Kritiky.cz > Recenze knih > Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami

Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami

Sirius
Sirius
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“

Vítězslav Nezval, Básně noci

Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i dal­ší kusy pořád­ný nářez?

O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se popr­vé dově­děl už před lety. Tehdy jsem se vysky­tl na něja­kém kniž­ním fes­ti­va­lu, kde mimo jiné v rám­ci pro­mo akce roz­dá­va­li ochut­náv­ku v podo­bě prv­ní­ho čís­la časo­pi­su Pevnost. A pokud mne paměť nekla­me, byl tam s ní roz­ho­vor nebo něja­ká repor­táž, cosi o lar­pech nebo let­ních tábo­rech zamě­ře­ných na tvůr­čí psa­ní. Už si to přes­ně nevy­ba­vu­ju a zůsta­lo mi v pamě­ti jen jmé­no a spo­je­ní s lite­ra­tu­rou a fan­tas­ti­kou.

Druhé setká­ní nasta­lo cca před půl rokem. Napadlo mě, že by neby­lo od věci udě­lat si tro­chu pře­hled o čes­ké fan­tas­ti­ce, hlav­ně té zatím nepro­fe­si­o­nál­ní, tedy napří­klad o sou­těž­ních povíd­kách ve sbor­ní­cích.

Netrvalo dlou­ho a měl jsem v ruce tři roč­ní­ky Drakobijců. Z časo­vých důvo­dů jsem pře­louskal jen jeden…ale mys­lím, že ten správ­ný. Proč? Protože kro­mě jiných kusů se zde vyskyt­la povíd­ka „Brána“, kte­rá, upřím­ně, ve spo­leč­nos­ti ostat­ních poví­dek těž­ce vyční­va­la.

Pak jsme si s Lucií rea­go­va­li na něko­lik komen­tá­řů na face­boo­ku ve sku­pi­ně pro budou­cí spi­so­va­te­le a teh­dy jsem si řekl, že by neby­lo od věci pře­číst si od ní něco dal­ší­ho…

Čekal jsem, že to bude dobré…a sple­tl jsem se, pro­to­že ta kni­ha je zatra­ce­ně dob­rá. Z něko­li­ka důvo­dů, díky kte­rým by se Sirius dle mého názo­ru nemu­sel sty­dět ani v dal­ších jazy­cích ani před zahra­nič­ním pub­li­kem.

Za prvé nejde o nesou­vi­se­jí­cí pří­pa­dy, kte­ré by byly pro­po­je­ny jen ústřed­ní­mi posta­va­mi detek­ti­vů s tajem­ným zaměst­na­va­te­lem ope­ru­jí­cícm kde­si v poza­dí. Ne, Sirius gra­du­je jako dob­ře navr­že­ný seri­ál, kte­rý postup­ně roz­ví­jí jak cha­rak­te­ry postav, tak hroz­by na dru­hé stra­ně, kte­rým je potře­ba čelit.

Ty se nescho­vá­va­jí za por­tá­ly, ale jsou pří­tom­né v růz­ných podo­bách pří­mo v našem svě­tě. Protože dal­ší svě­ty jsou koli­krát vel­mi blíz­ko, sta­čí pro­jít přes vhod­ný stín nebo kresbou na ulici…a ne vždyc­ky jso to mýty přá­tel­ské, vel­mi čas­to jsou to mini­mál­ně tvr­dí obchod­ní­ci, kte­ří oplát­kou za své služ­by chtě­jí kus vaší osob­nos­ti, pří­pad­ně minu­los­ti.

Ze sty­lu psa­ní je vel­mi dob­ře a při­ro­ze­ně znát to, čím mne okouz­li­la už Brána – Lucie si na nic nehra­je. Nesnaží se zavdě­čit té či oné sku­pi­ně čte­ná­řů, ale pros­tě při­chá­zí s mýty a legen­da­mi a ply­nu­le je zaplé­tá do akce, psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­la­ce i pro­stře­dí. A přes­ně jako podti­tul její­ho webu zní „Představ si něco, co nee­xis­tu­je.“ tak i tady si cel­kem čas­to při­pa­dá­te, jako když ved­le vás sto­jí Morfeus, vlád­ce snů, nata­hu­je k vám ruku s a úsmě­vem na tvá­ří říká: „Tohle je jen začá­tek, pojď se mnou a uká­žu ti víc.“

A to způ­so­bem, kdy jsem si za prvé kni­hu uží­val jako poma­lé popí­je­ní dob­ré whis­ky (a pro­to ji četl tak dlou­ho), za dru­hé si při čte­ní vzpo­mněl na Vzor Amberu, Pratchettův Svobodnej národ i Doctora Who nebo seri­ál Hranice nemož­né­ho.

Nevím, jest­li se něčím ze zmí­ně­né­ho Lucie oprav­du inspi­ro­va­la, ale já si na ně při čte­ní vzpo­mněl – v nej­lep­ším slo­va smys­lu – a byl jsem u podob­né­ho vytr­že­ní jako když se Matt Smith pro­há­ní s TARDISem nad Londýnem. Ani Sirius, ani Lucka se nebo­jí vyšláp­nout si vlast­ní ces­tič­ku a jít po ní s hrdos­tí, kte­rá krás­ně fun­gu­je a urči­tě ješ­tě dlou­ho bude.

