Kritiky.cz > Profily osob > Bruce Willis

Bruce Willis

Bruce
Bruce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Walter Bruce Willis (naro­zen 19. břez­na 1955) je ame­ric­ký herec na odpo­čin­ku. Jeho kari­é­ra zača­la v 70. letech 20. sto­le­tí na mimob­roadwa­yských scé­nách. Proslavil se hlav­ní rolí v komediálně-dramatickém seri­á­lu Moonlighting (1985-1989) a od té doby se obje­vil ve více než 70 fil­mech, při­čemž širo­ké uzná­ní zís­kal jako akč­ní hrdi­na po ztvár­ně­ní Johna McClanea v sérii Smrtonosná past (1988-2013) a dal­ších násled­ných rolích.

Mezi dal­ší Willisovy sním­ky pat­ří Poslední skaut (1991), Pulp Fiction (1994), 12 opic (1995), Poslední zůstá­vá (1996), Pátý ele­ment (1997), Armageddon (1998), Šestý smy­sl (1999), Hartova vál­ka (2002), Slzy slun­ce (2003), Rukojmí (2005), Šťastné čís­lo Slevin (2006), Náhradníci (2009), Moonrise Kingdom (2012), Rock the Kasbah (2015) a Motherless Brooklyn (2019).

Jako zpě­vák vydal Willis v roce 1987 debu­to­vé album The Return of Bruno, po němž násle­do­va­la dal­ší dvě alba v letech 1989 a 2001. V roce 2015 debu­to­val na Broadwayi v diva­del­ní adap­ta­ci hry Misery. Willis během své kari­é­ry zís­kal řadu oce­ně­ní, včet­ně Zlatého gló­bu, dvou cen Primetime Emmy a dvou People’s Choice Awards. V roce 2006 zís­kal hvězdu na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy.

V břez­nu 2022 Willisova rodi­na ozná­mi­la, že po dia­gnóze afá­zie kon­čí s herec­tvím.

Raný život

Walter Bruce Willis se naro­dil 19. břez­na 1955 v zápa­do­ně­mec­kém Idar-Obersteinu. Jeho mat­ka Marlene pochá­ze­la z němec­ké­ho Kasselu. Jeho otec, David Willis, byl ame­ric­ký voják. Willis má mlad­ší sest­ru Florence a dva mlad­ší bra­t­ry, Roberta (zemřel) a Davida. Po pro­puš­tě­ní z armá­dy v roce 1957 otec pře­stě­ho­val rodi­nu do své­ho rod­né­ho měs­ta Carneys Point ve stá­tě New Jersey. Willis popsal svůj původ jako „dlou­hou linii mod­rých límeč­ků“. Jeho mat­ka pra­co­va­la v ban­ce a otec byl svá­řeč, mis­tr mecha­nik a továr­ní děl­ník.

Willis, kte­rý mlu­vil s kok­tá­ním, navště­vo­val střed­ní ško­lu Penns Grove High School, kde mu spo­lu­žá­ci pře­zdí­va­li „Buck-Buck“. Zapojil se do dra­ma­tic­ké­ho krouž­ku, zjis­til, že hra­ní na jeviš­ti jeho kok­tá­ní zmír­ňu­je, a nako­nec byl zvo­len před­se­dou stu­dent­ské rady.

Po ukon­če­ní střed­ní ško­ly v roce 1973 pra­co­val Willis jako stráž­ný v jader­né elek­trár­ně Salem a pře­vá­žel čle­ny posád­ky v továr­ně DuPont Chambers Works v Deepwateru ve stá­tě New Jersey. Poté, co pra­co­val jako sou­kro­mý detek­tiv (tuto roli si poz­dě­ji zahrál v komediálně-dramatickém seri­á­lu Moonlighting a v akč­ní kome­dii Poslední skaut), se dal na herec­tví. Zapsal se do dra­ma­tic­ké­ho pro­gra­mu na Montclairské stát­ní uni­ver­zi­tě, kde byl obsa­zen do před­sta­ve­ní Kočka na roz­pá­le­né ple­cho­vé stře­še. V roce 1977 ško­lu opus­til a pře­stě­ho­val se do New Yorku, kde se na počát­ku 80. let živil jako bar­man v manhat­tan­ském umě­lec­kém baru Kamikaze a záro­veň žil ve čtvr­ti Hell’s Kitchen.

