Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Dočkáme se Krotitelů duchů 3?

Dočkáme se Krotitelů duchů 3?

Ghostbusters 3
Ghostbusters 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Připravte klac­ky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehis­to­ric­ký srač­ce, jak do toho umí­me šláp­nout. Krotitelé duchů - the­me song

O pokra­čo­vá­ní s titu­lem Ghostbursters 3 se mlu­ví už roky, ale slib­ný pro­jekt vždyc­ky ztros­ko­tá na mrt­vém bodě - vět­ši­nou kvů­li nespo­ko­je­nos­ti Billa Murrayho ali­as Dr. Petera Venkmana se scé­ná­řem. Tvorba na troj­ce při­tom moh­la začít už po pre­mi­é­ře fil­mu Krotitelé duchů 2 v roce 1990, ale herec Bill Murray neskrý­val roz­ča­ro­vá­ní nad slab­ší­mi ohla­sy dvoj­ky, a pro­to z pro­jek­tu vycou­val. Sám poz­dě­ji uve­dl, že natá­če­ní jed­nič­ky byla sice pořád­ná sran­da, ale dvoj­ka už neby­lo to pra­vé oře­cho­vé. Dodnes dvoj­ku veřej­ně kri­ti­zu­je a nepus­tí se do pokra­čo­vá­ní, dokud nebu­de scé­nář tak doko­na­lý, aby dal­ší natá­če­ní sta­lo za to.

Podle jeho názo­ru se řídí i hlav­ní ini­ci­á­tor, zná­mý komik a herec Dan Aykroy, kte­rý nehod­lá poka­zit pověst duchař­ské sérii a o neu­stá­le odklá­da­ném pro­jek­tu pro­hlá­sil:

„Scénář musí být doko­na­lý. Přinejmenším. Jinak nemá cenu v tom dále pokra­čo­vat. To je jedi­né, o co nám jde.“

Jeho pro­hlá­še­ní obměk­či­lo Murrayho, kte­rý se nechal sly­šet, že pokud se dá scé­nář do pořád­ku, je při­pra­ven pře­hod­no­tit své sta­no­vis­ko a v tře­tím pokra­čo­vá­ní se obje­vit. Dokonce navr­ho­val svo­ji ver­zi, že by si ve troj­ce švi­hl pár minut na začát­ku a pak jeho posta­va Dr. Venkmana zemře. Po zby­tek fil­mu by se pak obje­vo­val jako duch. Dal by tak před­nost mlad­ší gene­ra­ci a on by měl jen pro­po­jo­va­cí come­back k původ­ním fil­mům. Jeho nápad byl pro­za­tím stu­di­em i kole­gy zamít­nut.

Původní námět zní totiž, že by Bill Murray měl být něco jako men­tor nastu­pu­jí­cí mla­dé gene­ra­ce kro­ti­te­lů duchů. Postava Raymonda (Dan Aykroyd) zase nevi­dí na jed­no oko, neu­mí řídit Cadillac, bolí ji kole­no a neu­ne­se pro­to­no­vý batoh. Egon (Harold Ramis) je zase tak tlus­tý, že se neve­jde do kom­bi­né­zy a tak dále a tak dále. Děj by se měl tedy motat kolem star­ších, kte­ří pře­dá­va­jí své stří­kač­ky a pro­to­no­vé bato­hy na duchy těm mlad­ším. Nový tým by měl být slo­že­ný ze tří mužů a jed­né ženy. V roli jed­no­ho z mlá­den­ců si prý Aykroyd klid­ně doká­že před­sta­vit Matthew Graye Gublera, kte­ré­ho mož­ná zná­te ze seri­á­lu Myšlenky zlo­čin­ce.

Bill Murray je sice v Ghostbusters za nej­vět­ší hvězdu a pří­pad­né ale­spoň kameo v pokra­čo­vá­ní by bylo cel­kem fajn, ale stu­diu už neba­ví čekat. Proto Dan Aykroyd pro­hlá­sil:

Doufáme v Murrayho účast. Krotitelé duchů nicmé­ně nikdy nestá­li na kon­krét­ní posta­vě

Původně se mělo začít natá­čet již tenhle rok na jaře, ale zase z toho sešlo. Až nyní vyplu­ly na povrch infor­ma­ce, že scé­na­ris­tic­ké duo Lee EisenbergGene Stupnitsky (Kancl, Zkažená úča) dosta­li padá­ka.

Aykroyd na vlast­ní akci Crystal Head vod­ky k seque­lu řekl:

„Na scé­ná­ři momen­tál­ně pra­cu­je nový tým.“

V sou­čas­nos­ti scé­nář pře­pi­su­je Etan Cohen, muž sto­jí­cí za poči­ny jako Tropická bou­ře či Muži v čer­ném 3. Natáčet by se mělo tedy koneč­ně příští rok a pre­mi­é­ra v kině násle­dov­ně v roce 2014.

Však to, ale zná­te. S tře­tím dílem Krotitelů duchů je to na jako na hou­pač­ce. Chvílemi to vypa­dá, že už bychom se moh­li koneč­ně dočkat, a pak to zase kvů­li Murrayho kecům odlo­ží. Každopádně by byla ško­da na tuto skvě­lou duchař­skou kome­di­ál­ní sérii z 90. let zapo­me­nout a nevy­u­žít poten­ci­ál, kte­rý nabí­zí. Však on to Hollywood jed­nou na fil­mo­vé plát­no opět při­ve­de, ať už s Murraym nebo bez něj. Ale kdy? Hlavně, aby to neskon­či­lo jako dal­ší pře­plá­ca­ný a bez­cha­rak­ter­ní mega mili­o­no­vý brak. Byla by to ško­da.

I ain’t afraid of no ghosts! GHOSTBUSTERS


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18784 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72033 KB. | 24.04.2024 - 18:45:09