Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra

Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Manželé Barbara a Adam žijí spo­ko­je­ným živo­tem ve svém domě na ven­ko­vě. K úpl­né­mu štěs­tí jim chy­bí jen jedi­né a to dítě. Jednoho dne však při jejich návra­tu domů dojde k auto­ne­ho­dě a oni zemřou. Zprvu si to neu­vě­do­mu­jí, ale sta­li se z nich ducho­vé, uvěz­ně­ní v jejich vlast­ním domě. Nevědíc si rady s novou situ­a­cí hle­da­jí odpo­vě­di u své při­dě­le­né kurá­tor­ky, ale ta jim jen pora­dí, že se vše doví v „Příručce pro čer­s­tvě zesnu­lé“. Aby toho neby­lo málo, do jejich domu se nastě­hu­je podiv­ná rodi­na z vel­ko­měs­ta, kte­rá jim nene­chá ani chvil­ku kli­du. Nešťastný pár se je sna­ží vše­mož­ně z domu vystr­na­dit, ale mar­ně. Když tu náh­le jim pomoc­nou ruku nabíd­ne „bio­exor­cis­ta“ Beetlejuice. Je to ovšem dob­rý nápad?…

Režie: Tim Burton

Rok výro­by: 1988

Délka: 92 min

Země: USA

Hrají:

  • Geena Davis...(Barbara Maitland)
  • Alec Baldwin...(Adam Maitland)
  • Michael Keaton...(Betelgeuse „Beetlejuice“)
  • Winona Ryder...(Lydia Deetz)
  • Catherine O’Hara...(Delia Deetz)
  • Jeffrey Jones...(Charles Deetz)
  • ...a dal­ší

Od doby co jsem se začal napl­no věno­vat horo­ro­vé­mu žán­ru, jsem nara­zil na spous­tu fil­mů, kte­ré ve mně zane­cha­li hod­ně roz­po­ru­pl­né poci­ty. A ten­to se dodnes drží na úpl­né špi­ci. Přestože se ten­to film těší obrov­ské divác­ké pod­po­ry, já mu bohu­žel nikdy nepři­šel moc na chuť. Ještě dnes si pama­tu­ji, co jsem o něm napsal do komen­tá­ře na CSFD, když jsem ho viděl popr­vé: „Tak tohle je pro mě jed­na vel­ká koko­ti­na. Já tyhle fil­my moc nemu­sím. Snad kro­mě Addams Family jde jen o kýče pro děc­ka u kte­rých se nudím k smr­ti. Rádoby humor mě moc nebe­re a tady je jas­ný důkaz, že horo­ro­vé kome­die nejsou pro mne. Nejslabší Burtonův film jaký jsem viděl“.

Můj názor se moc nezmě­nil, co se Beetlejuice týče, ale horo­ro­vé kome­die dnes pat­ří k mým oblí­be­ným. Narazil jsem už na spous­tu skvě­lých kous­ků, kte­ré mě doká­za­li oprav­du roze­smát a urči­tě jsem se u nich nenu­dil. Jenomže s tím­to fil­mem mám pros­tě pořád vel­ký pro­blém. Skvělé herec­ké obsa­ze­ní tu sku­teč­ně je, to nepo­pí­rám, ale Burtonův smy­sl pro humor jsem nikdy moc nepo­bral. Přišlo mi to celé až moc kýčo­vi­té na můj vkus a jedi­né co ale­spoň čás­teč­ně upou­ta­lo mou pozor­nost, byl výkon Michaela Keatona, kte­rý byl pros­tě úžas­ný. Bohužel jeho posta­va figu­ro­va­la ve fil­mu jen v něko­li­ka scé­nách a to bylo sak­ra málo. Většina času se totiž toči­la oko­lo dement­ní rodin­ky a poku­sům man­žel­ské dvo­ji­ce je vydě­sit. A to způ­so­by, kte­ré vystra­ší snad jen dese­ti­le­té děc­ka.

Právě ten­to fakt způ­so­bil, že jsem tu téměř postrá­dal to nej­dů­le­ži­těj­ší a to horo­ro­vou atmo­sfé­ru. Tu a tam se tu sku­teč­ně obje­vi­la něja­ká ta impo­zant­ní scé­na (tře­ba ta z hadem), ale těch­to slast­ných oka­mži­ků tu bylo zatra­ce­ně málo. Naštěstí jsem si vždy spra­vil chuť ve chví­li, kdy se děj pře­su­ne do čekár­ny duchů – tady si Tim vedl bra­vur­ně. I díky tomu jsem film úpl­ně neod­stře­lil. Je mi napros­to jas­né, že se mnou val­ná vět­ši­na nebu­de sou­hla­sit, ale já tohle pros­tě nemůžu oce­nit lépe, než pod­prů­měr­ným ohod­no­ce­ním.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69296 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72338 KB. | 22.05.2024 - 12:40:55