Kritiky.cz > Recenze knih > Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin

Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin

349 copak ze me predni
349 copak ze me predni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příroda je tak fas­ci­nu­jí­cí, krás­ná, pros­tě úžas­ná. Kdykoli se v pří­ro­dě zasta­ví­te a začne­te pozo­ro­vat, věř­te, že vždy je na co se dívat. Přeměny vajíč­ka v dospě­lé­ho jedin­ce, ze semín­ka nád­her­ná rost­li­na, tomu říkám zázrak. Svenja Ernsten je autor­kou kni­hy Co ze mě bude? a pro­ve­de vás svě­tem růz­ných pro­měn od A až do Z. Vypravte se na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou pře­kva­pe­ní. Věřte, že roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat. Čeká vás báječ­ná podí­vá, kdy nebu­de­te chtít pře­stat si kni­hu pro­hlí­žet a číst. 

Autorka roz­pra­co­va­la růz­né pro­mě­ny zví­řat i rost­lin, tak jak tomu je doo­prav­dy v pří­ro­dě. Čeká na vás cel­kem 13 pro­měn. Z malých bílých teček se nako­nec vyvi­ne nád­her­ná čer­ve­ná mucho­můr­ka, z malič­ké­ho jadér­ka vyros­te malý sto­nek a nako­nec obrov­ský strom. Každá tato pro­mě­na je detail­ně roz­pra­co­va­ná na dvou­stra­ně, dopl­ně­na pře­hled­ný­mi obráz­ky, krát­ký­mi tex­ty i popis­ky, kte­ré vám usnad­ní ori­en­ta­ci v tex­tu.

Tuto pub­li­ka­ci bych dopo­ru­či­la rodi­čům či pra­ro­di­čům, zví­da­vých dětí, kte­ří chtě­jí své děti pře­kva­pit nád­her­nou kni­hou, dále uči­tel­kám mateř­ských škol, i základ­ních, kte­ří hle­da­jí pro své děti zají­ma­vou kni­hu, ale pře­de­vším všem milov­ní­kům pří­ro­dy růz­né­ho věku.

Kniha mě zau­ja­la svým tema­tic­kým zamě­ře­ním o pří­ro­dě, jeli­kož jí mám moc ráda a všech­ny kni­hy o ní mě vždy fas­ci­nu­jí. Publikace je sro­zu­mi­tel­ná, čte se veli­ce dob­ře, krát­ké tex­ty neod­vá­dí pozor­nost od nád­her­ných obráz­ků, kte­ré se ilu­strá­tor­ce moc poved­ly.

S kníž­kou si autor­ka i ilu­strá­tor­ka dala moc zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu. Moji syno­vé byly tou­to ency­klo­pe­dií napros­to nad­še­ni. Pokud si kni­hu dob­ře pře­čte­te a pro­hléd­ne­te spo­leč­ně s dět­mi, věř­te, že v jejich hla­vič­kách vyvsta­ne mno­ho vše­teč­ných otá­zek. Pomocí této pub­li­ka­ce pro vás bude hrač­ka na ně odpo­vě­dět.

Na 31 stra­nách zaži­je­te báječ­nou pro­cház­ku pří­ro­du, ze kte­ré se nebu­de­te chtít jen tak vrá­tit.

V kni­ze se dozví­te o pro­mě­nách mno­ha zví­řat i rost­lin. Např. sle­pi­ce, motýl, chroust, váž­ka, žába, polár­ní liš­ka, dále také tuli­pán, pam­pe­liš­ka, jabloň, boro­vi­ce, bram­bo­ry a mno­ho dal­ších.

Několik slov o autor­ce:

Autorka se jme­nu­je Svenja Ernsten. Už jako malá  hol­čič­ka si ráda vymýš­le­la pří­běhy a milo­va­la kníž­ky. Narodila se v Berlíně. Vystudovala uči­tel­ství pro základ­ní ško­ly v Münsteru, kde poslé­ze také vyu­čo­va­la na základ­ní ško­le. Dnes sama píše kníž­ky pro děti, v nichž svým dvě­ma rato­les­tem ráda vysvět­lu­je svět kolem nás.

Ilustrátor se jme­nu­je Tobias Pahlke. Když mu byly čty­ři roky, při sbí­rá­ní borůvek se sám od sebe nau­čil roz­po­znat užov­ku oboj­ko­vou, sle­pý­še a zmi­ji. Od té doby jeho nad­še­ní pro pří­ro­du už jen rost­lo. Vystudoval design v Hamburku a od roku 2009 pra­cu­je jako ilu­strá­tor na vol­né noze a zamě­řu­je se pře­de­vším na pří­ro­du. Z jeho kre­seb číší lás­ka k ní a cit pro její pozo­ro­vá­ní.

Grafička se jme­nu­je Manuela Ancutici. K lítos­ti zúčast­ně­ných dospě­lých si zkrášlo­va­la a upra­vo­va­la kníž­ky už jako malá, zatím­co nad­še­ní pro hmyz a jiné lezou­cí potvůr­ky pří­liš nesdí­le­la. Láska ke kni­hám ji však zůsta­la. A pro­to­že jí prá­ce na všech těch krás­ných kni­hách tolik bavi­la, dokon­ce se nau­či­la tak tro­chu mít ráda hmyz.

Kniha je urče­na dětem od 4 let a nejen jim.

Autor: Svenja Ernsten

Přeložila: Barbora Špundová

Ilustrace: Tobias Pahlke

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno

Počet stran: 31

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-88316-70-1


Foto: Nakladatelství Kazda s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69649 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72079 KB. | 25.04.2024 - 10:23:53