Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)

The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zane­cha­jí auto v Kansas City a sna­ží se unik­nout, aniž by na sebe upou­ta­li pozor­nost pomstych­ti­vé­ho vůd­ce rebe­lů jmé­nem Kathleen (Melanie Lynskey)...

Třetí díl Last of Us stál do vel­ké míry na vlast­ních nohách, před­sta­vil jeden ukon­če­ný pří­běh v rám­ci šir­ší­ho nara­ti­vu, čtvr­tá epi­zo­da v režii Jeremyho Webba se ovšem vra­cí k hlav­ní lin­ce. I ten­to­krát je poznat, že se tvůr­ci sna­ží o maxi­mál­ní věr­nost hrám skr­ze růz­né loka­ce, atmo­sfé­ru jis­tých momen­tů i samot­ných dějo­vých prv­ků, i ten­to­krát se ovšem seri­á­lo­ví tvůr­ci vydá­va­jí tak tro­chu vlast­ní ces­tou. Jedním důka­zem za všech­ny budiž ve hrách nee­xis­tu­jí­cí posta­va - Kathleen.

Melanie Lynskey je pro mno­hé lidi pře­de­vším kra­pet šíle­nou Rose ze seri­á­lu Dva a půl chla­pa, hra­ní kom­plex­něj­ších rolí jí ovšem též není cizí. Nejde tak o tak výraz­né pře­kva­pe­ní jakým byl v minu­lé epi­zo­dě Nick Offerman v roli Billa, přes­to se jed­ná o dal­ší památ­ný výkon. Z její Kathleen jde snad­no respekt, kdy půso­bí jako kru­tý vůd­ce, záro­veň se jí ovšem daří pone­chat své posta­vě lid­skost. Nečernobílost jed­not­li­vých situ­a­cí je oči­vid­ná v obou her­ních Last of Us, pře­de­vším při rea­li­za­ci adap­ta­ce dru­hé video­hry bude povin­nos­tí se na růz­né udá­los­ti dívat z růz­ných úhlů pohle­du. Pro seri­ál ori­gi­nál­ně vytvo­ře­ná Kathleen se zvlád­ne za celou epi­zo­du před­sta­vit jako dosta­teč­ně výrazná posta­va, kdy bude zají­ma­vé sle­do­vat směr, kte­rým se posta­vá v seri­á­lo­vém svě­tě vydá. Vzhledem k její nee­xis­ten­ci ve hrách je její budouc­nost vel­kou záha­dou, při vzpo­mí­ná­ní na Billa a Franka je poté jas­né, že se tvůr­ci sku­teč­ně nemu­sí ani příš­tě bát jít tro­chu svou ces­tou.

Minule bylo akce jako šafrá­nu, ten­to­krát je jí kra­pet více a opět zvlá­dá při­po­mí­nat pasá­že z her. Last of Us se v tom­to ohle­du nadá­le jeví jako ide­ál­ní kom­pro­mis v rám­ci toho, jak pra­co­vat s video­her­ní adap­ta­cí, zane­chat něja­ký zdro­jo­vý mate­ri­ál a záro­veň dodat prv­ky kine­ma­to­gra­fie. Dost mož­ná by neby­lo ide­ál­ní, aby na podob­ná pra­vi­dla při­stou­pi­ly hned všech­ny video­her­ní adap­ta­ce, mini­mál­ně Last of Us ovšem nazna­ču­je, že by podob­ný recept mohl do budouc­na fun­go­vat.

Dochází k dal­ší­mu sbli­žo­vá­ní Joela a Ellie, kdy se jejich pou­to zdá být sil­něj­ší a sil­něj­ší, důka­zem budiž jed­na z posled­ních scén, kte­rá opět vyvo­lá úsměv na tvá­ři v kon­tex­tu toho, že přes­ně tak nějak by seri­ál měl se vzta­hem těch­to dvou postav pra­co­vat a budo­vat si tím ces­tu k finá­le. Pokud se tvůr­ci budou nadá­le více­mé­ně držet pří­bě­hu prv­ní video­hry, pou­to mezi nimi ješ­tě více poros­te, tvůr­cům se již ovšem teď daří zasít semín­ka.

Pochválit se musí Bella Ramsey. Videoherní Ellie sice není vůbec podob­ná, přes­to se jí nadá­le daří pro­dá­vat posta­vu, kte­rá se s tragé­dií sna­ží vyrov­ná­vat skr­ze humor a nevy­zpy­ta­tel­ný jazyk, základ­ní rysy jsou tak pone­cha­né. Pedro Pascal poté zvlá­dá v roli Joela pro­dat fakt nej­ví­ce klí­čo­vý - Ellie začí­ná vní­mat jako náhra­du za svou dce­ru Sarah. Svět mu kdy­si dáv­no vše vzal, nyní dostá­vá dru­hou šan­ci.

Kvalitu pro­dukč­ních pod­mí­nek lze poté obje­vit ve zda­ři­lém uži­tí ruč­ní kame­ry, díky detai­lům lze v jis­tých momen­tech akci vní­mat v pod­sta­tě z prv­ní řady. Kamera dokon­ce někdy vyvo­lá­vá pocit, že se tu někdo sna­ží o zachy­ce­ní her­ních prv­ků, Webb má při­tom naštěs­tí za kame­rou i cit k cit­li­věj­ším momen­tům. Právě on pátou epi­zo­dou navá­že na sám sebe, snad mu nasta­ve­ná kva­li­ta vydr­ží...

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)12. února 2023 The Last of Us - Vydržet a přežít (E05) Sledovat pátý díl „zombie“ seriálu dle klasické hry potřebuje potřebnou troufalost, aby se lidem, jak fanoušků hry, tak pro neznalé Sony konzole, epizoda líbila.  Tvůrce Craig Mazin patří […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us: Recenze30. března 2023 The Last of Us: Recenze Post-apo novinka The Last of Us se námi rozloučila posledním dílem předminulou neděli. Seriál se mi určitě líbil, i když si pořád stojím za svým tvrzením, že je od začátku hrozně […] Posted in Zajímavosti
  • The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)13. března 2023 The Last of Us - Hledej světlo (S01E09) Tak to máme za sebou. Už druhý dokonalý seriál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, který šel v loni, ani Westworld, který už skončil. Je to seriál dle Playstationové hry The Last Of […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - V časech nouze (E08)6. března 2023 The Last of Us - V časech nouze (E08) Ellie (Bella Ramsey) zkříží cestu s pomstychtivou skupinou přeživších – a přitáhne pozornost jejich vůdce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hrozbě... Režijní […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - Epizoda 7: Napospas1. března 2023 Last of Us - Epizoda 7: Napospas Zatímco Joel (Pedro Pascal) bojuje o přežití, Ellie (Bella Ramsey) se snaží ho zachránit a vyvolává vzpomínky na její život v sirotčinci FEDRA. Týdny před setkáním s Joelem si Ellie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Rodina (E06)20. února 2023 The Last of Us - Rodina (E06) Po týdnu a něco je tu další díl. Další post apokalyptická cesta hlavní dvojice. Tentokrát to ale není o žádných zombicích a nebezpečí (tedy skoro), spíše je tato epizoda o rodině. Po […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Nakažení (E02)23. ledna 2023 The Last of Us - Nakažení (E02) Když se řekne herní série The Last of Us, tak si všichni řeknou, že je to velmi úspěšná hra. Je to hra pouze na konzoli od Sony a během let vyšlo několik dílů. Hlavně je úspěšná. Tento rok […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69422 s | počet dotazů: 234 | paměť: 72387 KB. | 22.04.2024 - 14:02:39