Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Grindhouse: Planeta Teror

Grindhouse: Planeta Teror

Photo © The Weinstein Company & Dimension Films
Photo © The Weinstein Company & Dimension Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se Muldoon za pomo­ci vojen­ské jed­not­ky roz­hod­ne zmoc­nit zákeř­né­ho viru, roz­hod­ne se jeho stvo­ři­tel Abby jej zni­čit, aby nepa­dl do jeho rukou. Jenomže nebez­peč­ný zele­ný oblak zane­se vítr na neda­le­ké měs­to a vět­ši­na jeho oby­va­tel se pro­mě­ní zuři­vé, vře­dy pokry­té bes­tie. Zdá se však, že hrst­ka lidí je pro­ti viru imun­ní, ale vyhrá­no roz­hod­ně nema­jí. Na ces­tě za záchra­nou se musí doslo­va pro­bít zápla­vou svých býva­lých sou­se­dů, kte­ří tou­ží po jejich mase a krvi.

Český název: Planeta Teror

 • Režie: Robert Rodriguez
 • Rok výro­by: 2007
 • Délka: 103 min
 • Země: USA
 • Hrají:
 • Freddy Rodríguez...(Wray)
 • Rose McGowan...(Cherry Darling)
 • Marley Shelton...(Dr. Dakota Block)
 • Jeff Fahey...(J.T.)
 • Naveen Andrews...(Abby)
 • Bruce Willis...(Muldoon)
 • ...a dal­ší

Když se dvo­ji­ce lehce uje­tých reži­sé­rů Robert Rodriguez a Quentin Tarantino roz­hod­la nato­čit svůj pro­jekt Grindhouse a vzdát tak poctu béč­ko­vým fil­mům, mno­ho fanouš­ků doslo­va chroch­ta­lo bla­hem. Přiznám se, že i já sám jsem se doce­la těšil, pro­to­že od obou pánů jsem už měl tu čest vidět pár fil­mů. Bohužel to na mě mělo zce­la jiný efekt, než na vět­ši­nu lidí co znám, či pod­le ohla­sů na inter­ne­tu. Vlastně abych řekl prav­du, jsem obě­ma fil­my spí­še pěk­ně zhnusen. Což o to, že herec­ké obsa­ze­ní bylo oprav­du zají­ma­vé a pes­t­ré, když samot­ná kva­li­ta pří­bě­hu stá­la za sta­rou belu.

Již samot­ný zom­bie žánr mi vždy při­vo­dí kopřiv­ku a to jsem ješ­tě neměl ani zdá­ní, cože si Rodriguez na mě při­pra­vil zde. Dle vět­ši­ny je film naby­tý skvě­lý­mi efek­ty, tref­ný­mi hláš­ka­mi a parád­ní por­cí akce a zába­vy – no já kro­mě něko­li­ka drob­ků nena­ra­zil na nic z výše jme­no­va­né­ho. Digitální cákan­ce krve byli na můj vkus až moc pře­hna­né, stej­ně jako ty rádo­by gore efek­ty (snad kro­mě kose­ní naka­že­ných vrtu­l­ní­kem), laci­né hláš­ky a trap­ný humor mě ten­to­krát necha­ly zce­la chlad­ným a tak jedi­né co zau­ja­lo mou pozor­nost, byla dvo­ji­ce here­ček a mini role Bruce Willise.

Rose McGowan byla nesku­teč­ně sexy a i ta její pro­té­za neby­la vůbec k zaho­ze­ní. Dokonce jsem kvů­li ní zaho­dil i své před­sud­ky vůči pře­hna­nos­ti. To Marley Shelton – pro tuhle žen­skou mám pros­tě sla­bost. Zbytek her­ců podal hod­ně prů­měr­né výko­ny, vyjma Jeffa Faheye. Jeho posta­va byla váž­ně dob­rá a občas vypo­ti­la něja­kou tu tref­nou hláš­ku (jako jed­na z mála). To Fergie se tu moc dlou­ho neo­hřá­la, ale výstřih – jo ten měla luxus­ní. Planeta teror tak sku­teč­ně může okouz­lit vel­kou část divá­ků, ale já mezi ně pat­řit nikdy nebu­du. Sice mám rád tra­sh, ale tohle už na mě bylo pros­tě pří­liš. Především je u toho potře­ba vypnout mozek a moc nad ničím nepře­mýš­let. Což jsem já však u sle­do­vá­ní pros­tě ten­to­krát nedo­ká­zal.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35602 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71954 KB. | 22.07.2024 - 22:27:02