Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Dedictvi
Dedictvi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní hrdi­na má veli­ce pro­měn­ný cha­rak­ter a nut­no říci, že Bolek Polívka se role Bohumila ujal oprav­du skvě­le. Na počát­ku zde byl pou­ze laj­dák a napros­to fleg­ma­tic­ký ves­ni­čan, kte­rý nedal na alko­hol dopus­tit a kte­rý taj­ně cho­dil za hos­pod­skou Vlastičkou. Klasické lid­ské hod­no­ty mu nic neří­ka­ly a žil jen úze­mím svých Olšan a blíz­ké­ho oko­lí. Avšak Bůh vidí oprav­du všu­de a neza­po­mněl poslat Bohumilovi malý zázrak v podo­bě dědic­tví po otci, kte­ré, jak se poz­dě­ji dozví­me ve fil­mu, je vět­ší, než­li šes­ti­míst­né.

Dědictvím se odstar­to­val sled veli­ce rych­le na sebe nava­zu­jí­cích udá­los­tí, pro­to­že Bohumilova prv­ní reak­ce vypa­da­la, jako kdy­by malé děc­ko dosta­lo lízát­ko, po kte­rém už dlou­ho tou­ži­lo. Jenže jak se dalo oče­ká­vat, fleg­ma­tic­ký Bohouš má teď v „ruce“ balík pěnez o jehož hod­no­tě má jen myl­né poně­tí. Klasický pro­jev se odha­lí už v době, kdy ho „dok­tor“ vez­me na prv­ní zastáv­ku, jeho cihel­nu. Z flá­ka­če se jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku sta­ne aro­gant­ní šéf a celá scé­na půso­bí doce­la vtip­ně. Proměna se potvr­dí v momen­tě, kdy se Bohouš dosta­ne do Brna a s ote­vře­nou „hubou“ si pro­hlí­ží nemo­vi­tos­ti, kte­ré čítá jeho nový maje­tek. Suverénímu pří­cho­du do jed­no­ho z jeho obcho­dů dá koru­nu tím, když vle­ze za pult a má v plá­nu si vzít „fla­šu sli­vo­vi­ce“. Moc hez­ké je kama­rád­ství s „Kájou“, kte­rý je násled­ně paso­ván na „hňu­pa“.

Další zastáv­ka je v Bohoušově restau­ra­ci, kam jdou jako „taj­ní“ a situ­a­ce se nato­lik vyhro­tí, že číš­ník se s Bohoušem dokon­ce veřej­ně pohá­dá, číš­ník opus­tí své mís­to a naštva­ně ode­jde. V této scé­ně se poměr­ně čas­to opa­ku­je slo­vo „hňup“ a Bohouš si dokon­ce najde kama­rá­dy z řad čer­noš­ských spoluobčanů.Následně se Bohouš zase pro­mě­ní, ten­to­krát veli­ce těž­ce nese smrt své kozy Lízinky a popr­vé za sní­mek je vidět, že Bohouš není zas tak bez­cit­ný, jak vypa­dal. Ale pro­mě­na netr­vá dlou­ho, chví­li na to už je zas v hos­po­dě a zve ostat­ní pova­le­če na světác­ký výlet, kte­rý samo­zřej­mě zapla­tí on. Do vsi při­je­de dvou­poscho­ďo­vý auto­bus a chla­pi vyrá­že­jí vstříc nové­mu povy­ra­že­ní. V restau­ra­ci se pot­ka­jí s paní „dok­to­ro­vou“ Ulrychovou a zrov­na tady pro­běh­ne památ­ná věta o Bohovi, kte­rou zná kaž­dý, kdo film viděl aspoň jed­nou. Celá situ­a­ce je dost komic­ká, číš­ní­ci pro­tá­če­jí oči, Bohoušova sku­pi­na se uká­že jako ban­da křu­pa­nů a sleč­na Irenka se zčis­ta­jas­na zje­ví jako dal­ší zázrak, kte­rý byl Bohoušovi seslán.

