Kritiky.cz > Recenze knih > Věkově heterogenní třídy v mateřské škole – příručka pro učitelky mateřských škol

Věkově heterogenní třídy v mateřské škole – příručka pro učitelky mateřských škol

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výchova a vzdě­lá­vá­ní v mateř­ské ško­le je nesmír­ně důle­ži­tá a má svůj his­to­ric­ký vývoj. Publikace vyso­ko­škol­ské peda­gož­ky Zory Syslové a dal­ších něko­li­ka odbor­ní­ků, jejíž název je Věkově hete­ro­gen­ní tří­dy v mateř­ské ško­le vás sezná­mí s pro­ble­ma­ti­kou roz­dě­le­ní tříd hete­ro­gen­ních a homo­gen­ních. 

Co v kni­ze vlast­ně najde­te? Čeká vás mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí, novi­nek, poznat­ků ze zahra­ni­čí, ale i výzkum­né šet­ře­ní o uspo­řá­dá­ní tříd, jak je to u nás v České repub­li­ce, ale i v zahra­ni­čí, také jaké jsou aspek­ty věko­vé hete­ro­ge­ni­ty pro roz­voj dítě­te a nako­nec zde najde­te meto­dic­ká dopo­ru­če­ní, jak tří­dy v mateř­ských ško­lách uspo­řá­dat.

Tato pub­li­ka­ce vám zod­po­ví na řadu otá­zek ohled­ně orga­ni­za­ce vzdě­lá­vá­ní v hete­ro­gen­ních tří­dě.

Pro 2.polovinu 20.století bylo typic­ké věko­vě homo­gen­ní uspo­řá­dá­ní tříd, postup­ně se ten­to model stí­ral a dnes se více při­klá­ně­jí k věko­vě hete­ro­gen­ních tří­dám. Součástí pub­li­ka­ce jsou námě­ty na výtvar­né akti­vi­ty, kte­ré pod­po­ru­jí tvo­ři­vost dětí, dále také růz­né námě­ty na pod­po­ru mate­ma­tic­kých před­stav, předčte­nář­ské gra­mot­nos­ti a nejen to.

Na kon­ci kni­hy je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, věc­ný rejstřík i ano­ta­ce kni­hy v ang­lič­ti­ně. Kniha je urče­na pro uči­tel­ky mateř­ských škol a stu­den­tů peda­go­gi­ky pro mateř­ské ško­ly.

Kniha je oprav­du skvě­lá, moc mě zau­ja­la a vím, že se k ní urči­tě budu vra­cet. Je plná zají­ma­vých myš­le­nek, výzkum­né­ho šet­ře­ní i fakt, kte­ré urči­tě s uspo­řá­dá­ním tří­dy sou­vi­sí. Důležité je, že výsled­ky této pro­ble­ma­ti­ky se opí­ra­jí o výzkum­ná šet­ře­ní. Nelze jed­no­znač­ně říci, zda je správ­né homo­gen­ní nebo hete­ro­gen­ní uspo­řá­dá­ní tříd. Jelikož pra­cu­ji jako uči­tel­ka v mateř­ské ško­le, mám zku­še­nos­ti z obou uspo­řá­dá­ní a musím říci, že homo­gen­ní uspo­řá­dá­ní před­ško­lá­ků a jejich sys­te­ma­tic­ká pří­pra­va do 1.třídy má své obrov­ské výho­dy, jak pro prá­ci uči­tel­ky, tak i pro děti. Publikace bude pří­nos­ná pro začí­na­jí­cí uči­tel­ky, tak i pro ty zku­še­něj­ší, kte­ré se chtě­jí více o této pro­ble­ma­ti­ce dozvě­dět.

Ukázka z kni­hy:

Heterogenita v před­škol­ním vzdě­lá­vá­ní má koře­ny pře­de­vším v kon­struk­ti­vis­tic­kých teo­ri­ích (Piaget, Vygotskij). Také alter­na­tiv­ní ško­ly vzni­ka­jí­cí na začát­ku 20.století (Montessori či wal­dorfská) pra­co­va­ly s hete­ro­ge­ni­tou jako při­ro­ze­nou sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­stře­dí, kte­ré pozi­tiv­ně ovliv­ňu­je roz­voj dítě­te.

V České repub­li­ce byla hete­ro­ge­ni­ta vní­má­na spí­še jako nut­ná sou­část orga­ni­za­ce prv­ních insti­tu­cí, neboť se zpra­vi­dla jed­na­lo o tří­dy s vyso­kým počtem dětí, ve kte­rých diver­zi­fi­ko­va­nost neby­la řeše­na. Věk dětí a dife­ren­ci­a­ce vzdě­lá­va­cí­ho obsa­hu se sta­la před­mě­tem řeše­ní až v pro­gra­mech výchov­né prá­ce vytvá­ře­ných ve 2. polo­vi­ně 20.století s při­je­tím sovět­ské­ho vzo­ru před­škol­ní výcho­vy. Heterogenní tří­dy byly zři­zo­vá­ny pou­ze v jed­no­tříd­ních mateř­ských ško­lách a tzv. malotříd­kách.

Se vzrůs­ta­jí­cím počtem hete­ro­gen­ních tříd může­me zazna­me­nat také něko­lik stu­dií věno­va­ných pro­ble­ma­ti­ce hete­ro­gen­ní­ho uspo­řá­dá­ní tříd mateř­ských škol. Z rešer­še vyplý­vá, že pro­ble­ma­ti­ce hete­ro­gen­ních tříd je věno­vá­na pozor­nost pře­de­vším na uni­ver­zit­ní půdě a v odbor­ných časo­pi­sech zamě­ře­ných na před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní.

Několik slov o autor­ce:

Doc. PhDr.Zora Syslová, Ph.D., je vyso­ko­škol­ská peda­gož­ka s před­cho­zí pra­xí v mateř­ské ško­le. V Portále vyšly její kni­hy, např. Pedagogická dia­gnos­ti­ka v MŠ nebo Třídní pro­jek­ty v mateř­ské ško­le.

Autorka: Zora Syslová a kol.

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 150

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1960-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48426 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71592 KB. | 23.06.2024 - 04:32:16