Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Uprchlík - Byl spokojený jako málokdo.

Uprchlík - Byl spokojený jako málokdo.

Uprchlik
Uprchlik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úspěšný chi­rurg s vyso­ký­mi pří­jmy, luxus­ním vozem a poho­dl­nou vilou. Mezi přá­te­li oblí­ben, mezi kole­gy uzná­ván. To vše se jed­no­ho veče­ra dras­tic­ký změ­ni­lo. Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) po návra­tu z nemoc­ni­ce nalé­zá svou milo­va­nou krás­nou man­žel­ku Helen (Sela Ward) s roz­tříš­tě­nou hla­vou v tra­to­liš­ti krve. Vzápětí se bru­tál­ní útoč­ník vrh­ne i na něj. Krátký zma­te­ný zápas, násil­ník prchá a dok­tor zou­fa­le objí­má svou umí­ra­jí­cí man­žel­ku. Když Kimble vyprá­ví mužům záko­na svůj pří­běh, popi­su­je násil­ní­ka jako muže, kte­rý měl mís­to jed­né ruky pro­té­zu. Historka je nato­lik absurd­ní, že mu poli­cis­té nevě­ří a ješ­tě vče­ra bez­ú­hon­ný muž se stá­vá hlav­ním pode­zře­lým a díky zdán­li­vě neotře­si­tel­ným důka­zům je nako­nec odsou­zen za úklad­nou vraž­du k tres­tu smr­ti. Při pře­pra­vě z jed­né věz­ni­ce do dru­hé se mu ovšem za vel­mi dra­ma­tic­kých okol­nos­tí poda­ří prch­nout. Jeho život má nyní jedi­ný smy­sl - musí najít sku­teč­né­ho vra­ha své ženy. Po sto­pách uprch­lí­ka se vzá­pě­tí vydá­va­jí spe­ci­a­lis­té z FBI. Hon na člo­vě­ka vede zku­še­ný agent Sam Gerard (Tommy Lee Jones). Z dok­to­ra Kimbla se stal muž bez budouc­nos­ti, štva­nec, kte­rý zdán­li­vě nemá šan­ci na pře­ži­tí.

Harrison Ford roz­hod­ně není her­cem jed­né role a je znám nejen jako Han Solo, Indiana Jones nebo Rick Deckard. Jednou z jeho nej­slav­něj­ších rolí je ale také bez­po­chy­by Richard Kimble, hlav­ní hrdi­na thrille­ru Uprchlík z roku 1993, kte­rý dodnes neztra­til nic ze své­ho kouz­la a dodnes se jed­ná neje­nom o jeden z nej­lep­ších thrille­rů všech dob ale také o jed­nu z nej­lep­ších adap­ta­cí seri­á­lu do celo­ve­čer­ní podo­by.

Seriál z roku 1963 se po třech deká­dách dočkal pře­dě­lá­ní v podo­bě vylo­že­né akč­ní pec­ky, kte­ré se ujmul reži­sér Andrew Davis. Před Uprchlíkem tvůr­ce Segalovek Nico a Přepadení v Pacifiku, po Uprchlíkovi reži­sér zapad­lej­ších méně památ­ných fil­mů jako Protiúder s Arnoldem Schwarzeneggerem a pře­de­vším se oprav­du nikdy z Davise nestal reži­sér­ský vete­rán. A přes­to je prá­vě on pode­psán pod tak bra­vur­ně napí­na­vým thrille­rem, kte­rý sice mož­ná od začát­ku sází na to, že je hlav­ní hrdi­na nevin­ný, o to více je ale poté skvě­le hlav­ní­mu hrdi­no­vi fan­dit a být u jeho utí­ká­ní před záko­ny napja­tý stej­ně tak jako on.

Harrison Ford ztvár­ně­ním Richarda Kimblea vytvo­řil sym­pa­tic­ké­ho hrdi­nu, kte­rý postup­ně čím dál tím více doka­zu­je, že je dob­rá­kem od kos­ti a dává smy­sl, že vět­ši­na jeho zná­mých obvi­ně­ní z vraž­dy jeho ženy odmí­tá. O to více napí­na­věj­ší je poté fakt, že jde Kimbleovi po krku chlad­ný pro­fe­si­o­nál Sam Gerard za jehož ztvár­ně­ní Tommy Lee Jones neje­nom prá­vem zís­kal Oscara ale také dál prá­vě ten­to herec zrod jed­né z nej­le­gen­dár­něj­ších herec­kých fil­mo­vých impro­vi­za­cí s hláš­kou ´´ I don´t care´´, kte­rá k tak chlad­né­mu pro­fí­ko­vi jako Gerard vel­mi doko­na­le sedí.

