Kritiky.cz > Filmy > Zapomenuté filmy > Můj soused zabiják

Můj soused zabiják

Photo © 2000 Warner Bros.
Photo © 2000 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Můj sou­sed zabi­ják je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 2000, kte­rou reží­ro­val Jonathan Lynn a dis­tri­bu­o­va­la spo­leč­nost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet, Michael Clarke Duncan a Natasha Henstridge. Příběh vyprá­ví o mír­ném zuba­ři, kte­rý se vydá­vá do Chicaga, aby infor­mo­val mafi­án­ské­ho bos­se o tom, kde se nachá­zí jeho nový sou­sed, býva­lý nájem­ný vrah s odmě­nou na hla­vě.

Film byl pro­du­ko­ván spo­leč­nost­mi Morgan Creek Productions, Franchise Pictures, Rational Packaging a Lansdown Films a do kin byl uve­den 18. úno­ra 2000. Film zís­kal smí­še­né hod­no­ce­ní kri­ti­ků a vydě­lal 106 mili­o­nů dola­rů. V roce 2004 bylo do kin uve­de­no pokra­čo­vá­ní s názvem Můj sou­sed zabi­ják 2.

Zápletka

Nicholas „Oz“ Oseransky je sym­pa­tic­ký mon­tre­al­ský zubař z Chicaga, kte­ré­ho však nesná­ší jeho žena Sophie a tchy­ně. Ozova asi­s­tent­ka Jill ho žer­tem požá­dá, aby jí řekl cenu za to, že Sophie zmi­zí. Oz se sezná­mí s novým sou­se­dem a zjis­tí, že je to Jimmy „Tulipán“ Tudeski, nechval­ně pro­slu­lý chi­cagský nájem­ný vrah s odmě­nou na hla­vu.

Oz pro­zra­dí Jimmyho totož­nost Sophii, kte­rou to zaujme. Oz se s Jimmym spřá­te­lí a svě­řu­je se mu se svým neštěs­tím: jeho obchod­ní part­ner, Sophiin otec, měl plet­ky s nezle­ti­lým chlap­cem a před sebe­vraž­dou zpro­ne­vě­řil ordi­na­ci, aby vypla­til chlap­co­vu rodi­nu, čímž Oze hlu­bo­ce zadlu­žil. Oz se vra­cí domů, kde mu Sophie zaří­di­la, aby za odmě­nu odle­těl do Chicaga a sdě­lil Jimmyho mís­to poby­tu mafi­án­ské­mu bos­so­vi Jannimu Gogolakovi. Oz se zdrá­há, ale vyho­ví mu.

Po pří­le­tu do Chicaga se Oz nehod­lá Jimmyho vzdát. V hote­lu se setká­vá s Franklinem „Frankie Figsem“ Figueroou, Janniho vyma­ha­čem, a popí­rá, že by o Jimmym věděl, ale je při­ve­den do Janniho síd­la. Setkává se s Cynthií, Jimmyho odlou­če­nou man­žel­kou. Janni pově­ří Frankieho, aby dopro­vá­zel Oze domů a dohlí­žel na Jimmyho, dokud ho Janni a jeho muži nez­lik­vi­du­jí. V hote­lu Oz zavo­lá Jimmymu, aby ho varo­val, ale dozví se, že Jimmy ví, co Oz udě­lal. Přijde Cynthia a řek­ne Ozovi, že Janni a Jimmy chtě­jí mrt­vé jak sebe, tak Cynthii, aby zís­ka­li svě­ře­nec­ký fond v hod­no­tě 10 mili­o­nů dola­rů - „celých devět yar­dů“. Oz a Cynthia se spo­lu v opi­los­ti vyspí a on jí slí­bí, že ji bude chrá­nit.

