Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vetřelec: Covenant | Alien: Covenant [55%]

Vetřelec: Covenant | Alien: Covenant [55%]

rp ac 085 00273751.jpg
rp ac 085 00273751.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ridley Scott se podru­hé vra­cí k jed­né ze svých nej­slav­něj­ších zna­ček. V roce 1979 při­ve­dl do kin jed­no z nej­pů­so­bi­věj­ších sci-fi kine­ma­to­gra­fic­ké his­to­rie, kte­ré neztra­ti­lo moc ze své­ho kouz­la ani po téměř osmatři­ce­ti letech. Vetřelec je zkrát­ka legen­da, kte­rá má co nabíd­nout stá­le novým a novým gene­ra­cím divá­ků. Před pěti lety se ke znač­ce roz­ho­dl vrá­tit se sním­kem Prometheus, kte­rý přes vel­ká oče­ká­vá­ní a mno­ho zbož­ných přá­ní, zůstal dale­ko za oče­ká­vá­ní­mi. Zhrzené fanouš­ky se pro­to Scott roz­ho­dl zís­kat zpět na svo­ji stra­nu dal­ší návra­tem do vesmí­ru Vetřelce, kte­rý by se měl ode­hrá­vat na plo­še tří dílů a být plno­hod­not­nou kapi­to­lou v této sérii. První z nich ten­to týden dora­zil do čes­kých a slo­ven­ských kin. Je tedy Vetřelec: Covenant dobrou zápla­tou na pět let sta­rou bolíst­ku nebo na to už Ridley Scott jed­no­du­še nemá?  

Vesmírná loď Covenant - mise kte­rá je dal­ším odváž­ným kro­kem v his­to­rii lid­stva. Vesmírná výpra­va slo­že­ná z dvou tisíc osad­ní­ků v hiber­na­ci a a palub­ní posád­ky se vydá­vá vstříc pla­ne­tě Origae-6, aby zde zalo­ži­la novou vesmír­nou kolo­nii a zača­li tak nový život. Když je ovšem loď zasa­že­na neutro­no­vý­um výbu­chem neda­le­ké hvězdy, je posád­ka lodi pro­bu­ze­na lod­ním počí­ta­čem aby opra­vi­la ško­dy. Během toho se však palub­ní­mu pilo­to­vi poda­ří zachi­tit nezná­mé vysí­lá­ní, kte­ré deko­du­jí jako lid­ský hlas. Vychází ovšem z pla­ne­ty jež vyka­zu­je ide­ál­ní pod­mín­ky pro lid­ský život, dokon­ce ješ­tě lep­ší, než je jejich původ­ní cíl. Rozhodnou se tedy zdroj sig­ná­lu pro­zkou­mat...   

Ridley Scott za celou svo­ji kari­é­ru stří­dal ty skvě­lé fil­my, díky kte­rým pla­tí za jed­no­ho z nej­zná­měj­ších fil­ma­řů vůbec, s těmi ne zase tak skvě­lý­mi. V posled­ních letech (s vyjím­kou Marťana) jako by ovšem měl s kva­li­tou svých sním­ků tro­chu pro­blém. Byť totiž zvlá­dá svo­jí pre­zen­cí na plát­ně mini­mál­ně audi­o­vi­zu­ál­ně (až na vyjím­ky) pře­svěd­čit, co se týče samot­né­ho obsa­hu fil­mů, tam je to už jiná pís­nič­ka. A prá­vě Prometheus, kte­rý v prv­ní půli nabí­dl poměr­ně zají­ma­vou a dospě­lou podí­va­nou ze svě­ta Vetřelce, jen aby veš­ke­rý ten poten­ci­ál pro­mr­hal v půli dru­hé, toho byl jas­ným důka­zem. Bylo tedy doce­la zají­ma­vé sle­do­vat, s jakou omluvou pro fanouš­ky téhle kul­tov­ní série Scott (zod­po­věd­ný bez debat za nej­lep­ší díl téhle série - tedy ten prv­ní) při­jde. Čekat ale může­te dál, neboť Vetřelec: Covenant repa­rát ani zda­le­ka nesklá­dá.  

