Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Projekty České televize k srpnu 1968 – část první

Projekty České televize k srpnu 1968 – část první

DSC06182
DSC06182
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve úte­rý 14.srpna před­sta­vi­la Česká tele­vi­ze své pro­jek­ty k 50. výro­čí udá­los­tí srp­na 1968. Tisková kon­fe­ren­ce s novi­ná­ři pro­běh­la v pro­sto­rách Filosofické fakul­ty UK, na náměs­tí Jana Palacha. Konferenci zahá­jil mode­rá­tor Jakub Železný, kte­rý uví­tal novi­ná­ře a před­sta­vil zástup­ce ČT: pro­gra­mo­vé­ho ředi­te­le Milana Fridricha, reži­sé­ra Roberta Sedláčka, Herce Adriana Jastrabana a Viktora Zavadila, scé­nárist­ku a spi­so­va­tel­ku Terezu Brdečkovou, foto­gra­fa Jiřího Zykmunda, kurá­tor­ku výsta­vy k srpnu 1968 Terezu Krejčí a kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ku cen­t­ra dra­ma­tur­gie Štěpánku Sunkovou.

Československá tele­vi­ze infor­mo­va­la o situ­a­ci v srpnu 1968 z pro­vi­zor­ních stu­dií do posled­ních chví­le. Po pade­sá­ti letech pak nabíd­ne divá­kům refle­xi teh­dej­ších udá­los­tí v sou­bo­ru uni­kát­ních doku­men­tů, zpra­vo­daj­ské rekon­struk­ci i tele­viz­ním pro­gra­mem z roku 1968, hra­ným fil­mem o Alexandru Dubčekovi, ad.

Tereza Brdečková před­sta­vi­la pěti­díl­ný cyk­lus Ten oka­mžik, kte­rý vypra­vu­je jede­náct žijí­cích pamět­ní­ků srp­na 1968. Jde o pro­jekt, ve kte­rém jsou jak zná­mé oso­by, tak i zce­la nezná­mí účast­ní­ci. Účastníci vyprá­vě­li o sobě a svém živo­tě před inva­zí, ale hlav­ně jak jim inva­ze změ­ni­la život­ní plá­ny. První díly již byly v tele­vi­zi uve­de­ny, ale je mož­né je shléd­nout na webo­vých strán­kách ČT (29.7. Spolužáci mezi tan­ky, 5.8. Pohled z výcho­du, 12.8. Pád z nebe). V tele­vi­zi bude mož­né shléd­nout ješ­tě díly 19.8. a 26.8. v 18.15 hodin na ČT 2. Projekt pro­vá­zí i výsta­va foto­gra­fií, kte­ré nafo­til Jiří Zykmund a jsou vysta­ve­ny do 23.srpna 2018 před rudol­fi­nem na náměs­tí Jana Palacha. Poté se výsta­va pře­mís­tí před Národní muze­um na Václavském náměs­tí.

V tele­vi­zi se budou vysí­lat i dva fil­my, kte­ré se týka­jí roku 1968. První z nich je film s názvem Krycí jmé­no Holec, kte­rý se bude vysí­lat v sobo­tu 18.8. ve 21.40 hodin na ČT1. Film je nato­čen na moti­vy povíd­ky reži­sé­ra Jana Němce Italská spoj­ka a posta­va Jana Davida je inspi­ro­vá­na sku­teč­ným člo­vě­kem. Druhým fil­mem je sní­mek Dubček, kte­rý se bude vysí­lat v úte­rý 21.8. ve 20 hodin na ČT1. Tento film je prv­ním hra­ným fil­mem o Alexandru Dubčekovi a je vyprá­věn for­mou retrospek­ti­vy.

Filmovou pre­mi­é­ru bude mít i sní­mek Jan Palach, nový film Roberta Sedláčka, kte­rý vstou­pí do kin 21.8. Film sle­du­je něko­lik posled­ních něko­lik měsí­ců živo­ta mla­dé­ho Jana Palacha, kte­ré­ho si zahrál Viktor Zavadil.

V noci z 20. na 21.srpna začne ČT vysí­lat pořad Dnes před 50 lety. Během dne budou v tele­vi­zi zpra­vo­daj­ské vstu­py, kte­ré zpří­tomní srp­no­vé udá­los­ti v odpo­ví­da­jí­cí chro­no­lo­gic­ké posloup­nos­ti. Během dne bude 7 vstu­pů na ČT1: v 1:55, v 6:00, v 9:00, v 11:55, v 16:10, v 17:55 a ve 21:30 hodin.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78648 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72078 KB. | 24.07.2024 - 05:59:23