Kritiky.cz > Recenze knih > Dítě noci

Dítě noci

ditenoci
ditenoci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte v obli­bě psy­cho­lo­gic­ké romá­ny s prv­ky thrille­ru, tak si urči­tě nenech­te ujít úžas­nou kni­hu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou COSMOPOLIS.

Knihu jsem si vybra­la hlav­ně kvů­li skvě­le napsa­né ano­ta­ci, kte­rá láka­la na dechbe­rou­cí čte­ní, a musím říct, že mě oprav­du nezkla­ma­la a dopřá­la mi napros­to skvě­lý čte­nář­ský poži­tek.

Samotný pří­běh začí­ná oka­mži­kem, kdy Sharon poz­dě v noci zahléd­ne v okně svých sou­se­dů malou hol­čič­ku, kte­rá myje nádo­bí. Nic by na tom mož­ná neby­lo až tak obvyk­lé, kdy­by těch kdy­by neby­lo straš­ně moc....

Malé dítě - snad pět nebo šest let? Sharon si byla jis­tá, že Flemingovi mají jen jed­no dítě, dospí­va­jí­cí­ho chlap­ce. Je mož­né, že by měli ješ­tě dal­ší, o kte­rém neví? To je neprav­dě­po­dob­né, pomys­le­la si. Možná návště­va? Snad, ale proč by tak malá hol­čič­ka myla nádo­bí v jede­náct hodin v noci?

Dlouho jí to vrta­lo hla­vou, neboť pře­ce musí exis­to­vat něja­ký dob­rý, nebo ale­spoň věro­hod­ný důvod, proč tak malé dítě sto­jí v jede­náct hodin v noci u kuchyň­ské­ho dře­zu a myje nádo­bí. Rozhodla se, že té záha­dě musí stůj co stůj při­jít na kloub.

Mezitím se pro­střed­nic­tvím její dce­ry u ní doma uby­tu­je mla­dá dív­ka Nikita, jež ve svém dosa­vad­ním kra­tič­kém živo­tě nemě­la vůbec žád­né štěs­tí. Matka ji umře­la, když byla malá, a poté puto­va­la z ruky do ruky od jed­něch pěs­tou­nů k dru­hým a pro­šla si doslo­va peklem.

Sharon ihned pocho­pi­la, že dívčin život musel být až dosud vel­mi smut­ný, když oby­čej­né pro­je­vy las­ka­vos­ti ozna­či­la za to nej­lep­ší, co ji kdy potka­lo. Sharon se však cíti­la šťast­ná, že může hrát v živo­tě jiné­ho člo­vě­ka tak vel­kou roli. Jak čas­to se tako­vá pří­le­ži­tost naskyt­ne? Moc čas­to ne...

Naopak Nikita popr­vé od smr­ti své mat­ky pocí­ti­la, co je to být sou­čás­tí milu­jí­cí rodi­ny, neboť jí Sharon svým způ­so­bem při­ja­la pod ochran­ná kří­d­la jako svou „ado­p­tiv­ní“ dce­ru či vnuč­ku.

Zároveň se stá­vá­me i tichý­mi svěd­ky toho, jak se mezi obě­ma žena­mi rodí a upev­ňu­je tak tro­chu netra­dič­ní vztah zalo­že­ný na důvě­ře a poro­zu­mě­ní. Nikita tak zís­ká­vá pocit, že koneč­ně našla svou vytou­že­nou rodi­nu a Sharon nao­pak může oprášit své pečo­va­tel­ské ambi­ce, a být tu vždy a za kaž­dé situ­a­ce pro Nikitu.

Obě ženy se stá­va­jí taj­ný­mi spik­len­ci na ces­tě k odha­le­ní oné záhad­né hol­čič­ky v domě svých sou­se­dů. Ostatně nikdy si nemů­že­me být jis­ti, zda doko­na­le zná­me své vlast­ní sou­se­dy a jaká děsi­vá tajem­ství ukrý­va­jí za svý­mi zdmi domů....

Podaří se jim zachrá­nit onu malou díven­ku, kte­rá i když se dělá hloupou, aby doká­za­la pře­žít, je však mno­hem chytřej­ší, než si kdo umí před­sta­vit? Dokáže se Jacob, syn Flemingových, posta­vit své pano­vač­né mat­ce a zajis­tit tak malé hol­čič­ce lep­ší život na svo­bo­dě?

Pokud jste zvě­da­ví na to, čí ces­ty se nako­nec dají dohro­ma­dy, a čí se nao­pak roz­dě­lí, nezbý­vá, než se poho­dl­ně usa­dit a pořád­ně se začíst do pří­bě­hu plné­ho napě­tí a tak tro­chu neo­če­ká­va­né­ho kon­ce.

Knížka „Dítě noci“ si mě zís­ka­la od prv­ní strán­ky, kdy jsem s údi­vem sle­do­va­la smut­ný a nahnu­tý život malé hol­čič­ky. Doslova mi vyrá­že­la dech tím, co všech­no se doká­za­la sama nau­čit, a co všech­no muse­la dělat v domác­nos­ti jako něja­ká služ­ka. 

Některé pasá­že, kdy se pro­je­vo­va­la její dět­ská nespou­ta­ná radost z kaž­do­den­ních malič­kos­tí, její nezišt­ná a oprav­do­vá lás­ka k synu Flemingových, i to jak si váži­la všech drob­nos­tí a pro­je­vů las­ka­vos­ti, to mě doslo­va chy­ta­lo za srd­ce a dojí­ma­lo k slzám.

Mia byla jedi­ná, kdo ho vítal úsmě­vem. Stačilo tak málo, aby byla šťast­ná. Byla vděč­ná i za malič­kos­ti. Nejenže ho měla ráda, ale milo­va­la ho, i kdys k tomu nemě­la žád­ný důvod,. Mia byl ztě­les­ně­ná lás­ka.

Za mě vel­mi dojem­ný pří­běh, kte­rý urči­tě sto­jí za to si jej pře­číst, a kdo ví, tře­ba si i více začne­te vážit své rodi­ny, svých blíz­kých a hlav­ně času, jež může­te s nimi spo­leč­ně strá­vit.

DÍTĚ NOCI

Napsala: Karen McQuestion

Přeložila: Marie Polasková

Vydala: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 352

ISBN: 978-80-271-3566-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy6. února 2024 Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy Má vaše dítě strach ze tmy? Nevíte, jak si s tím poradit? Marie Štumpflová je výtvarnice a autorka knihy Klárka a noční zahrada. Velmi citlivou formou si s problémem strachu dokázala […] Posted in Recenze knih
  • Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž17. září 2023 Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány českých autorek? Tak právě vám je určena novinka, jenž vydala Euromedia Group, a.s. a jmenuje se Chalupa. Čeká na vás opět […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95067 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72352 KB. | 20.05.2024 - 20:52:02