Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyšehrad: Fylm - 60 %

Vyšehrad: Fylm - 60 %

VF
VF
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stej­ný dement, ale zača­lo se mu koneč­ně dařit. A to jak ve fot­ba­lo­vém, tak v osob­ním živo­tě. S Vyšehradem postou­pil do dru­hé ligy, kde vede tabul­ku střel­ců, opět po něm poku­ku­jí zámož­něj­ší klu­by, dokon­ce požá­dal o ruku svou pří­tel­ky­ni Lucii (Šárka Vaculíková)), sest­ru Jardy... Na svat­bě, kte­rá stá­la maj­lant, ale zjis­tí, že má už osmi­le­té­ho syna Richarda (Jakub Jenčík), což novo­man­žel­ku roz­hod­ně nepo­tě­ší. Nedostatek finan­cí se roz­hod­ne řešit půjč­kou od ne zrov­na čest­né par­ty, záro­veň se sna­ží nepři­jít o man­žel­ku hned ve sva­teb­ní den, posta­rat se o dítě, což je mu na hony vzdá­le­né, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s prak­ti­ka­mi jis­té­ho fot­ba­lo­vé­ho Taťky (Miroslav Hanuš)... 

Seriálový Vyšehrad se stal feno­mé­nem, kdy se dalo těž­ce věřit tomu, že dal po 10 epi­zo­dách své­ho seri­á­lu Julis ´´ Lavi ´´ Lavický divá­kům sku­teč­ně posled­ní sbo­hem. Místo nových epi­zod ovšem došlo na roz­hod­nu­tí, že se Lavi vrá­tí v celo­ve­čer­ním Vyšehradu s názvem Vyšehrad: Fylm. A krom dal­ší­ho fot­ba­lu, orgií a omam­ných látek ten­to­krát dojde i na otcov­ské povin­nos­ti. Po vzo­ru Okresního pře­bo­ru a Kanceláře Blaník se tak Vyšehrad dočkal fil­mo­vé­ho upgra­deu. Měla ovšem rea­li­za­ce smy­sl?

Bylo vel­mi snad­né se obá­vat, že fil­mo­vý Vyšehrad ve finá­le bude půso­bit jako 2. série sestří­ha­ná do jed­no­ho fil­mu, kdy půjde o sérii samo­stat­ných pří­bě­hů, kte­ré by snad jen mohl spo­jo­vat nale­ze­ný syn a čachry s fot­ba­lo­vý­mi neka­lý­mi prak­ti­ka­mi. Velmi milým pře­kva­pe­ním je tak fakt, že u Vyšehrad: Fylmu fun­gu­je něco jako funkč­ní dra­ma­tur­gic­ká stav­ba a Vyšehrad: Fylm má sku­teč­ně pří­běh, kte­rý jde z bodu A do bodu Z. Po vzo­ru Vyšehradu poté pla­tí, že člo­věk nemu­sí být nut­ně zapá­le­ným fanouš­kem fot­ba­lu, aby si humor ve fil­mu užil. Stačí jen tro­cha toho vše­o­bec­né­ho pře­hle­du a sle­do­vat, že Vyšehrad: Fylm roz­hod­ně není pohro­ma.

Vyšehrad: Fylm
Photo © Bioscop

Kromě ústřed­ní­ho obsa­ze­ní, pře­de­vším před­sta­vi­te­le Laviho a auto­ra seri­á­lu Jakuba Štáfka se od seri­á­lu vrá­til i reži­sér Martin Kopp. Díky vět­ší­mu roz­počtu náh­le fil­mo­vý Vyšehrad mohl být draž­ší, vel­ko­le­pěj­ší a jít ješ­tě o kou­sí­nek dál. To potvr­dil i před­sta­vi­tel mana­žé­ra Jardy Jakub Prachař, kte­rý osob­ně ozna­čil Vyšehrad: Fylm za novo­do­bý tre­zo­ro­vý film, kte­rý jis­tou dobu žád­ná tele­vi­ze nechtě­la (nako­nec ta milá povin­nost padla na TV Nova). Styl humo­ru zůstá­vá stej­ný jako u seri­á­lu, jen jde sku­teč­ně o tro­chu dál. A pak jen sejde na tom, jak moc vám ten více­mé­ně neko­rekt­ní humor při­jde vtip­ný.

Vyšehrad: Fylm by při­tom chtěl tak tro­chu být i sati­rou, kdy si pře­de­vším rýp­ne do toho, jak neka­lé prak­ti­ky vlast­ně ve fot­ba­lu panu­jí z vyš­ších míst.  Už v 10. díle seri­á­lu zazně­la věta ´´ Já se nechci dožít doby, kdy budu cho­dit na fot­bal, aniž bych věděl, jak to dopad­ne ´´. Filmový Vyšehrad: Fylm jde v tom­to ohle­du ješ­tě dál a v jeden moment jed­na stě­žej­ní posta­va obha­ju­je ty neka­lé prak­ti­ky jako klí­če k tomu, aby fot­bal nebyl nuda. Tyhle vti­py fun­gu­jí a pře­de­vším Miroslav Hanuš je jako fot­ba­lo­vý ´´ tať­ka ´´ vyni­ka­jí­cí. Bohužel je ho ve výsled­ném fil­mu sku­teč­ně málo.