Kariéra

Osmdesátá léta

Během živo­ta v New Yorku Willis účin­ko­val jako kom­par­zis­ta v závě­reč­né scé­ně shr­nu­tí Paula Newmana ve fil­mu Verdikt (1982). V roce 1983 byl dublé­rem Eda Harrise v hlav­ní roli Eddieho v mimob­roadwa­yské pre­mi­é­ře hry Blázen z lás­ky (Fool for Love), v roce 1984 pak tuto roli pře­vzal. Ještě téhož roku se pře­stě­ho­val do Kalifornie a obje­vil se ve fil­mu „No Exit“, epi­zo­dě seri­á­lu Miami Vice z roku 1984. V roce 1985 hos­to­val v prv­ní epi­zo­dě obno­ve­né­ho seri­á­lu The Twilight Zone z roku 1980, „Shatterday“.

Úspěšně se zúčast­nil kon­kur­zu na roli Davida Addisona Jr. ze seri­á­lu Moonlighting (1985-1989), kde se o tuto pozi­ci uchá­zel v kon­ku­ren­ci 3000 dal­ších her­ců. Hlavní role v seri­á­lu Moonlighting po boku Cybill Shepherdové mu pomoh­la pro­sa­dit se jako kome­di­ál­ní herec. Během pěti sezón seri­á­lu zís­kal cenu Emmy za vyni­ka­jí­cí­ho her­ce v hlav­ní roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší­ho her­ce - tele­viz­ní seri­ál hudeb­ní nebo kome­di­ál­ní.

V době nej­vět­ší­ho úspě­chu seri­á­lu najal výrob­ce nápo­jů Seagram Willise jako reklam­ní­ho agen­ta pro své výrob­ky Golden Wine Cooler. Reklamní kam­paň vynes­la vychá­ze­jí­cí hvězdě během dvou let 5-7 mili­o­nů dola­rů. Přesto se Willis roz­ho­dl smlou­vu se spo­leč­nos­tí nepro­dlou­žit, když se v roce 1988 roz­ho­dl pře­stat pít alko­hol.

Willis si popr­vé zahrál hlav­ní roli v celo­ve­čer­ním fil­mu ve fil­mu Blakea Edwardse Rande nasle­po z roku 1987 s Kim Basinger a Johnem Larroquettem. Edwards ho zno­vu obsa­dil do role sku­teč­né­ho kov­boj­ské­ho her­ce Toma Mixe ve fil­mu Sunset (1988). Nicméně až jeho teh­dy neče­ka­ná role Johna McClanea ve fil­mu Smrtonosná past (1988) ho kata­pul­to­va­la mezi fil­mo­vé hvězdy a akč­ní hrdi­ny. Většinu kaska­dér­ských kous­ků ve fil­mu pro­vá­děl sám a film celo­svě­to­vě vydě­lal 138 708 852 dola­rů.

Po úspě­chu se Smrtonosnou pas­tí si zahrál hlav­ní roli v dra­ma­tu Na ven­ko­vě jako viet­nam­ský vete­rán Emmett Smith a také pro­půj­čil hlas mlu­ví­cí­mu dítě­ti ve fil­mu Podívej, kdo to mlu­ví a také v jeho pokra­čo­vá­ní Podívej, kdo to mlu­ví.

Na kon­ci 80. let zazna­me­nal Willis mír­ný úspěch jako nahrá­va­cí umě­lec, když nato­čil album pop-blues s názvem The Return of Bruno, kte­ré obsa­ho­va­lo hito­vý sin­gl „Respect Yourself“ s kape­lou The Pointer Sisters. LP bylo pro­pa­go­vá­no paro­dií na rocko­vý doku­ment podob­nou fil­mu Spinal Tap, kte­rá obsa­ho­va­la scé­ny Willisova vystou­pe­ní na slav­ných akcích včet­ně Woodstocku. Jako dru­hý sin­gl vydal ver­zi pís­ně Drifters „Under the Boardwalk“; ta se dosta­la na 2. mís­to v brit­ské Top 40, ale v USA byla méně úspěš­ná.

1990

Po zís­ká­ní vel­ké­ho osob­ní­ho úspě­chu a pop­kul­tur­ní­ho vli­vu rolí Johna McClanea ve Smrtonosné pas­ti si Willis svou roli zopa­ko­val v pokra­čo­vá­ních Smrtonosná past 2 (1990) a Smrtonosná past s pomstou (1995). Tyto prv­ní tři díly série Smrtonosná past vydě­la­ly v mezi­ná­rod­ním měřít­ku přes 700 mili­o­nů dola­rů a vynes­ly Willise na prv­ní příč­ku holly­wo­od­ských akč­ních hvězd.

