Kritiky.cz > Recenze knih > Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání

Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání

107360 350 0 fit
107360 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky? Milujete komiksy? Chcete se spo­leč­ně s dět­mi vrá­tit do dět­ských let a zažít báječ­ná dob­ro­druž­ství s Bobem a Bobkem a poznat při­tom nej­růz­něj­ší povo­lá­ní? Libor Adam s kolek­ti­vem dal­ších auto­rů při­pra­vil báječ­nou kni­hu s názvem Bob a Bobek na návštěvě, kte­rou vyda­lo Nakladatelství Grada pod znač­kou bam­book. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te? Celkem 9 pří­bě­hů, cel­kem 9 povo­lá­ní, kte­ré si může­te spo­leč­ně s Bobem a Bobkem vyzkou­šet na vlast­ní kůži. Dozvíte se, jak to vlast­ně u jed­not­li­vých povo­lá­ní vypa­dá, co děla­jí, co ke své prá­ci potře­bu­jí a nejen to. Jelikož Bobkovi se jako vždyc­ky nechce z toho krás­ně vyhřá­té­ho klo­bou­ku vstá­vat a ješ­tě by moc ráda spal, Bob ho musí správ­ně namo­ti­vo­vat, aby vyle­zl a něco s ním pod­ni­kl. Jenže Bobek má smy­sl pro kom­pli­ka­ce a potí­že, musí vždy Bob pomo­ci a z něja­ké té šla­mas­ti­ky ho vytáh­nout. Jsou to pře­ci par­ťá­ci do nepo­ho­dy, kte­ří si musí pomá­hat. Pojďte se spo­leč­ně se mnou a tím­to báječ­ným komik­sem užít ty nej­lep­ší dob­ro­druž­ství, podí­vat se, jak to vlast­ně cho­dí u léka­ře, na drá­ze, v auto­buse, v kuchy­ni, v zahrad­nic­tví, u hasi­čů, jak se pra­cu­je v dole nebo se vyprav­te na dlou­hou ces­tu do kosmu nebo se staň­te spo­leč­ně s Bobem a Bobkem na chví­li her­cem. Na 80 stra­nách si Bob a Bobek vyzkou­ší, jak nároč­ná, mož­ná i nebez­peč­ná jsou jed­not­li­vá povo­lá­ní. Proto se budou o tom více radě­ji vra­cet do své­ho vyhřá­té­ho klo­bou­ku.

Tento komiks je napros­to báječ­ný pro všech­ny malé děti, kte­ré mají různá přá­ní i tou­hy být pope­lá­řem, hasi­čem nebo mož­ná kos­mo­nau­tem. Na vlast­ní oči mohou poznat jed­not­li­vá povo­lá­ní a spo­leč­ně s Bobem a Bobkem, s posta­va­mi, kte­ré zna­jí z večer­níč­ku, si užít mno­ho dob­ro­druž­ství a při­tom se poba­vit.

Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná s malým množ­stvím tex­tu urče­na dětem od 5 let, kdy už poma­lu děti zvlá­da­jí pozná­vat prv­ní pís­men­ka. Kniha vyža­du­je i účast rodi­čů, kdy děti pro­hlí­že­jí a rodi­če čtou krát­ké tex­ty s dra­ma­tič­nos­tí v hla­se a spo­leč­ně si o pří­bě­hu poví­da­jí, pro­to je oprav­du báječ­ná. Díky ní děti pro­cvi­ču­jí zra­ko­vé vní­má­ní, slov­ní záso­bu i logic­ké myš­le­ní. Doporučím jí všem dětem i dospě­lým pro spo­leč­né chvil­ky čte­ní. Také milov­ní­kům růz­ných povo­lá­ní i večer­níč­ko­vých postav Boba a Bobka.

Jelikož se letoš­ní škol­ní rok chys­tá­me s děti mít pro­jek­to­vé týd­ny na téma povo­lá­ní, tato kni­ha se bude oprav­du hodit a těším se, až jí děti popr­vé uvi­dí a budou mít z ní radost.

Autor: Libor Adam a kolek­tiv

Ilustrace: Martin „Skam“ Krejčí

Žánr: čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2018, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-0736-0


Foto: Grada Publishing a.s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23465 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72048 KB. | 13.04.2024 - 15:28:53