Kritiky.cz > Recenze knih > Poznáte ptáky našich zahrad – pozorujeme a určujeme celkem 100 druhů ptáků

Poznáte ptáky našich zahrad – pozorujeme a určujeme celkem 100 druhů ptáků

Ptaci
Ptaci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že vět­ši­na ptá­ků našich zahrad původ­ně obý­va­la les? Že vlaš­tov­ky muse­jí vyle­tět z hníz­da za potra­vou za den až pět­setkrát? Pokud ne, tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Poznáte ptá­ky našich zahrad, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Kazda v Brně. 

poznate ptaky nasich zahrad pozorujte a urcujte celkem 100 druhu ptaku

Co v této kni­ze vlast­ně nalez­ne­te? Především mno­ho zají­ma­vos­tí o tom, odkud ptá­ci zahrad vlast­ně pochá­ze­jí, jaké dru­hy autor na své zahra­dě viděl, co je to tzv. pta­čí hodin­ka, jak vytvo­řit ty správ­né pod­mín­ky po hnízdě­ní ptá­ků, jak ptá­ky vlast­ně správ­ně krmit. Dále zde uvi­dí­te boha­tou foto­ga­le­rii ptá­ků s uve­de­ním mno­ha zají­ma­vos­tí o nich, též jejich roz­dě­le­ní na pěv­ce, špl­hav­ce, rorý­se, sovy, holu­by, bah­ňá­ky, drav­ce a mno­ho dal­ších. Na kon­ci pub­li­ka­ce je dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra pro dal­ší zájem­ce, uži­teč­né adre­sy a odka­zy a rejstřík všech ptá­ků, kte­rý vám usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze.

Kniha se mně moc líbi­la. Publikací o ptáč­cích mám doma oprav­du hod­ně a musím říci, že tato se urči­tě poved­la. Je plná zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí ze živo­ta ptá­ků, má boha­tou foto­ga­le­rii, kte­rá vás bude bavit jen tak pro­hlí­žet a nebo se začít do zají­ma­vých odstav­ců v kni­ze. Jelikož máme na zahra­dě krmít­ko, sna­ží­me se o ptáč­ky pečo­vat, aby se jim daři­lo a u nás líbi­lo. Není nám lhos­tej­né, že v zimě nema­jí co jíst. Tato kni­ha nám bude vel­kým pomoc­ní­kem při pozná­vá­ní návštěv­ní­ků naše­ho krmít­ka i celé zahra­dy.

Autorem kni­hy je Ulrich Schmid, kte­rý je v této pro­ble­ma­ti­ce vel­ký odbor­ník.

Jaké ptá­ky zde vlast­ně může­te v boha­té foto­ga­le­rii vidět a pře­číst si o nich mno­ho zají­ma­vé­ho? Především pěn­ka­vu obec­nou, čer­ven­ku obec­nou, sýko­ru mod­řin­ku, koňa­d­ru či bab­ku, dále také kosa čer­né­ho, špač­ka obec­né­ho, zvon­ka zele­né­ho, vrab­ce domá­cí­ho a řadu dal­ších ope­řen­ců. Pojďte se spo­leč­ně se mnou a s tou­to báječ­nou pří­ruč­kou vydat na zají­ma­vou ces­tu do živo­ta nespo­čet­né­ho množ­ství ptá­ků. Věřte, že vám bude pře­chá­zet zrak z té jejich krá­sy.

Věděli jste, že trni­té keře na zahra­dě chrá­ní hníz­da ptá­ků před kočka­mi? Že ptá­ci zbož­ňu­jí kou­pá­ní a pít­ko v zahra­dě? Nebo že pra­vi­del­ným čiš­tě­ním krmít­ka může­te před­chá­zet pře­no­su nemo­cí? I tako­vé infor­ma­ce se zde dočte­te.

V kni­ze najde­te více než 400 foto­gra­fií a ilu­stra­cí.

Ukázka z kni­hy:

„Většina ptá­ků, kte­ré může­me pozo­ro­vat v zahra­dách, původ­ně obý­va­la les i dnes se v lesích vysky­tu­jí nej­hoj­ně­ji.“

Sýkora koňa­d­ra se řadí mezi nej­vý­raz­něj­ší dru­hy. Nemá sice tak sil­ný zobák jako zrno­žra­ví ptá­ci, ale své­ho dosáh­ne i jinak: seme­na si při­dr­žu­je noha­ma a ener­gic­ky do nich klo­ve. Hnízdní bud­ka pro koňa­d­ru by měla mít vle­to­vý otvor o prů­mě­ru 30-32 mm. Hlas je vel­mi roz­ma­ni­tý, že to člo­vě­ka může mást. Zpívá již od kon­ce zimy zpra­vi­dla hla­si­tým, kovo­vě zně­jí­cím a poně­kud mono­tón­ním „ci-ci-terr, ci-ci-terr“ nebo“ci-bé ci-bé.“ Běžně má dvě snůš­ky roč­ně se šes­ti až dva­nác­ti vej­ci. V létě se koňa­d­ry živí pře­váž­ně hmy­zem, v zimě čás­teč­ně pře­sed­la­jí na seme­na rost­lin, jako jsou bukvi­ce (mají-li si vybrat, dáva­jí před­nost živo­čiš­né potra­vě).

Několik slov o auto­ro­vi:

Biolog a autor vědec­kých pub­li­ka­cí Ulrich Schmid se od nej­út­lej­ší­ho mlá­dí pohy­bo­val v pří­ro­dě s dale­ko­hle­dem a lupou. V zahra­dě rodi­čů trá­vil čas v impro­vi­zo­va­né skrý­ši ved­le pít­ka pro ptá­ky: ve sta­ré dece pře­ho­ze­né pře­se něko­lik tyček, kte­ré zpev­ňo­va­ly ston­ky fazo­lu, byl otvor, kte­rým bylo mož­né pozo­ro­vat oko­lí v jeho díl­ně vzni­ka­ly důmy­sl­ně kon­stru­o­va­né, ovšem leda­by­le zho­to­ve­né hnízd­ní bud­ky, či auto­ma­tic­ká krmít­ka. Později se pro něj z této váš­ně sta­lo téměř povo­lá­ní. Několik let strá­vil na pta­čích ost­ro­vech na pobře­ží Severního moře pozo­ro­vá­ním táh­nou­cích ptá­ků. V sou­čas­nos­ti vede oddě­le­ní komu­ni­ka­ce ve Státním pří­ro­do­vě­dec­kém muzeu ve Stuttgartu, zamě­ře­né na vzdě­lá­vá­ní a prá­ci s veřej­nos­tí. Vyšla mu již celá řada pub­li­ka­cí.

  •  
  • Autor: Ulrich Schmid
  • Přeložila: Lenka Pučalíková
  • Žánr: pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství Kazda, Brno
  • Počet stran: 192
  • Vazba kni­hy: paper­back, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-88316-91-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48255 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72134 KB. | 25.04.2024 - 11:38:43