Na počát­ku 90. let zazna­me­na­la Willisova kari­é­ra mír­ný pro­pad, když hrál v pro­pa­dá­cích jako Ohnivá past (1990) a Hudson Hawk (1991), ačko­li našel kasov­ní úspěch ve fil­mu Poslední skaut. Většího úspě­chu dosá­hl s fil­mem Striking Distance (1993), ale opět pro­pa­dl s fil­mem Barva noci (1994): dal­ší kasov­ní neú­spěch, kri­ti­ka jej sice pra­ný­řo­va­la, ale na trhu s domá­cím videem si vedl dob­ře a v roce 1995 se stal jed­ním z 20 nej­půj­čo­va­něj­ších fil­mů ve Spojených stá­tech, časo­pis Maxim navíc jeho sexu­ál­ní scé­nu ve fil­mu ozna­čil za „nej­lep­ší sexu­ál­ní scé­nu v his­to­rii fil­mu“.

V roce 1994 si také zahrál hlav­ní roli v jed­né čás­ti slav­né­ho fil­mu Quentina Tarantina Pulp Fiction (film má tří­díl­ný pří­běh); obrov­ský úspěch fil­mu dal jeho kari­é­ře nový impuls. V roce 1996 byl výkon­ným pro­du­cen­tem a hlav­ní hvězdou kres­le­né­ho fil­mu Bruno the Kid, v němž se obje­vi­la jeho CGI podo­ba. V témže roce si zahrál v ani­mo­va­ném fil­mu Mikea Judge Beavis a Butt-head Do Ameriky se svou teh­dej­ší man­žel­kou Demi Moore. Ve fil­mu hrál opi­lé­ho zlo­čin­ce jmé­nem „Muddy Grimes“, kte­rý omy­lem pošle Judgeovy titul­ní posta­vy, aby zabi­ly jeho ženu Dallas (namlu­ve­nou Mooreovou). Hlavní role pak ztvár­nil ve fil­mech 12 opic (1995) a Pátý ele­ment (1997). Koncem deva­de­sá­tých let však jeho kari­é­ra upadla do dal­ší­ho útlu­mu, když se obje­vi­ly kri­ti­kou odmí­ta­né fil­my jako Šakal, Rtuť vzhů­ru a Snídaně šam­pi­ó­nů a také implo­ze pro­duk­ce fil­mu Broadwayský rváč, jejíž deba­kl zachrá­nil až úspěch Armageddonu v režii Michaela Baye, v němž Willis sou­hla­sil hrát jako kom­pen­za­ci za neú­spěš­nou pro­duk­ci a z něhož se stal celo­svě­to­vě nej­vý­dě­leč­něj­ší film roku 1998. Ve stej­ném roce se jeho hlas a podo­ba obje­vi­ly ve video­hře Apokalypsa pro PlayStation. V roce 1999 si pak Willis zahrál hlav­ní roli ve fil­mu M. Night Shyamalana Šestý smy­sl, kte­rý byl komerč­ně i kri­tic­ky úspěš­ný.

2000

V roce 2000 zís­kal Willis cenu Emmy za vyni­ka­jí­cí­ho hos­tu­jí­cí­ho her­ce v kome­di­ál­ním seri­á­lu za svou prá­ci v seri­á­lu Přátelé (v němž hrál otce mno­hem mlad­ší pří­tel­ky­ně Rosse Gellera). Za svou prá­ci v seri­á­lu Přátelé byl také nomi­no­ván na cenu American Comedy Award 2001 (v kate­go­rii Nejvtipnější muž­ský hos­tu­jí­cí výstup v tele­viz­ním seri­á­lu). V roce 2000 si Willis zahrál také Jimmyho „Tulipána“ Tudeskiho ve fil­mu The Whole Nine Yards po boku Matthewa Perryho. Willis byl původ­ně obsa­zen do role Terryho Benedicta ve fil­mu Ocean’s Eleven (2001), ale nako­nec od toho upus­til, aby mohl pra­co­vat na nahrá­vá­ní alba. V pokra­čo­vá­ní Ocean’s Twelve (2004) se obje­vil v epi­zod­ní roli. V roce 2005 se obje­vil ve fil­mo­vé adap­ta­ci Sin City. V roce 2006 pro­půj­čil svůj hlas mýva­lo­vi RJovi ve fil­mu Over the Hedge. V roce 2007 se obje­vil v polo­vi­ně dvo­j­fil­mu Grindhouse (Planeta teror) jako padouch, zmu­to­va­ný voják. Po Sin City to byla Willisova dru­há spo­lu­prá­ce s reži­sé­rem Robertem Rodriguezem.

