Kritiky.cz > Recenze knih > Ajurvéda – život v rovnováze

Ajurvéda – život v rovnováze

Ajurvéda
Ajurvéda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ajurvéda má koře­ny v indic­kých spi­sech zva­ných Védy. Nejde tedy jen o indic­kou filo­zo­fii žití, ale i nau­ku o pre­ven­tiv­ní péči o zdra­ví a léče­ní. Dle toho­to uče­ní jsou pří­či­na­mi nemo­cí chy­by v našem žití, kte­ré vychá­ze­jí z poru­še­ní pří­rod­ních záko­nů, ale i naší vnitř­ní moud­ros­ti.  Naše pod­sta­ta je slo­že­na ze tří těl – fyzic­ké­ho, ast­rál­ní­ho, kauzál­ní­ho, v západ­ním svě­tě tuto tro­ji­ci zná­me jako tělo, mysl a duše. Fyzickou for­mu má naše tělo pro­to, abychom moh­li pro­vo­zo­vat sád­ha­ny, tj. pro­spěš­né akti­vi­ty, díky nimž pocho­pí­me svá tři těla, nebo­li tři aspek­ty pod­sta­ty. Ajurvéda vidí potra­vu jako klí­čo­vý prvek pro nasta­ve­ní rov­no­váhy v našem živo­tě. Lidské tělo má podo­bu tří dóš, těles­ných typů. Ajurvéda se sna­ží o život v rov­no­vá­ze, což je pro náš život pod­stat­né.

Kniha obsa­hu­je nej­pr­ve jaký­si úvod, kde čte­ná­ře sezna­mu­je s prin­ci­py ajur­védy, její pod­sta­tou. Jsou zde vyme­ze­ny těles­né typy, kon­krét­ně sedm těles­ných typů, pro­to­že málo­kdo má v sobě pou­ze jenom jed­nu dóšu. Tři základ­ní typy jsou pak podrob­ně­ji popsá­ny, kdy nechy­bí ani test, kde si dle vzhle­du těla, ale také pova­hy a jed­ná­ní ve stre­su může­te určit vlast­ní těles­ný typ. Dále jsou více cha­rak­te­ri­zo­vá­ny jed­not­li­vé těles­né typy z pohle­du pova­hy osob­nos­ti, sexu­a­li­ty, kari­é­ry a také sezón­ních a kaž­do­den­ních čin­nos­tí, kte­ré jed­not­li­vým typům pro­spí­va­jí. V dal­ší kapi­to­le jsou roze­brá­ny chu­tě, kte­ré jsou cha­rak­te­ris­tic­ké pro jed­not­li­vé typy a potra­vi­ny jakých chu­tí by měly jed­not­li­vé typy jíst, aby byly v har­mo­nii.

Po teo­re­tic­ké čás­ti násle­du­je kapi­to­la Ajurvéda v pra­xi, jež se zamě­řu­je na stra­vo­vá­ní dle těles­né­ho typu. V kni­ze je tabul­ka potra­vin pro jed­not­li­vé typy. Které z potra­vin by měly být v jídel­níč­ku hlav­ní, kte­ré jako dopl­něk a také, kte­ré potra­vi­ny by daný typ neměl jíst, pro­to­že jej osla­bu­jí. Zároveň jsou i zde infor­ma­ce, jaké potra­vi­ny jíst dle kon­krét­ní sezo­ny, někte­ré se hodí více na zimu, jiné zase na léto. Následuje pří­klad jídel­níč­ku vždy pro kon­krét­ní typ a dané roč­ní obdo­bí.

Následují  infor­ma­ce o tom, jak jíst, jak při­pra­vo­vat potra­vi­ny, jak by měla vypa­dat naše kuchy­ně, že nemá­me vařit, pokud máme v sobě nega­tiv­ní emo­ce apod. Čtenáři jsou před­lo­že­ny i infor­ma­ce o základ­ních potra­vi­nách, v čem je jejich síla, komu pro­spí­va­jí. Doplněny jsou pro jed­not­li­vé typy i běž­né ritu­á­ly, kte­ré bychom v urči­tou den­ní dobu do své­ho živo­ta měli začle­nit. Závěr kni­hy před­klá­dá uni­ver­zál­ní hod­no­ty, nebo­li nepsa­ný kodex správ­né­ho jed­ná­ní.

Kniha jis­tě zaujme kaž­dé­ho, kdo má zájem o zdra­vý život­ný styl, o život v rov­no­vá­ze a v sou­la­du se sebou samou. Zaujme i ty, kte­ří hle­da­jí novou ces­tu ve svém stra­vo­vá­ní a ajur­véda je jed­nou z ces­tou, kte­rou se lze vydat. V kni­ze zájem­ci nalez­nou dosta­tek infor­ma­cí, ať už základ­ní teo­re­tic­ké infor­ma­ce, tak i spous­tu prak­tic­kých rad do živo­ta, pře­de­vším co se týče správ­né­ho stra­vo­vá­ní. Kniha mi při­jde hod­ně zají­ma­vá a pří­nos­ná.


Autor: Tiwari Maya

Nakladatelství: Alferia

Počet stran: 320

Žánr: Alternativní život­ní styl, zdra­ví, stra­va

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49003 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71517 KB. | 23.06.2024 - 11:11:44