Kritiky.cz > Recenze knih > Není slůvko jako slůvko-logopedické hrátky po děti od tří let

Není slůvko jako slůvko-logopedické hrátky po děti od tří let

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé pra­cov­ní lis­ty nejen na logo­pe­dic­kou pre­ven­ci? Kateřina Slezáková je autor­ka pří­ruč­ky s názvem Není slův­ko jako slův­ko a věř­te, že vám bude vel­kou inspi­ra­cí i stud­ni­cí nápa­dů. 

V této pub­li­ka­ci vystu­pu­je skří­tek Vítek a pro­vá­zí vás vše­mi úko­ly. Příručka je roz­dě­le­na na tři čás­ti. V prv­ní čás­ti jsou pra­cov­ní lis­ty urče­né k při­řa­zo­vá­ní a tří­dě­ní obráz­ků. Ve dru­hé čás­ti pub­li­ka­ce jsou pra­cov­ní lis­ty urče­ny k tvor­bě vět i popi­sem obráz­ku. V té posled­ní, tře­tí čás­ti jsou pra­cov­ní lis­ty urče­né k samo­stat­né­mu vyja­d­řo­vá­ní dítě­te, krát­ké pří­běhy, kte­ré umož­ňu­jí prá­ci s obráz­kem i roz­voj slov­ní záso­by. Najdete zde také řadu komu­ni­kač­ních her na roz­voj inter­ak­ce dítě a rodič. Publikace je plná autí­ček i her, kte­ré klu­ci milu­jí a nejen oni.

Příručku oce­ní i rodi­če více­ja­zyč­ných dětí i s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi, uči­tel­ky mateř­ský škol a logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky.

Co se díky této kni­ze děti mohou nau­čit? Procvičovat jazy­ko­vý cit, tvo­řit zdrob­ně­li­ny, pro­ti­kla­dy a rýmy, samo­stat­ně se slov­ně vyja­d­řo­vat, vyt­les­ká­vat dél­ku slov a určo­vat počá­teč­ní hlás­ku. Dále může­te s dět­mi pra­co­vat s obráz­kem, při­řa­zo­vat, spo­jo­vat, co k sobě pat­ří, tré­no­vat pozná­vá­ní barev, pro­cvi­čo­vat logic­ké myš­le­ní, pro­cvi­čo­vat slu­cho­vou i zra­ko­vou paměť, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti. Pomocí pra­cov­ních lis­tů může­te pro­cvi­čo­vat časo­vé před­sta­vy, co bylo dří­ve a co potom, či roz­li­šo­vat pople­te­né obráz­ky. Děti si hra­vou for­mou tyto čin­nos­ti tré­nu­jí, záro­veň se učí, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je napros­to skvě­lá. Zaujala mě svý­mi ilu­stra­ce­mi, ale i svou vše­stran­nos­tí, jeli­kož zde může­te s dět­mi pra­co­vat s obráz­ky, poví­dat si o nich, hle­dat roz­dí­ly, zahrát si růz­né hry, malo­vat, nau­čit se růz­né bás­nič­ky, číst si krát­ké tex­ty, pros­tě coko­li, na co si jen vzpo­me­ne­te. Ilustrace se nesmír­ně hodí k tex­tům a budou děti bavit si je spo­leč­ně pro­hlí­žet. Některé pra­cov­ní lis­ty jsou barev­né, někte­ré jsou čer­no­bí­lé a děti si je mohou vyma­lo­vat. Procvičí si tak ruku a malo­vá­ní je bude bavit.

Ve své kni­hov­nič­ce mám mno­ho meto­dic­kých logo­pe­dic­kých pří­ru­ček, ale musím říci, že tato je napros­to výji­meč­ná svou vše­stran­nos­tí a vyu­ži­tel­nos­tí. V jed­né pří­ruč­ce tolik mož­nos­tí, jak s těmi­to pra­cov­ní­mi lis­ty pra­co­vat je oprav­du báječ­né. Líbí se mně, že si kaž­dý může vybrat, jak s pub­li­ka­cí pra­co­vat. Ve své prá­ci ji vyu­ži­ji v logo­pe­dic­kém krouž­ku, ale při běž­ných čin­nos­tech se svý­mi před­ško­lá­ky. Je zde totiž zastou­pe­ní všech mož­ných pra­cov­ních lis­tů.

Ukázka z kni­hy:

Auto jede na kope­ček, co sto­jí náš -------

Honzu prá­vě napadlo, kou­pí­me si------------

Od nádra­ží ke ško­le jede Honza na ---------------

Vláček jede, vlá­ček hou­ká, kočič­ka se z okna--------

Viděli jsme n dvor­ku pěk­nou novou------------

Tento malý skří­tek, jme­nu­je se ---------

 

Dneska je ve škol­ce bál,

říká­me mu kar­ne­val.

Péťo, odlož maňás­ky,

pře­vlék­ni se za mas­ky.

Eliška je celá bílá

a náplas­ti v ruce sví­rá.

Můžeme říct bez okol­ků,

že jde dneska za dok­tor­ku.

A podí­vej na Matěje!

Číhá, číhá na zlo­dě­je.

Uniforma mod­rá, čis­tá,

Matěj je dnes poli­cis­ta.

Několik slov o autor­ce:

Mgr. Kateřina Slezáková vystu­do­va­la PedF UK, obor spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka se změ­ře­ním na logo­pe­dii a sur­do­pe­dii. Pracuje jako kli­nic­ká logo­ped­ka. V nakla­da­tel­ství Portál vyda­la pra­cov­ní lis­ty Mluv se mnouNení hlás­ka jako hlás­ka.

Autorka: Kateřina Slezáková

Ilustrace: Tereza Pauková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­die

Vydáno: 2023, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 96 nečís­lo­va­ných stran

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-2073

Knihu může­te kou­pit zde:

Výchova v MŠ | Není slův­ko jako slův­ko | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39323 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72125 KB. | 19.04.2024 - 18:32:16