Willis se během své kari­é­ry něko­li­krát obje­vil v Late Show s Davidem Lettermanem. V jeho pořa­du zaska­ko­val za nemoc­né­ho Davida Lettermana 26. úno­ra 2003, kdy měl být hos­tem. Při mno­ha svých vystou­pe­ních v tom­to pořa­du Willis insce­nu­je pro­pra­co­va­né vti­py, napří­klad si oblé­kl den­ní oran­žo­vý oblek na počest brá­ny Central Parku, nechal si vytvo­řit na jed­né stra­ně obli­če­je simu­lo­va­né zra­ně­ní po střel­bě pta­čí­mi bro­ky po Harrym Whittingtonovi nebo se poku­sil pře­ko­nat rekord (paro­die na Davida Blaina) v setr­vá­ní pod vodou po dobu pou­hých dva­ce­ti sekund.

Dvanáctého dub­na 2007 se obje­vil zno­vu, ten­to­krát v paru­ce Sanjaye Malakara. Při svém vystou­pe­ní 25. červ­na 2007 měl na hla­vě mini­a­tur­ní tur­ban, kte­rý dopro­vá­zel vtip o svém vlast­ním fik­tiv­ním doku­men­tu s názvem Nepříjemné tuše­ní (slov­ní hříč­ka na téma Nepříjemná prav­da). Willis se také obje­vil v japon­ské tele­viz­ní rekla­mě na Subaru Legacy. V sou­vis­los­ti s tím Subaru vyro­bi­lo na Willisovu počest ome­ze­nou sérii vozů Legacy s ozna­če­ním „Subaru Legacy Touring Bruce“.

Willis se obje­vil v pěti fil­mech se Samuelem L. Jacksonem (Nabitá zbraň 1 od National Lampoon, Pulp Fiction, Smrtonosná past s pomstou, Nezlomný a Skleněný) a oba her­ci měli spo­leč­ně pra­co­vat na fil­mu Black Water Transit, než od toho upus­ti­li. Willis také spo­lu­pra­co­val se svou nej­star­ší dce­rou Rumer ve fil­mu Rukojmí z roku 2005. V roce 2007 se obje­vil v thrille­ru Perfect Stranger po boku Halle Berry, v krimi/dramatu Alpha Dog po boku Sharon Stone a zopa­ko­val si roli Johna McClanea ve fil­mu Live Free or Die Hard. Následně se obje­vil ve fil­mech Co se prá­vě sta­lo a Náhradníci, nato­če­ných pod­le stej­no­jmen­né­ho komik­su.

Willis měl hrát gene­rá­la ame­ric­ké armá­dy Williama R. Peerse ve fil­mu Pinkville reži­sé­ra Olivera Stonea, dra­ma­tu o vyšet­řo­vá­ní masa­k­ru v My Lai v roce 1968. Kvůli stáv­ce ame­ric­ké­ho sdru­že­ní sce­náris­tů v roce 2007 byl však film zru­šen. Willis se v roce 2008 obje­vil na albu sku­pi­ny Blues Traveler North Hollywood Shootout, kde před­ne­sl mlu­ve­né slo­vo nad instru­men­tál­ním blu­e­srocko­vým jamem ve sklad­bě „Free Willis (Ruminations from Behind Uncle Bob’s Machine Shop)“. Na začát­ku roku 2009 se obje­vil v reklam­ní kam­pa­ni pro­pa­gu­jí­cí změ­nu názvu pojiš­ťov­ny Norwich Union na Aviva.

2010

Willis hrál s Tracym Morganem v kome­dii Cop Out reži­sé­ra Kevina Smithe o dvou poli­cej­ních detek­ti­vech vyšet­řu­jí­cích krá­dež base­ballo­vé kar­tič­ky. Film byl uve­den do kin v úno­ru 2010. Willis se obje­vil ve video­kli­pu k pís­ni „Stylo“ od sku­pi­ny Gorillaz. V roce 2010 se také obje­vil v epi­zod­ní roli s býva­lý­mi spo­lu­ma­ji­te­li Planet Hollywood a akč­ní­mi hvězda­mi 80. let Sylvesterem Stallonem a Arnoldem Schwarzeneggerem ve fil­mu The Expendables. Willis si zahrál roli gene­ric­ké­ho ple­šou­na „pana Churche“. Bylo to popr­vé, kdy se tito tři význam­ní her­ci akč­ních fil­mů obje­vi­li na plát­ně spo­leč­ně. Přestože scé­na, v níž se všich­ni tři obje­vi­li, byla krát­ká, pat­ři­la k nej­o­če­ká­va­něj­ším scé­nám fil­mu. Trojice natá­če­la svou scé­nu v prázd­ném kos­te­le 24. říj­na 2009. Willis si dále zahrál ve fil­mu RED, adap­ta­ci stej­no­jmen­né komik­so­vé mini­sé­rie, v níž ztvár­nil Franka Mosese. Film byl uve­den do kin 15. říj­na 2010.