V Kanadě se Frankie a Oz setká­va­jí s Jimmym, kte­rý jim pro­zra­dí, že s Frankiem plá­nu­jí zabít Janniho a Cynthii. Jimmy vysvět­lu­je, že se ho Sophie sna­ži­la najmout, aby Oze zabil, a že má v plá­nu vylá­kat Janni do Montrealu. Jimmy nabíd­ne, že Sophii zabi­je, což Oz odmít­ne. V prá­ci Oz všech­no řek­ne Jill. Ta mu pro­zra­dí, že i ona je nájem­ný vrah, kte­ré­ho naja­la Sophie, aby Oze zabil, Jill se však pří­liš zalí­bil a nájem­nou vraž­du zru­ši­la. Požaduje setká­ní se svým hrdi­nou Jimmym, kte­rý ji požá­dá o pomoc. Oz se sna­ží zavo­lat Cynthii, kte­rá je na ces­tě s Janni. Když Janniho par­ta dora­zí k Ozovi domů, Cynthia Oze varu­je, že ho Janni po zabi­tí Jimmyho zabi­je. Oba dva sle­du­jí, jak gang vchá­zí do léč­ky.

Dole na uli­ci se Sophie setká s dal­ším nájem­ným vra­hem, ale když pozná Janniho a Sophie mu vysvět­lí situ­a­ci, zamí­ří s pis­to­lí k domu a vez­me si s sebou klíč­ky od auta. Uvnitř Janniho vyru­ší nahá Jill; ona, Jimmy a Frankie Janniho a jeho muže zabi­jí. Oz a Cynthia odjíž­dě­jí, zatím­co Jimmy k Sophiině zdě­še­ní zastře­lí i Sophiina nájem­né­ho vra­ha a zjis­tí, že je to taj­ný detek­tiv Sûreté du Québec. Když se zba­vu­jí těl, Oz zavo­lá a navrh­ne doho­du, kte­rá bude výhod­ná pro všech­ny. Ve své kan­ce­lá­ři upra­ví zuby mrt­vé­ho detek­ti­va tak, aby odpo­ví­da­ly Jimmyho zub­ním zázna­mům, a pak jeho a Janniho těla zapá­lí v Ozově autě. Vyšetřovatelé najdou ostat­ky a domní­va­jí se, že Janni a Jimmy jsou mrt­ví, a když míří k Ozovi domů s úmys­lem ho zatknout, obje­ví v detek­ti­vo­vě autě dik­ta­fon; Sophiin roz­ho­vor o zabi­tí Oze ji i její mat­ku pošle do věze­ní, přes­to­že Sophie tvr­dí, že sku­teč­ným vra­hem je Jill. Oz je zproš­těn pode­zře­ní a Cynthia si vyzved­ne 10 mili­o­nů dola­rů, kte­ré pře­dá Jimmymu výmě­nou za svůj a Ozův život.

Zatímco Cynthia a Jill, kte­ré se prá­vě setka­ly tvá­ří v tvář, jsou v ban­ce, Jimmy a Frankie vez­mou Oze na jach­tu. Jill nalé­há na Cynthii, aby se s ní roz­dě­li­la o pení­ze a utek­la a necha­la Oze Jimmymu zabít, ale Cynthia si uvě­do­mu­je, že Oze milu­je a odmí­tá ho zra­dit, a Jill ji ujiš­ťu­je, že to byla zkouš­ka; Jimmy chce dát Cynthii a Ozovi mili­on dola­rů jako sva­teb­ní dar.

Na lodi Jimmy potvr­dí, že pení­ze byly pře­dá­ny. Namíří na Oze zbraň, ale mís­to toho zastře­lí Frankieho, což vysvět­lí tím, že Frankie v domně­ní, že Jimmy vymě­kl, by je oba zabil. Oz při­čí­tá změk­či­lost tomu, že se Jimmy zami­lo­val. Přijde Jill a sko­čí Jimmymu do náru­če, a než s Jill ode­jdou, Jimmy řek­ne Ozovi, aby za něj pozdra­vo­val jeho vdo­vu. Oz, nevě­da o mili­o­nu dola­rů, požá­dá Cynthii o ruku a ta sou­hla­sí. Později šťast­ný pár tan­čí nad Niagarskými vodo­pá­dy.

