Kritiky.cz > Recenze knih > Malířka z Benátek - příběh zakázané lásky

Malířka z Benátek - příběh zakázané lásky

A10150F0001556 malirka z benatek 2d
A10150F0001556 malirka z benatek 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1939 a mla­dá Juliet při­jíž­dí do Benátek stu­do­vat umě­ní, kde pozná­vá mla­dé­ho a šar­mant­ní­ho Leonarda. Bezhlavě se do něj zami­lu­je. Jeho budouc­nost je ale pře­dem dána. Jak se lás­ka v době váleč­né bude nadá­le vyví­jet? Podaří se jim být nako­nec šťast­ní? To vše musí zjis­tit Carolina, jejíž pra­te­ta Juliet zaži­la pří­běh nena­pl­ně­né lás­ky. Carolina při­jíž­dí do Benátek po mno­ha letech se záhad­ný­mi klí­či a ski­cá­ky. Pokouší se roz­plést záha­du a mno­ho tajem­ství, kam vlast­ně dané klí­če pat­ří?  Proč jí je její pra­te­ta zane­cha­la, co jí vlast­ně chtě­la říci? Jaké tajem­ství sta­ré šede­sát let nako­nec Carolina vyluš­tí? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás oprav­du sil­ný pří­běh o lás­ce, umě­ní, tajem­ství v poza­dí nád­her­ných Benátek pozna­me­na­ných vál­kou.

Román  Malířka z Benátek jsem pře­čet­la oprav­du jed­ním dechem. Četl se vel­mi dob­ře, i když v ní je váleč­né téma. Místy jsem si říka­la, kam až může vál­ka zajít a co vše musí Juliet zvlád­nout. Těžký osud, nena­pl­ně­ná lás­ka mla­dé­ho Leonarda, strach z vál­ky i o dítě, kte­ré ve váleč­ném pro­stře­dí Benátek muse­lo vyrůs­tat. Román má 432 stran, je roz­dě­len na 47 kapi­tol. Střídavě děj vyprá­ví Juliet, stří­da­vě Caroline. Nacházíme se v letech 1939 až 1941 a v roce 2001. Vůbec jsem nemě­la pro­blém se v časo­vých i dějo­vých lin­kách ori­en­to­vat. Autorka veli­ce pou­ta­vou for­mou popi­su­je pro­stře­dí Benátek i obdo­bí vál­ky, kte­ré neby­lo pro niko­ho vůbec jed­no­du­ché. Juliet byla nesmír­ně sil­ná a obě­ta­vá žena, kte­rá nes­la vše na svých bed­rech. Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Benátek, jeli­kož autor­ce se poved­lo popsat nád­her­né pro­stře­dí, ulič­ky i sce­né­rie, kte­ré Benátky roz­hod­ně nabí­zí. Dále také těm, co mají rádi romá­ny z obdo­bí vál­ky a nejen jim. Autorčin styl psa­ní mě pros­tě baví. Od této autor­ky jsem měla mož­nost číst už jeden román a nesmír­ně se mně líbil a zau­jal, pro­to jsem nevá­ha­la a pus­ti­la se do Malířky z Benátek.

Ukázka z kni­hy:

Když doče­tl, zakla­pl deník a polo­žil jí dlaň na kole­no.

„Takže tím pří­běh kon­čí. Nikdy se nedo­zví­me, co se doo­prav­dy sta­lo. Žádné dal­ší dení­ky nee­xis­tu­jí?“

„Jiné jsem nena­šla. Víme jen to, že ona ode­je­la do Švýcarska a on zemřel.“

„Vyprávěli mi, že ho zastře­li­li, když se sna­žil uprch­nout ze zaja­tec­ké­ho tábo­ra, aspoň si to mys­lím.“

Caroline zdě­še­ně vzhléd­la. „Za spo­je­nec­ké­ho zaja­tec­ké­ho tábo­ra?“

„Ne, z němec­ké­ho. Stalo se to poté, co Itálie změ­ni­la postoj. On pomá­hal Spojencům.“

„Hmm. Je to moc smut­né. Tak mě napa­dá, že kdy­by..“

Odvrátila se.. „Ale na tom nesejde.“

„A celá léta všech­no taji­la,“ nad­ho­dil Luca.

„Nikomu neřek­la ani slo­vo. Všichni jsme se domní­va­li, že je typic­ká brit­ská sta­rá pan­na, uhla­ze­ná, odta­ži­tá, kte­rá nikdy nemě­la svůj vlast­ní život, neod­pou­ta­la se od rodi­ny.“

Položila dlaň na jeho ruku. „Doprovodíš mě, až půjdu roz­ptý­lit její popel?“

Propletl prs­ty s její­mi.

„Kde to pro­ve­deš?“

„Chci najít jejich strom. Myslela jsem, že popel roz­ptý­lím kolem.

Několik slov o autor­ce:

Rhys Bowen je autor­kou best­selle­rů ze žeb­říč­ků New York Times: sérii detek­ti­vek Royal Spyness (Královská špi­on­ka), Molly Murphyová, Konstábl Evans, a dále best­selle­ru Panství Farleigh (2019). Získala cenu Agatha Award za nej­lep­ší román, byla nomi­no­vá­na na cenu Edgar Award tak­též za nej­lep­ší román a k tomu je drži­tel­kou mno­ha dal­ších oce­ně­ní a nomi­na­cí, její kni­hy mají vyni­ka­jí­cí recen­ze. Je autor­kou více jak tři­ce­ti romá­nů.

Narodila se v ang­lic­kém Bathu, stu­do­va­la London University, vda­la se do rodi­ny s his­to­ric­ký­mi vazba­mi na krá­lov­skou rodi­nu a nyní trá­ví čas stří­da­vě v sever­ní Kalifornii a v Arizoně.

Autor: Rhys Bowen

Přeložila: Květa Palowská

Žánr: čte­ní pro ženy, his­to­ric­ká pró­za

Vydáno: 2022, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 432

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-267-2274-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55527 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71794 KB. | 29.02.2024 - 01:40:22