Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 1996

Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 1996

Photo © TV Nova
Photo © TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (20 hlasů, průměr: 2,50 z 5)
Loading...

Hospoda je čes­ký tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se stal dru­hým kome­di­ál­ním pořa­dem TV Nova po úspěš­ném seri­á­lu Nováci. Natáčení pro­bí­ha­lo v barran­dov­ských ate­li­é­rech v letech 1996 až 1997. Celkem bylo nato­če­no 52 dílů, při­čemž jed­na epi­zo­da trvá při­bliž­ně půl hodi­ny. Prvních 26 epi­zod bylo nato­če­no v roce 1996 a dal­ších 26 v roce 1997. Každý díl se natá­čel v barran­dov­ských ate­li­é­rech při­bliž­ně dva dny.

Seriál Hospoda byl napsán sce­náris­tou Jiřím Drejnarem, kte­rý poz­dě­ji vytvo­řil ješ­tě 26 pokra­čo­vá­ní toho­to kul­tov­ní­ho sit­co­mu. V roce 2001 byl vypra­co­ván dra­ma­tur­gic­ký posu­dek sce­náris­tou Gustavem Oplustilem, ale kvů­li věku her­ců a jejich schop­nos­ti se vžít do dět­ských situ­a­cí byla rea­li­za­ce pokra­čo­vá­ní odlo­že­na. V tře­tí sérii měl hlav­ní posta­vu Jonáše nahra­dit novi­nář Meluzín, pro­to­že Jiří Menzel již nechtěl pokra­čo­vat v natá­če­ní. Plány na rea­li­za­ci dal­ších dílů se v roce 2013 opět oži­vi­ly v tele­vi­zi Barrandov, kde teh­dy půso­bil Vladimír Železný jako gene­rál­ní ředi­tel. Nicméně po Železného odcho­du byly tyto plá­ny zru­še­ny. V roce 2014 bohu­žel zemřel i sce­náris­ta Jiří Drejnar.

Děj seri­á­lu Hospoda se točí kolem šta­m­gas­tů jed­né hos­po­dy. Hlavní posta­va, hos­pod­ský Jarda Dušek, zdě­dí po svém zesnu­lém pří­te­li Janu Jonášovi pro­sto­ry pro hos­po­du na deset let. Janova rodi­na, zejmé­na jeho syn Břetislav Jonáš, se však s tím­to roz­hod­nu­tím nesou­hla­sí a dává to Jardovi naje­vo po celou dobu seri­á­lu. Mezi dal­ší­mi posta­va­mi v seri­á­lu se obje­vu­jí pod­ni­ka­tel Václav Novák, kotel­ník Tomáš Babula, trpas­li­čí kame­lot David Goliáš, psy­chi­atr a rad­ní Jindřich Prášek, advo­kát Vladimír Zatloukal, har­mo­ni­kář Joska a občas zasko­čí i důchod­ce „děda“ Alois Horáček. Dále v seri­á­lu vystu­pu­jí pět žen, mezi nimi dvě ser­vír­ky Janinka a Mařka, důchod­ky­ně „baba“ Vendula Jirásková, man­žel­ka Václava Nováka Vlasta a mat­ka Břetislava Jonáše, paní Jonášová. Nesmíme zapo­me­nout ani na své­ráz­né­ho kucha­ře Kachnu.

Hospoda se může pyš­nit skvě­lým obsa­ze­ním, ve kte­rém ztvár­ňu­jí růz­né posta­vy význam­ní čeští her­ci. Mezi hlav­ní­mi her­ci seri­á­lu najde­me Marka Ebena, kte­rý ztvár­ňu­je sám sebe, a Petra Nárožného jako hos­pod­ské­ho Jaroslava Duška. Dalšími význam­ný­mi her­ci jsou Ladislav Potměšil jako pod­ni­ka­tel Václav Novák, Bronislav Poloczek jako kotel­ník Tomáš Babula, Jiří Menzel jako psy­chi­atr Jindřich Prášek, Jan Kanyza jako advo­kát Vladimír Zatloukal, Jiří Krytinář jako trpas­li­čí kame­lot David Goliáš, Pavel Vondruška jako har­mo­ni­kář Joska Váňa, Václav Knop jako maji­tel domu a hos­po­dy Břetislav Jonáš, Věra Tichánková jako důchod­ky­ně Vendula Jirásková, Lubomír Lipský jako důchod­ce Alois Horáček, Josef Dvořák jako kuchař František ali­as „Kachna“, Zuzana Bydžovská a Eva Čížkovská jako ser­vír­ky Mařka a Janinka, Blažena Holišová jako paní Jonášová a Veronika Žilková jako Vlasta Nováková.

Hospoda se sta­la oblí­be­ným tele­viz­ním seri­á­lem, kte­rý divá­ky baví svým humo­rem a živý­mi posta­va­mi. I když se v minu­los­ti uva­žo­va­lo o pokra­čo­vá­ní, bohu­žel se kvů­li růz­ným okol­nos­tem nepo­da­ři­lo dal­ší díly zre­a­li­zo­vat. Nicméně tato tele­viz­ní kome­die zůsta­ne trva­le v srd­cích fanouš­ků a při­po­mí­ná nám, že dob­rý humor a přá­tel­ství najde­me i v pro­stře­dí jed­né malé hos­po­dy.


Zdroj: Wikipedie a Čsfd.cz


Podívejte se na hodnocení Hospoda na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Petr

Jonaše ale hral Knop ne Menzel

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52242 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72438 KB. | 25.05.2024 - 06:41:07