Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nadějné lví­če to dotáh­lo do fil­mu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic nevi­děl celý, ale nepo­čí­tal jsem, že by se z Laviho od 6. epi­zo­dy stal intro­vert­ní inte­lek­tu­ál. A počí­tal jsem správ­ně! Julius Lavický, fot­ba­lo­vé alte­re­go her­ce Jakuba Štáfka, je i ve svém fyl­mu stej­né hova­do, jako v sery­á­lu.

BEZ HLUCHÝCH PASÁŽÍ
Měl jsem oba­vy, jak se tvůr­ci popa­su­jí s fil­mo­vým for­má­tem, kde citel­ně naros­te sto­páž a bude potře­ba něja­ká ústřed­ní dějo­vá lin­ka. Ta tu sice je, a i když (dle mého názo­ru) hod­ně cha­tr­ná, musím uznat, že fil­mo­vé­mu Vyšehradu za celou dobu nespad­ne řetěz a divák je ušet­řen hlu­chých míst.

KAMEŇÁK PRO KOPAČKY
Otázkou je, zda vám to, čím je vypl­ně­no 105 minut “děje” bude sta­čit ke štěs­tí. Laviho milu­ju a jsem pře­svěd­čen, že jeho posta­vu potře­bo­val nejen čes­ký film, ale pře­de­vším fot­bal. Přesto si nesty­dím při­znat, že Vyšehrad: Fylm je vlast­ně jen vari­a­cí na Troškův Kaměňák. Před kame­rou je to doslo­va estrá­da zná­mých spor­tov­ců, kte­rá však postrá­dá hlub­ší smy­sl.

Tvůrci hází před kame­ru jeden vtip za dru­hým a čas­to je až bolest­ně vidi­tel­né, jak se děj ohý­bá prá­vě tak, aby se dala pronést něja­ká hláš­ka. Čitelné a oče­ká­va­tel­né. Lavi pře­ce umí lep­ší fine­sy! Ty se mu naštěs­tí daří ale­spoň v never­bál­ní rovi­ně, kde dojde na momen­ty, kte­rým jsem se smál ješ­tě dlou­ho po skon­če­ní fil­mu (pobli­tý tchán na WC).

FILOZOFIE KULATÉHO NESMYSLU
Smutnou teč­kou je fakt, že zda­le­ka nej­vtip­něj­ší a záro­veň nej­hod­not­něj­ší pro­slov fil­mu je pou­hou parafrá­zí diva­del­ní hry Sudí. Lavi pros­tě nemá hloub­ku a chy­bí mu ori­gi­na­li­ta. Je to hova­do, kte­ré­mu se člo­věk smě­je pro jeho tupost a prvo­plá­no­vost. Ta vychá­zí z kopí­ro­vá­ní život­ní­ho sty­lu vybra­ných spor­tov­ců a jejich exce­sů.

Náročnější divák bude vní­mat, že Vyšehrad: Fylm je pro­mar­ně­nou šan­cí uká­zat na někte­ré feno­mé­ny v naší spo­leč­nos­ti i spor­tu dale­ko tref­něj­ší a rýpa­věj­ší for­mou. Tady se řadím ke zkla­ma­ným. Na dru­hou stra­nu si Filmfanatic doká­že užít výpla­cho­vou podí­va­nou ze svě­ta kopa­ček, pro­to­že ho sám dob­ře zná. Kam bude­te pat­řit vy? Na to vám odpo­ví už váš vztah k sery­á­lo­vé­mu Lavimu.


Podívejte se na hodnocení Vyšehrad: Fylm na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61192 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72323 KB. | 24.05.2024 - 02:36:30