Kritiky.cz > Recenze knih > Domov pro tělo i duši: Cesta za sny

Domov pro tělo i duši: Cesta za sny

DSC04566
DSC04566
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste nespo­ko­je­ni se svým byd­le­ním? Potřebujete se zami­lo­vat do mís­ta, kde žije­te? Snad to bylo pro mne ved­lej­ším účin­kem sta­veb­ní­ho poci­tov­ní­ku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není poz­dě spl­nit si svůj sen o doko­na­lém byd­le­ní na mís­tě, kte­ré si zami­lu­je­te. A to i v pří­pa­dě, že si ho musí­te sami posta­vit.

IMG 20190122 145357 kopie
IMG 20190122 145357 kopie
DSC04566
DSC04566
R40A4679d
R40A4679d

Stavíte, chce­te dům? Ideální kni­ha?

Pro tako­vé čte­ná­ře je pří­nos­něj­ší prak­tic­ká část kni­hy, mno­ho tipů na to, jak se při stav­bě vyhnout základ­ním chy­bám, na co všech­no se při­pra­vit. Na holín­ky v blá­tě, leni­vé děl­ní­ky, na spous­tu dodě­lá­vek i po řeme­sl­ní­cích a i na to, že sem tam  něco bude­te muset úpl­ně pře­dě­lat. Na úřed­ní­ho šimla i chví­le, kdy popr­vé v téměř holoby­tě sla­ví­te Vánoce, ale víte, že TOHLE je ten domov, kte­rý jste si vysni­li.

Nemůžete sta­vět, chce­te ale žít?

Pak vás oslo­ví ten lid­ský pří­běh, slzy, zou­fal­ství, úna­va, ale i radost ze zabej­če­ní se a dodě­lá­ní i toho, co je tak moc pro ženu těž­ké. Radost, úle­va, pocit smy­lu­pl­nos­ti. A drob­nos­ti, zdo­be­ní domu i oko­lí, zdo­be­ní své­ho vlast­ní­ho živo­ta, kte­ré je prá­vě v obtíž­ných chví­lích tak důle­ži­té, ale čas­to prá­vě kvů­li sho­nu a stre­su opo­mí­je­né. A tře­ba skr­ze ty drob­né rados­ti najde­te postup­ně na svém sou­čas­ném byd­le­ní to hez­ké, oce­ní­te stře­chu nad hla­vou a zami­lu­je­te si mís­to, kde žije­te. Pokud v tuto chví­li není ces­ty ven, musí se najít ces­ta, jak si užít i to, co je nyní. Marné sně­ní nemá žád­ný význam a vyčer­pá­vá.

Vždyť někdy může při­jít ten zázrak a když osud už ví, že si své­ho byd­le­ní umí­te vážit, může vám něco nové­ho nadě­lit.

Kdoví….

Jsou to růz­né úva­hy, kte­ré vám běží hla­vou při čte­ní krás­ně zpra­co­va­né­ho dení­ku, jež je jako ency­klo­pe­dic­ké milouč­ké lid­ské čte­ní, obo­ha­ce­né krás­ný­mi obráz­ky. Takže až kni­hu zaklap­ne­te, bude­te mít pocit, že jste u autor­ky na návštěvě už byli. A mož­ná se něčím inspi­ru­je­te. Myslím si, že inspi­ra­ce tu může být vše­li­ja­ká, pro kaž­dé­ho jiná. Podle toho, jaké má kdo život­ní pri­o­ri­ty.

Já potře­bo­va­la nasát lás­ku k domo­vu.
A to se autor­ce poved­lo.

Děkuji.

O autor­ce: Renáta Kiara Vargová je malíř­ka, redak­tor­ka, žena, kte­rá šla za svým snem a napsa­la o tom nená­pad­nou, ale o to důle­ži­těj­ší kni­hu. Kdo ji jed­nou ote­vře, tomu se jeho vlast­ní sny zhmot­ní před oči­ma a polo­ží tu otáz­ku „Tak co, chceš taky?“. Ráda s ostat­ní­mi sdí­lí pozná­ní o sebe­roz­vo­ji, učí se žít svo­bod­ně a pod­le vlast­ních před­stav. Mrkněte na její strán­ky, www.kiara.cz

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

Foto: autor­ka archiv


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78251 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71925 KB. | 20.07.2024 - 12:37:42