Willis si zahrál po boku Billa Murrayho, Edwarda Nortona a Frances McDormand ve fil­mu Moonrise Kingdom (2012). Natáčení pro­bí­ha­lo v roce 2011 na Rhode Islandu pod režij­ním vede­ním Wese Andersona. Willis se vrá­til v roz­ší­ře­né roli ve fil­mu The Expendables 2 (2012). Po boku Josepha Gordona-Levitta se obje­vil v akč­ním sci-fi sním­ku Looper (2012) jako star­ší ver­ze Gordon-Levittovy posta­vy Joea.

Willis se spo­jil s 50 Centem ve fil­mu reži­sé­ra Davida Barretta s názvem Fire with Fire, kde si zahrál po boku Joshe Duhamela a Rosario Dawson, o hasi­či, kte­rý musí zachrá­nit svou život­ní lás­ku. Willis se také při­po­jil k Vinci Vaughnovi a Catherine Zeta-Jonesové ve fil­mu Lay the Favorite reži­sé­ra Stephena Frearse o lasve­gaské ser­ví­r­ce, kte­rá se sta­ne elit­ní pro­fe­si­o­nál­ní hráč­kou. Oba fil­my dis­tri­bu­o­va­la spo­leč­nost Lionsgate Entertainment.

Willis si popáté zopa­ko­val svou nej­slav­něj­ší roli Johna McClanea ve fil­mu Dobrý den, dra­houš­ku, kte­rý byl uve­den do kin 14. úno­ra 2013. V jed­nom roz­ho­vo­ru Willis řekl: „Pro Smrtonosnou past mám v srd­ci hře­ji­vé mís­to...... Už jen ta novin­ka, že můžu hrát stej­nou posta­vu přes 25 let a stá­le mě zvou zpát­ky, je zábav­ná. Mnohem vět­ší výzva je muset zno­vu hrát ve fil­mu a sna­žit se sou­pe­řit sám se sebou, což ve Smrtonosné pas­ti dělám. Pokaždé se sna­žím svou prá­ci vylep­šit.“

12. říj­na 2013 Willis mode­ro­val Saturday Night Live s Katy Perry jako hudeb­ním hos­tem.

Od začát­ku roku 2010 se Willis krát­ce obje­vil v mno­ha akč­ních thrille­rech nato­če­ných pří­mo na video, v kaž­dém fil­mu má v prů­mě­ru asi 15 minut času. Chris Nashawaty z časo­pi­su Esquire popi­su­je tyto fil­my jako „výnos­ný bez­peč­ný pří­stav pro her­ce urči­té­ho věku“, podob­ně jako fil­mo­vou sérii The Expendables, v níž vystu­pu­jí star­ší akč­ní hvězdy.

V roce 2015 Willis debu­to­val na Broadwayi v adap­ta­ci romá­nu Stephena Kinga Misery od Williama Goldmana po boku Laurie Metcalfové v Broadhurst Theatre. Jeho výkon byl kri­ti­kou vesměs odmí­tán a ozna­čo­ván za „prázd­ný“ a „neteč­ný“.

V roce 2018 bylo ozná­me­no, že Willis bude dal­ším her­cem, kte­ré­ho bude opé­kat sta­ni­ce Comedy Central.

Filmy s Willisem vydě­la­ly v seve­ro­a­me­ric­kých poklad­nách mezi 2,64 a 3,05 mili­ar­da­mi dola­rů, což z něj v roce 2010 uči­ni­lo osmé­ho nej­vý­dě­leč­něj­ší­ho her­ce v hlav­ní roli a dva­nác­té­ho včet­ně ved­lej­ších rolí. Je dvoj­ná­sob­ným drži­te­lem ceny Emmy, Zlatého gló­bu a čty­ři­krát byl nomi­no­ván na cenu Saturn.

20. léta

V roce 2020 Willis ztvár­nil Doraemona pro rekla­mu SoftBank 5G v Japonsku.

V led­nu 2021 byl požá­dán, aby opus­til pro­dej­nu Rite Aid v Los Angeles, pro­to­že během pan­de­mie v Kalifornii neměl na sobě mas­ku na ochra­nu před COVID-19. V roce 2021 se Willis stal jed­ním z nej­zná­měj­ších her­ců, kte­ří se obje­vi­li na trhu. Willis poz­dě­ji řekl, že „to byla chy­ba v úsud­ku“ a že by lidé měli „být ven­ku všich­ni v bez­pe­čí a pokra­čuj­me v mas­ko­vá­ní.“

Ceny Zlatá mali­na vytvo­ři­ly jed­no­rá­zo­vé oce­ně­ní „Nejhorší výkon Bruce Willise ve fil­mu 2021“ za jeho role v osmi fil­mech uve­de­ných v tom­to kalen­dář­ním roce.