Vyšehrad: Fylm
Photo © Bioscop

Prim tak ve finá­le hra­je pře­de­vším to, jak se nezod­po­věd­ný člo­věk jako Lavi musí sta­rat o své­ho osmi­le­té­ho syna. Nebo je to spíš nao­pak? Tahle lin­ka dle oče­ká­vá­ní nikam neve­de. Lavi nevy­spě­je, zůsta­ne v pod­sta­tě stej­ným demen­tem. Těžko se dá ovšem věřit tomu, že tvůr­cům šlo o coko­liv jiné­ho. Téma zod­po­věd­nos­ti je ve fil­mu nastí­ně­ná, ve finá­le ovšem sku­teč­ně nikam neve­de. Dá se to ovšem vel­mi snad­no pocho­pit. Diváci milu­jí Laviho tako­vé­ho jaký je a něja­ká ta dvíř­ka pro pokra­čo­vá­ní nejde zni­čit radi­kál­ní pře­mě­nou cha­rak­te­ru. Především i pro­to, že se dá skr­ze Laviho nadá­le uta­ho­vat z růz­ných fot­ba­lo­vých ikon. A to nejen z Tomáše Řepky či Ladislava Vízka.

Staré zná­mé obsa­ze­ní je nadá­le fajn, pře­de­vším Jakub Štáfek je jako Lavi nadá­le nesku­teč­ně zábav­ný. Jakub Prachař se vra­cí do role Jardy (opě­tov­ná pře­mě­na z obli­če­je Jaromíra Noska v souč­tu vůbec adre­so­va­ná není) a vzá­jem­né dis­ku­ze mezi Lavim a jeho mana­žé­rem nadá­le pat­ří mezi jed­ny z nej­zá­bav­něj­ších momen­tů. Šárka Vaculíková je jako Jardova sest­ra a Laviho man­žel­ka Lucie nadá­le též vel­mi zábav­ná. Nová tvá­ře (kro­mě Mirka Hanuše také Jaroslav Plesl či David Novotný) jsou ve svých úlo­hách vel­mi fajn, opět ovšem pla­tí pře­de­vším to, že je vět­ši­na postav ste­re­o­typ­ních. Jakub Jenčík je poté vyni­ka­jí­cí vol­ba pro syna Laviho a v rám­ci celé té lin­ky krom humo­ru ve finá­le pře­kva­pi­vě fun­gu­je i cosi jako emo­ce. Převažuje v ní ovšem pře­de­vším ten neko­rekt­ní humor sáze­jí­cí pře­de­vším na to, že zhru­ba tak nějak takhle bys­te asi osmi­le­té­ho klu­ka ´´ vycho­vá­vat ´´ nemě­li.

Vyšehrad: Fylm
Photo © Bioscop

Skutečně zále­ží na tom, co už něko­mu při­jde moc a zda vám sku­teč­ně při­jde vtip­né, že někdo tla­čí hla­vu osmi­le­té­ho chlap­ce do obří­ho poprsí či to, že osmi­le­tý chla­pec své­ho otce pro­bou­zí šťou­chá­ním do hla­vy gumo­vým peni­sem. Každý má hla­di­nu humo­ru nasta­ve­nou tak tro­chu jinak, kaž­dé­mu někdy něco při­jde jako už pří­liš moc. Vyšehrad: Fylm má spous­ty vtip­ných gagů či vti­pů, v jis­tých momen­tech je ovšem dost mož­ná vidět, že někdo měl říct dost. Stěžejní je ovšem fakt, že něco tak nekom­pro­mis­ní­ho a odváž­né­ho u nás sku­teč­ně moh­lo vznik­nout. Nestrhne to vizu­á­lem, scé­ná­řem roku či čím­ko­liv, co by z Vyšehrad: Fylm udě­la­lo zásad­ní film. Strhne to tím, že něco tako­vé­ho sku­teč­ně moh­lo vznik­nout. A i skr­ze tuto odva­hu si Vyšehrad: Fylm svůj úspěch zaslou­ží.

Vyšehrad: Fylm má ve finá­le svý­mi kva­li­ta­mi blí­že k zábav­něj­ší prv­ní polo­vi­ně původ­ní­ho seri­á­lu. Není to zásad­ní film, jde ovšem o výraz­ný pří­spě­vek do ryb­níč­ku čes­kých kome­dií. Nekorektní kome­die (jako neko­rekt­ní humor sám) nevy­mí­ra­jí jen u nás, i pro­to je nut­né si kaž­dé­ho dal­ší­ho pří­dav­ku navíc vážit. Pokud bude Vyšehrad: Fylm úspěš­ný (bude) a pokud to zna­me­ná, že dojde na něja­ké to pokra­čo­vá­ní (vel­mi prav­dě­po­dob­ně), snad to i příš­tě bude ale­spoň tak­to nekom­pro­mis­ní....


Photo © Bioscop


Podívejte se na hodnocení Vyšehrad: Fylm na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06008 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71625 KB. | 24.06.2024 - 13:50:04