­ší zmí­nit, že si Bratrstvo pěti jde v rám­ci váleč­ných fil­mů o Vietnamu (i když jde pou­ze o fla­shbac­ko­vé scé­ny) svou ces­tou a srov­ná­vat ho s pec­ka­mi jako Apokalypsa či Olověná ves­ta by byli pocho­pi­tel­ně straš­ně mimo. Oproti těmhle pec­kám ale Bratrstvo pěti jed­no­du­še stej­ně neob­sto­jí což je ško­da, pro­to­že v tom scé­ná­ři sku­teč­ně zřej­mě bylo něco z čeho se dá něco solid­ní­ho nato­čit. Během sle­do­vá­ní jsem netr­pěl, záro­veň jsem byl ale emoč­ně zce­la chlad­ný což se tře­ba u mého sle­do­vá­ní BlacKkKlansmana říct neda­lo. A je to ško­da.

Dojde si Spike Lee za Bratrstvo pěti příští rok pro Oscara za nej­lep­ší režii? Už jen kvů­li aktu­ál­ně spuš­tě­né­mu bláz­nov­ství kolem Black Lives Matter (ke kte­ré­mu se mimo­cho­dem Lee hla­si­tě vyja­dřu­je) bych se tomu vůbec nedi­vil, záro­veň si ale slu­ším zmí­nit, že by v tako­vém­to pří­pa­dě došlo k stej­né věci jako když si Martin Scorsese došel v roce 2007 pro Oscara za režii Skryté identity- Skrytá iden­ti­ta je super film a Scorsese v něm ze sebe jako reži­sér dostá­vá svůj nej­lep­ší „ stan­dard´´, po fil­mech jako Taxikář, Mafiáni či Mys hrů­zy by si člo­věk řekl, že jde spí­še o Oscara za záslu­hy. To stej­né by se v tomhle pří­pa­dě pod­le mně dalo říct kdy­by si sku­teč­ně Lee došel pro režij­ní­ho Oscara za Bratrstvo pěti. Lee sice nena­to­čil hroz­ný film, záro­veň v něm ale mně chy­bí typic­ká Leeho duše, kte­rá by správ­ně doká­za­la sklou­bit své poli­tic­ké názo­ry, posto­je vůči rasis­mu či sil­né posta­vy a doká­zat aby to vše najed­nou fun­go­va­lo. A zrov­na tenhle tvůr­čí pokles mně asi jako u žád­né­ho jiné­ho fil­ma­ře v posled­ní době bolí prá­vě u Leeho.....

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=45rdVGWd64A

Verdikt: 3 z 5

¨


Foto: Netflix


Podívejte se na hodnocení Bratrstvo pěti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61963 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71833 KB. | 29.02.2024 - 15:25:56