Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Příšera ze starého Soulu: Jihokorejský seriál na Netflixu s lákavou kombinací sci-fi, hororu a komedie

Příšera ze starého Soulu: Jihokorejský seriál na Netflixu s lákavou kombinací sci-fi, hororu a komedie

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Sledování jiho­ko­rej­ských seri­á­lů na Netflixu je skvě­lý záži­tek. Jsou úpl­ně odliš­né od toho, na co jsme zvyklí, a v tom­to dese­ti­díl­ném seri­á­lu je skvě­le zkom­bi­no­vá­na kome­die, sci-fi a horor.

Začneme s jed­no­du­chou záplet­kou, kdy je v roce 1946, tedy kou­sek po vál­ce, maji­tel nej­vět­ší zasta­vár­ny v malém měs­tě (spí­še asi ves­ni­ce) pově­řen, aby našel ztra­ce­nou milen­ku šéfa poli­cie. Má to za úkol vyře­šit, než opad­nou kvě­ty z třeš­ní (sym­bo­lic­ky).

Během hle­dá­ní ztra­ce­né ženy zjis­tí, že není vše tak leh­ké a dob­ré, než se zdá na prv­ní pohled. Postupně se odha­lu­je vojen­ské spik­nu­tí, nelid­ské tes­to­va­ní na lidech, a dokon­ce i míst­ní vojen­ský armád­ní pro­jekt, kte­rý by měl posta­vit Japonsko zno­vu na vojen­ské výslu­ní.

V pro­sin­co­vé pre­mi­é­ře bylo na Netflixu uve­řej­ně­no prv­ních sedm dílu. Celý pří­běh vyšet­řo­vá­ní a vzá­jem­ných akcí hlav­ních hrdi­nů (vč. lás­ky) je uza­vřen a dozvě­dě­li jsme se vše potřeb­né, abychom pova­žo­va­li hlav­ní pří­běh za uza­vře­ný. Lednové tři díly pova­žuj­te za finál­ní uza­vře­né prv­ní sezó­ny. Vše už potřeb­né už víte, tak se hlav­ní posta­vy pří­bě­hu zno­vu vra­cí na mís­to činu, aby dokon­či­li svo­jí pra­cí a zni­či­li vše zlé, co se v jejich měs­tě děje. A dru­há sezó­na bude. Už se natá­čí. A to i s hlav­ní­mi posta­va­mi sezó­ny prv­ní - sko­ro všich­ni pře­ži­li.

Trochu se pro­be­ru výpra­vou celé­ho seri­á­lu. Celá ves­ni­ce z pová­leč­né­ho obdo­bí je sty­li­zo­va­ná a posta­ve­na v ate­li­é­rech. Světlo tam sví­tí a všech­ny posta­vy mají čis­té a neob­no­še­né oble­če­ní. Je vidět v celé ves­ni­ci, jaké má daná posta­va soci­ál­ní posta­ve­ní. Od nej­chud­ších, po maji­te­le zasta­vár­ny, kte­rý pat­ří mezi nej­bo­hat­ší lidi, po chudé, jako jsou „hle­da­či“ ztra­ce­ných lidí – slí­di­lo­vé.

Nesmíme zapo­me­nout i na posta­vy, kte­ré se do oku­po­va­né Jižní Koreje při­stě­ho­va­li z Japonska. Vojáci nosí cha­rak­te­ris­tic­ké vojen­ské oble­če­ní a vlád­nou­cí tří­da (tedy ženy) nosí kimo­na z nej­lep­ších látek.

Musím ale vytknout pří­liš­nou digi­tál­ní moder­ni­za­ci celé­ho měs­ta. V noci sví­tí tisí­ce barev­ných neo­nů a hlav­ně auto­mo­bi­ly a motor­ky mají moder­ní svět­la. To zna­me­ná, že náklad­ní auta mají moder­ní pří­liš svět­lé (bílé) reflek­to­ry a motor­ky pou­ží­va­jí moder­ní svět­la (žárov­ky H7). I když má hrdin­ka motor­ku, co si sama oži­vi­la z „vra­ká­če“, tak to vypa­dá jako moder­ní Harley s sajd­ká­rou (můj pocit).

Další věci, co se týká moder­ních věcí, co nepat­ří do 40. let minu­lé­ho sto­le­tí, jsem si moc nevši­ml. Jenom ten digi­tál­ní vzhled a měs­to posta­ve­né z kulis mně tro­cha depri­mo­va­lo. Nesmíme i neza­po­me­nout na tram­va­jo­vé kole­je na hlav­ní tří­dě. Nevím, zda­li by tato ves­ni­ce moh­la mít tram­va­je, ale mně to při­pa­dá blbost, že by to byl vlak? To se týká také pro­stran­ství před nemoc­ni­cí, kte­ré pros­tě je nezvykle ste­ril­ní (papun­de­klo­vé). Interiéry jsou samo­zřej­mě natá­če­ny v ate­li­é­rech. A exte­ri­é­ry, dle mého oka, také. Určitě si tvůr­ci posta­vi­li celé měs­teč­ko.

Hlavní her­ce vůbec neznám, i když je mož­né, že se sem tam obje­vi­li v Amerických fil­mech. Pro tro­še sna­hy se najdou fil­my, ve kte­rých hrá­li. Avengers: Age of Ultron, Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny, Parazit, Magnum P.I. (seri­ál). Určitě jsou v Jižní Koreji za hvězdy.

Myslím, že nám Jižní Korea do Netflixu při­nes­la dal­ší dob­rý a uni­kát­ní seri­ál, kte­ré sto­jí sle­do­vat. Je to pros­tě sci-fi v kom­bi­na­ci se zami­lo­va­ným oblou­kem. Plný vel­mi dob­ré kom­bi­na­ce love sto­ry, horro­ru a i tro­cha ulít­lé kome­die.

Hodnocení: 80 %

PS: Docela by mně zají­ma­lo, jak vzni­kl název Příšera ze staré­ho Soulu z ang­lic­ké­ho názvu Gyeongseong Creature. Má někdo nápad.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47382 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72195 KB. | 18.04.2024 - 22:51:52