Nechci tu tvr­dit, že nový Vetřelec je hor­ší nebo lep­ší, jako byl Prometheus. Tohle srov­ná­ní si konec­kon­ců ani jeden z fil­mů neza­slou­ží, ať už jsou jejich kva­li­ty jaké­ko­liv. Výsledné dojmy jsou ale v obou pří­pa­dech doce­la podob­né s tím, že Vetřelec: Covenant naneštěs­tí nemá vypi­lo­va­nou prv­ní půli, kte­rá by jej zachrá nila. Ať už si totiž o Prometheovi mys­lím coko­liv, úvod­ní část fil­mu byla hod­ně fajn a nebýt té bez­hla­vé hon­by za stu­pi­di­tou v půli dru­hé, byl by to i doce­la fajn prequel. Jenže tady se na trestu­hod­nou blbost hra­je od prv­ních minut. Podobně tedy jako jeho pět let sta­rý před­chůd­ce, i nový Vetřelec je doce­la mrzu­té zkla­má­ní, kte­ré doce­la podrá­ží nohy pří­pad­ným oče­ká­vá­ním pro dal­ší sním­ky, kte­rý­mi chce Scott budo­vat ten­to vesmír. Byť totiž Vetřelec: Covenant neměl ani zda­le­ka tak pro­pra­co­va­nou a nápa­di­tou kam­paň (série reklam a před­náš­ka na kon­fe­ren­ci TED pat­ří dodnes k tomu nej­faj­no­věj­ší­mu, co fil­mo­ví mar­ke­ťá­ci před­ved­li), pří­mé napo­je­ní na původ­ní sérii nazna­čo­va­lo, že se Scott pou­čil ze svých chyb posled­ně. 
Není tomu ovšem tak. Podobně jako minu­le se tu totiž jede pře­de­vším na efekt a vše ostat­ní jde tak tro­chu stra­nou. Ridley Scott jako­by poza­po­mněl, co dělá tuhle sérii tím, co milu­jí fanouš­ci po celém svě­tě a ser­ví­ru­je jim pou­ho­pou­hý pokus o něco, co nijak zvláš­tě nefun­gu­je. Stupidní posád­ka cho­va­jí­cí se napros­to nesmy­sl­ným způ­so­bem, pod­ko­pá­vá­ní vesmí­ru celé série veli­ce neprav­dě­po­dob­nou a podiv­nou gene­zí celé­ho mon­stra a vůbec vlast­ně film, kte­rý tak tro­chu zapo­mí­ná bavit. 
Vetřelec: Covenant je totiž zosob­ně­ním kap­ra plá­ca­jí­cí­ho se na suchu poté, co se sám  roz­ho­dl vysko­čit z vany. Kdyby se tenhle film účast­nil pře­střel­ky, dost prav­dě­po­dob­ně by se stře­lil do nohy. Pokud vám totiž při­šlo, že to posled­ně stá­lo inte­li­genč­ně za sta­rou belu a celé to budo­vá­ní tem­né myto­lo­gie úpl­ně nefun­go­va­lo, tady na váš čeká ješ­tě nepří­jem­něj­ší pře­kva­pe­ní. A co více, pokud čeká­te nášup Vetřelce v jeho pří­rod­ním habi­ta­tu jako ale­spoň jed­na z těch věcí co bude film držet nad vodou, zamys­le­te se zno­vu. Vetřelec je tu totiž z děsi­vé­ho mon­stra pro­mě­něn na tuc­to­vou digi­tál­ní potvo­ru, kte­rá spí­še než že by vyvo­lá­va­la děs nevě­do­mím a svo­ji bru­ta­li­tou, doce­la nudí díky fak­tu, že kaž­dá akč­ní sek­ven­ce s titul­ním mon­strem postrá­dá jakou­ko­liv děsi­vost a atmo­sfé­ru. A ne, to že je film odbar­ve­ný už od úvod­ních firem­ních pře­dě­lů a hlav­ní zápo­rák fil­mu je magor hra­jí­cí si na boha, to váž­ně na atmo­sfé­ře tolik nepři­dá.

To je navíc dru­há věc. Byť je totiž hlav­ním téma­tem fil­mu Vetřelec, v rám­ci fil­mu samot­né­ho jako by tahle rasa kyse­li­no­krev­ných zabi­já­ků jako­by hrá­la dru­hé hous­le. Po dvou hodi­nách co film skon­čí cli­f­fhan­ge­rem jako krá­va (pro­to­že samo­zřej­mě že skon­čí, když chce Scott točit dal­ší dva díly) při­jdou titul­ky a vám na mys­li vyvsta­ne otáz­ka „A to bylo jako všech­no?“