Uprchlík se klid­ně mohl stát akč­ním béč­kem a tech­nic­ky vza­to se klid­ně moh­lo stát, že by z holé záplet­ky šlo vytvo­řit nový film se Stevenem Seagalem či Michaelem Dudikoffem v hlav­ních rolích. Andrew Davis si ale vybral svou nej­sil­něj­ší chvil­ku a nato­čil oprav­du napí­na­vou a skvě­le nato­če­nou jízdu, kte­rá je dodnes napros­to parád­ní ukáz­kou co se týče něja­ké­ho budo­vá­ní napě­tí či vylo­že­ných kon­fron­ta­cí dvou riva­lů. Jedná se tak o bra­vur­ní thriller, že by klid­ně šlo tak nějak počí­tat s tím, že jde o deva­de­sát­ko­vý upgra­de fil­mů Alfreda Hitchocka, kte­rý sází na hrdi­nu, kte­rý se ocit­ne v nastra­že­né pas­ti, ale díky své síle se nevzdá­vá a boju­je za prav­du a spra­ve­dl­nost.

Uprchlík obsa­hu­je něko­lik památ­ných sek­ven­cí náraz vla­ku, seskok do vody z vel­mi vyso­ké výš­ky nebo finá­le v nad­zem­ce. Všechny tyhle scé­ny jsou napí­na­vé a pře­de­vším bra­vur­ně nato­če­né. I pro­to se tak vel­mi těž­ko dá uvě­řit, že za nimi oprav­du sto­jí prá­vě Andrew Davis, kte­rý dle scé­ná­ře Davida Twohyho (poz­děj­ší­ho tvůr­ce Černočerné tmy) a Jeba Stuarta (kte­rý už teh­dy byl spo­lusce­náris­tou původ­ní Smrtonosné pas­ti) nato­čil film, kte­rý vel­mi para­dox­ně nestár­ne a neo­mr­zí i přes to, že už divák po dal­ším zhléd­nu­tí vlast­ně veš­ke­rý postup­ný prů­běh ví.

Zároveň se tu vel­mi dob­ře pra­cu­je s veš­ke­rý­mi čle­ny Gerardova nahá­ně­cí­ho týmu, kte­rý zde uká­zal, že by klid­ně mohl utáh­nout vlast­ní seri­ál (bohu­žel je pokračování/spin-off Šerifové výraz­ným pokle­sem a za mně dost mož­ná jed­no z nej­hor­ších fil­mo­vých navá­zá­ní v ději­nách) a z něhož nej­víc výraz­ný je mla­dý Joe Pantoliano, v men­ších rolích se tu obje­ví Julianne Moore či Neil Flynn (z jehož men­ší role poté těži­la jed­na epi­zo­da Scrubs), ale pře­de­vším jde sku­teč­ně o herec­ký kon­cert dvou hlav­ních hvězd, při­čemž je poté vlast­ně těž­ký výběr zda chce divák zrov­na trá­vit čas spí­še s Gerardem nebo Kimblem, což jen doka­zu­je jak skvě­le dvě hlav­ní posta­vy ten­to film má a jak není leh­ké chlad­no­krev­né­ho pro­fe­si­o­ná­la jen tak zahrát.

Uprchlík dodnes pat­ří mezi nej­lep­ší thrille­ry, kte­rý dodnes neztra­til nic ze své­ho bra­vur­ní­ho tem­pa, napě­tí, herec­kých výko­nech a památ­ných akč­ních sek­ven­cí. Dodnes jed­no­du­še sty­lo­vá thrille­ro­vá fil­mo­vá ško­la, kte­rá je pros­tě dodnes doko­na­lá a před­vá­dí nejen jed­nu z nej­slav­něj­ších rolí Harrisona Forda, ale také roli Tommyho Lee Jonese, kte­rá jej defi­ni­tiv­ně dosta­la do vyš­ší holly­wo­od­ské ligy. Právem kul­tov­ní kla­si­ka, kte­rá dodnes neze­stár­la a vel­mi prav­dě­po­dob­ně tomu ani v násle­du­jí­cích letech nebu­de jinak....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Uprchlík na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jan Vltava

Technická poznám­ka, Samuel Gerard nebyl agent FBI, ale Maršál Spojených stá­tů.
https://cs.wikipedia.org/wiki/United_States_Marshals_Service

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47216 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72343 KB. | 22.05.2024 - 03:19:05