Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tam kde končí „Jan Palach“ pokračuje „Hořící keř“

Tam kde končí „Jan Palach“ pokračuje „Hořící keř“

KEr
KEr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ker2Na Václavském náměs­tí před Národním muze­em si 16.ledna 1969 při­ne­se kanis­t­ry s ben­zí­nem, pole­je se a poslé­ze i zapá­lí mla­dý muž. V šedém zim­ním dni tak zazá­ří „hoří­cí keř“, kte­rý se sna­ží uha­sit kolemjdou­cí. Mezi nimi je i Ondřej Trávníček (Vojtěch Kotek) a František Jasný (Patrik Děrgel). Mladíka ihned odvá­ží záchran­ka do nemoc­ni­ce a na mís­tě se začí­ná vyšet­řo­vat. V čele vyšet­řo­vá­ní je major VB Jireš (Ivan Trojan), kte­ré­mu pomá­há poru­čík Boček (Denny Ratajský). Major zjiš­ťu­je, že mla­dí­kem je Jan Palach, stu­dent Filosofické fakul­ty Univerzity Karlovy. Ošetřující lékař­ka, MUDr. Ziková (Tatiana Medvecká) mezi­tím infor­mu­je Palachovu rodi­nu a setká­vá se s nimi v nemoc­ni­ci. Bezpečnost vyslý­chá spo­lu­žá­ky a kama­rá­dy Jana, neští­tí se ani klást otáz­ky v nemoc­ni­ci Palachovým. Janův stav se nelep­ší a na násled­ky zra­ně­ní po pár dnech umí­rá. Proběhne pohřeb a vypa­dá to na uza­vře­ní pří­pa­du. V tis­ku ale vychá­zí člán­ky o Janovi a v jed­né zprá­vě je skan­dál­ní pro­hlá­še­ní od Viléma Nového (Martin Huba). Palachův bra­tr a mat­ka se násled­ně roz­hod­nou zaža­lo­vat Nového za uráž­ku na cti a obra­cí se pro­to na dok­tor­ku Burešovou (Tatiana Pauhofová). Od této chví­le pak začí­ná pát­rá­ní po důka­zech Nového lži­vých výro­ků a svěd­ků a sna­ha o očiš­tě­ní jmé­na a činu Jana Palacha.

Scénářem k fil­mu debu­to­val mla­dý scé­náris­ta Štěpán Hulík. Je to vypra­věč, kte­rý zpra­co­val his­to­ric­ká fak­ta a pak z nich vytvo­řil vel­mi zají­ma­vý scé­nář. Jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní pak na sebe dalo sice chví­li čekat, ale výsle­dek sto­jí urči­tě za zhléd­nu­tí.

Film vzni­kal za pod­po­ry tele­vi­ze HBO, kte­rá umož­ni­la scé­náris­to­vi a pro­du­cen­tům vybrat si reži­sé­ra. V tom­to pří­pa­dě padla vol­ba na pol­skou reži­sér­ku Agniesku Holland, a to z něko­li­ka důvo­dů. V roce 1969 stu­do­va­la v Praze na FAMU, sama tak zaži­la rok 1969, a také je to skvě­lá reži­sér­ka.

Ker1 Roli JUDr. Burešové ztvár­ni­la Tatiana Pauhofová, pro kte­rou to byl prv­ní his­to­ric­ký film a ztvár­ně­ní sku­teč­né posta­vy. Své role se zhos­ti­la vel­mi dob­ře, nechy­bí jí pro­fe­si­o­nál­ní, ale ani mateř­ská tvář. Roli mat­ky Jana, paní Palachovou, si zahrá­la Jaroslava Pokorná. Je to výbor­ná hereč­ka, kte­rá pře­svěd­či­vě a veli­ce věro­hod­ně ztvár­ni­la roli mat­ky, kte­rou postih­la rodin­ná tragé­die. Hlavní muž­skou roli, Jiřího Palacha, pak ztvár­nil Petr Stach. Roli star­ší­ho bra­t­ra, zod­po­věd­né­ho otce od rodi­ny, zahrál oprav­du skvě­le. Z dal­ších her­ců sto­jí za zmín­ku Ivan Trojan, kte­rý si zahrál vyšet­řu­jí­cí­ho majo­ra veřej­né bez­peč­nos­ti. S ním tvo­ří dvo­ji­ci Denny Ratajský v roli poru­čí­ka Bočka. Ve svých rolích si zahrá­li úlo­hy hod­né­ho a zlé­ho poli­caj­ta, jejichž osu­dy se ale postup­ně roze­jdou. Postavu Viléma Nového si zahrál Martin Huba. Jeho role je oprav­du nega­tiv­ní a ani v divá­ko­vi nevzbu­zu­je žád­né sym­pa­tie. Jako zápor­ná posta­va je zahrá­na oprav­du skvě­le, nic ji neroz­ho­dí a vše jde v sou­la­du se svým pře­svěd­če­ním. Roli jeho práv­ní­ka si zahrál David Novotný, kte­rý se svý­mi práv­nic­ký­mi odpo­věď­mi, ale i klič­ka­mi, je oprav­du úžas­ný, až odpor­ný.

Snímek se natá­čel na růz­ných mís­tech. Některé scé­ny se ode­hrá­ly u sku­teč­né­ho rod­né­ho domu Jana Palacha ve Všetatech, v Praze, v České lípě, v Mělníce, aj. Mezi zají­ma­vé a půso­bi­vé scé­ny pat­ří oka­mžik, kdy je v kre­ma­to­riu odlé­vá­na posmrt­ná mas­ka Jana Palacha a tichá pod­po­ra lidí Palachově mat­ce.

20-ti leté výro­čí Palachovy smr­ti v roce 1989 ved­lo k pro­tes­tům, kte­ré nako­nec vyvr­cho­li­ly pádem komu­nis­mu v Československu a tím pádem ke zru­še­ní želez­né opo­ny v Evropě.

Film Hořící keř byl oce­něn něko­li­ka cena­mi od fil­mo­vých kri­ti­ků: nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie (A.Holland), nej­lep­ší kame­ra (M.Štrba), nej­lep­ší původ­ní hud­ba (A.Komasa-Lazarkiewicz), nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli (J.Pokorná), cena RWE pro objev roku (Š.Hulík).

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71958 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72385 KB. | 25.05.2024 - 00:26:46