Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Byl jednou jeden… život: Francouzský animovaný seriál, který nás učí o tajemstvích lidského těla

Byl jednou jeden… život: Francouzský animovaný seriál, který nás učí o tajemstvích lidského těla

Photo © France Regions 3 (FR3)
Photo © France Regions 3 (FR3)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byl jed­nou jeden… život je fran­couz­ský ani­mo­va­ný tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se sklá­dá z 26 epi­zod po 25 minu­tách. Tento fas­ci­nu­jí­cí seri­ál byl vytvo­řen, napsán a reží­ro­ván Albertem Barillém v roce 1986. Jeho podti­tul zní „La fabu­le­u­se his­toi­re du cor­ps huma­in“ nebo­li „Pohádkový pří­běh lid­ské­ho těla“. Seriál byl zamýš­len jako zábav­ný a inter­ak­tiv­ní způ­sob, jak při­blí­žit dětem i dospě­lým fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla.

Byl jed­nou jeden… život byl původ­ně vysí­lán ve Francii od 10. pro­sin­ce 1986 na sta­ni­ci Canal v pořa­du Cabou Cadin. Později byl pře­su­nut na sta­ni­ci FR3 od 13. září 1987, kde byl sou­čás­tí pořa­du Sam’Dynamite. V prů­bě­hu 90. let byl reprí­zo­ván na růz­ných sta­ni­cích, včet­ně Canal J, France 3 a Télétoon. Od roku 2006 je mož­né sle­do­vat seri­ál na sta­ni­ci Gulli. V roce 2016 byla vytvo­ře­na obno­ve­ná HD ver­ze, kte­rá je od roku 2017 vysí­lá­na na France 4.

Seriál je určen dětem i dospě­lým, kte­ří se zají­ma­jí o fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla. Skrze zábav­ný pří­běh a pou­ta­vou ani­ma­ci při­bli­žu­je struk­tu­ru a slo­že­ní buněk, tká­ní a orgá­nů a vysvět­lu­je jejich funk­ce. Seriál se také zabý­vá vývo­jem lid­ské­ho těla, jeho fyzi­o­lo­gic­ký­mi funk­ce­mi, život­ním cyk­lem a zdra­vot­ní výcho­vou. Tento vzdě­lá­va­cí obsah je kom­bi­no­ván s dob­ro­druž­ný­mi scé­ná­ři a zábav­ný­mi posta­va­mi.

Grafiku a vizu­ál­ní strán­ku seri­á­lu vytvo­řil Jean Barbaud, kte­rý je zná­mý i jako tvůr­ce před­cho­zích ani­mo­va­ných seri­á­lů z řady „Byl jed­nou jeden...“. Seriál obsa­hu­je podob­né posta­vy, jako je tomu v seri­á­lu Byl jed­nou jeden... vesmír, a futu­ris­tic­ký design lodí a budov sym­bo­li­zu­jí­cích růz­né čás­ti lid­ské­ho těla. Scénografii vytvo­řil Claude Lambert.

Díky ini­ci­a­ti­vě Hélène Barillé, man­žel­ky Alberta Barillého, byl seri­ál v roce 2016 obno­ven a pře­pra­co­ván. Nová ver­ze vysí­la­ná od roku 2017 nabí­zí vylep­še­nou gra­fi­ku ve for­má­tu 16:9 a vyso­kém roz­li­še­ní. Pracovníci labo­ra­to­ře Mikros Image neda­le­ko Paříže se podí­le­li na zpra­co­vá­ní obra­zu, kte­rý byl opra­ven a „vyčiš­těn“ Aurélienem Grandem. Zvuk byl také vylep­šen a hud­ba byla remi­xo­vá­na. Úvodní titul­ky byly zkrá­ce­ny, zatím­co závě­reč­né titul­ky zůsta­ly stej­ně dlou­hé jako v původ­ní ver­zi.

Nové epi­zo­dy seri­á­lu jsou k dis­po­zi­ci na plat­for­mě France 4 ludo.fr od úno­ra 2017. Stanice France 4 vysí­lá tyto obno­ve­né díly večer v 19:30 hodin a o víken­dech v 11:40 hodin. Seriál si zís­kal vel­kou popu­la­ri­tu, prů­měr­ně sle­du­je 388 000 divá­ků a jed­na epi­zo­da při­lá­ka­la až 510 000 divá­ků. Il était une fois... la Vie je také dostup­ný na plat­for­mě Okoo, kte­rá pat­ří France Télévisions pro mlá­dež. DVD a Blu-Ray edi­ce seri­á­lu měly být vydá­ny během dru­hé polo­vi­ny roku 2017 a od 18. srp­na 2017 je seri­ál k dis­po­zi­ci na obou plat­for­mách. V roce 2019 byl seri­ál zařa­zen do nabíd­ky stre­a­mo­va­cí služ­by Netflix.

V prv­ním čtvrt­le­tí roku 1990 byla vydá­na kolek­ce Il était une fois la Vie (Le cor­ps huma­in), kte­rá obsa­hu­je 65 alb. Tuto kolek­ci navr­hl Albert Barillé a vyda­la spo­leč­nost Procidis ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Hachette-Fabbri. Autorem kolek­ce je tým Multilibro SA, kte­rý se zabý­vá ana­to­mic­kým výzku­mem a koor­di­na­cí. Grafika a ilu­stra­ce jsou vytvo­ře­ny stej­ným týmem jako u tele­viz­ní­ho seri­á­lu. Prvních tři­cet alb se zamě­řu­je na ana­to­mii, zatím­co posled­ních dva­cet alb se věnu­je prv­ní pomo­ci a pre­ven­ci. Tato sbír­ka je vhod­ná pro škol­ní vzdě­lá­vá­ní a roz­ši­řu­je téma­ta, kte­rá se stu­du­jí ve ško­le.

Od břez­na 2017 vychá­ze­jí také komiksy Il était une fois la Vie od Soleil Productions. Scénář k těm­to komik­sům napsal Jean-Charles Gaudin a ilu­stra­ce vytvo­řil Minte. Komiksy kom­bi­nu­jí nové a moder­ni­zo­va­né pří­běhy s původ­ní­mi scé­na­mi z ani­mo­va­né­ho seri­á­lu.

Seriál Byl jed­nou jeden… život se obje­vil i ve fil­mu Julie Ducournau s názvem Titane (2021), kde je krát­ce vidět a sly­šet na tele­vi­zi. Další ukáz­ka ze seri­á­lu se obje­vu­je ve fil­mu Maškaráda (2022), kde si posta­va Avy pro­hlí­ží scé­ny z toho­to ani­mo­va­né­ho seri­á­lu.

Byl jed­nou jeden… život je jedi­neč­ným a vzdě­lá­va­cím seri­á­lem, kte­rý skr­ze zába­vu a pou­ta­vé pří­běhy při­bli­žu­je tajem­ství lid­ské­ho těla. Jeho kom­bi­na­ce vědec­kých fak­tů, ani­ma­ce a dob­ro­druž­ství zajis­ti­la jeho popu­la­ri­tu mezi dět­mi i dospě­lý­mi po mno­ho let.


Zdroj člán­ku: Byl jed­nou jeden... život - Zveme vás na dob­ro­druž­ný výlet za pozná­ním lid­ské­ho těla. (animania.cz)


Podívejte se na hodnocení Byl jednou jeden... život na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72210 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71764 KB. | 25.06.2024 - 20:30:08