Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > David Prachař: Herecký talent a rodinné vazby ve světě filmu a divadla

David Prachař: Herecký talent a rodinné vazby ve světě filmu a divadla

Photo © Archiv TV Nova / Tomáš Martínek
Photo © Archiv TV Nova / Tomáš Martínek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David Prachař, talen­to­va­ný čes­ký herec, v posled­ních letech zane­chal výraz­ný otisk v čes­kém fil­mo­vém a tele­viz­ním prů­mys­lu. Jeho role jsou roz­ma­ni­té a věro­hod­né, což mu zís­ká­vá uzná­ní divá­ků i kri­ti­ky. V násle­du­jí­cím člán­ku se podí­vá­me na někte­ré z jeho význam­ných rolí a zají­ma­vos­ti z jeho herec­ké kari­é­ry.

Film „Buď chlap!“ (2023) výraz­ně zau­jal fanouš­ky. V něm hra­je David Prachař otce posta­vy, kte­rou ztvár­ňu­je jeho vlast­ní syn Jakub Prachař. Tato dvo­ji­ce vytvá­ří vře­lý a auten­tic­ký vztah, což divá­kům při­ná­ší neo­pa­ko­va­tel­ný fil­mo­vý záži­tek.

Dalším zají­ma­vým pro­jek­tem je „Vyšehrad: Fylm“ (2022), kde se David Prachař obje­vu­je jako vel­ký fanou­šek fot­ba­lo­vé­ho klu­bu Slavia, stej­ně jako posta­va Miloše ve fil­mu. Tato role uka­zu­je herec­kou vše­stran­nost Prachaře, kte­rý doká­že auten­tic­ky pře­nést city a nad­še­ní svých postav na plát­no.

V seri­á­lu „Slunečná“ (2020) jsme moh­li sle­do­vat uni­kát­ní situ­a­ci, kdy se na obra­zov­ce setka­li nejen býva­lí part­ne­ři Dana Batulková a David Prachař, ale také Lucie Benešová a Filip Blažek. Tato neob­vyk­lá kon­ste­la­ce her­ců při­da­la seri­á­lu dal­ší roz­měr a divá­ci si moh­li vychut­nat che­mii, kte­rá vznik­la mimo kame­ru.

V roce 2017 došlo k pře­kva­pi­vé­mu ukon­če­ní Prachařovy účas­ti v seri­á­lu „Specialisté“, kde jej nahra­dil Martin Dejdar. Důvodem byly jeho závaz­ky v Národním diva­dle a dal­ších diva­del­ních pro­jek­tech. Tato roz­hod­nu­tí však nezpo­ma­li­la Prachařovu kari­é­ru, a jeho násle­du­jí­cí role potvr­zu­jí jeho anga­žo­va­nost a talent.

Ve fil­mu „Příběh kmo­t­ra“ (2013) jsme moh­li vidět Prachaře v roli osob­ní­ho stráž­ce posta­vy Františka Mrázka. I přes to, že tato role byla původ­ně urče­na Marku Igondovi, Prachař doká­zal při­nést do posta­vy svůj vlast­ní styl a cha­rak­ter.

V minu­los­ti jsme moh­li sle­do­vat Davida Prachaře také v his­to­ric­kém seri­á­lu „Ať žijí rytí­ři!“ (2009), kde ztvár­nil posta­vu Martina z Vamberka. Jeho schop­nost vnést do stře­do­vě­ké­ho pro­stře­dí auten­tič­nost a pře­svěd­či­vost opět potvr­di­la jeho herec­ký talent.

Zajímavým momen­tem v jeho kari­é­ře je také jeho účast ve fil­mu „Všechny krá­sy živo­ta“ (1990), kde ztvár­nil posta­vu asi­s­ten­ta Besta. Film zís­kal pres­tiž­ní Nobelovu cenu za objev inzu­li­nu, což před­sta­vu­je jedi­neč­ný moment v his­to­rii léč­by dia­be­tu.

Z osob­ní­ho živo­ta Davida Prachaře může­me vytu­šit, že jeho rodi­na hra­je v jeho živo­tě význam­nou roli. Jeho syn František Prachař je také v oblas­ti diva­dla, což uka­zu­je na kul­tur­ní a umě­lec­kou rodin­nou tra­di­ci.

Celkově lze říci, že David Prachař pat­ří mezi význam­né osob­nos­ti čes­ké­ho fil­mu a diva­dla. Jeho schop­nost při­nést do kaž­dé role auten­tič­nost a emo­ci­o­nál­ní hloub­ku z něj činí oblí­be­né­ho her­ce u širo­ké veřej­nos­ti.

Zdroj: Čsfd.cz

Photo © Archiv TV Nova / Tomáš Martínek


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41527 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72120 KB. | 24.04.2024 - 12:46:56