Nový Vetřelec se zkrát­ka sna­ží zalí­bit všem a ve výsled­ku se nebu­de líbit téměř niko­mu. Byť i ten­to­krát sce­né­rie a digi­tál­ní zpra­co­vá­ní tak tro­chu zachra­ňu­jí bár­ku řítí­cí se své­hla­vě k zemi, oněch ne úpl­ně dob­ře vymyš­le­ných momen­tů, jaké byli v Prometheovi (Elizabeth utí­ka­jí­cí před valí­cí se lodí napří­klad) je tu hned něko­lik a mini­mál­ně finál­ní dvě kon­fron­ta­ce s titul­ním mon­strem jsou těž­ce neza­jí­ma­vá, boles­ti­vě digi­tál­ní a bez nápa­du. Vizuál a akci ten­to­krát neza­chra­ňu­je ani hudeb­ní dopro­vod, kte­rý byť má na sta­rost Jed Kurzel, je pro mě jed­ním z nej­vět­ších zkla­má­ní fil­mu. Nevýraznou hudeb­ní slož­ku kte­rá absen­tu­je jaký­ko­liv zají­ma­věj­ší hudeb­ní motiv se sice sna­ží Scott pod­po­řit něko­li­ke­rou cita­cí Richarda Wagnera a jeho Das Rheingold , byť doce­la mar­ně.

Herecky pak tuhle trosko­ta­jí­cí znač­ku nic moc neza­chra­ňu­je. Opět je zde jen na moment trestu­hod­ně nevy­u­ži­tý Guy Pearce, není však koho moc vypích­nout z hlav­ní posád­ky. Není to však plně chy­ba jed­not­li­vých herec­kých před­sta­vi­te­lů, spí­še jako způ­so­bu jakým jsou tyto posta­vy napsá­ny. Jednotlivé jed­no­roz­měr­né posta­vy postrá­da­jí jka­ký­ko­liv tro­chu vět­ší cha­rak­ter a když jed­nou z nej­ví­ce zají­ma­vých postav je pilot v podá­ní Dannyho MacBridea, o něčem to už vypo­ví­dá. Co se týče Michaela Fassbendera a jeho dvoj­ro­le v tom­to sním­ku, před­vá­dí zhru­ba to samé, co jste vidě­li posled­ně, tedy jeho fanouš­ci zkla­má­ni asi nebou. Škoda jen, že jeho posta­va postrá­dá tu nená­pad­nou rafi­no­va­nost a hra­vost a je spí­še tro­chu podiv­ným kon­struk­tem.           

Vetřelec: Covenant je tak ješ­tě o něco vět­ším a boles­ti­věj­ším zkla­má­ním, jako byl před lety Prometheus. Původní sérii se tahle hloupost nerov­ná ani po kot­ní­ky a ta pachuť vám po tomhle fil­mu zůsta­ne ješ­tě hod­ně dlou­ho. Nudná, nezá­živ­ná a nepří­liš zají­ma­vá kapi­to­la kdy­si nesku­teč­ně výraz­né­ho mon­stra ten­to­krát jako by zapo­mí­na­la, co vlast­ně dělá tuhle znač­ku tak popu­lár­ní. Rozhodně to není digi­tál­ní sou­boj zamě­ni­tel­ný s kaž­dou dru­hou, tře­tí pro­duk­cí posled­ní doby. I když tak loďo­vé sci-fi pat­ří k mým nej­ob­lí­be­něj­ším sub­žánrům vůbec, tohle se hod­ně nepo­ved­lo. Film podrá­ží nohy snad ješ­tě hlou­pěj­ší scé­nář jako minu­le, pod­stat­ně hlou­pěj­ší a nelo­gič­těj­ší posta­vy a vůbec film, kte­rý té zají­ma­vos­ti a nápa­di­tos­ti moc nepo­bral. Sázka na jis­to­tu a klišé, kte­rá nudí. Když si totiž říká­te po skon­če­ní pro­jek­ce, že bys­te si vlast­ně aji doce­la dali zno­vu Promethea, něco je hod­ně špat­ně.        
    
Ridley Scott se roz­ho­dl slo­žit tako­vý repa­rát, že zapo­emen­te na to, jak se mu nepo­ve­dl Prometheus. No a jedi­né co doká­že je to, že mož­ná nako­nec pře­hod­no­tí­te názor na tenhle něko­lik let sta­rý prequel. Vetřelec: Covenant je totiž těž­ce neza­jí­ma­vou, nud­nou a stu­pid­ní podí­va­nou, kte­rá vlast­ně neví čím chce být. A to její dvou­ho­di­no­vé plá­cá­ní se na suchu zába­va roz­hod­ně není. V koneč­ném pohle­du pře­mýš­lím, co vlast­ně na fil­mu vypích­nout jako ono pozi­ti­vum, nic mě ovšem nena­pa­dá. Ona i ta při­da­ná hod­no­ta v podo­bě titul­ní mon­stra totiž na papí­ře vypa­dá dob­ře, s tímhle pří­stu­pem ke kul­tov­ní zrů­dě ovšem zrov­na do nebe ská­kat nebu­de­te.    
25% Prometheus 2.0
30% Nuda 
25% Stupidita vlád­ne vše­mu 
20% Emzácký man­žel­ský porad­ce

