Kritiky.cz > Recenze knih > Dítě a mateřská škola – co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. rozšíření a aktualizované vydání

Dítě a mateřská škola – co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. rozšíření a aktualizované vydání

dítě a mateřská škola
dítě a mateřská škola
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Volba mateř­ské ško­ly pro své dítě je důle­ži­tý krok v živo­tě kaž­dé­ho rodi­če. Chtějí pro své dítě to nej­lep­ší. Jak se ori­en­to­vat v nepře­ber­ném množ­ství mateř­ských škol a jejich pro­gra­mech? Rozhodujeme se na celý život, to jak bude naše dítě šťast­né a spo­ko­je­né. Často se nám vyba­vu­jí vzpo­mín­ky a vlast­ní zku­še­nos­ti z té naší mateř­ské ško­ly, kte­ré nejsou bohu­žel vždy radost­né. Neseme si to v sobě celý život.

Kniha popi­su­je spe­ci­fi­ka vývo­je dětí do šes­ti let, kte­ré navště­vu­jí mateř­skou ško­lu, spo­lu­prá­ce s rodi­nou, adap­ta­ce dítě­te po nástu­pu do MŠ, pro­ble­ma­ti­ku škol­ní zra­los­ti a při­pra­ve­nos­ti. Dále zde autor­ka roze­bí­rá alter­na­tiv­ní pro­gra­my mateř­ských škol jako je Montessori mateř­ské ško­ly, s pro­gra­mem Začít spo­lu, Daltonské MŠ a v dneš­ní době veli­ce popu­lár­ní a rodi­či vyhle­dá­va­né les­ní škol­ky a mno­ho dal­ších zají­ma­vých témat týka­jí­cí se před­škol­ní výcho­vy. Součástí kni­hy jsou i pří­kla­dy z pra­xe a dopo­ru­ču­jí­cí desa­te­ro, aby vstup dítě­te do mateř­ské ško­ly nebyl trau­ma­ti­zu­jí­cí.

Velice se mě líbí alter­na­tiv­ní pro­gra­my mateř­ských škol jako. V pub­li­ka­ci nalez­ne­te dobu a mís­to vzni­ku těch­to pro­gra­mů, základ­ní myš­len­ky pro­gra­mu, cíle, kam smě­řu­je obsah prá­ce a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Obálka kni­hy obsa­hu­je dvě děti, kte­ré si hra­jí s kost­ka­mi. Nejčastější čin­nost dětí v mateř­ské ško­le je hra. Rozvíjí celou osob­nost dítě­te, učí se koo­pe­ra­ci s jiný­mi, roz­ví­jí jem­nou moto­ri­ku a logic­ké myš­le­ní.

Ukázka z kni­hy:

„Děti jsou jako studán­ky, když se o ně dob­ře sta­rá­me, může­me z nich čer­pat živou vodu.“

Tato pub­li­ka­ce je zajis­té pří­nos­ná pro rodi­če i peda­go­gy, jeli­kož jejich spo­lu­prá­ce by měla být na výbor­né úrov­ni. Jde totiž o jejich spo­leč­ný zájem, a tím je dítě. Dále pro stu­den­ty peda­go­gic­kých fakult, pros­tě všem, kte­ří pra­cu­jí s dět­mi na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni.

Velice zají­ma­vé a pří­nos­né pro adap­ta­ci dítě­te i prá­ci uči­tel­ky jsou pří­kla­dy z pra­xe, kde se řeší růz­né pro­blémy, kte­ré mohou při nástu­pu dítě­te do mateř­ské ško­ly nastat, to jak na ně nahlí­žet, správ­ně je vyře­šit ke spo­ko­je­nos­ti rodi­čů i dětí.

Kniha je zají­ma­vá, nabi­tá uži­teč­ný­mi infor­ma­ce­mi. Líbila se mi. Určitě sto­jí za pře­čte­ní. Je v ní řada zají­ma­vých rad i infor­ma­cí týka­jí­cí se před­škol­ní výcho­vy.

Myslím si, že toto téma je zají­ma­vé a mno­ho dis­ku­to­va­né v širo­ké veřej­nos­ti, kdy se rodi­če sna­ží pro své dítě vybrat tu nej­lep­ší mateř­skou ško­lu, aby bylo šťast­né a spo­ko­je­né. Jen tak z nich mohou vyrůst zdra­vě fun­gu­jí­cí dospě­lé osob­nos­ti. Předpokladem je pře­de­vším har­mo­nic­ky pro­ži­té dět­ství, ale i fun­gu­jí­cí rodin­ná výcho­va plná lás­ky, respek­tu a pozi­tiv­ní výcho­vy.

Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D – je vedou­cí oddě­le­ní před­škol­ní peda­go­gi­ky na Pedagogické fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze, kde od počát­ku deva­de­sá­tých let vyu­ču­je pře­de­vším stu­den­ty obo­rů zamě­ře­ných na peda­go­gi­ku před­škol­ní­ho věku. Působí také jako garant dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní uči­te­lek mateř­ských škol z pra­xe. Spolupracuje s odbor­ný­mi insti­tu­ce­mi zamě­ře­ný­mi na před­škol­ní děti, výzkum­ně se anga­žu­je a pub­li­ku­je v odbor­ných časo­pi­sech a nakla­da­tel­stvích v České repub­li­ce i v zahra­ni­čí.

Autor: Soňa Koťátková

Žánr: pří­ruč­ka pro peda­go­gy

Vydáno: 2018, Grada, Praha

Počet stran: 256

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-247-4435-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32073 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72102 KB. | 18.04.2024 - 18:56:02