Kritiky.cz > Recenze knih > Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích

Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích

cim cara a zahrada
cim cara a zahrada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, kdo jsou klo­ši? Máte rádi pohád­ky o ptá­cích a zahra­dě? Chcete si pře­číst nevšed­ní pří­běh o dvou vrab­čích sou­ro­zen­cích Čimě a Čárovi? Autorkou je Radana Dungelová, kte­rá pra­cu­je v brněn­ské ZOO. 

Sourozenci Anička a Honzík při­jíž­dí kaž­dé prázd­ni­ny k babič­ce a dědo­vi na ven­kov. Pozorují zahra­du, ptáč­ky, spo­leč­ně s dědou vyro­bí krmít­ko a s babič­kou ptáč­ky krmí. Ví, co do něj mohou dát, aby jim neu­blí­ži­li. Najdou dokon­ce i krás­né­ho papouš­ka, kte­rý se něko­mu ztra­til.

Jaká zví­řát­ka mohou děti na zahra­dě potkat a na koho si dát pozor? Ptáčky, jako je např. zvo­nek, steh­lík, mly­na­řík, str­nad, hýl, hrd­lič­ka, pěn­ka­va, bud­ní­ček, mod­řin­ka, koňa­d­ra, vra­bec pol­ní, rehek, straka­poud a mno­ho dal­ších zví­řá­tek jako je myš, ježek a krtek.

Nevšední pří­běh o živo­tě ptá­ků. Dozvíte se, jak kdo zpí­vá, čím se živí, kdy ptáč­ci vstá­va­jí, o tom, jak se ptá­ci chys­ta­jí a odlé­ta­jí do tep­lých kra­jin.

Kniha je pouč­ná, dává dětem pří­klad, jak děti mohou pečo­vat o pří­ro­du, nebýt lhos­tej­ní a  vší­mat si oko­lí. Čtenář může díky pří­bě­hu sle­do­vat změ­ny v pří­ro­dě, od jara až do zimy, jak se mění lis­ty, opa­dá­va­jí, jak se ptá­ci chys­ta­jí k odle­tu do tep­lých kra­jin, jaká zví­řát­ka může­te potkat na zahra­dě.

Čim a Čára jsou malí vrab­čí sou­ro­zen­ci a díky nim zaži­je­te zají­ma­vé dob­ro­druž­ství na jejich zahra­dě.

Kniha je báječ­ná a moc mě zau­ja­la. První si jí pře­če­tl můj mlad­ší syn a byl z ní nad­še­ný. Knihy o pří­ro­dě, zahra­dě, to je moje srd­co­vá zále­ži­tost. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Na 96 stra­nách se děti dozví oprav­du hod­ně zají­ma­vos­tí ze živo­ta jed­né zahrád­ky. Barevné dvoj­stra­ny potě­ší ty méně zdat­né čte­ná­ře, jeli­kož na prv­ní pohled se zdá, že kni­ha má mno­ho obráz­ků a méně tex­tu, ale není tomu tak. Textu je více, než se zdá. Ilustrace se moc poda­ři­ly. Zahřejí u srdíč­ka a budou vás nutit číst dál, tak jak jsem to měla já. Jelikož jsem měla mož­nost si pře­číst kni­hu Příběhy z ama­zon­ské­ho pra­le­sa, jež nakres­lil Jan Dungel, moc jsem se těši­la, jaká asi bude kni­ha Čim, Čára a zahra­da. Rozhodně nezkla­ma­la. Čtení jsem si moc uži­la a věřím, že se tato kni­ha bude líbit i dětem v mateř­ské ško­le, ve kte­ré pra­cu­ji.

Ukázka z kni­hy:

„Ale máme tu na zahra­dě i pra­vé kra­sa­vi­ce, sýkor­ky. jsou vel­ké asi jako my, ale mají růz­né bar­vy. Sýkora koňa­d­ra má žlu­té bříško a čer­no­bí­lou hla­vu, zpí­vá pěk­ně ryt­mic­ky tví tit tví tit, ale když usly­ší­te če če če če, tak to mezi sebou haš­te­ří. Jéje, a sly­ší­te teď to cií cií cií sirr? To je mod­řin­ka, ta je fakt  moc hezká, má žlu­té bříško a hla­vič­ku mod­rou jako nebe. Ale na krmít­ku se nedá, zaže­ne i vět­ší ptá­ky, než je sama. A když se někdo při­blí­ží k její­mu hnízdu, syčí a klo­ve. Však se s ní v zimě potká­te, je to dob­rá sou­sed­ka.“

Vítejte doma

„Ještě jed­nu, mami, když je tam tak ošk­li­vo,“ pro­sí Čára a Čim se při­dá­vá k žado­ně­ní. Zima jako by nemě­la už nikdy skon­čit. Vlhké dny jsou plné leza­vé­ho chla­du, a když se náho­dou uká­že slu­níč­ko, jako by sví­ti­lo přes něja­kou ledo­vou stě­nu. Jeho svět­lo je šedi­vé jako všech­no kolem a vůbec nehře­je. Dnes se vrab­cům nechce ani na krmít­ko, kte­ré se na dlou­hé týd­ny sta­lo jejich jedi­ným zpes­t­ře­ním šedých dnů. “

Několik slov o autor­ce:

Radana Dungelová se ved­le své prá­ce v brněn­ské ZOO věnu­je pub­li­ko­vá­ní v popu­lár­ně nauč­ných časo­pi­sech, foto­gra­fo­vá­ní a ces­to­vá­ní.

Jan Dungel je malíř, bio­log, ces­to­va­tel. Je auto­rem a ilu­strá­to­rem mno­ha knih s ama­zon­skou fau­nou, v Portále ilu­stro­val kni­hy Karolínka a její zooPříběhy z ama­zon­ské­ho pra­le­sa.

  • Autorka: Radana Dungelová
  • Ilustrace: Jan Dungel
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Portál, Praha
  • Počet stran: 96
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-262-1604-9

Foto: Nakladatelství Portál s. r. o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31034 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71601 KB. | 25.06.2024 - 20:18:46