Kritiky.cz > Recenze knih > Řemesla - komiks o 16 tradičních řemeslech

Řemesla - komiks o 16 tradičních řemeslech

0016404572 Remesla
0016404572 Remesla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své děti zají­ma­vou kni­hu o his­to­rii? Vítem co zna­me­ná šalan­da, calet­ník či kyt­léř? Chystáte do Třebíče na zámek? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o mož­ná již zapo­me­nu­tých řemeslech? Klára Smolíková je autor­kou kni­hy Řemesla. Knihu ilu­stro­val Jan Smolík. Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na to nej­za­jí­ma­věj­ší a sezná­mit se s 16 tra­dič­ní­mi řemes­ly. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te? Knihou vás bude pro­vá­zet mly­nář­ský učed­ník Matěj, kte­rý se vydá na ces­tu spo­leč­ně s čer­tem Lukášem, jeli­kož chce poznat svět a být ve mlýně práš­kem a ome­tat mlýn ho už pros­tě neba­ví. Při puto­vá­ní nara­zí na mno­ho zají­ma­vých a zapo­me­nu­tých řeme­sel. Jsou roz­dě­le­na do něko­li­ka sku­pin. A to jsou řemes­la potra­vi­nář­ská - do nich pat­ří mly­nář­ské, pekař­ské či řez­nic­ké, dále dře­voz­pra­cu­jí­cí - tj. bed­nář­ské, tesař­ské, truh­lář­ské či kolář­ské. Mezi řemes­la tex­til­ní pat­ří krej­čov­ské, sou­ke­nic­ké, tkal­cov­ské a pro­vaz­nic­ké. Kožedělná řemes­la zahr­nu­jí šev­cov­ské a kože­luž­ské. Nakonec je zde řemes­lo kovo­děl­né, do nichž urči­tě pat­ří řemes­lo kovář­ské. To vše musel Matěj při své ces­tě spo­leč­ně s Lukášem zvlád­nout. Nebylo to pro něj vůbec nic jed­no­du­ché­ho. Zažil při­tom mno­ho dob­ro­druž­ství a mno­ho se toho také nau­čil. Součástí kaž­dé­ho pří­bě­hu jsou různá sché­ma­ta a obráz­ky, kte­rá vysvět­lu­jí danou pro­ble­ma­ti­ku. Děti si pomo­cí názor­ných uká­zek zapa­ma­tu­jí více infor­ma­cí.

Každé řemes­lo je detail­ně popsa­né. Obsahuje obráz­ky s popis­ky, pří­běh o Matějovi, jak se učil dané­mu řemeslu. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly na vás čeká Luciferova zkouš­ka. Správné odpo­vě­di na jeho zálud­né otáz­ky najde­te na kon­ci kni­hy, spo­leč­ně s rejstří­kem růz­ných řeme­sel a také erby jed­not­li­vých řeme­sl­ných cechů.

Jak to nako­nec vše dopad­ne? Zvládne Matěj i Lukáš vyzkou­šet si všech­na řemes­la? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pojď­te se vypra­vit na dob­ro­druž­nou ces­tu jed­not­li­vý­mi cechy.

Kniha byla napsá­na v návaz­nos­ti na expo­zi­ci „Cesty časem“ - pro­cház­ky tře­bíč­skou his­to­rií“, umís­tě­nou na zám­ku v Třebíči.

Kniha je urče­na dětem od 10 let a nejen jim.

Tato pub­li­ka­ce je napros­to úžas­ná. Jelikož jsem hle­da­la zají­ma­vou kni­hu o řemeslech, byla jsem moc ráda, že jsem tuto kni­hu obje­vi­la. Celý rok nás totiž v mateř­ské ško­le čeká pro­jekt s názvem Povolání a řemes­la, nevá­ha­la jsem a začet­la se do této kni­hy. Příběhy jsou zají­ma­vé, napí­na­vé a humor­né. Vzájemně na sebe nava­zu­jí. Kniha se mě dob­ře čet­la a roz­hod­ně jí dopo­ru­čím svým kole­gy­ním, pro­to­že někte­rá řemes­la, kte­rá jsou v této kni­ze uve­de­na jsou opra­vu již sko­ro zapo­me­nu­tá a mělo by se o nich vědět. Úkoly od samot­né­ho Lucifera jsou poja­ty zábav­nou for­mou. Děti si neu­vě­do­mu­jí, že se při jejich plně­ní nau­čí spous­ty zají­ma­vos­tí. Tuto kni­hu může­te číst a pro­hlí­žet spo­leč­ně s vaši­mi dět­mi, vzá­jem­ně si o tom poví­dat a odpo­ví­dat na vše­teč­né dota­zy vašich dětí. Děti se dozví, jak se peče chle­ba, jak pro­bí­há zabí­jač­ka, jak se vaří pivo či vyrá­bí boty.

Jelikož jsem měla mož­nost již něko­li­krát navští­vit expo­zi­ci v tře­bíč­ském zám­ku s názvem „Cesty časem“, musím říci, že jsem si to díky tomu, že jsem tu výsta­vu vidě­la lépe před­sta­vi­la a vzpo­mí­na­la na jed­not­li­vé čás­ti expo­zi­ce, kte­ré jsme napo­sled navští­vi­li s dět­mi z pří­měst­ské­ho tábo­ra.  Vše jsme si naži­vo vyzkou­še­li, pro­hléd­li. Bylo to oprav­du úžas­né. I tato kni­ha je zábav­ná a hlav­ně pouč­ná. Zajisté jí oce­ní i uči­tel­ky základ­ních škol.

Několik slov o autor­ce:

Klára Smolíková

Už při stu­diu na vyso­ké ško­le pub­li­ko­va­la v dět­ských časo­pi­sech a od té doby se věnu­je psa­ní komik­sů a vymýš­le­ní hra­vých rubrik. Učila kni­hov­ní­ky, před­ná­še­la na vyso­ké ško­le, pra­co­va­la v muzeích a záro­veň psa­la člán­ky, scé­ná­ře a učeb­ni­ce. První kni­hu pro děti vyda­la ve tři­ce­ti letech, ale až o deset let poz­dě­ji ode­šla na vol­nou nohu. Prosadila se neob­vykle poja­tý­mi popu­lár­ně nauč­ný­mi kni­ha­mi kom­bi­nu­jí­cí­mi pří­běh, komik­so­vé a nauč­né pasá­že. S dru­hým man­že­lem Jiřím W. Procházkou píše detek­tiv­ky pro děti i dospě­lé.

Autor: Klára Smolíková

Ilustrace: Jan Smolík

Žánr: kni­ha pro děti, věda, pozná­ní, his­to­rie

Vydáno: 2013, Vydalo nakla­da­tel­ství Albatrosmedia a.s., Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-03311-2


Foto: Albatrosmedia a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40632 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71700 KB. | 19.06.2024 - 20:00:32