30. břez­na 2022 bylo jeho dce­rou Rumer pro­zra­ze­no, že odstu­pu­je od herec­tví poté, co mu byla dia­gnos­ti­ko­vá­na afá­zie. V době jeho odcho­du do důcho­du zbý­va­lo dokon­čit osm Willisových fil­mů, kte­ré měly být uve­de­ny v letech 2022 a 2023.

Podnikatelské aktivity

Willis vlast­ní domy v Los Angeles a Penns Grove v New Jersey. Pronajímá také byty v Trump Tower a v Riverside South na Manhattanu.

V roce 2000 zalo­žil Willis se svým obchod­ním part­ne­rem Arnoldem Rifkinem fil­mo­vou pro­dukč­ní spo­leč­nost Cheyenne Enterprises. V roce 2007, po fil­mu Live Free or Die Hard, opus­til spo­leč­nost, kte­rou vedl výhrad­ně Rifkin. Vlastní také něko­lik malých pod­ni­ků v Hailey ve stá­tě Idaho, včet­ně baru The Mint Bar a diva­dla The Liberty Theater, a byl jed­ním z prv­ních pro­mo­té­rů Planet Hollywood spo­lu s her­ci Arnoldem Schwarzeneggerem a Sylvesterem Stallonem. Willis a ostat­ní her­ci dostá­va­li za svá vystou­pe­ní a pod­po­ru zapla­ce­no pro­střed­nic­tvím zaměst­na­nec­ké­ho akci­o­vé­ho plá­nu.

V roce 2009 Willis pode­psal smlou­vu, na jejímž zákla­dě se stal mezi­ná­rod­ní tvá­ří vod­ky Sobieski spo­leč­nos­ti Belvedere SA výmě­nou za 3,3% podíl ve spo­leč­nos­ti.

Osobní život

Willisovými herec­ký­mi vzo­ry jsou Gary Cooper, Robert De Niro, Steve McQueen a John Wayne. Je levák. Se svou rodi­nou byd­lí v losan­ge­les­ké čtvr­ti Brentwood.

Vztahy a děti

Na pre­mi­é­ře fil­mu Stakeout se Willis sezná­mil s hereč­kou Demi Moore. Vzali se 21. lis­to­pa­du 1987 a měli spo­lu tři dce­ry: Rumer (naro­ze­na 16. srp­na 1988), Scout (naro­ze­na 20. čer­ven­ce 1991) a Tallulah (naro­ze­na 3. úno­ra 1994). Willis a Mooreová ozná­mi­li roz­chod 24. červ­na 1998. Žádost o roz­vod poda­li 18. říj­na 2000 a roz­vod byl dokon­čen ješ­tě téhož dne. Willis k roz­vo­du uve­dl: „Měl jsem pocit, že jsem selhal jako otec a man­žel, pro­to­že jsem nebyl scho­pen, aby to fun­go­va­lo.“ V roce 2000 se roz­ve­dl. Za to, že mu pomohl situ­a­ci zvlád­nout, vdě­čí her­ci Willu Smithovi. S Mooreovou i jejím poz­děj­ším man­že­lem, her­cem Ashtonem Kutcherem, udr­žo­val blíz­ké přá­tel­ství a zúčast­nil se jejich svat­by.

Willis byl zasnou­be­ný s hereč­kou Brooke Burnsovou, než se v roce 2004 po dese­ti měsí­cích spo­leč­né­ho živo­ta roze­šli. S model­kou Emmou Hemingovou se ože­nil 21. břez­na 2009 na Turks a Caicos; mezi hos­ty byly jeho tři dce­ry a také Mooreová a Kutcher. Obřad nebyl práv­ně závaz­ný, a tak se pár o šest dní poz­dě­ji zno­vu ože­nil při civil­ním obřa­du v Beverly Hills. Pár má dvě dce­ry: Mabel (naro­ze­na v dub­nu 2012) a Evelyn (naro­ze­na v květ­nu 2014).