V Marion  klu­bu se pře­kva­pi­vě již zmi­ňo­va­ná Irenka obje­ví a Bohoušovi zajis­kří oči. Hned po ní sko­čí a zare­zer­vu­je si ji na služ­by. Za chví­li je ruka v ruká­vě a „šikov­ná dcé­reč­ka“ je za chví­li jako doma v Bohoušově sta­ve­ní.
Ve fil­mu se uka­zu­jí všech­ny lid­ské vlast­nos­ti a nemá je na tri­ku pou­ze Bohouš. Vlastička, kte­rou mimo­cho­dem skvě­le zahrá­la Dagmar Veškrnová Havlová, se musí vyrov­nat s pří­cho­dem Irenky a záro­veň tak kon­ku­ren­ce, kolem kte­ré se doce­la dlou­ho Bohouš točí. A že se jí to zpo­čát­ku doce­la daří. („Nech ňa, nic nebu­de!“)
Irenka, kte­rá je vidi­tel­ně zne­chu­ce­na prv­ním pří­cho­dem mezi bura­ny, si musí zvyk­nout na to, že Bohouše neošku­be o všech­ny pení­ze, i když by si to hod­ně přá­la a kupo­di­vu se její měst­ská snobská krev neza­pře a Bohouše ke kon­ci opus­tí.
Jinak oby­va­tel­stvo obce se taky s peně­zi vyrov­ná­vá po svém, chví­li jim je Bohouš dob­rý a násled­ně závist stří­dá nená­vist a zase nao­pak.

Krasavica se usíd­lí v bará­ku a nako­nec tam skon­čí i Vlastička. Zpočátku se to neo­be­jde bez drob­ných roze­pří, ale z holek se sta­nou „kámoš­ky“ a časem se i spik­nou pro­ti Bohoušovi.Jenže jak je zná­mo, nic netr­vá věč­ně a Bohouše postih­ne rána, kte­rou o všech­no při­jde. Otec, po kte­rém pení­ze zdě­dil, byl nevlast­ní a Bohouš teď dlu­ží poměr­ně vyso­kou část­ku, kte­rou nemů­že dát dohro­ma­dy, ani kdy­by tisíc­krát chtěl. Všichni se k němu oto­či­li zády, i když nechal zavést plyn, i když kou­pil „děc­kám“ kolo­toč a Bohouš zůstal zase sám se svo­jí sta­rou „pří­tel­ky­ní“ sli­vo­vi­cí. Těžko říct, jest­li to mělo evo­ko­vat ránu osu­du jako trest za to, jak s majet­kem nalo­žil nebo jest­li to byla pros­tě špat­ná náho­da. Každopádně, po veli­ce nere­a­lis­tic­ké roz­mluvě s andě­lem se na Bohouše zno­vu usmě­je štěs­tí, práv­ník se ve vsi uká­že podru­hé a kolo­toč se může zno­vu roz­to­čit.
Původní pra­cov­ní název fil­mu byl „Štěstí je krás­ná věc“, poz­dě­ji byl pou­ží­ván název „Dědictví“ a jako posled­ní, jak film zná­me my, byla vybrá­na ver­ze „Dědictví aneb kur­va­ho­ši­gutn­tag“. Snímek je točen jako pore­vo­luč­ní a byl nato­čen v roce 1992 v býva­lém Československu. Režisérkou je Věra Chytilová a na scé­ná­ři se podí­lel také Bolek Polívka. V kinech byl film navští­ven 910 962 divá­ky a cel­ko­vě vyne­sl 15 648 087 Kč.

Vezměte ven­ko­va­na jak hrom, balík peněz, nauč­te ho pár skvě­lých hlá­šek a sle­duj­te, co se bude dít. Na tuto fin­tu vsa­di­la i paní Chytilová a vytvo­ři­la jed­nu z nej­lep­ších čes­kých sati­ric­kých kome­dií.


Foto: Česká tele­vi­ze


Podívejte se na hodnocení Dědictví na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dědictví


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […] Posted in Filmové recenze
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) společně vystudovali Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a v letech 1987 - 1991 katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské filmové a […] Posted in Profily osob
  • Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků21. prosince 2023 Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků „Film, jako je Pelíšky, vyžaduje účast výrazných hereckých osobností," říká režisér JAN HŘEBEJK. „Potřebovali jsme lidi, kteří nám postavy nejenom odehrají, ale kteří vnesou do příběhu své […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45672 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72040 KB. | 20.07.2024 - 12:40:10