Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem

Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem

Hermanek
Hermanek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herec Bolek Polívka při­šel o mož­nost vybu­do­vat hotel s well­ness cen­t­rem, o far­mu v Olšanech a u řady obdi­vo­va­te­lů i o morál­ní kre­dit. Proto jedi­ná otáz­ka, kte­rou jsem si kla­dl před zhléd­nu­tím „dvoj­ky Dědictví“ zně­la, při­šel i o smy­sl pro humor?

Jakkoliv je mi to nemi­lé napsat, do znač­né míry ano. Scénář, kte­rý vytvo­řil pro pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho „Dědictví“, je bez jaké­ho­ko­liv nové­ho nápa­du a o žád­né dědic­tví v něm nejde. Slovem, kte­ré sym­bo­li­zo­va­lo drzost prvo­ti­ny, se neú­čel­ně plýtvá. Nad dějem pře­vlá­dá vata, kte­rou neo­spra­ve­dl­ní ani čas­tý pro­duct pla­ce­ment v zájmu finan­co­vá­ní fil­mu. Věčně se létá vrtu­l­ní­kem nad širou kra­ji­nou a zábě­ry vypa­da­jí jako rekla­ma na obil­ní skli­zeň.  Útulné pohle­dy na ves­nič­ku, dopro­vá­ze­né lidov­ka­mi, ne a ne skon­čit.

 Hermanek.jpg

„Dědictví II.“ má na svě­do­mí reži­sér Robert Sedláček, kte­rý zjev­ně neví kudy kam. Tam, kde ser­ví­ro­va­la Věra Chytilová v prvo­ti­ně „více Polívky“, ser­ví­ru­je Sedláček říd­kou kaši. Rozjezd fil­mu je tak uny­lý, že trvá dva­cet minut, než se pří­běh roze­běh­ne. Jako by měl reži­sér pocit, že jsme po dva­a­dva­ce­ti letech na kul­tov­ní „Dědictví“ zapo­mně­li a zbaš­tí­me coko­liv.

Jitka.jpg

Pokud už se ve fil­mu něco děje, pak jsou to obra­zo­vé i slov­ní odka­zy na „Kurvahošigutntág“ a někte­ré hláš­ky, kte­ré dří­ve zazně­ly. Nyní vyzní­va­jí vylo­že­ně trap­ně, nepa­t­řič­ně nebo nedů­vě­ry­hod­ně. Z postav „ori­gi­ná­lu“ čer­pá scé­nář do té míry, že by se s troš­kou čer­né­ho humo­ru dalo napsat, že kdo z původ­ní­ho „Dědictví“ do dneš­ních dnů pře­žil, ten si i zahrál. Naopak motiv zesnu­lé Vlastičky, je zce­la zby­teč­ný, ruši­vý a Dagmar Havlová v něm opět potvr­zu­je, že role potrh­lých a ke vše­mu svol­ných holek jí šly na tělo mno­hem lépe, než role „důstoj­ných“ dam. Motiv andě­la, kte­rý se zje­vil na kon­ci ori­gi­ná­lu a umoc­nil nad­sáz­ku, s jakou byl ori­gi­nál vytvo­řen, je deval­vo­ván na napros­to samo­ú­čel­ný motiv posta­vou všu­de se obje­vu­jí­cí­ho ducha ženuš­ky, kte­rá posta­vi­la do latě nespou­ta­né­ho bura­na. Vždyť, začít zno­vu chlastat lze i z jiných důvo­dů, než jako důkaz truch­le­ní. Tím spíš, když dří­ve Bohuš k nezří­ze­né­mu pití žád­ný důvod nepo­tře­bo­val.

BolekAPecha.jpg

Na dru­hou stra­nu zůstal Bolek Polívka skvě­lým kome­di­ál­ním her­cem, kte­rý umí „vynést vtip“ v momen­tě, kdy už v něj nikdo nedou­fá a mimem, kte­ré­mu sta­čí pohyb těla nebo výraz obli­če­je, aby se divák zasmál. Škoda, že je v menu, kte­ré dvoj­ka „Dědictví“ nabí­zí, tak málo Polívky, pro­to­že někte­ré momen­ty, pře­de­vším tam, kde se Bohuš Stejskal nechá­vá strh­nout k dří­věj­ší­mu roš­ťác­tví a Bolek Polívka k živo­čiš­né­mu herec­tví, jsou vyni­ka­jí­cí. Stejně bla­ho­dár­ně ve fil­mu půso­bíArnošt GoldflamJiří Pecha a dokon­ce i Karel Gott, jak­ko­liv je jeho pří­tom­nost samo­ú­čel­ná. Ve chví­li, kdy začne zpí­vat lidov­ku a je vidět jeho nehy­nou­cí nad­še­ní, najed­nou jako­by neva­di­lo, že „jsme všich­ni zestár­li“. Jen kdy­by se méně „hrá­lo“ a her­ci i celý film by byli více sebou samý­mi.

Gott.jpg

Právě těch něko­lik skvě­lých momen­tů, kdy se divák poba­ví a zasmě­je, dělí v mých očích film„Dědictví aneb Kurva se neří­ká“ od pro­pa­dá­ků, jaký­mi byli v posled­ní době jiná zby­teč­ná pokra­čo­vá­ní kdy­si kul­tov­ních fil­mů, či seri­á­lů „Sněženky a machři po 25 letech“, „Nemocnice na kra­ji měs­ta“ nebo „Sanitka“ a sta­ví jej v mém žeb­říč­ku hod­no­ce­ní na o fous vyš­ší stu­pí­nek. Ale jak­ko­liv jsem si rád při­po­mněl posta­vy a scén­ky, kte­ré se mi kdy­si tak líbi­ly, nic to nemě­ní na mém názo­ru, že by bylo fajn, kdy­by tvůr­ci upus­ti­li od dal­ších poku­sů vzkří­sit sta­ré legen­dy ve jmé­nu snad­né­ho výděl­ku a pato­lo­gic­ké nos­tal­gie.

Moje hod­no­ce­ní: 50%

Odkaz na blog auto­ra.


Podívejte se na hodnocení Dědictví na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurvahošigutntág28. června 2020 Dědictví aneb Kurvahošigutntág Hlavní hrdina má velice proměnný charakter a nutno říci, že Bolek Polívka se role Bohumila ujal opravdu skvěle. Na počátku zde byl pouze lajdák a naprosto flegmatický vesničan, který nedal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016. Posted in Filmové premiéry
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […] Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10280 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72084 KB. | 24.04.2024 - 02:07:22