Náboženské názory

Willis byl kdy­si lute­rá­nem, ale dnes už neprak­ti­ku­je. V roz­ho­vo­ru pro časo­pis George v čer­ven­ci 1998 uve­dl: „Organizovaná nábo­žen­ství obec­ně jsou pod­le mého názo­ru odumí­ra­jí­cí for­my. Všechna byla vel­mi důle­ži­tá, když jsme nevě­dě­li, proč se pohy­bu­je Slunce, proč se mění poča­sí, proč vzni­ka­jí huri­ká­ny nebo sop­ky. Moderní nábo­žen­ství je koneč­nou sto­pou moder­ní myto­lo­gie. Existují však lidé, kte­ří Bibli vyklá­da­jí doslov­ně. Doslova! Rozhodl jsem se nevě­řit, že je to správ­ná ces­ta. A to je to, co dělá Ameriku cool, víte?“

Politické názory

V roce 1988 Willis a jeho teh­dej­ší man­žel­ka Demi Mooreová ved­li kam­paň za pre­zi­dent­skou kan­di­da­tu­ru demo­kra­tic­ké­ho guver­né­ra Massachusetts Michaela Dukakise. O čty­ři roky poz­dě­ji pod­po­ro­val pre­zi­den­ta George H. W. Bushe při jeho zno­vuzvo­le­ní a byl ote­vře­ným kri­ti­kem Billa Clintona. V roce 1996 však odmí­tl pod­po­řit Clintonova repub­li­kán­ské­ho pro­ti­kan­di­dá­ta Boba Dolea, pro­to­že Dole kri­ti­zo­val Demi Moore za její roli ve fil­mu Striptýz. Willis byl pozva­ným řeč­ní­kem na repub­li­kán­ském národ­ním sjez­du v roce 2000 a v tom­to roce pod­po­řil George W. Bushe. V pre­zi­dent­ské kam­pa­ni v roce 2008 nepo­sky­tl žád­né pří­spěv­ky ani veřej­nou pod­po­ru. V něko­li­ka roz­ho­vo­rech z červ­na 2007 pro­hlá­sil, že zastá­vá někte­ré repub­li­kán­ské ide­o­lo­gie.

V roce 2006 řekl, že Spojené stá­ty by měly více zasa­ho­vat v Kolumbii, aby se ukon­čil obchod s dro­ga­mi. V něko­li­ka roz­ho­vo­rech Willis uve­dl, že pod­po­ru­je vyso­ké pla­ty uči­te­lů a poli­cis­tů, a řekl, že je zkla­mán sys­té­mem pěs­toun­ské péče ve Spojených stá­tech a také zachá­ze­ním s původ­ní­mi oby­va­te­li Ameriky. Willis také uve­dl, že je zastán­cem prá­va na drže­ní zbra­ní, a pro­hlá­sil: „Každý má prá­vo nosit zbraň. Pokud sebe­re­te zbra­ně legál­ním drži­te­lům zbra­ní, pak jedi­ní lidé, kte­ří mají zbra­ně, jsou ti špat­ní.“

V úno­ru 2006 byl Willis na Manhattanu, aby s novi­ná­ři pro­pa­go­val svůj film 16 blo­ků. Jeden z repor­té­rů se poku­sil Willise zeptat na jeho názor na Bushovu admi­nis­tra­ti­vu, ale Willis ho pře­ru­šil upro­střed věty, když řekl: „Už mě neba­ví odpo­ví­dat na tuhle zasra­nou otáz­ku. Jsem repub­li­kán jen do té míry, že chci men­ší vlá­du, chci méně vlád­ních zása­hů. Chci, aby se pře­sta­li srát do mých a vašich peněz a daní, kte­ré kaž­dý rok dává­me z 50 pro­cent. Chci, aby byli roz­počto­vě odpo­věd­ní, a chci, aby ti zatra­ce­ní lob­bis­té vypad­li z Washingtonu. Udělejte to a já řek­nu, že jsem repub­li­kán. Nenávidím vlá­du, jas­né? Jsem apo­li­tic­ký. Zapište si to. Nejsem repub­li­kán.“

Willisovo jmé­no se obje­vi­lo v inze­rá­tu v Los Angeles Times ze 17. srp­na 2006, kte­rý odsou­dil Hamás a Hizballáh a pod­po­řil Izrael v izraelsko-libanonské vál­ce v roce 2006.

Vojenské zájmy

Během své fil­mo­vé kari­é­ry Willis ztvár­nil něko­lik vojen­ských postav ve fil­mech jako V zemi, Obléhání, Hartova vál­ka, Slzy slun­ce, Grindhouse a G.I. Joe: Joe Joe: Odveta. Willis vyrůs­tal ve vojen­ské rodi­ně a veřej­ně pro­dá­val skaut­ské sušen­ky pro ozbro­je­né síly Spojených stá­tů. V roce 2002 navrh­la Willisovi jeho teh­dy osmi­le­tá dce­ra Tallulah, aby nakou­pil skaut­ské sušen­ky a poslal je vojá­kům. Willis zakou­pil 12 000 kra­bic suše­nek, kte­ré byly roz­dě­le­ny námoř­ní­kům na palubě lodi USS John F. Kennedy a dal­ším jed­notkám, kte­ré byly v té době roz­mís­tě­ny na Blízkém výcho­dě.