Obsazení

- Bruce Willis jako Jimmy Tudeski

- Matthew Perry jako Nicholas „Oz“ Oseransky

- Rosanna Arquette jako Sophie Oseransky

- Michael Clarke Duncan jako Frankie Figs

- Natasha Henstridge jako Cynthia

- Amanda Peet jako Jill

- Kevin Pollak jako Janni Gogolak

Kromě toho hra­je Harland Williams agen­ta Hansona a Stephanie Biddle, kte­rá zpí­vá závě­reč­nou píseň, se během fil­mu obje­ví jako jaz­zo­vá zpě­vač­ka.

Produkce

V dub­nu 1999 bylo ozná­me­no, že ve fil­mu pro­du­ko­va­ném spo­leč­nos­tí Franchise Pictures si po boku Bruce Willise zahra­je Matthew Perry. Matthew Perry film natá­čel během let­ní pře­stáv­ky seri­á­lu Přátelé mezi 5. a 6. sérií.

Pozadí

Výroba fil­mu stá­la 41,3 mili­o­nu dola­rů a celo­svě­to­vě vydě­lal 106 mili­o­nů dola­rů

Ve scé­ně, kdy Jimmyho pozná­vá Nicholas a hla­vou mu pro­bles­ku­jí novi­no­vé člán­ky, se obje­vu­jí obra­zy Bruce Willise z fil­mů Smrtonosná past 2 a Šakal.

Během prv­ní scé­ny po Nicholasově pří­jez­du do Chicaga zazní instru­men­tál­ní sklad­ba Tenth Avenue Tango, kte­rou Bruce Willis vydal na svém albu If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger z roku 1989.

Recepce

Box office

The Whole Nine Yards vydě­lal 57,3 mili­o­nu dola­rů ve Spojených stá­tech a Kanadě a 49,1 mili­o­nu dola­rů v ostat­ních teri­to­ri­ích, což celo­svě­to­vě činí 106,4 mili­o­nu dola­rů.

Během úvod­ní­ho víken­du film vydě­lal 13,4 mili­o­nu dola­rů a skon­čil na dru­hém mís­tě v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. O dru­hém víken­du pak vydě­lal 9,6 mili­o­nu dola­rů a o tře­tím 7,2 mili­o­nu dola­rů.

Ohlasy kritiky

Na strán­kách agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes je 43 % ze 104 recen­zí kri­ti­ků pozi­tiv­ních, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,2/10. Shoda na webu zní: „Navzdory okouz­lu­jí­cí­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní nedo­ká­že The Whole Nine Yards polech­tat kos­ti nato­lik důsled­ně, aby odve­dl pozor­nost od své­ho sit­co­mo­vé­ho pří­bě­hu.“ Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 32 kri­ti­ků skó­re 47 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né“ hod­no­ce­ní. Diváci dota­zo­va­ní spo­leč­nos­tí CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B“ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert udě­lil fil­mu jed­nu z nej­po­zi­tiv­něj­ších recen­zí, při­čemž za vrchol ozna­čil zejmé­na výkon Amandy Peet v roli Jill, kte­rý Ebert ozna­čil za „doko­na­lý“.

Pokračování

Kritikou nepří­z­ni­vě hod­no­ce­né pokra­čo­vá­ní s vět­ši­nou původ­ní­ho obsa­ze­ní s názvem Můj sou­sed zabi­ják 2  bylo vydá­no 9. dub­na 2004. Na roz­díl od původ­ní­ho fil­mu mělo pokra­čo­vá­ní rating PG-13 mís­to R.


Zdroj: Anglická a fran­couz­ská Wikipedie


Podívejte se na hodnocení Můj soused zabiják na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Můj soused zabiják


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22764 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71828 KB. | 24.06.2024 - 15:49:06