Kritiky.cz > Recenze knih > Zahrady od Dany 2- jak na problémy v zahradě

Zahrady od Dany 2- jak na problémy v zahradě

A101C0N0003845 zahrady 2 2d
A101C0N0003845 zahrady 2 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mně dostá­vá pub­li­ka­ce s názvem Zahrady od Dany 2, jejíž autor­kou je Dana Makrlíková, báječ­ná mode­rá­tor­ka, edi­tor­ka a archi­tekt­ka. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Publikace je roz­dě­le­na na 10 kapi­tol. Autorka vás sezná­mí se základ­ní­mi prin­ci­py, jak zalo­žit zahra­du, jak pečo­vat o keře, trval­ky, co vše k tomu bude­te potře­bo­vat. Kniha je plná foto­gra­fií, růz­ných plán­ků, jak daná zahra­da či záho­nek vypa­dá, jaké  rost­li­ny volit. Dále také, jak vypa­dá les­ní zahrád­ka, ve sva­hu či roman­tic­ká zahra­da. Předposlední  kapi­to­lu autor­ka věno­va­la nej­čas­těj­ším pro­blé­mům, kte­ré v zahra­dě mohou nastat. Poslední kapi­to­la je oprav­du k poko­chá­ní. Najdete zde ukáz­ku stro­mů, keřů i růz­ných trva­lek. Publikace je nád­her­ná. Její čte­ní, ale pře­de­vším pro­hlí­že­ní jsem si moc uži­la. Autorka je zku­še­ná archi­tekt­ka, kte­rá vás zasvě­tí do tajů zahrad, vel­mi podrob­ně, s noble­sou. Jelikož jsem vel­ký milov­ník zahrad, mám moc ráda prá­ci na své zahra­dě, tak tato pří­ruč­ka pro mě byla vel­kým pohla­ze­ním po duši. Minulý týden jsem dokon­či­la osá­ze­ní své okras­né zahra­dy a v této kni­ze jsem se inspi­ro­va­la hod­ně. Miluji ty krás­né bar­vy keřů a stro­mů, nesmír­ně mě uklid­ňu­je pra­co­vat s hlí­nou, růz­ně trval­ky kom­bi­no­vat, pečo­vat o ně, zalé­vat, ale hlav­ně se v létě i na pod­zim rado­vat z jejich nesku­teč­ných barev, kte­ré pří­ro­da roz­hod­ně nabí­zí. Ještě v lis­to­pa­du mě hor­ten­zie nesta­či­ly udi­vo­vat svou krá­sou. Pojďte se s tou­to kni­hou inspi­ro­vat, dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí, kte­ré nám pomo­hou vytvo­řit tu nej­krás­něj­ší zahra­du, ale pře­de­vším poko­chat vel­kým množ­stvím foto­gra­fií, kte­ré tato pří­ruč­ka nabí­zí. Určitě by nemě­la chy­bět ve vaší kni­hov­nič­ce. Já si ji moc uží­vám a pořád se k ní vra­cím a stá­le v ní nachá­zím něco nové­ho.

Kniha je vel­mi prak­tic­ká, zalo­že­ná na zku­še­nos­tech autor­ky, kte­ré vám vel­mi pou­ta­vou for­mou pře­dá. Najdete zde osa­zo­va­cí plá­ny pro jed­not­li­vé dru­hy zahrad s podrob­ným sezna­mem daných rost­lin.

Kniha je urče­na všem milov­ní­kům zahrad, jak těm zku­še­ným, kte­ří hle­da­jí růz­né vychy­táv­ky, ale i těm úpl­ným začá­teč­ní­kům, kte­rým pora­dí úpl­ně od zákla­dů. Každý si zde najde to své.

Ukázka z kni­hy:

Máte-li před­sta­vu, že zalo­ží­te zahra­du, a tím je vše u kon­ce, asi vás zkla­mu. Zahrada je totiž nikdy nekon­čí­cí pří­běh, něco moc pře­ros­te, něco zahy­ne a kaž­dý rok je potře­ba mno­hé zdo­ko­na­lo­vat. Dokonce i lidé v Holandsku nebo v Anglii jsou zvyklí na to, že zahra­du po něko­li­ka letech celou předělají- a těší se na novou podo­bu. Pokud jste kou­pi­li sta­rý dům se zahra­dou nebo jste se roz­hod­li po něko­li­ka letech od zalo­že­ní své zahra­dy pro její rekon­struk­ci, je to vždy doce­la nároč­ný úkol. Rekonstruovat zahra­du je v mno­hém vel­mi podob­né rekon­struk­ci domu- v obou pří­pa­dech musí­te pro­mě­nu při­způ­so­bit urči­tým prv­kům a situ­a­ci, kte­ré jsou již dány.

Při pře­stav­bě zahra­dy máte dvě mož­nos­ti: buď celou sta­rou zahra­du odstra­ní­te, násled­kem čehož ovšem nezů­sta­ne v pod­sta­tě nic a začí­ná­te ve stej­ném bodě, jako bys­te tvo­ři­li zahra­du novou. Anebo zku­sí­te to, co by měl udě­lat správ­ný archi­tekt při rekon­struk­ci domu: původ­ní stav a dis­po­zi­ce a on se sna­ží zacho­vat ori­gi­nál­ní prv­ky a dále je roz­ví­jí.

Vše samo­zřej­mě v koneč­ném důsled­ku zále­ží na vašem vku­su a před­sta­vách.

Několik slov u autor­ce:

Dana Makrlíková vystu­do­va­la čes­kou země­děl­skou uni­ver­zi­tu a Technickou uni­ver­zi­tu v Liberci. Vedle půso­be­ní v médi­ích v roli mode­rá­tor­ky a edi­tor­ky zpráv našla brzy uplat­ně­ní coby zahrad­ní archi­tekt­ka a vrá­ti­la se tak k oblas­ti, kte­rou vystu­do­va­la. Ostatně ani na tele­viz­ní obra­zov­ce neztra­ti­la s téma­tem kon­takt. Pro Přemka Podlahu toči­la repor­tá­že a psa­la scé­nář a mode­ro­va­la samot­ný pořad Receptář pri­ma nápa­dů. V České tele­vi­zi se podí­le­la na vzni­ku pořa­du Polopatě s jeho pra­vi­del­nou rubri­kou o zahra­dách. V roce 2021 pak rea­li­zo­va­la cyk­lus Mistři zahrad pro TV seznam.

Autorka: Dana Makrlíková

Fotografie: Dana Makrlíková

Žánr: osob­nos­ti, zahra­da

Vydáno: 2023,  Nakladatelství CPress v Brně, ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 207

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-4461-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49051 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71606 KB. | 22.06.2024 - 18:27:22