Kritiky.cz > Horory > Ghoul, The (1933)

Ghoul, The (1933)

rp Ghoul The 1933.jpg
rp Ghoul The 1933.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krádež posvát­né­ho šper­ku způ­so­bí, že Boris Karloff povsta­ne ze své­ho sar­ko­fá­gu a vydá se na ces­tu pomsty za jeho zno­vu­zís­ká­ním…

Profesor Henry Morlant žije vel­mi podi­vín­ský život. Byl zapá­le­ným arche­o­lo­gem, kte­rý věřil v posmrt­ný život i moc vzác­ných arte­fak­tů. Ty samo­zřej­mě shro­maž­ďo­val ve svém domě a v tichos­ti se při­pra­vo­val na svou smrt. Morlant totiž trpí podiv­nou nemo­cí a je jen otáz­kou času, než ode­jde na věč­nost. Nyní se mu koneč­ně poda­ři­lo zís­kat posvát­ný šperk, kte­rý by jej měl po smr­ti při­vést zpět mezi živé. Po svém slu­žeb­ní­ko­vi chce, aby mu jej při­pev­nil k ruce a byl s ním pocho­ván v sar­ko­fá­gu. Má totiž strach, že by se jej mohl někdo poku­sit ukrást a poté vydech­ne napo­sle­dy. Vzácný arte­fakt je však záhy sku­teč­ně ukra­den a Morlant se během úplň­ku pro­bou­zí, aby vyko­nal svou pomstu a zís­kal jej zpět. Jenže spo­ry o dědic­tví a tou­ha zís­kat dra­ho­cen­ný šperk zaved­li do pro­fe­so­ro­va domu hned něko­lik lidí najed­nou, z nichž vět­ši­na nemá o blí­ží­cím se nebez­pe­čí ani potu­chy…


Režie: T. Hayes Hunter
Rok výro­by: 1933
Délka: 77 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Boris Karloff...(Prof. Henry Morlant)
Dorothy Hyson...(Betty Harlon)
Anthony Bushell...(Ralph Morlant)
Cedric Hardwicke...(Broughton)
Harold Huth...(Aga Ben Dragore)
Ralph Richardson...(Nigel Hartley)
Ernest Thesiger...(Laing)
...a dal­ší


Kousky z tři­cá­tých let pat­ří bohu­žel k mým dosud pří­liš nepro­bá­da­ným oblas­tem a tak samo­zřej­mě není od věci, to ale­spoň čás­teč­ně napra­vit. Když ten­to film před časem běžel na ČT2, uni­kl sice mé pozor­nos­ti – ale naštěs­tí se mi ho poda­ři­lo zís­kat „jiným způ­so­bem“ do své fil­mo­té­ky. Boris Karloff pat­řil mezi vel­ké iko­ny horo­ro­vé­ho žán­ru a já už měl tu čest, vidět něko­lik jeho fil­mů, tak­že jsem neo­če­ká­val žád­né vel­ké zkla­má­ní. Je však potře­ba říci, že ten­to kou­sek je hod­ně zvlášt­ní a roz­hod­ně nepat­ří mezi ty TOP v jeho kari­é­ře. Je to však dáno i slab­ším scé­ná­řem, kte­rý asi mno­ho lidí (hlav­ně mlad­ší gene­ra­ci) nena­dchne.
Přece jenom to bylo dáno pře­de­vším dobou vzni­ku, nebo lépe řeče­no způ­so­bem, jakým byl film nato­če­ný. Začátek má totiž sice slib­nou atmo­sfé­ru (ponu­rý dům, zne­tvo­ře­ný pro­fe­sor), ale poté val­ná vět­ši­na děje při­po­mí­ná spí­še kri­mi­nál­ní záplet­ku, než horor. Ten je zde obsáh­lý jen vel­mi okra­jo­vě a ani tak neo­če­ká­vej­te žád­né ner­vy drá­sa­jí­cí momen­ty. Teprve s „obživ­nu­tím“ pro­fe­so­ra jeho ces­tě za pomstou a zno­vu­zís­ká­ním ukra­de­né­ho šper­ku mír­ně zhoust­ne atmo­sfé­ra, ale po pove­de­ném úvo­du se dal­ších zhru­ba cca 50 minut vše točí pře­váž­ně oko­lo počá­teč­ní krá­de­že, scho­vá­ním arte­fak­tu a jeho násled­ným hle­dá­ním vět­ši­nou postav, kte­ré se na scé­ně obje­ví. Kromě dědi­ců se tu totiž sešla i pěk­ná sebran­ka zlo­du­chů, nebo pros­tě jen zis­kuchti­vých zlo­dě­jíč­ků.
Což něko­ho může po vel­mi krát­ké době začít nudit – dia­lo­gy zde totiž nejsou zrov­na moc záživ­né. Co se herec­kých výko­nů týká, tak ani ty bych nepo­va­žo­val za mis­trov­ská díla, ale v rám­ci sne­si­tel­nos­ti se to dalo pře­žít (jen posta­va Kaney mi lez­la pěk­ně na ner­vy). Nicméně já pře­ci jenom oče­ká­val od toho něco více, než prů­měr­nou detek­tiv­ní záplet­ku s kap­kou toho horo­ru. Byla to doce­la ško­da, pro­to­že mas­ké­ři odved­li sluš­nou prá­ci a Boris Karloff nevy­pa­dal vůbec špat­ně.


Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50206 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71827 KB. | 18.07.2024 - 13:13:18