Kritiky.cz > Recenze knih > Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti

Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti

a101a0F0001073 Sovi posta 2d
a101a0F0001073 Sovi posta 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Máte rádi kni­hy o zví­řa­tech? Cestujete rádi? Chcete poznat mno­ho zají­ma­vých zemí? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Anna Schlindenbuch je autor­kou kni­hy Soví poš­ta. 

Noe zapo­me­ne Áju ve vla­ku a ta se pus­tí na obje­vo­vá­ní mno­ha zemí. Ze svých cest posí­lá pohled­ni­ce domů. Sovička Ája pro­ces­tu­je cel­kem 10 zemí a zaži­je spous­tu dob­ro­druž­ství, ochut­ná mno­ho dob­rot, pozná něko­lik kul­tur i zají­ma­vých lidí. Čekají vás tyto země: Česká repub­li­ka (Praha), Rakousko, Maďarsko (Budapešť), Itálie (Řím), Španělsko, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Německo a Polsko. Podaří se sovič­ce oble­tět všech­ny země a najít tak ztra­ce­né mapy? Co všech­no na svých cestách zaži­je? Pohodlně se usaď­te, dob­ro­druž­ství prá­vě začí­ná.

Poznejte evrop­ské met­ro­po­le, pomo­cí pohled­nic, kte­ré sovič­ka Ája posí­lá ze svých cest. Na 96 stra­nách dob­ro­druž­né­ho čte­ní je cel­kem 14 kapi­tol. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te návod na výro­bu poš­tov­ní schrán­ky a jak poslat pohled­ni­ci.

Kniha je urče­na pro děti od 6 let.

Kniha se mně moc líbi­la. Když jsem ji vidě­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství, moc jsem si ji přá­la mít doma a pře­číst si ji. Mám moc ráda ces­to­vá­ní a ráda se dozví­dám zají­ma­vos­ti z růz­ných kul­tur. Jelikož mám ve tří­dě v mateř­ské ško­le jako mas­ko­ta sovič­ku, kni­ha Soví poš­ta byla jas­ná vol­ba. Je plná zají­ma­vos­tí, hez­kých ilu­stra­cí, růz­ných map i pamá­tek. Nechybí zde i úko­ly, při kte­rých si s dět­mi ově­ří­te, zda jste dob­ře poslou­cha­li. Velice se mně líbi­lo, že autor­ka uved­la růz­né pokr­my a co je pro danou zemi typic­ké, což je pro děti lépe zapa­ma­to­va­tel­né. Kniha je vel­mi dob­ře gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Po jejím ote­vře­ní na vás doslo­va „dých­ne“ his­to­rie dané desti­na­ce. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Textu není pří­liš, tak­že kni­hu oce­ní i začí­na­jí­cí čte­ná­ři.

Doporučím ji všem ces­to­va­te­lům, dětem, ale i dospě­lým, co mají rádi ces­to­vá­ní, ale zví­řa­ta. Také uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, kte­rým se bude hodit do výu­ky a pro prá­ci s dět­mi.

Velké plus dávám této pub­li­ka­ci za růz­né úko­ly, hádan­ky či kví­zy, kte­ré jsou uve­de­ny na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly, pro­to­že tím dává mož­nost dětem si zapa­ma­to­vat, co si v kni­ze pře­čet­ly a uvě­do­mit si ty nej­dů­le­ži­těj­ší momen­ty ces­to­vá­ní sovič­ky Ájinky.

Ukázka z kni­hy:

Poslední dopo­led­ne v Paříži Ája sedě­la na lavič­ce v Lucemburských zahra­dách a pře­mí­ta­la, jak se dopra­ví do Londýna. Lákalo ji svést se vla­kem, ale bála se ces­ty tune­lem pod mořem. Nakonec se radě­ji spo­leh­la na svá kří­d­la a vyra­zi­la seve­ro­zá­pad­ním smě­rem k moři. Na pobře­ží chví­li váha­la, zda se vydat na vyso­ké vlny. Pak si ale vzpo­mně­la, že v tele­vi­zi vidě­la plav­ky­ni, kte­rá moře mezi Anglií a Francií pře­pla­va­la a řek­la si, že pře­le­tět ho musí být hrač­ka. A za hodi­nu už ji víta­lo ústí řeky Temže, kte­rá ji doved­la až do Londýna.

Ája sly­še­la, že v Anglii je všech­no tro­chu jinak. Nemají pre­zi­den­ta a vlád­ne tam krá­lov­na, řidi­či v autě sedí na opač­né stra­ně, než u nás a jez­dí vle­vo, auto­bu­sy jsou čer­ve­né a mají dvě pat­ra, pivo se neser­ví­ru­je po půl lit­rech, ale pin­tách a sova nemě­ří tři­cet cen­ti­me­t­rů, ale jed­nu sto­pu. Z úvah nad jina­kos­tí Anglie letí­cí sovič­ku vytrh­la věž sto­jí­cí upro­střed Temže, do kte­ré málem nara­zi­la. Věž měla o kou­sek dál dvoj­če a obě pode­pí­ra­ly dvou­pa­t­ro­vý most Tower Bridge.

Několik slov o autor­ce:

Anna Schlindenbuch

Vášnivá ces­to­va­tel­ka, post­cros­ser­ka a sbě­ra­tel­ka suve­ný­rů vystu­do­va­la his­to­rii, muze­o­lo­gii a etno­lo­gii, ale celý svůj pro­fes­ní život se věnu­je mar­ke­tingu. Od dět­ství ces­tu­je a za posled­ní deká­du i spo­lu se svým synem Noem. Rádi spo­lu vyrá­že­jí do evrop­ských měst, kde s obli­bou obje­vu­jí i to, co se nedo­sta­ne na strán­ky prů­vod­ců, a odkud posí­la­jí pohled­ni­ce přá­te­lům z celé­ho svě­ta.

Autorka: Anna Schlindenbuch

Ilustrace: Kateřina Čermák Brabcová

Žánr: nauč­ná belet­rie pro děti

Vydáno: 2022, Vydalo nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s. v Praze

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-204-5630-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86590 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72364 KB. | 24.05.2024 - 12:25:50