V roce 2003 Willis navští­vil Irák v rám­ci tur­né USO a zpí­val vojá­kům se svou sku­pi­nou The Accelerators. Willis zva­žo­val, že vstou­pí do armá­dy, aby pomohl v boji pro­ti dru­hé irác­ké vál­ce, ale odra­dil ho jeho věk. Mělo se za to, že nabí­dl mili­on dola­rů kaž­dé­mu nebo­jov­ní­ko­vi, kte­rý udá tero­ris­tic­ké vůd­ce Usámu bin Ládina, Ajmána az-Zavahírího nebo Abú Musaba az-Zarkávího; ve vydá­ní časo­pi­su Vanity Fair z červ­na 2007 však upřes­nil, že toto pro­hlá­še­ní bylo uči­ně­no hypo­te­tic­ky a nemě­lo být brá­no doslo­va. Willis také kri­ti­zo­val média za jejich infor­mo­vá­ní o vál­ce a stě­žo­val si, že se tisk spí­še zamě­řu­je na nega­tiv­ní aspek­ty vál­ky:

Já jsem jel do Iráku, pro­to­že když jsem tam byl, viděl jsem vojá­ky - vět­ši­nou mla­dé děti - jak pomá­ha­jí lidem v Iráku; pomá­ha­jí obno­vit dodáv­ky elektři­ny, pomá­ha­jí otevřít nemoc­ni­ce, pomá­ha­jí obno­vit dodáv­ky vody, a nic z toho ve zprá­vách neu­sly­ší­te. Slyšíte: „Dnes bylo zabi­to X lidí,“ což pod­le mě dělá obrov­skou chy­bu. Je to jako pli­vat na ty mla­dé muže a ženy, kte­ří tam boju­jí, aby pomoh­li této zemi.

V populární kultuře

V roce 1996 napsal Roger Director, sce­náris­ta a pro­du­cent ze seri­á­lu Moonlighting, román o Willisovi s názvem A Place to Fall. Cybill Shepherdová ve své auto­bi­o­gra­fii Cybill Disobedience z roku 2000 napsa­la, že se Willis na Directora rozzlo­bil, když si kni­hu pře­če­tl a zjis­til, že jeho posta­va byla napsá­na jako „neu­ro­tic­ký, mali­cher­ný herec“.

Ve fil­mu The Lego Movie 2: The Second Part z roku 2019 se obje­vi­la jeho Lego ver­ze, kte­ré Willis pro­půj­čil hlas.


 • Zdroj: Anglická Wikipedie
 • Photo © 20th Century Fox

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Grindhouse: Planeta Teror18. června 2024 Grindhouse: Planeta Teror Když se Muldoon za pomoci vojenské jednotky rozhodne zmocnit zákeřného viru, rozhodne se jeho stvořitel Abby jej zničit, aby nepadl do jeho rukou. Jenomže nebezpečný zelený oblak zanese […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bruce Willis a jeho křehká cesta k legendě: Tajemství za kulisami Smrtonosné pasti19. března 2024 Bruce Willis a jeho křehká cesta k legendě: Tajemství za kulisami Smrtonosné pasti Kostýmní oddělení mělo pro Bruce Willise během natáčení filmu "Smrtonosná past" (1988) k dispozici 17 spodních košil v různém stádiu rozkladu. Když John McClane běží "bosý" přes skleněné […] Posted in Zajímavosti
 • Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(31. října 2023 Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-( Pokud se dobře pamatuju, film jako takový by měl být "za každých okolností" chápán jako umělecké dílo, byť se může přihodit, že svého konzumenta kolikrát neosloví. V prvé řadě je třeba […] Posted in Retro filmové recenze
 • Můj soused zabiják31. října 2023 Můj soused zabiják Můj soused zabiják je americká kriminální komedie z roku 2000, kterou režíroval Jonathan Lynn a distribuovala společnost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlavních rolích se […] Posted in Zapomenuté filmy
 • Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea17. května 2023 Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea O Expendables se toho namluvilo hodně, takže nemá cenu se moc rozepisovat. Přece jen, pro ty kteří nevědí, jedná se o poctu akčnímu žánru nad kterou drží taktovku Silvester Stallone. Do […] Posted in Retro filmové recenze
 • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
 • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
 • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
 • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02767 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71951 KB. | 20.06.2024 - 14:49:30