Kritiky.cz > Recenze knih > Smrtící byznys

Smrtící byznys

312926734 10220761836027857 1554029467369694406 n
312926734 10220761836027857 1554029467369694406 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se Vám zachtě­lo začíst se do str­hu­jí­cí­ho pří­bě­hu, kte­rý pou­ka­zu­je na zásad­ní pro­blémy s bojem faleš­ných léků v roz­vo­jo­vých zemí, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Smrtící byz­nys od Hanky Hindrákové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Alpress.

Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je zdra­vot­ní sestřič­ka Ellen Hradecká z Pardubic, kte­rá než aby si vyře­ši­la své vlast­ní osob­ní pro­blémy doma, radě­ji před nimi utí­ká do dale­ké afric­ké Ugandy. Zde se aktiv­ně zapo­ju­je do dob­ro­vol­nic­ké pomo­ci v jed­né z míst­ních nemoc­nic, kde se sna­ží zapo­me­nout nejen na svou minu­lost ale i boles­ti­vé rány, jež ji osud uštědřil.

Pracovní pod­mín­ky jsou tu však vel­mi tvr­dé, pra­cov­ní doba od nevi­dím do nevi­dím 6 dní v týd­nu, a hlav­ně spous­ta nemoc­ných, pro kte­ré není dosta­tek léků. To však ješ­tě Ellen netu­ší, jaké­mu pro­blé­mu bude muset ve sku­teč­nos­ti čelit, a to i na úkor záchra­ny své­ho vlast­ní­ho živo­ta. 
 
Postupem času si totiž Ellen začí­ná uvě­do­mo­vat, že na kli­ni­ce není něco v pořád­ku s léky na malárii. Ve vel­kém množ­ství totiž umí­ra­jí malé děti, a to i přes­to, že jim byl v raném stá­diu podán lék, kte­rý by jim měl zabrat a vylé­čit je. Opak byl však prav­dou a smr­tí­cí hroz­ba se neza­dr­ži­tel­ně šíři­la dál. Dokáže to někdo zasta­vit? 
 
Víš, kolik mi tady pod ruka­ma zemře­lo lidí? Taková je rea­li­ta. je lep­ší se dívat na to, koli­ka lidem jsme pomoh­li, než kolik jsme jich nemoh­li zachrá­nit. Takhle to v Africe pros­tě cho­dí. A pokud s tím máš pro­blém, tak se radě­ji sbal a vrať se do vyspě­lé­ho svě­ta, kde je tohle všech­no dale­ko jed­no­duš­ší, smrt je vytěs­ně­ná do tem­ných zákou­tí mys­li a pova­žu­je se za tabu. Lidé umí­ra­jí osa­mo­ce­ni v nemoc­ni­cích, v domo­vech důchod­ců, mís­to aby se o ně posta­ra­la rodi­na a v jejich posled­ní chví­li je drže­li za ruku. Umírají tu nevin­né děti. Mám pode­zře­ní, že to není náho­da...
 
Ellen si tedy začí­ná klást vel­mi zásad­ní otáz­ky: Proč léky neza­bí­ra­jí? Odkud pochá­ze­jí? Kdo se při­ži­vu­je na úkor nevin­ných obě­tí a nechá je vědo­mě umí­rat jen pro­to, aby měl vět­ší zis­ky z pro­de­je?
 
Mladičká sestřič­ka roze­hrá­vá vel­mi nebez­peč­nou hru, aniž by vůbec tuši­la, že nit­ky můžou vést i do vel­mi vyso­kých míst, kte­ré pro ututlá­ní kau­zy udě­la­jí coko­liv... Podaří se jí odha­lit zlo­čin­ce, aniž by ona nebo její blíz­cí muse­li zapla­tit cenu nej­vyš­ší? Komu může doo­prav­dy věřit a komu nao­pak niko­liv?
Spisovatelka, ač smyš­le­ným pří­bě­hem, poskyt­la vel­mi drs­né svě­dec­tví o tom, jak kvů­li faleš­ným lékům kaž­dý rok umí­ra­jí v nej­chud­ších zemích sta­ti­sí­ce lidí. Je dost alar­mu­jí­cí vědět, že pod­le Světové zdra­vot­nic­ké orga­ni­za­ce je 25 až 60 pro­cent léků dodá­va­ných do Afriky faleš­ných, tedy smr­tí­cí hroz­bou pro nevin­né lidi oče­ká­va­jí­cí pomoc a záchra­nu, kte­rá se jim však nedo­stá­vá.
 
Kniha je vel­mi čti­vá a své­ho čte­ná­ře vtáh­ne  rych­le do své­ho děje. Autorka doká­že doko­na­le a výstiž­ně vykres­lit a při­blí­žit nejen krá­sy afric­ké pří­ro­dy, ale i tam­ní zvyk­los­ti a způ­sob živo­ta. Já osob­ně jsem kni­hu pře­čet­la na jeden zátah, a i když pří­běh vol­ně ply­nul, v závě­ru mě zasko­čil svým str­hu­jí­cím závě­rem, kte­rý rych­le vygra­do­val a pře­kva­pil svým rozuz­le­ním.

Smrtící byz­nys

Napsala: Hana Hindráková

Vydalo nakla­da­tel­ství Alpress, s.r.o., Frýdek-Místek, v edi­ci Klokan

Vydání prv­ní, rok 2017

Počet stran: 207

ISBN: 978-80-7543-426-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84587 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71788 KB. | 13.07.2024 - 15:41:16