Kritiky.cz > Domácí rady > Budoucnost autonomních kamionů

Budoucnost autonomních kamionů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny bylo naje­to ve zku­šeb­ním pro­vo­zu více než 35 tisíc kilo­me­t­rů. Podle kon­sta­to­vá­ní řidi­čů byla jíz­da se dvě­ma kami­o­ny bez­peč­ná a poho­dl­ná, nedo­šlo k žád­ným kri­tic­kým situ­a­cím, přes­to­že kami­o­ny měly mezi sebou vel­mi krát­kou vzdá­le­nost, v roz­me­zí 15 a 21 met­rů. Rovněž došlo k ne nevý­znam­né úspo­ře pali­va.

Jedná se o nově se roz­ví­je­jí­cí trend, s jeho vyu­ži­tím se výhle­do­vě sta­ne mezi­ná­rod­ní kami­o­no­vá dopra­va efek­tiv­něj­ší a eko­lo­gič­těj­ší. Bude širo­ce vyu­ží­ván v celé logis­tic­ké síti.

kamion řidič

Mobilita budouc­nos­ti bude pro­po­je­ná a auto­ma­ti­zo­va­ná, stej­ně jako logis­ti­ka a její jed­not­li­vé ope­ra­ce. Digitálně říze­ný kon­voj, kdy jeden řidič řídí jeden nebo i více dal­ších kami­o­nů za sebou, tak­zva­ný pla­to­o­ning, bude brzy postup­ně zavá­děn do běž­né­ho pro­vo­zu. Proces je pod­po­ro­ván tech­nic­ký­mi sys­témy, prv­ní vozi­dlo urču­je rych­lost a směr a ostat­ní vozi­dla jej násle­du­jí. Umožní, aby se logis­tic­ké pro­ce­sy sta­ly efek­tiv­něj­ší­mi, bez­peč­něj­ší­mi a šetr­něj­ší­mi k život­ní­mu pro­stře­dí. Podle před­běž­ných odha­dů je mož­né pla­to­o­ning vyu­žít na při­bliž­ně 40 pro­cen­tech tras evrop­ské pře­prav­ní sítě.

kamion konvo

Ke koneč­né apli­ka­ci do sku­teč­né­ho pro­vo­zu jsou zapo­tře­bí ješ­tě dal­ší funkč­ní zkouš­ky. Při tes­tech se uká­za­lo, že sys­tém digi­tál­ní­ho říze­ní pra­co­val 98 pro­cent času bez zása­hu řidi­če. Mnohem méně, než se oče­ká­va­lo, byly zapo­tře­bí aktiv­ní zása­hy řidi­če, bylo to v prů­mě­ru pou­ze jeden­krát za 2 tisí­ce uje­tých kilo­me­t­rů. Spotřeba pali­va se sní­ži­la o téměř 4 pro­cen­ta.

Zkoumaly se i psy­cho­so­ci­ál­ní a neu­ro­fy­zi­o­lo­gic­ké účin­ky na řidi­če. Podle jejich hod­no­ce­ní důvě­řo­va­li tech­no­lo­giím a cíti­li se bez­peč­ně, žád­nou situ­a­ci nepo­psa­li jako nekon­t­ro­lo­va­tel­nou.


Foto: Pixabay

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38113 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72169 KB. | 23.05.2024 - 15:14:56