Dalším obrov­ským kla­dem kni­hy je uvě­ři­tel­nost a tvor­ba atmo­sfé­ry skr­ze drob­né detai­ly. Už jen při pro­lo­gu slo­že­né­mu ze čtyř roč­ních obdo­bí jsem cítil jak moř­ské pobře­ží, mra­zi­vou plí­ži­vou hroz­bu v hlouč­ku dětí i tem­no­tu opuš­tě­né­ho domu někde v Paříži.

Napadá mě snad jedi­ná drob­ná výt­ka. Ze začát­ku jsem měl leh­ké potí­že uvě­řit mož­ná pří­liš spi­sov­ným dia­lo­gům i vnitř­ním mono­lo­gům postav, ale to je jen drob­ný detail.

Tým dvou sle­čen a dvou pánů a jejich šéfa, kte­rý jako šedá emi­nen­ce hýbě někte­rý­mi udá­lost­mi a se svý­mi zaměst­nan­ci komu­ni­ku­je téměř výluč­ně elek­tro­nic­ky.

Každý tu má svo­je síly a schop­nos­ti a kaž­dý má i něja­kou tu tem­nou minu­lost a věci, u kte­rých se nebu­de zlo­bit, když zůsta­nou hez­ky scho­va­né. Ale všich­ni jsou ochot­ni posta­vit se výzvě, ať jsou to oživlé dět­ské hry, osvo­bo­ze­ní taj­né­ho věz­ně nebo jen člo­věk, kte­ré­ho pro­vá­zí bří­mě minu­lých živo­tů.

A svět kolem vás se může vždyc­ky změ­nit, ať už jde­te lesem, nebo se jen podí­vá­te pozor­ně na hvězdy na oblo­ze…

Základní šab­lo­na: pří­pa­dy detek­tiv­ní kan­ce­lá­ře zamě­ře­né na nad­při­ro­ze­no

Navíc:

 • čes­ká tvor­ba
 • vrs­tev­na­tost tex­tu
 • odka­zy na mýty, legen­dy, pověs­ti
 • jed­no­tí­cí pří­běh pro­stu­pu­jí­cí celou kni­hou
 • hut­ný a čitel­ný text, kte­rý chce­te číst poma­lu a pozor­ně, pro­to­že si ho chce­te užít

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Žáby bez jazyka – Recenze – 40%7. října 2020 Žáby bez jazyka – Recenze – 40% Česko-slovenský film Žáby bez jazyka natočila režisérka a scenáristka Mira Fornay (Lištičky, Můj pes Killer), která jej pojala jako dramatické pojednání o různých formách domácího násilí, […] Posted in Filmové recenze
 • The LEGO NINJAGO Movie Video Game21. listopadu 2021 The LEGO NINJAGO Movie Video Game The LEGO Ninjago movie video game je další videohrou podle Lego filmu od společnosti TT games, která je již proslulá tvorbou LEGO her a za tu dlouhou dobu co už je na scéně urazila dlouhou […] Posted in Recenze her
 • Rychle a zběsile 7 (2015)3. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 (2015) Jediná série, která dílem od dílu vstoupá nahoru, nikoli dolů. Tohle je pro mne náplast za Expendables 3, protože tolik známých tváří kolik se zde sešlo je až k zamyšlení. 250 milionů […] Posted in Krátké recenze
 • Non-Stop [80%]27. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. […] Posted in Filmové recenze
 • Novinky ČT - podzim 201825. července 2018 Novinky ČT - podzim 2018 https://www.youtube.com/watch?v=CFeYnxOC5tk […] Posted in Videa
 • John Hurt30. ledna 2017 John Hurt Sir John Vincent Hurt CBE (* 22. ledna 1940, Chesterfield, Anglie – 25. ledna 2017, Cromer, Norfolk) byl anglický filmový a divadelní herec. Život Jeho otec byl matematik a pastor […] Posted in Profily osob
 • Úhoři mají nabito - Petr Pýcha: O chlapech, kterým je stále třináct20. února 2019 Úhoři mají nabito - Petr Pýcha: O chlapech, kterým je stále třináct Scénář k filmu pochází z pera Petra Pýchy, který byl počátkem ledna za scénář k úspěšnému filmu Olma Omerzua „Všechno bude“ nominován na Cenu české filmové kritiky 2018. Zde jsou vzpomínky […] Posted in Rozhovory
 • Za nákup vybraných SSD disků Samsung nyní získáte...22. října 2020 Za nákup vybraných SSD disků Samsung nyní získáte... Za nákup vybraných SSD disků Samsung nyní získáte Assassin's Creed Valhalla. K nové generaci grafických karet Nvidia zase Far Cry 6. Posted in Krátké herní aktuality
 • Sebelum Iblis Menjemput (2018)22. listopadu 2018 Sebelum Iblis Menjemput (2018) Timo Tjahjanto je nepochybně největší řezník a talent Indonésie a letos řádí už podruhé.May the Devil Take You je solidním mixem Evil Dead, Drag me to Hell a hlavně působí jako návrat do […] Posted in Krátké recenze
 • Dirt3. srpna 2008 Dirt Dirt 21.August.2007 Seriály | Autor: Jan Bodnár Lucy Spiller je […] Posted in Seriály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82918 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72280 KB. | 28.05.2024 - 02:53:27