Vetřelec: Covenant
(Alien: Covenant, Votrelec: Covenant)
Sci-Fi / Thriller / Horor
Velká Británie / Austrálie / Nový Zéland / USA, 2017, 122 min

Režie: Ridley Scott
Scénář: John Logan, Dante Harper
Kamera: Dariusz Wolski
Hudba: Jed Kurzel
Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Amy Seimetz, Alexander England, Goran D. Kleut, James Franco, Guy Pearce, Noomi Rapace
Producenti: Ridley Scott, David Giler, Walter Hill, Mark Huffam, Michael Schaefer
Střih: Pietro Scalia
Scénografie: Chris Seagers
Kostýmy: Janty Yates

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 18.05.2017 CinemArt
Slovensko V kinech od: 18.05.2017 CinemArt SK
Austrálie V kinech od: 11.05.2017 20th Century Fox AU
USA V kinech od: 19.05.2017 20th Century Fox
Velká Británie V kinech od: 12.05.2017 20th Century Fox UK

http://www.csfd.cz/film/322881-vetrelec-covenant/
http://www.imdb.com/title/tt2316204/



Podívejte se na hodnocení Vetřelec: Covenant na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Survivor, The (1981)23. ledna 2012 Survivor, The (1981) Jako jediný přežil havárii dopravního letadla, které sám pilotoval. Jenže jak se zdá, hrůzu jenž právě zažil ještě rozhodně nekončí!!! Keller je velice zkušeným pilotem dopravního […] Posted in Horory
  • Světová válka Z15. května 2022 Světová válka Z Recenze na film Světová válka Z: Zas taková pecka to není. Nejlepší na tomhle filmu je asi Brad Pitt, který předvádí svůj standartní výkon – ale taky se nepřetrhne. Nevím, jestli to bylo […] Posted in Krátké recenze
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Prison (1987)29. ledna 2017 Prison (1987) V této věznici se klidného odkroucení trestu rozhodně nedočkáte! Zvláště když nadešel čas, oplatit starou křivdu... Místo aby vláda vynaložila peníze ze státního rozpočtu na […] Posted in Horory
  • Téma: Nejlepší filmy roku 2004 (2/2)21. dubna 2005 Téma: Nejlepší filmy roku 2004 (2/2) Omlouvám se všem, ale jsem spider-manofil, takže i když červenec nabídl minimálně dva hodnotnější filmíky, volím coby nejlepší snímek měsíce právě dvojku Pavoučího muže. Nebojte se - […] Posted in Články
  • Papírový dům (Netflix verze) - Série 5 (2021) (série)9. prosince 2021 Papírový dům (Netflix verze) - Série 5 (2021) (série) Konec jedné velké Éry. End Game mezi seriály a je to velmi důstojné, seriózní, velkolepé a působivé 5 leté zakončení něčeho, co mi změnilo život, změnilo pohled na filmy, co mě emocionálně […] Posted in Krátké recenze
  • Po několika letech jsme se dočkali, Xbox One už je kompletně...14. října 2020 Po několika letech jsme se dočkali, Xbox One už je kompletně... Po několika letech jsme se dočkali, Xbox One už je kompletně v češtině a slovenštině. Microsoft vydal pro náš československý trh významnou aktualizaci, která obsahuje kompletní […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Šmejdi (2013) - 80%30. dubna 2013 Šmejdi (2013) - 80% Sylvie Dymáková natočila v produkci Hany Třeštíkové, dcery úspěšné české dokumentaristky Heleny Třeštíkové („Katka“), film o praktikách firem, které pod rouškou zážitků a dárků vozí […] Posted in Filmové recenze
  • Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí!2. července 2018 Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí! Filmy a seriály s tématikou korupce v Českém státě jsou velmi oblíbené u širokého spektra Českého obyvatelstva. Není se čemu divit, protože Češi moc dobře vědí, že politici jsou velmi […] Posted in Filmové recenze
  • Tajný život mazlíčků - BRIGITTE12. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - BRIGITTE Q. Kdy sis poprvé uvědomila, že máš Maxe ráda nejen jako kamaráda? A. Já? Že mám Maxe ráda nejen jako kamaráda? Aha! Vy myslíte jako dobrého kamaráda! Protože já ho rozhodně nemiluju, […] Posted in Rozhovory

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52779 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71777 KB. | 14.06.2024 - 02:11:54